อาคารกรมสวัสดิการทหารเรือ : เลขที่ 2/9 ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่องหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

  ข่าวประชาสัมพันธ์

สมาชิกฌาปนกิจ ฯ นอกประจำการ ที่ต้องการรายชื่อสมาชิกที่ถึงแก่กรรมในแต่ละเดือน
สามารถติดต่อได้ดังนี้   
      1. แจ้งความประสงค์ที่แผนกฌาปนกิจ ฯ โดยจ่าหน้าซองติดแสตมป์ฝากไว้เจ้าหน้าที่จะจัดส่งให้ทุกเดือน
      2. ดูได้จาก รายชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต  
      3. ตอบข้อซักถามข้อสงสัยเรื่องฌาปนกิจ ฯ จากการพบปะสนทนาสมาชิกที่อยู่ใน พื้นที่.สัตหีบ และ กปช.จต.  
      
  ข่าวประกาศ


    1.   ตามระเบียบ ทร. ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี พ.ศ. 2551 ข้อ 24    เมื่อสมาชิกผู้ใดถึงแก่ความตาย ให้การฌาปนกิจสงเคราะห์จ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่ผู้รับเงินสงเคราะห์เพียงรายเดียว ซึ่งเป็นบุคคลที่สมาชิกแสดงความจำนงไว้ในใบสมัคร หรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ในกรณีไม่มีบุคคลที่สมาชิกระบุไว้ในใบสมัคร หรือมีบุคคลที่ระบุไว้ในใบสมัคร แต่ไม่อาจจัดการตามเจตนาของสมาชิกได้
โดยแจ้งให้การฌาปนกิจสงเคราะห์ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ให้การฌาปนกิจสงเคราะห์จ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่บุคคลตามลำดับ โดยผู้ที่อยู่ในลำดับก่อนย่อมตัดสิทธิ์ผู้อยู่ลำดับหลัง ดังนี้
    1.1 คู่สมรสของสมาชิก
    1.2 บุตรของสมาชิก
    1.3 บิดามารดาของสมาชิก
    1.4 ผู้อยู่ในอุปการะ ผู้อุปการะของสมาชิกซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการด้วย
    1.5 พี่น้องร่วมบิดา - มารดาเดียวกัน
    1.6 พี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน
    2.   ในกรณีที่สมาชิกระบุให้ผู้รับเงินสงเคราะห์จำนวนหลายราย เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม กิจการ ฯ จะจ่ายเงินสงเคราะห์ให้กับบุคคลที่สมาชิกระบุไว้ในลำดับแรกเพียงรายเดียว  


    3.   การจัดพวงหรีดเคารพศพสมาชิก
เรียน  สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี  เมื่อสมาชิก ฯ ได้ถึงแก่กรรม กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี จะดำเนินการจัดทำพวงหรีด เพื่อนำไปใช้เคารพศพ ในนาม การฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี โดยกำหนดหลักเกณฑ์ ดังนี้
    3.1 วัดหรือสถานที่ ที่จัดพิธีสวดพระอภิธรรมศพ จะต้องตั้งอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพ ฯ และ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี
    3.2 วัดหรือสถานที่ ที่จัดพิธีสวดพระอภิธรรมศพที่อยู่นอกเขตพื้นที่กรุงเทพ ฯ และ อ.สัตหีบ จะจ่ายเป็นเงินสด ให้กับทายาทผู้รับเงินสงเคราะห์ เพื่อนำไปจัดทำพวงหรีด โดยให้ระบุในนาม"การฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี"
    3.3 การจัดพวงหรีดเพื่อนำไปเคารพศพและการจ่ายเงินเพื่อจัดทำพวงหรีด นั้น จะต้องอยู่ในระหว่างที่มีการจัดพิธีสวดพระอภิธรรมศพ
    3.4 ทายาทผู้รับเงินสงเคราะห์จะต้องติดต่อแจ้งให้การฌาปนกิจได้รับทราบ เพื่อจะได้จัดทำพวงหรีดและนำส่งวัดหรือสถานที่ ที่จัดพิธีสวดพระอภิธรรมศพสมาชิก

