ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน เขียนข่าว

  ขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 60 ของ สปช.ทร. และขออนุมัติจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติราชการ เรื่อง "การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2561-2564 ของ นขต.ทร. และหน่วยเฉพาะกิจ ทร. ในระบบจัดทำแผนของระบบ RTN ERP"

 • ขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 60 ของ สปช.ทร. และขออนุมัติจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติราชการ เรื่อง "การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2561-2564 ของ นขต.ทร. และหน่วยเฉพาะกิจ ทร. ในระบบจัดทำแผนของระบบ RTN ERP"

เว็บไซต์ : http://info.navy.mi.th/onc/2013/uploadnews/viewnews.php?id=1469
ผู้ประกาศ : ร.อ.หญิง พรพนา ซิ้มสวัสดิ์  | 2017-08-07 เวลา 10:57 น. 

  ข่าวถึงแก่กรรม

 • ด้วย นางบัวลอง มหาหิงษ์ มารดา พ.จ.อ.คำมาย มหาหิงษ์ ข้าราชการสังกัด พัน.ร.๙ รอ.ฯ เสียชีวิตเมื่อ ๔ ส.ค.๖๐ กำหนดสวดพระอภิธรรมศพ ใน ๔-๘ ส.ค.๖๐ เวลา ๑๘๐๐ ณ บ้านเลขที่ ๙ ม.๑๐ บ.สำราญ ต.ศรีสุขสำราญ อ.อุบลรัตน์ จว.ขอนแก่น กำหนดฌาปนกิจศพในวันพุธที่ ๙ ส.ค.๖๐ เวลา ๑๔๐๐ ณ ฌาปนสถานวันโพธิ์ศรีสำราญ ต.ศรีสุขสำราญ อ.อุบลรัตน์ จว.ขอนแก่น จึงแจ้ง นรจ.ทร.๔๑ , นย.๔๓ และผู้รู้จักคุ้นเคยทราบทั่ว่กัน

ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.วิสูตร ธวัชวงค์  | 2017-08-06 เวลา 18:39 น. 

  การรับสมัครข้าราชการเข้าเป็นนักเรียนนักทำลายใต้น้ำจู่โจม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

 • การรับสมัครข้าราชการเข้าเป็นนักเรียนนักทำลายใต้น้ำจู่โจม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

เอกสารแนบ : seal61.pdf
ผู้ประกาศ : จ.อ.ปรีชา คูณขุนทด  | 2017-08-01 เวลา 09:35 น. 

  ประกาศกรมสวัสดิการทหารเรือ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ประจำปี 2560

 • ประกาศกรมสวัสดิการทหารเรือ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ประจำปี 2560

เว็บไซต์ : http://www.welfare.navy.mi.th/web60/index.php/Activity/view2/112
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง กิ่งแก้ว รัตนอุบล  | 2017-07-26 เวลา 10:41 น. 

  เชิญชวนข้าราชการ กองทัพเรือ ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นคำถาม 4 ข้อของนายกรัฐมนตรี

 • โดยลงชื่อเข้าระบบโดยใช้ Username และ Password เดียวกันกับ อีเมล์ ทร. เปิดรับความคิดเห็น วันที่ ๑๙ มิ.ย. - ๓๑ ก.ค.๖๐

เว็บไซต์ : http://www.pmquestionnaire.navy.mi.th
ผู้ประกาศ : ร.อ.รัตนะ  เต้นปักษี  | 2017-07-21 เวลา 15:24 น. 

  ขอเชิญร่วมชมการสาธิตและทดลองเทคโนโลยีทางทหารประจำปี ๒๕๖๐ (Crimson Viper 2017 : CV17) ระหว่าง วันที่ ๓๑ ก.ค.๖๐ - ๓ ส.ค.๖๐

 • กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม ร่วมกับ กองทัพเรือ โดย สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ และสำนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหน่วยบัญชาการสหรัฐอเมริกา ประจำภาคพื้นแปซิฟิก (U.S. Pacific Command Science and Technology Office : PACOM J85) ขอเชิญร่วมชมการสาธิตและทดลองเทคโนโลยีทางทหารประจำปี ๒๕๖๐ (Crimson Viper 2017 : CV17) ระหว่าง วันที่ ๓๑ ก.ค.๖๐ - ๓ ส.ค.๖๐ ณ พื้นที่โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ผู้ประกาศ : น.ท.หญิงปิยะนันท์ จันทร์บุตร  | 2017-07-20 เวลา 15:02 น. 

