ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน เขียนข่าว

  พิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2558 ในส่วนของ ทร. จำนวน 49 นาย ณ ศาลาดุสิตดาลัย สวนจิตรลดา ในวันจันทร์ที่ 30 พ.ค.59


เอกสารแนบ : peteeparattankel.pdf
ผู้ประกาศ : นาวาเอก ศักดา บัวศรี  | 2016-05-24 เวลา 10:54 น. 

  การอบรมหลักสูตซ่อมเครื่องแปลงความถี่เบื้องต้น ประจำปี งป.๕๙ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ พ.ค.๕๙ ณ รร.ช่างโยธา กวก.ชย.ทร.


เอกสารแนบ : kelpankomtee.pdf
ผู้ประกาศ : นาวาโท ศักดา บัวศรี  | 2016-05-24 เวลา 09:35 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรมบิดาของ ร.อ.สมพล โตสมตน และ พ.จ.อ.ยุทธนา โตสมตน

  • ด้วย ร้อยตรี ประสาน โตสมตน บิดาของ ร.อ.สมพล โตสมตน ประจำ กพ.ทร.(ช่วยราชการ สำนักงานบริหารสวัสดิการกีฬา ทร.) และ พ.จ.อ.ยุทธนา โตสมตน เสมียนแผนกรวบรวมและเผยแพร่งานวิจัย กวก.สวพ.ทร. ถึงแก่กรรมเมื่อ ๒๒ พ.ค.๕๙ มีกำหนดสวดพระอภิธรรม ตั้งแต่วันที่ ๒๒ - ๒๘ พ.ค.๕๙ เวลา ๑๙๐๐ ณ ศาลา ๕ วัดท่าพระ ซอยจรัญสนิทวงศ์ ๔ ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางกอกใหญ่ กทม. และกำหนดฌาปนกิจศพ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๙ พ.ค.๕๙ เวลา ๑๗๐๐ ณ ฌาปนสถานวัดท่าพระ ซอยจรัญสนิทวงศ์ ๒๙ ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางกอกใหญ่ กทม. จึงแจ้งมาเพื่อให้ นรจ.รุ่น ๒๓ นย.๒๕ และผู้รู้จักคุ้นเคยทราบโดยทั่วกัน

ผู้ประกาศ : ว่าที่ น.ต.สง่า บุญการ  | 2016-05-23 เวลา 14:58 น. 

  กำหนดจับสลากเข้าพักอาศัยในอาคารที่พักอาศัยส่วนกลาง ทร. พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล

  • สก.ทร. กำหนดจับสลากเพื่อเลือกพื้นที่ อาคาร และหมายเลขห้องพักอาศัยให้กับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ทร. ที่เสนอขอรับการพิจารณาเข้าพักอาศัยในอาคารที่พักอาศัยส่วนกลาง ทร. พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ในวันศุกร์ที่ ๒๗ พ.ค.๕๙ เวลา ๐๙๓๐ ณ ศาลารักษ์ใจ บก.สก.ทร. (ชั้นดาดฟ้า) จึงแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ทร. ที่มีสิทธิจับสลากมาดำเนินการ จับสลากตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว ทั้งนี้ผู้ที่ไม่มาดำเนินการตามกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ สำหรับผู้ที่ติดราชการจำเป็นขอให้ประสานแผนกจัดการ กอพ.สก.ทร. โทร.๕๓๒๘๒ เพื่อดำเนินการต่อไป

ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.ทิชากร ศรีสุวรรณ์  | 2016-05-23 เวลา 13:44 น. 

  Infographics ราชนาวีไทย ใส่ใจรัฐธรรมนูญ

  • Infographics ราชนาวีไทย ใส่ใจรัฐธรรมนูญ สำหรับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไปยัง นขต.ทร. กำลังพล และประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ จัดทำโดยคณะทำงานเผยแพร่และสร้างการรับรู้อย่างถูกต้องในร่างรัฐธรรมนูญ ของ ทร.

เอกสารแนบ : rtn intro constitution.jpg
ผู้ประกาศ : ว่าที่ ร.อ.กรวีร์ จำเนียร  | 2016-05-19 เวลา 16:01 น. 

