กองทัพเรือ

ร่วมกับ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ชอเชิญ ท่องเที่ยว ทัศนศึกษา สถานที่ท่องเที่ยว พื้นที่ทหารเรือ

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
cyncube.jpg (861 bytes) อนุสรณEถาน
          สถานที่ซึ่ง พระบาท สมเด็จ พระเจ้า อยู่หัว ทรงนำ ธงราช นาวิกโยธิน มาปัก อยู่เหนือ ก้อนหินใหญEหลังจาก ได้ทรง เรือใบ จาก พระราชวัง ไกลกังวล ถึง สัตหีบ ตั้งอยูE ภายใน หน่วยบัญชาการ นาวิกโยธิน เหนือชายหาด เตยงาม

ในหลวงทรงปักธงราชนาวิกโยธิน
cyncube.jpg (861 bytes) อนุสาวรียEหารนาวิกโยธิน
          ตั้งอยูE บริเวณ ด้านซ้าย ชายหาด เตยงาม เป็น อนุสาวรียEทหารนาวิกโยธิน ที่พลีชีพ เพื่ออธิปไตย ของชาติ ราชนาวี โดดเด่น ใกล้ทะเล และขุนเขา

cyncube.jpg (861 bytes) พิพิธภัณฑEหารนาวิกโยธิน
          ชมอาวุธยุทโธปกรณEที่เคยใช้ใน กองทัพเรือ ยุคแรก ตั้งแตE สมัยรัชกาลทีEEเป็นต้นมา และสิ่งทีEน่าสนใจ มากมาย อยู่ติดอนุสาวรียEหารนาวิกโยธิน

cyncube.jpg (861 bytes) ชายหาดเตยงาม
          ชายหาด ที่มีเสน่หE้ำ สวยงาม สะอาดตา ทรายละเอียด น่าสัมผัส ชมความงาม ของ พระอาทิตยEอัสดง ทีE อ่าวเตยงาม และ รับประทาน อาหาร ทะเลสด รสดชาด เป็นเลิศ กับ บรรยากาศ ไอทะเล ที่เรือน สักประดูEและ สโมสร ประดู่คูE/font>

2-4.jpg (9814 bytes)


2-5.jpg (8047 bytes)


2-3.jpg (14342 bytes)


cyncube.jpg (861 bytes) กองพันลาดตระเวน
          ชมทัศนียภาพ ป่าชายเลน ควบคู่กับ ทะเลสวย ฟ้าใส นำท่านสูEแนวปะการัง ที่สวยงาม ลงเรือยาง ดำน้ำ ชมแนว ปะการัง เล่นน้ำทะเล อย่างจุใจ

ศาล พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศEธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิE/big>
cyncube.jpg (861 bytes) ยอดเขาแหลมปู่เจ้า
          ยอดเขาแหลมปู่เจ้า ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นที่ตั้งของ ศาล และกระโจมไฟ กรมหลวงชุมพร ฯ บนยอดเขามีวิว ทิวทัศนEที่งดงาม มองไดEรอบทิศ พร้อมจุด ชมวว ที่สวยงาม ยากที่จะ ลืมเลือน

cyncube.jpg (861 bytes) หาดนางรำ
          ตั้งอยูE ใกล้บริเวณ ท่าเรือ น้ำลึก สัตหีบ ก่อนถึง เรือหลวง จักรีนฤเบศร ดินแดน แห่งวรรณคดีไทย ทิวสนงดงาม บรรยากาศดี ทะเลสวย น้ำใส อาหารทะเลสด รสชาดเป็นเลิศ

cyncube.jpg (861 bytes) อนุสาวรียE กรมหลวงชุมพร ฯ หนองตะเคียน
          สักการะ พระอนุสาวรียEกรมหลวง ชุมพร ฯ ชมพิพิธภัณฑEส่วนพระองคE และสุขใจ กับ บรรยากาศ สบาย E ล้อมรอบด้วย หนองน้ำใส หนองตะเคียน

311.jpg (12094 bytes)

312.jpg (12583 bytes)


3-2.jpg (9679 bytes)


cyncube.jpg (861 bytes) ศูนยEนุรักษEพันธุEต่าทะเล
หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยาน และรักษาฝั่ง

          เป็นสถานทีE อนุบาล เต่าทะเล ที่น่ารัก จำนวนมาก ท่านจะไดEรับทราบถึง วงจร ชีวิต และ อุปสรรค ในการ แพร่พันธุEของเต่า ทะเล ตั้งแตE แรกเกิด จนถึง สามารถ นำไปปล่อย ขยายพันธุEต่อไป มีวิทยากร ให้ความรูEยินดีต้อนรับ เป็นหมู่คณะ และ ร้านจำหน่าย ของทีEระลึก ก่อนกลับบ้าน หากมี โอกาส อย่าลืม มาเยี่ยมเรา นะครับ
cyncube.jpg (861 bytes) หลวงพ่ออีEวัดสัตหีบ
          แวะไว้หลวงพ่ออีE พระเกจิอาจารยEที่มีชื่อเสียง และเป็นทีEเคารพนับถือ ของชาว สัตหีบ เพื่อความสวัสดีมีชัย

cyncube.jpg (861 bytes) ชายหาดดงตาล
          ทิวดงตาล ทอดยาว เลียบถนน ชายทะเล สัตหีบ สัมผัสกับ อ่าวดงตาล แสนประทับใจ เพลิดเพลิน กับบรรยากาศ ไอทะเล แวะรับประทาน อาหารทีE สโมสรเรือใบ ด้วยอาหารทะเล รสเลิศ การบริการเป็นเยี่ยม