จึงเรียนมาเพื่อแจ้งให้สมาชิกทราบโดยทั่วกัน

ปรับอัตราค่าศพจาก 2.50 บาท เป็น 4.00 บาท  
ระเบียบ ทร. ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  
  แบบฟอร์มต่าง ๆ
หนังสือมอบอำนาจ [ในการสมัครใหม่]
วัตถุประสงค์ ....
    เพื่อให้สมาชิกทำการสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน ในการจัดการศพ และสงเคราะห์ ครอบครัวของสมาชิกที่.
ถึงแก่ความตาย โดยไม่ประสงค์จะหากำไรมาแบ่งปันกัน..

ขณะนี้ได้รับแจ้ง....มีสมาชิกการฌาปนกิจ ฯ เสียชีวิต  

ขอไว้อาลัย แด่ สมาชิก ฯ .........
    ขอแสดงความเสียใจการจากไปของสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี ลำดับศพที่
14930 - 14973  ขอให้ดวงวิญญาณของท่านสมาชิกเหล่านั้นจงไปสู่สุขคติ.
กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี......
 
สมาชิกที่ถึงแก่กรรม ประจำเดือน....... ตุลาคม 2556..
จำนวน     45      ราย
เงินสงเคราะห์จะตัดเดือน พ.ย. 56
ลำดับศพที่   14930 - 14973
เก็บค่าอัตราศพละ  4.00    บาท จำนวน 45  ศพ
รวมเงินสงเคราะห์ศพ   180    บาท
  ตรวจสอบการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ศพ ประจำเดือนต่าง ๆ  [ ปี 2555
  ตรวจสอบการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ศพ ประจำเดือนต่าง ๆ  [ ปี 2556
รายงานผลการดำเนินงาน...... ประจำเดือน ตุลาคม 2556    
ยอดสมาชิก ฯ  ณ   1  ต.ค. 56
75,381 
ราย
สมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่
115
ราย
คืนสภาพสมาชิก
3
ราย
 
พ้นจากสมาชิก     
270
ราย
ขอลาออกจากสมาชิก ฯ    
2       
ราย
 
ถึงแก่กรรรม            
45     
ราย
: สรุป..รวมยอดสมาชิก ฯ ณ   1  พฤศจิกายน 2556  มีจำนวนทั้งสิ้น  75,182 ราย :
การจ่ายเงินสงเคราะห์
เงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพ
45    
ราย
เงินสงเคราะห์ส่วนที่เหลือ
50   
ราย
เงินสงเคราะห์ค้างจ่าย
2   
ราย
งานบริการ
การขอพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ
3          
ราย
การขอพระราชทานเพลิงศพ
18      
ราย
   (เพลิงหลวง 15 ราย / หีบเพลิง 3 ราย)
การขออนุมัติจัดกองทหารเกียรติยศ
1
ราย
ขอยามเกียรติยศ
-
ราย
ขอเรือลอยอังคาร
-
ราย
การจัดพวงหรีดเคารพศพสมาชิกที่ถึงแก่กรรม.
40
ราย
Update :04/11/56
 ข่าวสาร..ฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รอบ 6 เดือน.[ ม.ค. - มิ.ย.55
 ข่าวสาร..ฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รอบ 6 เดือน.[ ก.ค. - ธ.ค.55
  เสียชิวิตในวันหยุดราชการ....จะติดต่อกับใคร !!!
    สมาชิก ฯ ที่ได้เสียชิวิต [ ในวันหยุดราชการ ].และมีความประสงค์ที่จะ.....
ขอพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ
 
 
ขอพระราชทานเพลิงศพ
 

ติดต่อสอบถามเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการฌาปนกิจฯ สายด่วน โทร. 0834421043

 
สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่ ดังมีรายนามนี้...
น.ต. สนองศักดิ์   สำเภายนต์
โทร. 081 - 6298207
ร.ท.หญิง อรนลิน    เจิมจุติธรรม
โทร. 081 - 9164216
ร.ท. พงษ์ศักดิ์   เที่ยงคืน
โทร. 083 -  2938609
จ.อ. ฐิติวัฒน์   น้อยหิรัญ
โทร. 085 - 2573979 
 
 แจ้งเพื่อทราบ.............
.....วิธีการชำระเงินสงเคราะห์ของสมาชิก
     และผู้เกษียณอายุราชการที่เป็นสมาชิก กบข.

