ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน เขียนข่าว

  ประกาศกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เรื่องผลการเลือกสรรบุคคลพลเรือนเป็นพนักงานราชการ (ERP)


เอกสารแนบ : erpman.pdf
ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.  | 2015-03-31 เวลา 10:53 น. 

  ประกาศสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหาร กองทัพเรือ เรื่อง ผลการเลือกสรรบุคคลพลเรือนเป็นพนักงานราชการ (ERP)

  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

เอกสารแนบ : person310325580001.pdf
ผู้ประกาศ : จ.อ.พิสิษฐ์ พลเยี่ยม  | 2015-03-31 เวลา 10:26 น. 

  ประกาศทัพเรือภาคที่ ๓ เรื่องผลการเลือกสรรบุคคลพลเรือนเป็นพนักงานราชการ (ERP)


ผู้ประกาศ : ร.ต.วิรัตน์ นทีวังก์  | 2015-03-31 เวลา 07:40 น. 

  ผลการคัดเลือกบุคคลพลเรือนเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

  • ตามที่กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือได้ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ในตำแหน่ง พนักงานการเงินและการบัญชี จำนวน ๒ อัตรา นั้น บัดนี้ผลการสอบคัดเลือกได้เสร้จสิ้นลงแล้ว โดยมีผู้สอบผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนด จำนวน ๒ นาย ดังนี้

เอกสารแนบ : electronictest.pdf
ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.สุธารณ์ สง่าอารีย์กุล  | 2015-03-30 เวลา 16:04 น. 

  ประกาศกรมสรรพาวุธทหารเรือ เรื่องผลการเลือกสรรบุคคลพลเรือนเป็นพนักงานราชการ (ERP)

  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี

เอกสารแนบ : ordn ERP.pdf
เว็บไซต์ : http://ordn.navy.mi.th
ผู้ประกาศ : จ.ท.นิรันดร์กุล อยู่สุข  | 2015-03-27 เวลา 18:24 น. 

  ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารเรือ เรื่อง ผลการสอบภาควิชาการ การสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นรจ. ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘


เว็บไซต์ : http://navedu.thaijobjob.com/G-01.pdf
ผู้ประกาศ : ว่าที่ ร.ท.ยุทธนา จิตบรรจง  | 2015-03-27 เวลา 17:43 น. 

  ประกาศสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหาร กองทัพเรือ เรื่อง ขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

  • ขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

เอกสารแนบ : person25032015.pdf
ผู้ประกาศ : น.ท.หญิงปิยะนันท์ จันทร์บุตร  | 2015-03-26 เวลา 16:30 น. 

  สปช.ทหาร แจ้งกำหนดเปิดการอบรมหลักสูตรนายทหารงบประมาณของ บก.ทท.รุ่นที่ ๒๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

  • สปช.ทหาร แจ้งกำหนดเปิดการอบรมหลักสูตรนายทหารงบประมาณของ บก.ทท.รุ่นที่ ๒๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ระหว่าง ๗ พ.ค.- ๗ ส.ค.๕๘ ณ ห้องบรรยาย ชั้น ๒ อาคาร ๕ สปช.ทหาร บก.ทท. จำนวน ๑ นาย

เอกสารแนบ : 20150326140602.pdf
ผู้ประกาศ : พ.จ.ต.คมสันต์ สวนสวัสดิ์  | 2015-03-26 เวลา 14:14 น. 

  ประกาศกรมสรรพาวุธทหารเรือ เรื่อง การสอบแข่งขันจัดอันดับเพื่อเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ประจำปี 2558

  • สพ.ทร.จะดำเนินการสอบแข่งขันจัดอันดับเพื่อเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ประจำปี 2558 เพื่อบรรจุในตำแหน่งอัตราของ สพ.ทร.และสายวิทยาการของ สพ.ทรง

เอกสารแนบ : ordn25583.pdf
เว็บไซต์ : http://ordn.navy.mi.th
ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.ยอดชาย นิลญาณ  | 2015-03-26 เวลา 13:23 น. 

  ประกาศกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เรื่อง ขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

  • ขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

เอกสารแนบ : 2558-03-25 18-05-11_0002.jpg
ผู้ประกาศ : ร.ต.นันทพล สังข์แก้ว  | 2015-03-25 เวลา 18:10 น. 

  การสอบนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อนยศเป็น นาวาโท และ นาวาตรี ประจำปี ๒๕๕๘

  • การสอบนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อนยศเป็น นาวาโท และ นาวาตรี ประจำปี ๒๕๕๘

เอกสารแนบ : test_2558.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เกศนที หอมละม้าย  | 2015-03-24 เวลา 15:18 น. 

   ประกาศกรมพลาธิการทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (รอบสอง)


เว็บไซต์ : http://www.supply.navy.mi.th
ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.สุรวัลย์ สุตะโท  | 2015-03-24 เวลา 14:42 น. 

  มารดาของนายภาคภูมิ จรามร ถึงแก่กรรม

  • ด้วย นางสุภรณ์ จรามร มารดาของ นายภาคภูมิ จรามร ช่างกลโรงงาน แผนกผลิต กผบ.วศ.ทร. ได้ถึงแก่กรรมเมื่อ ๒๑ มี.ค.๕๘ เจ้าภาพกำหนดสวด พระอภิธรรม ตั้งแต่ ๒๒ – ๒๗ มี.ค.๕๘ เวลา ๑๙๐๐ ณ วัดยางสุทธาราม แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ และฌาปนกิจใน ๒๘ มี.ค.๕๘ เวลา ๑๖๐๐ จึงแจ้งให้ข้าราชการที่รู้จักคุ้นเคยทราบ

ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.ทรงพล จีนเสถียน  | 2015-03-24 เวลา 13:37 น. 

  ขอให้หน่วยที่ทำเบิกแบตเตอร์ ฯ ทำเรื่องเบิกเพื่อไว้ใช้ราชการ (รายละเอียดตามที่แนบ)


เอกสารแนบ : batterry.pdf
ผู้ประกาศ : นาวาโท ศักดา บัวศรี  | 2015-03-24 เวลา 11:03 น. 

  ประกาศกรมการขนส่งทหารเรือ เรื่อง ผลการสรรหา คัดสรร บุคคลพลเรือนเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘


เอกสารแนบ : 24032015085518.pdf
เว็บไซต์ : http://info.navy.mi.th/transport/news/read_news.php?id_news=34
ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.เอกวัฒน์ ประภารัตน์รังสี  | 2015-03-24 เวลา 09:01 น. 
หน้า 12