4-2.jpg (10317 bytes)

ป้อมพระจุลจอมเกล้า

cyncube.jpg (861 bytes) ประวัติความเป็นมา
          พระบาท สมเด็จ พระจุล จอมเกล้า เจ้าอยู่หัว รัชการทีEEทรงพระ กรุณา โปรดเกล้า ฯ ให้สร้าง ป้อมอย่าง ทันสมัย ขึ้นทีEปากน้ำ เจ้าพระยา ณ ตำบล แหลมฟ้าผ่า เมื่อปี  พ.ศ.๒๔๓๕ พระราชทาน ชื่อว่า ป้อมพระจุล จอมเกล้า ภายใน ป้อมพระจุล จอมเกล้า ในปัจจุบัน มีสิ่งทีEน่าสนใจ คือ

cyncube.jpg (861 bytes) ปืนเสือหมอบ ร.ศ.๑๑E/big>
         ปืนเสือหมอบ อาวุธ ประจำ ป้อมพระจุล จอมเกล้า เป็น ปืนใหญEอารEสตรองคE  อย่างทันสมัย ขนาด Eนิ้ว Eกระบอก เป็นปืนทีEอยู่ในหลุม ยกขึ้น ด้วยแรงน้ำมัน และ มีโอกาส ทำการรบ กับฝรั่งเศส ที่ปากน้ำ เจ้าพระยา เมื่อ ร.ศ.๑๑Eโดยได้ยิง ต่อต้าน การรุกราน ของ ฝรั่งเศส นับเป็น เกียรติ ประวัติ ครั้งสำคัญ ของป้อมนีE/font>
5-1.jpg (12224 bytes)

5-2.jpg (22260 bytes)


cyncube.jpg (861 bytes) พิพิธภัณฑEรือหลวงแม่กลอง
          กองทัพเรือ ได้จัดสร้าง พิพิธภัณฑE เรือรบไทย เพื่อเฉลิม พระเกียรติ ฯ โดยนำ เรือหลวง แม่กลอง ซึ่งเป็น เรือรบ ที่มี อายุ การใช้งาน ยาวนาน ที่สุด ถึง ๖๐ ปี มาอนุรักษEเพื่อจัดเป็น พิพิธภัณฑEเรือรบ กลางแจ้ง ณ พื้นทีEบริเวณ ป้อมพระจุล จอมเกล้า อ.พระสมุทร เจดียE จ.สมุทรปราการ เปิดใหEประชาชน เข้าชม การแสดง อาวุธ ยุทโธปกรณE และ ประวัติ การรบ ทางเรือ ของ กองทัพเรือ ทุกวัน ตั้งแตEเวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๘.๐๐ น.
cyncube.jpg (861 bytes)โรงเรียนนายเรือ
          ตั้งอยู่บน ถนน สุขุมวิท ต.บางเมือง จ.สมุทรปราการ ร่วมสักการะ พระบรม ราชา นุสาวรียEพระบาท สมเด็จ พระจุล จอมเกล้า เจ้าอยู่หัว รัชการ ทีEEและ เสด็จในกรม หลวงชุมพร ฯ ชมเรือ น้ำตาล ชมมุม ประวัติศาสตรEซึ่งเป็น ของมีค่า ของ ร.ล.พระร่วง และ โรงเรียน นายเรือ ชมแถบ บันทึกภาพ ประวัติ โรงเรียน นายเรือ ตลอดจน ชีวิต ความเป็นอยูEและการฝึก หัดศึกษา ของ นักเรียน นายเรือ น้อมรำลึกถึง ยุทธนาวี ทีE เกาะช้าง ชม อนุสรณEถาน ร.ล.ธนบุรี อันยิ่งใหญE ชมพิพิธภัณฑEเครื่องมือ เดินเรือ และท้องฟ้าจำลอง
6-1.jpg (18040 bytes)

6-2.jpg (18827 bytes)

cyncube.jpg (861 bytes) พิพิธภัณฑEหารเรือ
          ตั้งอยู่บน ถนนสุขุมวิท ต.บางเมือง จ.สมุทรปราการ ตรงข้าม โรงเรียน นายเรือ ชม ประวัติ ความเป็นมา ของ ยุทธนาวี และวีรกรรม ที่สำคัญ ของ ราชนาวีไทย ชมกระบวน พยุหยาตรา ชลมารค จำลอง เกEเรือ พระที่นั่ง สมัย รัชการทีEE เครื่องแต่งกาย ทหารเรือ ตลอดจน เรือรบ จำลอง ยุคต่าง Eมากมาย

สนใจสอบถามรายละเอียด

bluehelp.jpg (858 bytes) ฐานทัพเรือกรุงเทพ ฯ โทร. 475-5324
bluehelp.jpg (858 bytes) โรงเรียนนายเรือ โทร. 475-3831
bluehelp.jpg (858 bytes) พิพิธภัณฑEหารเรือ จ.สมุทรปราการ โทร. 475-3808
bluehelp.jpg (858 bytes) กองเรือยุทธการ โทร. 466-1180 ต่อ (065) 1302
bluehelp.jpg (858 bytes) ฐานทัพเรือสัตหีบ โทร. 466-1180 ต่อ (068) 1031
bluehelp.jpg (858 bytes) หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยาน และรักษาฝั่ง โทร. 466-1180 ต่อ (066) 1035
bluehelp.jpg (858 bytes) หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน โทร. 466-1180 ต่อ (062) 1053 ถึง 58