ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน เขียนข่าว

  สปช.ทร. จะทำการปิดระบบ RTN ERP ใน 6 - 7 ส.ค.59 เพื่อดำเนินการเปลี่ยน Password ใหม่ ให้หน่วยต่าง ๆ ที่ใช้ระบบ RTN ERP สามารถใช้งานได้ตามปกติด้วย Username/Password ใหม่ ตั้งแต่ 8 ส.ค.59 เป็นต้นไป

 • สปช.ทร. จะทำการปิดระบบ RTN ERP ใน 6 - 7 ส.ค.59 เพื่อดำเนินการเปลี่ยน Password ใหม่ ให้หน่วยต่าง ๆ ที่ใช้ระบบ RTN ERP สามารถใช้งานได้ตามปกติด้วย Username/Password ใหม่ ตั้งแต่ 8 ส.ค.59 เป็นต้นไป

เอกสารแนบ : news 150.pdf
ผู้ประกาศ : ร.อ.หญิง พรพนา ซิ้มสวัสดิ์  | 2016-07-28 เวลา 10:34 น. 

  หาคนค้ำ สอ.วด. ครับ

 • ต้องการหาคนค้ำครับ 094-8979773 จ.ท.ปริวรรต เอนใหลลิด สังกัด อล.ทร.

เว็บไซต์ : http://pariwat.e
ผู้ประกาศ : จ.ต.ปริวรรต เอนใหลลิด  | 2016-07-27 เวลา 09:28 น. 

  อบรมศีลธรรม ส.ค.๕๙


เอกสารแนบ : AROMSEERATAM AUGUST 2016.pdf
ผู้ประกาศ : พ.จ.ต.เนรมิต สุชาติวุฒิ  | 2016-07-26 เวลา 10:05 น. 

  Infographics ราชนาวีไทย ใส่ใจรัฐธรรมนูญ แบบที่ 2 ห้วงก่อนการออกเสียงประชามติ 7 ส.ค.59

 • Infographics ราชนาวีไทย ใส่ใจรัฐธรรมนูญ แบบที่ 2 สำหรับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไปยัง นขต.ทร. กำลังพล และประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ห้วงก่อนการออกเสียงประชามติ 7 ส.ค.59 จัดทำโดย คณะทำงานเผยแพร่และสร้างการรับรู้อย่างถูกต้องในร่างรัฐธรรมนูญ ของ ทร.

เอกสารแนบ : RTN for Constitution2.jpg
ผู้ประกาศ : น.ต.กรวีร์ จำเนียร  | 2016-07-25 เวลา 11:30 น. 

  Infographics ราชนาวีไทย ใส่ใจรัฐธรรมนูญ ห้วงก่อนการออกเสียงประชามติ 7 ส.ค.59

 • Infographics ราชนาวีไทย ใส่ใจรัฐธรรมนูญ สำหรับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไปยัง นขต.ทร. กำลังพล และประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ห้วงก่อนการออกเสียงประชามติ 7 ส.ค.59 จัดทำโดย คณะทำงานเผยแพร่และสร้างการรับรู้อย่างถูกต้องในร่างรัฐธรรมนูญ ของ ทร.

เอกสารแนบ : RTN for Constitution1.jpg
ผู้ประกาศ : น.ต.กรวีร์ จำเนียร  | 2016-07-25 เวลา 11:29 น. 

  รายละเอียดการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญใน 7 ส.ค.59

 • คณะกรรมการอำนวยการปฏิบัติการข่าวสารของ ทร. ขอความร่วมมือให้ นขต.ทร. และหน่วยเฉพาะกิจ ทร. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิญชวนกำลังพล ครอบครัว และประชาชนในพื้นที่ ร่วมออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ในวันอาทิตย์ที่ 7 ส.ค.59 โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติฯ ตามข่าวราชนาวีที่แนบ

เอกสารแนบ : constitution vote details.pdf
ผู้ประกาศ : น.ต.กรวีร์ จำเนียร  | 2016-07-22 เวลา 16:38 น. 

