ทัพเรือภาคที่ ๑ กองทัพเรือ ได้รับมอบการดูแลรับผิดชอบอุทยานใต้ทะเลเกาะขาม
จากกองเรือป้องกันฝั่ง กองทัพเรือ โดยอุทยานฯ ยังคงเปิดให้บริการแก่ผู้สนใจ
เยี่ยมชมเช่นเดิม และทัพเรือภาคที่ ๑ กองทัพเรือ จะได้พัฒนาและปรับปรุงอุทยานฯ
ให้มีความสะดวกและปลอดภัยยิ่ง ๆ ขึ้นไป

 

ขณะนี้ได้ย้าย Homepage ไปที่เว็บไซต์ของทัพเรือภาคที่ ๑ หรือที่
 
Contact Us

แผนกกรรมวิธีข้อมูล กองสื่อสาร ทัพเรือภาคที่ ๑
โทร. ๗๔๘๕๙