นักเรียนนายเรือ

ช่าง 5 ปี ที่เรา เรียน เที่ยว นอน กิน ด้วยกัน