  แจ้งตัดสิทธิและเพิ่มเติมหมายเลขสอบผู้ที่ผ่านการทดสอบนายทหารสัญญาบัตร (นว.ก) เพื่อจัดทำบัญชีรายชื่อประกอบการพิจารณาบรรจุเป็นผู้บังคับการเรือของ กร. ประจำปี ๒๕๕๙ รอบแรก (ภาคทฤษฎี

 • เนื่องด้วย กพ.กร. ตรวจสอบแล้วพบว่ามีผู้ผ่านการทดสอบนายทหารสัญญาบัตร (นว.ก) เพื่อจัดทำบัญชีรายชื่อประกอบการพิจารณาบรรจุเป็นผู้บังคับการเรือของ กร. ประจำปี ๒๕๕๙ มีคุณสมบัติไม่ผ่านตามหลักเกณฑ์การกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครฯ ที่ กร. อนุมัติไว้ คณะอนุกรรมการจัดการทดสอบฯ จึงขอตัดสิทธิผู้สมัครสอบหมายเลข ๒๑๒๔๐๓๓๐๓ และ ๓๑๔๕๗๔๔๐๑ และขอประกาศหมายเลขผู้ที่สอบผ่านรอบแรก (ภาคทฤษฎี) เพิ่มเติมสำหรับ ผบ.เรือ ชั้น ๒ กตอ. ได้แก่ ผู้สมัครสอบหมายเลข ๒๑๒๔๐๓๓๐๒ โดยให้รายงานตัวตามประกาศของคณะอนุกรรมการจัดการทดสอบฯ (ฉบับที่ ๑)

เว็บไซต์ : http://www.fleet.navy.mi.th/ftc/link.php?id=919&goto=919.php
ผู้ประกาศ : น.ท.หญิงจินดารัตน์ ยิ้มศรีใส  | 2016-07-14 เวลา 15:17 น. 

  กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ขอเชิญกำลังพล ทร. และบุคคลทั่วไป ร่วมงาน “วันดีดี กับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปี ๕๙”

 • กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ขอเชิญกำลังพล ทร. และบุคคลทั่วไป ชมนิทรรศการการจัดการความรู้ กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ยกย่องชมเชย และมอบรางวัล ของกรมยุทธศึกษาทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ในวันอังคารที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘๐๐ – ๑๔๐๐ น. ณ ห้องประชุมบริพัตร ชั้น ๕ อาคารสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

ผู้ประกาศ : น.อ.หญิงกรแก้ว ตันติเวชกุล  | 2016-07-14 เวลา 14:17 น. 

  ประกาศผลสอบรอบแรก (ภาคทฤษฎี) และกำหนดการรายงานตัวของนายทหารสัญญาบัตร (นว.ก.) เพื่อจัดทำบัญชีรายชื่อประกอบการพิจารณาบรรจุเป็นผู้บังคับการเรือของ กองเรือยุทธการ ประจำปี ๒๕๕๙

 • คณะอนุกรรมการจัดการทดสอบนายทหารสัญญาบัตร (พรรคนาวิน) เพื่อจัดทำบัญชีรายชื่อประกอบการพิจารณาบรรจุเป็นผู้บังคับการเรือ ของ กองเรือยุทธการ ประจำปี ๒๕๕๙ ขอประกาศผลสอบรอบแรก (ภาคทฤษฎี) และกำหนดการรายงานตัวของผู้ที่สมัครสอบ รายละเอียดตาม link ที่แนบ

เว็บไซต์ : http://www.fleet.navy.mi.th/ftc/link.php?id=913&goto=913.php
ผู้ประกาศ : น.ท.หญิงจินดารัตน์ ยิ้มศรีใส  | 2016-07-13 เวลา 19:58 น. 