  ข่าวถึงแก่กรรม

  • ด้วย นางสงบ ใจวิจิตร มารดาของ พ.จ.อ.อาคม ใจวิจิตร ขรก.สังกัด พัน.ร.๙ รอ.กรม ร.๓ พล.นย. ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ค.๕๙ กำหนดสวดพระอภิธรรมศพ วันที่ ๑๘-๒๐ พ.ค.๕๙ ณ วัดบางหญ้าแพรก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ฌาปนกิจศพ ในวันเสาร์ที่ ๒๑ พ.ค.๕๙ เวลา ๑๔๐๐ ณ เมรุวัดบางหญ้าแพรก จึงแจ้งให้ผู้รู้จักคุ้นเคยทราบโดยทั่วกัน

ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.วิสูตร ธวัชวงค์  | 2016-05-18 เวลา 15:37 น. 

  ข้อแก้ไขข้อมูลตัวเลขครับ

  • ซ่อมทั้งหลัง ของบ้านพักนายทหารประทวนจำนวน 5 หลัง คือ ป.204 (ราคา 1,900,000 บาท), ป.205 (ราคา 1,900,000 บาท), ป.309 (ราคา 1,920,000 บาท), ป.310 (ราคา 1,920,000 บาท), ป.311 (ราคา 1,930,000 บาท)

ผู้ประกาศ : น.ต.มานะ อ่อนแย้ม  | 2016-05-17 เวลา 09:38 น. 

  บิดา จ.อ.ทวีศักดิ์ บุญหลาย ถึงแก่กรรม

  • นายบุดดา บุญหลาย บิดา จ.อ.ทวีศักดิ์ บุญหลาย ช่าง แผนกทัศนภัณฑ์ กทว.ฯ ถึงแก่กรรมด้วยอุบัติเหตุ กำหนดสวดพระอภิธรรม ๑๖ - ๑๘ พ.ค.๕๙ ณ บ้านเลขที่ ๘๓ หมู่ ๖ ต.ปะหลาน อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม และทำการฌาปนกิจใน ๑๙ พ.ค.๕๙ เวลา ๑๔๐๐ ณ วัดบ้านหนองห้าง ต.ปะหลาน อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม

ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.อาคม ลิ้มกุล  | 2016-05-17 เวลา 09:18 น. 

  แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน สายวิทยาการสารบรรณ ประจำปี 2559 และกำหนดวันสอบ


เว็บไซต์ : http://www.admin.navy.mi.th/news/read_news.php?id_news=70
ผู้ประกาศ : ว่าที่ ร.อ.อนุรักษ์ แรงกลาง  | 2016-05-16 เวลา 12:19 น. 

  ประกาศการซ่อมทำบ้านพักอาศัยของ กร.

