ครื่องใช้สำหรับเด็ก

๑.  เด็กอ่อน (แรกเกิด - ๑ ปีครึ่ง)

    ๑.๑  เสื้อผ้าที่ใช้ระหว่างวัน ๓ ชุด

    ๑.๒  สำลีอนามัย ๑ ห่อใหญ่

    ๑.๓  ผ็าเช็ดตัว ผืนใหญ่ ๑ ผืน

    ๑.๔  ผ้าอ่อมสำเร็จรูป ชนิดซับน้ำได้ ๒ ชิ้น/วัน

    ๑.๕  แป้งเด็ก  สบู่อาบน้ำ  (ชนิดเหล็ว)

    ๑.๖  กระดาษชำระ ๖ ม้วน (ต่อเดือน)

    ๑.๗  ผ้ากันเปื้อน ๒ ชิ้น

    ๑.๘  นมผงสำรอง ๑ กระป๋อง

    ๑.๙  ขวดนม ๒ ขวด (ทำความสะอาด โดยวิธีฆ่าเชื้อแล้ว)

    ๑.๑๐ ขวดน้ำ ๑ ขวด

    ๑.๑๑ ผ้าอ้อม ครึ่งโหล

๒.  เด็ก (อายุ ๑ ปีครึ่ง - ๔ ปี)

    ๒.๑  เสื้อผ้าสำหรับเด็ก สวมกลับบ้าน ๑ ชุด (เฉพาะ ๑ ปีครึ่ง - ๒ ปี)

    ๒.๒  เสื้อผ้าที่ใช้ระหว่างวัน ๒ ชุด

    ๒.๓  ผ้าอ้อมสำเร็จรูป ชนิดซับกันน้ำได้ ๒ ชิ้น/วัน (กรณีที่ยังไม่สามารถบอกปัสสาวะและอุจจาระได้)

    ๒.๔  ผ้าเช็ดตัวผืนเล็กและผืนใหญ่อย่างละ ๑ ผืน

    ๒.๕  สบู่อาบน้ำ (ชนิดเหล็ว)  แชมพูสระผม  แป้งเด็ก ๑ ชุด (นำมาทุกเดือน)

    ๒.๖  นมผง ๑ กระป๋อง

    ๒.๗  ขวดนม ๒ ขวด

    ๒.๘  ขวดน้ำ ๑ ขวด

    ๒.๙  กระดาษชำระ ๖ ม้วน/เดือน

    ๒.๑๐ แปรงสีฟัน  ยาสีฟัน ๑ ชุด

    ๒.๑๑ รองเท้าแตะ ๑ คู่

    เพื่อเป็นการส่งเสริมการเลี้ยงดูเด็กด้วยนมมารดา  สถานรับเลี้ยงฯ ได้จัดสถานที่เพื่ออำนวยความสะดวก

 ในการให้นมเด็กได้ด้วย