ผู้ที่รับเบี้ยหวัดบำนาญจากกรมการเงิน ทร
.....ส่งตัดเงินรายเดือนจากเบี้ยหวัดบำนาญ

ผู้ที่รับเงินรายเดือนจากหน่วยใน ทร
.....ส่งตัดในระบบเงินเดือน

ผู้ที่ไม่สามารถส่งตัดในระบบเงินเดือน ได้แก่
1. สมาชิก กบข. / ข้าราชการลาออกที่ขอรับบำเหน็จ
2. ข้าราชการที่โอนย้ายไปอยู่นอก ทร
3. ข้าราชการที่รับเบี้ยหวัด-บำนาญผ่านคลังจังหวัด
4. พนักงานราชการ / ลูกจ้างชั่วคราว
5. ลูกจ้างเกษียณ / ลูกจ้างลาออก
6. สมาชิกประเภทคู่สมรส/บิดา/มารดา/บุตร ของข้าราชการและลูกจ้าง ทร
สามารถชำระเงินสงเคราะห์ได้ 5 วิธีดังนี้
.....หักเงินผ่านทางบัญชีประเภท ออมทรัพย์
     ของธนาคารทหารไทยทุกสาขาทั่วประเทศ

ควรนำสมุดบัญชีไปปรับที่ธนาคารทุก 3 เดือน
เพื่อไม่ให้เป็นบัญชีประเภทไม่เคลื่อนไหว

.....โอนเข้าบัญชีออมทรัพย์
     ธนาคารทหารไทยสาขา พรานนก
     หมายเลขบัญชี 019-7-73139-1
     ชื่อบัญชี แผนกฌาปนกิจ กองการสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารเรือ
กรุณาส่งเอกสารการโอนเงินมาให้กิจการ ฯ ทราบ
โดยส่งแฟกซ์มาที่ 02-4753283 ต่อ 18 หรือ
ส่งทาง E-mail: navycrema@hotmail.com
พร้อมเขียนชื่อ,เบอร์ติดต่อกลับของสมาชิกที่ต้องการชำระเงินในเอกสารด้วย


.....ชำระเงินล่วงหน้าปีละไม่เกิน 2,000.-บาท
.....ชำระด้วยเงินสดที่ แผนกฌาปนกิจ กสค.สก.ทร.
     หรือหน่วยรับบริการ พื้นที่สัตหีบ(บริเวณฌาปนสถาน ทร. สัตหีบ),
     พื้นที่ ฐท.สข. และพื้นที่ ฐท.พง.
.....ธนาณัติสั่งจ่ายในนาม หน.ฌาปนกิจ กสค.สก.ทร.
     2/9 กรมสวัสดิการทหารเรือ ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ
     เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 (สั่งจ่าย ปณ.หน้าพระลาน)

 ขาดส่งเงิน / การเปลี่ยนแปลง ต่าง ๆ ....!!! 
ขาดส่งเงินสงเคระห์    90 วัน ติดต่อกันจะเสียสิทธิ และพ้นจากสมาชิกภาพ
แก้ไขเปลี่ยนแปลง ที่อยู่ /ยศ ชื่อ สกุล /เปลี่ยนผู้รับมอบเงินสงเคราะห์ แจ้งเจ้าหน้าที่
ภายใน 30 วัน

 ระเบียบ ทร. ว่าด้วยฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี พ.ศ.2551.ฉบับใหม่ล่าสุด.

  ค่าบริการต่าง ๆ ฌาปนสถาน ทร. / รู้ไว้ใช่ว่า..เมื่อมาใช้บริการฌาปนสถาน ทร...

