รวบรวมไว้จำนวน ๓ เพลง คือ
เพลงมาร์ชโรงเรียนสารบรรณ, 
เพลงโรงเรียนสารบรรณ และ
เพลงครองแผ่นดินโดยธรรม
    - คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
มีจำนวนทั้งหมด ๗ หลักสูตร
ได้แก่ หลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะ
ชั้น จ.อ.พรรค พศ. เพล่า สบ.
(วิชาการพิมพ์) ...
     - คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
จากพระราชบัญญัติการศึกษา
๒๕๔๒ กำหนดให้สถานศึกษา
ทุกแห่งต้องมีการทำประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาทุกแห่ง
และ...
   - คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
การจัดการความรู้ คือ การรวบรวม
องค์ความรู้ที่กระจัดกระจายอยู่ใน
ตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนา
เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนสามารถ...
    - คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
กิจกรรม ๕ ส เป็นปัจจัยพื้นฐาน
การบริหารคุณภาพ ที่จะช่วยสร้าง
สภาพแวดล้อมที่ดีในที่ทำงาน
ก่อให้เกิดบรรยากาศที่น่าทำงาน...
    - คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 12 กันยายน 2555

ท่านเป็นผู้เข้าชมลำดับที่

ตั้งแต่ 16 มิถุนายน 2554

    หน้าแรก
  • ข่าวกิจกรรม โรงเรียนสารบรรณ กรมสารบรรณทหารเรือ
    ๗ กันยายน ๒๕๕๕  นาวาเอกหญิง อารียา  เบี้ยวไข่มุก 
รองเจ้ากรมสารบรรณทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปิดการอบรม
หลักสูตรนายทหารสารบรรณชั้นนายนาวา ประจำปีงบประมาณ
๒๕๕๕ โดยมี นาวาเอกหญิง สุชาดา  เพชรศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียน
สารบรรณ กรมสารบรรณทหารเรือ ให้การต้อนรับและกล่าวรายงาน
    ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕  นาวาเอกหญิง สุชาดา  เพชรศิริ 
ผู้อำนวยการโรงเรียนสารบรรณ กรมสารบรรณทหารเรือ
นำคณะนายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารสารบรรณชั้นนายนาวา
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ไปทัศนะศึกษาและดูงานที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
  ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕  นาวาเอกหญิง สุชาดา  เพชรศิริ 
ผู้อำนวยการโรงเรียนสารบรรณ กรมสารบรรณทหารเรือ
นำคณะนายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารสารบรรณชั้นนายนาวา
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ไปทัศนะศึกษาและดูงานที่สถาบัน
พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (
Saim Museum) เขตพระนคร
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕  นาวาเอกหญิง อารียา  เบี้ยวไข่มุก 
รองเจ้ากรมสารบรรณทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม
หลักสูตรนายทหารสารบรรณชั้นนายนาวา ประจำปีงบประมาณ
๒๕๕๕ โดยมี นาวาเอกหญิง สุชาดา  เพชรศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียน

สารบรรณ กรมสารบรรณทหารเรือ ให้การต้อนรับและกล่าวรายงาน
[อ่านข่าวเก่า]
  • ข่าวประกาศและประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสารบรรณ กรมสารบรรณทหารเรือ

     [อ่านข่าวเก่า]


จัดทำโดย : แผนกศึกษา โรงเรียนสารบรรณ กรมสารบรรณทหารเรือ   โทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๕๓๘๔
webmaster : somsak.m@navy.mi.th