ข้อมูลเกาะขาม                ท่องเที่ยวไปใน ทร.             ความรู้เรื่องปะการัง              ประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับเกาะ   พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ

 

ปะการัง และการอนุรักษ์
แนะนำการท่องเที่ยวเกาะขาม
   
 
กองทุนอนุรักษ์ปะการัง ร.ล. จักรีนฤเบศร การย้ายปลูกปะการัง
ที่มาของเกาะขาม อ่าวเตยงาม
ข้อคิด หาดนางรำ
ประมวลภาพ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล
แนะนำการท่องเที่ยวเกาะขาม
          เป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ภายใน ๑ วัน ไปเช้ากลับเย็น (๐๙๐๐ - ๑๗๐๐) ไม่อนุญาตพักแรมคืนทั้งนี้จะหยุดให้บริการในวันอังคารและวันศุกร์
                    *กิจกรรมการท่องเที่ยวประกอบด้วย*
                    • การชมปะการังด้วยการดำน้ำแบบผิวน้ำ
                    • การชมปะการังด้วยเรือท้องกระจก
                    • การเดินชมพืชพรรณไม้ และทัศนียภาพบนเกาะ
                    • การพักผ่อนหรือตกปลาบนเกาะ
           การเดินทางจากฝั่งไปเกาะขามขึ้นเรือไดที่ท่าเทียบเรือเขาหมาจอ ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี (ใกล้กับ อบต.แสมสาร และศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน )
                    • เรือออกจากฝั่งเที่ยวแรกเวลาประมาณ ๐๙๐๐
                    • เรือรับกลับจากเกาะขามเที่ยวแรก เวลาประมาณ ๑๓๐๐
           อัตราค่าเข้าเยี่ยมชม คนละ ๒๐๐ บาท ซึ่งเป็น
                    • ค่าเรือเดินทาง ไป-กลับ ระหว่างฝั่งกับเกาะ
                    • ค่าเรือท้องกระจก
                    • ค่าสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆบนเกาะ เช่น ห้องสุขา ห้องอาบน้ำจืด เก้าอี้ผ้าใบ
                    • ยกเว้น! อุปกรณ์ดำน้ำ ต้องเช่าเป็นชั่วโมงๆ ละ ๒๐ บาท
           ข้อจำกัดการเยี่ยมชม
                    • การเดินทางอาจยกเลิกได้ เพื่อความปลอดภัยเมื่อสภาพอากาศไม่อำนวย
                    • จำกัดจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมวันละไม่เกิน ๓๐๐ คน
                    • การชมปะการังถูกจำกัดด้วยระดับน้ำ ถ้าน้ำทะเลลดลงมากไม่สามารถชมปะการังได้
           ข้อแนะนำการเข้าเยี่ยมชม
                    • การเข้าเยี่ยมชม เป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ความสะดวกสบายจึงมีไม่มากนัก ผู้เข้าเยี่ยม           ชมต้องตั้งใจไปชื่นชมธรรมชาติอย่างแท้จริง
                    • การชมปะการังห้ามสัมผัส จับต้อง หรือเหยียบย่ำปะการัง
                    • ห้ามเก็บเปลือกหอย ซากหินปะการังหรือพืชพรรณไม้บนเกาะ
                    • ช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติโดยไม่นำวัสดุที่มีผลต่อสภาพแวดล้อม (เช่น โฟมและถุงพลาสติก) ขึ้นไปบนเกาะและเก็บขยะสิ่งของเหลือใช้ที่ท่านนำไปด้วยกลับมาทิ้งบนฝั่ง
           การติดต่อเข้าเยี่ยมชม
                    • กองกิจการพลเรือน กองเรือป้องกันฝั่ง โทร ๐-๙๙๓๖-๙๔๐๙ หรือ ๐-๓๘๔๓-๒๑๗๐
 
Contact Us