ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน เขียนข่าว

  อบรมศีลธรรม ก.พ.๖๐

 • ยศ.ทร.โดย กองอนุศาสนาจารย์ กำลังสำเนาแจกจ่ายหน่วยที่เกี่ยวข้องในการจัดอบรมศีลธรรม ประจำเดือน ก.พ.๖๐ หากหน่วยใดมีความประสงค์ขอรับเอกสารทาง FAX กรุณาประสานที่ แผนกอบรมศีลธรรม กอศ.ยศ.ทร. (โทร.๕๓๖๑๗ และ ๕๓๖๓๔)

ผู้ประกาศ : พ.จ.ต.เนรมิต สุชาติวุฒิ  | 2017-01-23 เวลา 15:53 น. 

  ร.ท.ไพรวัลย์ เทพโกษา หน.ช่าง รง.เดินสาย กฟฟ.อจปร.อร. ถึงแก่กรรม

 • ด้วย ร.ท.ไพรวัลย์ เทพโกษา หน.ช่าง รง.เดินสาย กฟฟ.อจปร.อร. ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ ๑๖ ม.ค.๖๐ เจ้าภาพรดน้ำศพในวันอังาคารที่ ๑๗ ม.ค.๖๐ เวลา ๑๖๐๐ กำหนดสวดพระอภิธรรมศพตั้งแต่ ๑๗ - ๒๐ ม.ค.๖๐ เวลา ๑๙๐๐ และจะฌาปนกิจศพในวันเสาร์ที่ ๒๑ ม.ค.๖๐ เวลา ๑๖๐๐ ที่วัดยางงาม อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี กฟฟ. อจปร.อร.เป็นเจ้าภาพในวันศุกร์ที่ ๒๐ ม.ค.๖๐ มีรถ ขส.ทร.ออกจากไปรษณีย์ อจปร.อร. เวลา ๑๕๐๐ จึงแจ้งให้ นรจ.รุ่นที่ ๒๘ และผู้ที่รู้จักคุ้นเคยทราบ

ผู้ประกาศ : ร.ท. อนุชน ทองเหมาะ  | 2017-01-16 เวลา 13:47 น. 

  รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก เพื่อเป็นพนักงานราชการของสำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ ประจำปี งป.๖๐

 • รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก เพื่อเป็นพนักงานราชการของสำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ ประจำปี งป.๖๐

เอกสารแนบ : SSSS.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.ธีร์ศักดิ์ ถึงเสียบญวน  | 2017-01-13 เวลา 16:49 น. 

  แบบประเมินตนเองแสดงความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้ของหน่วย

 • แบบประเมินตนเองแสดงความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้ของหน่วย ประจำปี 60 วงรอบ 6 เดือน

เว็บไซต์ : http://info.navy.mi.th/onc/2013/uploadnews/viewnews.php?id=1316
ผู้ประกาศ : พ.จ.ต.คมสันต์ สวนสวัสดิ์  | 2017-01-13 เวลา 15:28 น. 

  สลิปเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้าง ทร. ปี 2559


เว็บไซต์ : http://10.106.40.13
ผู้ประกาศ : ร.อ.บงกฤษณ์ รอดคลองตัน  | 2017-01-10 เวลา 08:45 น. 

  พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้น พ.จ.อ. พรรค พศ. เหล่า สบ. รุ่นที่ ๑ ประจำปี งป.๖๐

 • สบ.ทร. กำหนดประกอบพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้น พ.จ.อ. พรรค พศ. เหล่า สบ. รุ่นที่ ๑ ประจำปี งป.๖๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ม.ค.๖๐ เวลา ๑๐๐๐ ณ ห้องเรียน รร.สบ.สบ.ทร. การแต่งกายเครื่องหมายหมายเลข ๒ สำหรับนักเรียนฯ ลงชื่อรายงานตัวเข้ารับการอบรม เวลา ๐๘๓๐ (งดนำรถยนต์เข้ามาจอดบริเวณ รร.สบ.สบ.ทร.)

เว็บไซต์ : http://info.navy.mi.th/navy_admin/news/read_news.php?id_news=82
ผู้ประกาศ : จ.ต.กฤษณะ อบรมชอบ  | 2017-01-09 เวลา 13:21 น. 

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก นักเรียนประดาน้ำชั้นต้น งป.๖๐


เว็บไซต์ : http://www.ordn.navy.mi.th/upload/pdf/diver60.pdf
ผู้ประกาศ : จ.ต.วิทวัส ขะทุม  | 2017-01-06 เวลา 14:27 น. 

  ภรรยา น.อ.รุจน์ สุขณรงค์ ถึงแก่กรรม

 • ด้วย นางราตรี สุขณรงค์ ภรรยา น.อ. รุจน์ สุขณรงค์ รองผอ.กบก.พธ.ทร. ถึงแก่กรรม เจ้าภาพกำหนดสวดพระอภิธรรม ถึง 6ม.ค.60 เวลา 1900 ณ ศาลา 1 วัดบึงทองหลาง ซอยลาดพร้าว 101 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ และจะทำการฌาปนกิจศพ ในวันเสาร์ที่ 7 ม.ค.60 เวลา 1600 เจ้าภาพขอแจ้งให้ผู้คุ้นเคยทราบทั่วกัน

ผู้ประกาศ : ร.ท.หญิง นวลพรรณ นวมเอม  | 2017-01-05 เวลา 13:34 น. 