  ราชนาวิกสภา จัดโครงการประกวดบทความ ประจำปี ๒๕๕๙

 • ราชนาวิกสภาจัดโครงการประกวดบทความ ประจำปี ๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้กำลังพล ทร. (ไม่จำกัดชั้นยศ) ตลอดจนนักเรียน นิสิต นักศึกษา นักวิชาการ และประชาชนทั่วไป ซึ่งไม่เคยเขียนบทความลงตีพิมพ์ในนิตยสารนาวิกศาสตร์ ได้เขียนเอกสารบทความ โดยมีการนำเสนอข้อมูลข้อเท็จจริง มีเอกสารหลักฐานอ้างอิงที่น่าเชื่อถือ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ๑. ขอบเขตเนื้อหาของบทความ มีกรอบการเขียนบทความดังนี้ ๑.๑ แนวทางการสร้างภาพลักษณ์ของ ทร. ๑.๒ แนวทางการพัฒนา ทร. ในอนาคต ๑.๓ ความภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ใน ทร. ๒. การส่งบทความ ให้ส่งเป็นเอกสาร พร้อมรูปภาพ พิมพ์ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด ขนาดหน้ากระดาษ เอ๔ โดยใช้ตัวอักษรแบบ TH SarabanPSK ขนาด ๑๖ พอยท์ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐ หน้า และไม่เกิน ๑๕ หน้า และจัดทำเป็นไฟล์บรรจุบนแผ่นซีดีรอม จำนวนอย่างละ ๑ ชุด โดยระบุชื่อผู้เขียน ตำแหน่ง สังกัด หรือที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ส่งบทความได้ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ที่ กองบรรณาธิการ นิตยสารนาวิกศาสตร์ สำนักงานราชนาวิกสภา กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ถ.อรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ ๓. กำหนดส่งบทความ ตั้งแต่ ๒๙ – ๓๑ ส.ค.๕๙ ๔. การพิจารณาตัดสิน การตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นสิ้นสุด และประกาศผลการประกวดในวันศุกร์ที่ ๑๖ ก.ย.๕๙ ทางเว็บไซต์ www.rtni.org/th/ หรือฝ่ายเลขานุการฯ จะเป็นผู้แจ้งผลการตัดสินให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลทราบเพื่อดำเนินการรับรางวัลต่อไป ๕. รางวัลการประกวดบทความมีจำนวน ๕ รางวัล ดังนี้ ๕.๑ รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร ๕.๒ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เงินรางวัล ๘,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร ๕.๓ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เงินรางวัล ๖,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร ๕.๔ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ เงินรางวัล ๔,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร ๕.๕ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๔ เงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร ผู้ที่ประสงค์จะส่งบทความเข้าประกวด สามารสอบถามรายละเอียดเพิ่มที่ หมายเลข ๐๒๔๗๕๓๐๗๒ หรือ ๐๒๔๗๕๔๘๖๘ และ ๐๒๔๗๕๐๙๙๘

ผู้ประกาศ : น.อ.ธาตรี ฟักศรีเมือง  | 2016-07-08 เวลา 14:42 น. 

