คำสั่งคณะกรรมการนักเรียนนายเรือ รุ่นที่ ๗๓

ที่ /๕๒

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการรุ่น นักเรียนนายเรือ รุ่นที่ ๗๓

--------------------------------

                   เพื่อให้การบริหารงานของคณะนักเรียนนายเรือ รุ่นที่ ๗๓ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีเรียบร้อย จึงขอให้ผู้มีรายชื่อต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการ ฯ

                  

                   ๑.  ประธานที่ปรึกษา                                            นายกองเอก ชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์

                   ๒.  ที่ปรึกษา                                                    พล...ไตรภพ พิชัยกุล

                   ๓.  ที่ปรึกษา                                                    พล...คมสรร บุษปะเวศ

                   ๔.  ที่ปรึกษา                                                    พล...อนุพงษ์ เอี่ยมสุโร

                   .  ที่ปรึกษา                                                    พล...ปวิตร รุจิเทศ

                   .  ที่ปรึกษา                                                    พล...นริส ประทุมสุวรรณ

                   .  ที่ปรึกษา                                                    พล...ไกรวุธ วัฒนธรรม

                   ๘.  ที่ปรึกษา                                                    พล...ชัยสินธุ์ ญาดี

                   .  ที่ปรึกษา                                                    พล...ศุภพงศ์ ศิริสนธิ

                   ๑๐. ที่ปรึกษา                                                    พล...เทวัญ บุญตานนท์

                   ๑๑. ที่ปรึกษา                                                    น.อ.สุรพงษ์ อำนรรฆสรเดช

                   ๑๒. ที่ปรึกษา                                                    น..ทักษิณ ฤกษ์สังเกตุ

                   ๑๓. ที่ปรึกษา                                                    น..วินัย กล่อมอินทร์

                   ๑๔. ที่ปรึกษา                                                    น.อ.พงษ์เทพ หนูเทพ

                   ๑๕. รองประธานกรรมการ ฯ                                     น.อ.ชนินทร์ แสงเฟื่อง

                   ๑๖. รองประธานกรรมการ ฯ                                     น..สานนท์ ผะเอม

                   ๑๗. ฝ่ายเลขานุการ                                              ..พิสุทธิ์ ไข่สุวรรณ

                   ๑๘. ฝ่ายเหรัญญิก                                               น..กำจาย ปองเงิน

                   ๑๙. ฝ่ายสวัสดิการ                                               ..ประพจน์ สีลาเขต

                                                                                               ..ปัญจวัชร์ วิสุทธิทรัพย์

                   ๒๐. ฝ่ายกิจกรรม                                                น..พฤหัส รัชฎา

                                                                                     ..พัฒนะ พิบูลย์ทิพย์

                                                                                     ..สิงขร ธีระสินธุ์

                   ๒๑. ฝ่ายรายได้                                                  น..อธินาถ ปะจายะกฤตย์

                                                                                     ..นพดล เรืองสมัย

                                                                                     ..อรุณ ทองแท้

                   ๒๒. ฝ่ายประชาสัมพันธ์                                         น..ประพฤติพร อักษรมัติ

                                                                                     น..มิ่ง อิ่มวิทยา

                                  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

                                                     สั่ง วันที่       มีนาคม  ..๒๕๕๒

 

                                                            .. จีรพัฒน์ ปานสกุณ

                                                                  ประธานคณะกรรมการนักเรียนนายเรือ รุ่นที่ ๗๓