  ประกาศกรมพลาธิการทหารเรือ เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ


เว็บไซต์ : http://www.supply.navy.mi.th/editweb_55/pdf/document.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ท.หญิง นวลพรรณ นวมเอม  | 2017-01-05 เวลา 07:46 น. 

  สหกรณ์เคหสถานราชนาวี จำกัด การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ และออมทรัพย์ทั่วไป2557

 • ประกาศสหกรณ์เคหสถานราชนาวี จำกัด เรื่อง การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ และออมทรัพย์ทั่วไป2557 พร้อมทั้งปรับลดเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ และเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป2557

เว็บไซต์ : http://www.kehanavycoop.com/show.php?No=563
ผู้ประกาศ : นายบุญเสริม กลิ่นแก้ว  | 2017-01-04 เวลา 15:32 น. 

  บิดา ร.อ.บุญชู โพธิ์ชู ถึงแก่กรรม

 • ด้วย นายสังวาลย์ โพธิ์ชู บิดา ร.อ.บุญชู โพธิ์ชู ประจำหมวดอาคารสถานที่ แผนกยุทธโยธา กบก.กทส.ฐท.สส. ถึงแก่กรรม เจ้าภาพกำหนดรดน้ำศพใน ๕ ม.ค.๖๐ เวลา ๑๖๐๐ สวดพระอภิธรรมศพ ตั้งแต่ ๕ – ๙ ม.ค.๖๐ เวลา ๒๐๐๐ ณ บ้านเลขที่ ๗๐ หมู่ ๕ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี และจะทำการฌาปนกิจศพใน ๑๐ ม.ค.๖๐ เวลา ๑๖๐๐ ณ วัดห้วยใหญ่ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เจ้าภาพขอแจ้งให้ผู้ที่รู้จักคุ้นเคยทราบทั่วกัน

ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.อาคม ลิ้มกุล  | 2017-01-04 เวลา 13:37 น. 

  รายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์การสอบภาคทฤษฎี (รอบแรก) เพื่อเป็นพนักงานราชการของสำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ ประจำปี งป.๖๐

 • รายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์การสอบภาคทฤษฎี (รอบแรก) เพื่อเป็นพนักงานราชการของสำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ ประจำปี งป.๖๐

เอกสารแนบ : testLevel1.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.ธีร์ศักดิ์ ถึงเสียบญวน  | 2016-12-29 เวลา 20:09 น. 

  แก้ไขข่าว นางปอย สังฆวาส มารดาของ ร.ท.สมภพ สังฆวาส ถึงแก่กรรม

 • ด้วย นางปอย สังฆวาส มารดาของ ร.ท.สมภพ สังฆวาส ประจำ กรล.ขส.ทร.ช่วยปฏิบัติราชการ กพสด.ขส.ทร.ได้ถึงแก่กรรมเมื่อ ๒๖ ธ.ค.๕๙ กำหนดรดน้ำศพใน ๒๖ ธ.ค.๕๙ เวลา ๑๗๐๐ เจ้าภาพกำหนดสวดพระอภิธรรม ระหว่าง ๒๖ – ๒๘ ธ.ค.๕๙ เวลา ๑๙๓๐ และกำหนดประชุมเพลิงใน ๒๙ ธ.ค.๕๙ เวลา ๑๗๐๐ ณ ศาลา ๔ (สำอาง เคลื่อนแก้วภู่) วัดหัวคู้วราราม ต.ศรีษะจระเข้น้อย กิ่งอ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ จึงแจ้งให้ข้าราชการที่รู้จักคุ้นเคยทราบทั่วกัน

ผู้ประกาศ : ร.อ.วัฒนา วัฒนธรรม  | 2016-12-26 เวลา 20:54 น. 

  การอบรมหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้น พ.จ.อ.พรรค พศ. เหล่า ยย.(ช่างโรงงาน) ประจำปี งป.๖๐

 • ศพช.กศษ.กพช.อร.กำหนดเปิดการอบรมหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้น พ.จ.อ.พรรค พศ. เหล่า ยย.(ช่างโรงงาน) ประจำปี งป.๖๐ ระยะเวลาอบรม ระหว่างวันที่ ๑๖ ม.ค. – ๑๒ เม.ย.๖๐ โดยขอให้ผู้เข้ารับการอบรมรายงานตัวและลงทะเบียนในวันจันทร์ที่ ๑๖ ม.ค.๖๐ เวลา ๐๘๐๐ ณ ห้องชุมพรเขตอุดมศักดิ์ อร. การแต่งกายเครื่องแบบหมายเลข ๒

เอกสารแนบ : 221005DEC2016.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.ขจร พุทซ้อน  | 2016-12-22 เวลา 14:36 น. 

  บิดา นายเสงี่ยม สุขผล ถึงแก่กรรม

 • ด้วย นายสง่า สุขผล บิดา นายเสงี่ยม สุขผล ลูกจ้างประจำ กทส.ฐท.สส. ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ ๑๙ ธ.ค.๕๙ เจ้าภาพกำหนดสวดพระอภิธรรมศพ ตั้งแต่ ๑๙ – ๒๔ ธ.ค.๕๙ เวลา ๑๙๐๐ ณ วัดราษฎร์รังสรรค์ (วัดคอกกระบือ) ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร และจะทำการฌาปนกิจศพใน ๒๕ ธ.ค.๕๙ เวลา ๑๖๐๐ เจ้าภาพขอแจ้งให้ผู้ที่รู้จักคุ้นเคยทราบทั่วกัน

ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.อาคม ลิ้มกุล  | 2016-12-20 เวลา 09:56 น. 
หน้า 12