  ติดต่อราชการกับ...การฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี ได้ที่สำนักงานพื้นที่ต่าง ๆ ดังนี้ ..
พื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร....แผนกฌาปนกิจ กสค.สก.ทร.
  ภายใน ทร. : 53283 - 5 หรือโทร. 02-4753283-5,02- 4115875
พื้นที่สัตหีบ....ฌาปนสถาน ทร. สัตหีบ
   ภายใน ทร. : 73159  หรือโทร. 038-438692
พื้นที่สงขลา....บก.ฐท.สข.
   ภายใน ทร. : 22171  หรือโทร. 074-311893
พื้นที่พังงา......บก.ฐท.พง.
  ภายใน ทร. : 21210  หรือโทร. 076-595288

 
 
     สมัครเข้าเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี ท่านต้องมีคุณสมบัติดังนี้    [ ระเบียบฉบับใหม่ ]  

 คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเข้าเป็นสมาชิก ฯ ( ระเบียบ ฯ ใหม่)

   - ข้าราชการ ข้าราชการกลาโหมพลเรือน ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว รวมทั้งคู่สมรส บุตรและบิดา มารดา
   - พนักงานราชการ สังกัด ทร. รวมทั้งคู่สมรส บุตรและบิดา มารดา
   - ผู้มียศทหารเรือ (ในและนอกประจำการ) รวมทั้งคู่สมรส บุตรและบิดา มารดา
   - ทหารกองประจำการ พลอาสาสมัตร และอาสาสมัครทหารพราน สังกัด ทร. ที่ยังรับรับราชการอยู่ รวมทั้งคู่สมรส บุตรและบิดา มารดา
   - นักเรียนนายเรือ นักเรียนจ่าทหารเรือ รวมทั้งนักเรียนในส่วนสถานศึกษาของกองทัพเรือ รวมทั้งคู่สมรส บุตรและบิดา มารดา
   - นักเรียนพยาบาลทหารเรือ นักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ นักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ รวมทั้งคู่สมรส บุตรและบิดา มารดา

  - อายุไม่เกิน 45 ปี
  - บุตร อายุตั้งแต่ 20 - 40 ปี
  - บิดา มารดา อายุไม่เกิน 55 ปี
  - บิดา มารดาของคู่สมรส อายุไม่เกิน 55 ปี
  - คู่สมรสอายุเกิน 45 ปี สมัครได้ภายใน 90 วัน นับแต่วันจดทะเบียนสมรส  แต่อายุไม่เกิน 55 ปี  

   เอกสารประกอบการสมัคร

* ผู้สมัครเป็นสมาชิก ฯ
   - ใบรับรองแพทย์ รพ.ทหารเรือ หรือสถานพยาบาลของทหารเรือ หรือ รพ.เอกชน
   - สำเนาบัตรประจำตัวหรือบัตรประชาชน      จำนวน 1 ชุด
   - สำเนาทะเบียนบ้าน    จำนวน 1 ชุด
   - สำเนาใบสำคัญการสมรส (กรณีผู้สมัตรเป็นคู่สมรสของสมาชิก)
* ผู้รับเงินสงเคราะห์
   - สำเนาบัตรประจำตัว หรือบัตรประชาชน     จำนวน 1 ชุด
   - สำเนาทะเบียนบ้าน     จำนวน 1 ชุด
 การขอคืนสภาพสมาชิก

  - สมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ สามารถคืนสภาพสมาชิกได้    1 ครั้ง
  - เป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 5 ปี และพ้นสภาพสมาชิกไม่เกิน   5 ปี

 

การเขียน หรือแสดงความคิดเห็น
  • การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
  • ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
  • ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดขึ้น ต้องไม่นำมาเขียนลง เพื่อขยายความต่อ
  • การแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น .
  • พิจารณาเนื้อหาที่จะเขียนก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด
  • หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แผนกฌาปนกิจ กองการสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารเรือ  
โทร. 02 - 4753283-5,ทร. 53283 - 5 (ในเวลาราชการ)
E-mail: navycrema@hotmail.com

04/11/13