  แจ้งกำหนดการอบรมศีลธรรม ประจำเดือน ส.ค.๖๐


เอกสารแนบ : august60[1].pdf
เว็บไซต์ : http://www.navedu.navy.mi.th/sintam60/august60.pdf
ผู้ประกาศ : พ.จ.ต.เนรมิต สุชาติวุฒิ  | 2017-07-20 เวลา 12:06 น. 

  ประกาศกรมสวัสดิการทหารเรือ เรื่อง การสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ประจำปี ๒๕๖๐

 • ประกาศกรมสวัสดิการทหารเรือ เรื่อง การสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ประจำปี ๒๕๖๐ จำนวน ๓ อัตรา

เว็บไซต์ : http://www.welfare.navy.mi.th/web60/index.php/Activity/view2/106
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง กิ่งแก้ว รัตนอุบล  | 2017-07-18 เวลา 13:15 น. 

  กำลังพล ทร. ที่เข้าตอบแบบสอบถามความคิดเห็นนายกฯ ไม่ได้

 • กำลังพล ทร.ที่ลงชื่อเข้าระบบตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นคำถาม 4 ข้อของนายกรัฐมนตรี ไม่ได้สามารถเข้าไปแก้ไขรหัสผ่านได้ด้วยตนเองที่ http://member.navy.mi.th

ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.อัศวิน ถึงแสง  | 2017-07-18 เวลา 10:26 น. 

  ชี้แจงรายละเอียดงาน "วันแห่งการจัดการความรู้ของ ทร.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐"

 • รายละเอียดงาน "วันแห่งการจัดการความรู้ของ ทร.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐" วันศุกร์ที่ ๑๔ ก.ค.๖๐ เวลา ๑๐๐๐ - ๑๒๐๐ ณ ห้องประชุม สปช.ทร.๑

เว็บไซต์ : http://info.navy.mi.th/onc/2013/uploadnews/viewnews.php?id=1451
ผู้ประกาศ : พ.จ.ต.คมสันต์ สวนสวัสดิ์  | 2017-07-18 เวลา 10:24 น. 

  ประกาศกรมสรรพาวุธทหารเรือ เรื่อง ผู้มีสิทธิประดับเครื่องหมายความสามารถยิงเป้าปืนพก ประจำปี ๒๕๖๐

 • ตามระเบียบ ทร. ว่าด้วยการยิงเป้าปืนพก พ.ศ. ๒๕๒๙ ระเบียบ ทร. ว่าด้วยเครื่องหมายความสามารถยิงเป้าปืนพก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๒ และตามคำสั่ง ทร.ที่ ๒๔/๒๕๖๐ ลง ๑๐ ก.พ.๖๐ เรื่อง การยิงเป้าปืนพก ประจำปี ๒๕๖๐ นั้น บัดนี้การยิงเป้าปืนพก ประจำปี ๒๕๖๐ ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ผลการยิงมีผู้ทำการยิงผ่านเกณฑ์และมีสิทธิได้รับเครื่องหมายความสามารถยิงเป้าปืนพก ประจำปี ๒๕๕๖๐จำนวน ๗๗๙ นาย โดยแบ่งตามชั้นความสามารถนักแม่นปืน ตามไฟล์ที่แนบ

เว็บไซต์ : http://www.ordn.navy.mi.th/upload/pdf/Shooting60.pdf
ผู้ประกาศ : จ.ต.วิทวัส ขะทุม  | 2017-07-17 เวลา 09:59 น. 

  การอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ประจำปี งป.๖๐ ของ ศพช.กศษ.กพช.อร.