  เครื่องหมายความสามารถ กระโดดหอสูง กองทัพเรือ

 • ในหน่วยงานกองทัพเรือ มีหอสูง 34 ฟุต เพียง 4 ที่ ซึ่งได้แก่ ศูนย์การฝึก นย.(แผนกวิชาการรบพิเศษฯ) , กองพันลาดตระเวน , กองพันทหารราบที่ 7 และ หน่วยเฉพาะกิจทหารพราน นย.(ค่ายเทวาฯ) โดย ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการดำเนินการ ออกใบประกาศนียบัตร มอบเครื่องหมายความสามารถชนิดโลหะ และ ชนิดผ้า ให้กับผู้ผ่านการกระโดดหอสูง 34 ฟุต จริงเท่านั้น ในราคา 200 บาท ซึ่ง เป็นค่าเครื่องหมาย ใบประกาศ และ เบี้ยเลี้ยง จนท.ปฏิบัติงาน สำหรับผู้ที่ไม่ได้โดดหอจริงแล้วอยากได้เครื่องหมาย ไม่มีให้นะครับ ถือได้ว่าเป็นเครื่องหมายแห่งความภาคภูมิใจเครื่องหมายหนึ่ง ฝากทุกท่านที่อ่านข้อความนี้ ช่วยประชาสัมพันธ์ ไปยังญาติสนิท มิตรสหาย เพื่อนพ้อง น้องพี่ ลูก หลาน ครู อาจารย์ ที่จะมีกิจกรรมโดดหอของกองทัพเรือ เราเก็บแค่ 200 บาทเท่านั้นครับ เนื่องจากช่วงนี้มีบุคคลไม่หวังดีแอบอ้างเอาเครื่องหมายของเราไปหากิน คิด 500 บาทต่อคนครับ ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือครับ

ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.สันติศักดิ์ สิทธิสกุลรัตน์  | 2016-07-04 เวลา 13:53 น. 

  สอ.วด. ประกาศเรื่อง การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปีการศึกษา 2559


เอกสารแนบ : scholarships-59.pdf
ผู้ประกาศ : น.อ.หญิง ศิรินทร กาญจนพันธุ์  | 2016-07-01 เวลา 14:03 น. 

  รับสมัครผู้สนใจทำงานห้องสมุด ยศ.ทร

 • กหส.ยศ.ทร. มีตำแหน่งอัตรานายทหารประทวนชั้นยศจ่า พรรค-เหล่า พศ.สบ. ว่างจำนวน 4 อัตรา รายละเอียดดังนี้ 1.จนท.ห้องสมุดกลาง ทร. (พื้นที่ กทม.)จำนวน 2 อัตรา 2.จนท.ห้องสมุดทั่วไป (พื้นที่ ศาลายา)จำนวน 1 อัตรา 3.จนท.ห้องสมุดยุทธศาสตร์ (พื้นที่ ศาลายา)จำนวน 1 อัตรา รับสมัครข้าราชการชั้นยศ จ่าตรี-จ่าเอก เหล่า สบ. และผู้ที่สนใจเปลี่ยนพรรคเหล่า ทำงานในตำแหน่งดังกล่าวข้างต้น ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธุรการกองห้องสมุด โทร.53436

ผู้ประกาศ : จ.อ.ณภัทร แจ่มจำรัส   | 2016-07-01 เวลา 13:16 น. 

  ขอเชิญข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และประชาชนทั่วไป ชมนิทรรศการการจัดการความรู้ และกิจกรรมยกย่องชมเชยและให้รางวัลการจัดการความรู้ของ กองเรือยุทธการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

 • ขอเชิญข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และประชาชนทั่วไป ชมนิทรรศการการจัดการความรู้ และกิจกรรมยกย่องชมเชยและให้รางวัลการจัดการความรู้ของ กองเรือยุทธการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๔ ถึง ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุมกองการฝึก กองเรือยุทธการ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี รายละเอียดตามกำหนดการที่แนบ

เว็บไซต์ : http://www.fleet.navy.mi.th/ftc/link.php?id=912&goto=912.php
ผู้ประกาศ : น.ท.หญิงจินดารัตน์ ยิ้มศรีใส  | 2016-06-30 เวลา 16:55 น. 

  ประกาศกรมสารบรรณทหารเรือ เรื่อง ผลการสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ประจำปี 2559

 • ประกาศกรมสารบรรณทหารเรือ เรื่อง ผลการสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดได้ตามไฟล์เอกสารที่แนบ

เว็บไซต์ : http://www.admin.navy.mi.th/news/download.php?id_newsfile=160
ผู้ประกาศ : นาวาโท จตุรงค์ กิจสมบัติ  | 2016-06-30 เวลา 15:25 น. 
หน้า 12