 • ศพช.กศษ.กพช.อร. กำหนดเปิดการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ประจำปี งป.๖๐ ระยะเวลาอบรม ระหว่างวันที่ ๑๗ ก.ค. - ๑๑ ส.ค.๖๐ ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๒๕ นาย โดยขอให้ผู้เข้ารับการอบรมรายงานตัวและลงทะเบียนในวันจันทร์ที่ ๑๗ ก.ค.๖๐ เวลา ๐๘๐๐ ณ ห้องเรียน ๒๓๐๓ ศพช.กศษ.กพช.อร. อาคารอเนกประสงค์ อร. ชั้น ๓ การแต่งกายเครื่องแบบหมายเลข ๔ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ ๑.น.ต.ปราโมทย์ ไชยผล ๒.น.ต.ณรงค์ชัย จักษุสุวรรณ ๓.น.ต.ผดุงเวทย์ จูมโสดา ๔.ร.อ.สุรสันติ์ เชื้อจีน ๕.ร.อ.พิศเนตร คงงาม ๖.ร.ท.อำนวย เก่งการนา ๗.พ.จ.ท.สุทร ศรีละโพธิ์ ๘.นายสมเดช วงษ์วาร ๙.นายณรงค์ฤทธิ์ บุญสุวรรณ ๑๐.นายพันธศักดิ์ อักษรณรงค์ ๑๑.นายสราวุธ โต๊ะยี ๑๒.นายเกรียงศักดิ์ แย้มบุญชุ่ม ๑๓.นายอำพล เข็มเล็ก ๑๔.นายสมเจตน์ มากพูลผล ๑๕.นายอิฐธิพล แย้มถนอม ๑๖.นายสายันต์ สุขปาน ๑๗.นายสวัสดิ์ เมืองเจริญ ๑๘.นายณัฐวุฒิ มีกมล ๑๙.นายณัฐพล เจริญลาภ ๒๐.นายสุรนันท์ ถนอมกล่อม ๒๑.นายบรรจง ฟักบางยุง ๒๒.นายภานุวัฒน์ นากสุก ๒๓.นายกัมพล พัทยาดล ๒๔.นายพีรพัฒน์ หงษา ๒๕.นายนิคม พันธ์เป็น

ผู้ประกาศ : ร.ต.ขจร พุทซ้อน  | 2017-07-13 เวลา 15:05 น. 

  ขส.ทร.กำหนดทดสอบสมรรถภาพร่างกายและประเมินความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงานด้านดับเพลิงกู้ภัย ประจำปี งป.60

 • รายละเอียดตามที่แนบ

เว็บไซต์ : http://www.transport.navy.mi.th/news/read_news.php?id_news=125
ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.เอกวัฒน์ ประภารัตน์รังสี  | 2017-07-12 เวลา 14:08 น. 

  ขส.ทร.รับสมัครกำลังพลสายวิทยาการ ขส.ทร.ไปปฏิบัติราชการที่ นรข.ในวาระ ต.ค.60

 • รายละเอียดตามที่แนบ

เว็บไซต์ : http://www.transport.navy.mi.th/news/read_news.php?id_news=124
ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.เอกวัฒน์ ประภารัตน์รังสี  | 2017-07-12 เวลา 14:07 น. 

  กบข.แจ้งเชิญสมาชิกเข้าอบรมและร่วมโครงการให้ความรู้เรื่องการวางแผนทางการเงินและการลงทุนปี 2560

 • กบข.แจ้งเชิญสมาชิกเข้าร่วมอบรมและร่วมโครงการให้ความรู้เรื่องการวางแผนทางการเงินและการลงทุนปี 2560 จำนวน 4 รุ่น จำกัดรุ่นละ 100 คน ผู้สนใจสามารถสมัครทางออนไลน์ที่ www.gpf.or.th ภายใน 20 ก.ค.60

เอกสารแนบ : gpf.pdf
ผู้ประกาศ : น.ท.ชนินทร์ มาศิริโรจน์  | 2017-07-12 เวลา 09:07 น. 
หน้า 12