  • ประกาศข่าวดีสำหรับผู้พักอาศัยบ้านพักของ กร. ปีนี้ ได้ งป.มาซ่อมบ้านพักอาศัยดังนี้ ซ่อมทั้งหลัง ของบ้านพักนายทหารประทวนจำนวน 5 หลัง คือ ป.204 (ราคา 1,900,00 บาท), ป.205 (ราคา 1,900,00 บาท), ป.309 (ราคา 1,920,00 บาท), ป.310 (ราคา 1,920,00 บาท), ป.311 (ราคา 1,930,00 บาท) ทั้ง 5 หลังนี้ จำเป็นที่ผู้พักอาศัยในขณะนี้ จะต้องย้ายออกชั่วคราวเมื่อช่างเข้าไปทำการรื้อถอนและดำเนินการสร้างใหม่ ขอให้ผู้พักอาศัยเตรียมเก็บของเพื่อย้ายออกชั่วคราว ครับ เมื่อดำเนินการสร้างใหม่เสร็จเรียบร้อย และตรวจรับแล้ว ทางแผนกอาคารจะเรียกท่านเข้าพักอาศัยตามเดิม จัดซื้อพัสดุซ่อมทำ บ้านพักนายทหารสัญญาบัตร จำนวน 20 หลัง (85 รายการ ราคา 1,800,000 บาท) จัดซื้อพัสดุซ่อมทำ บ้านพักนายทหารประทวน จำนวน 20 หลัง (93 รายการ ราคา 1,900,000 บาท) จ้างทาสีบ้านพักนายทหารประทวนคู่ จำนวน 12 หลัง และบ้านแถว 10 หลัง (ราคา 2,420,000 บาท) จึงแจ้งมาเพื่อให้ผู้พักอาศัยทราบ และเตรียม จัดของต่างๆ แยกออกไปเพื่อให้ช่างได้เข้าซ่อมทำได้โดยสะดวกรวดเร็ว ไม่กีดขวางการซ่อมทำและทาสี ขณะนี้ ทางแผนกอาคารยังไม่ทราบว่า งป.ที่ได้จะซ่อมทำหลังใดบ้าง หากทราบแล้ว จะได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบว่าบ้านแต่ละหลังมีสิ่งใดชำรุดบ้าง และเฝ้าสังเกตการซ่อมทำเพื่อให้การซ่อมทำครบตามส่วนที่ชำรุด หากบ้านหลังใดมีช่างเข้าดำเนินการจะซ่อมทำ ให้แจ้งทางแผนกอาคารทราบด้วย และในต้นเดือน มิ.ย.59 ทางแผนกอาคารจะแจกแบบสำรวจอาคารสำหรับพักอาศัยว่า แต่ละหลังมีอาคารใดชำรุดบ้าง เพื่อเสนอขอ งป.ในการซ่อมทำ ใน งป. 60 ต่อไป ขอขอบคุณในความร่วมมือของผู้พักอาศัยในหมู่บ้าน กร. ครับ

ผู้ประกาศ : น.ต.มานะ อ่อนแย้ม  | 2016-05-16 เวลา 11:29 น. 

  งานอุปสมบท

  • กำหนดงานอุปสมบทนายภาสกร เทพพันธ์ (หนึ่ง) บุตรชาย จ.อ.มนัส เทพพันธ์ นรจ.ทร.๒๑ (สสท.ทร.) ณ พัทธสีมาวัดช่องลม ต.บ้านปรก อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม ในวันเสาร์ที่ ๑๔ พ.ค.๕๙ เวลา ๐๘๐๐ ขอเรียนเพื่อนร่วมงานและผู้รุ้จักคุ้นเคยร่วมงานตามวันเวลาดังกล่าว

ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.จักรลิต จันทนา  | 2016-05-12 เวลา 10:38 น. 

  ประกาศ พธ.ทร.เรื่องการสอบนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อนชั้นยศ เป็น น.ท. และ น.ต.ประจำปี ๒๕๕๙

  • ประกาศ พธ.ทร.เรื่องการสอบนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อนชั้นยศ เป็น น.ท. และ น.ต.ประจำปี ๒๕๕๙

เอกสารแนบ : sob59.pdf
ผู้ประกาศ : จ.ต.บุรินฤทธิ์ ภิรมกิจ  | 2016-05-12 เวลา 10:05 น. 

  เปลี่ยนแปลงวันสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ประจำปี ๒๕๕๙


เอกสารแนบ : et5.pdf
ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.สุพจน์ ภู่วัตร  | 2016-05-11 เวลา 14:33 น. 

  ประกาศกรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ เรื่อง การสอบวิชาชีพนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อนยศเป็น น.ท. และ น.ต. ประจำปี ๒๕๕๙

  • อล.ทร. จะดำเนินการสอบวิชาชีพนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อนยศเป็น น.ท. และ น.ต. พรรคพิเศษ เหล่า ยย.(อล.) สายวิทยาการ อล.ทร. ประจำปี ๒๕๕๙

เอกสารแนบ : et3.pdf
ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.สุธารณ์ สง่าอารีย์กุล  | 2016-05-11 เวลา 13:23 น. 

  สอ.วด. ประกาศเรื่อง เพิ่มวงเงินรับฝากออมทรัพย์


เอกสารแนบ : Deposit_59.pdf
ผู้ประกาศ : น.อ.หญิง ศิรินทร กาญจนพันธุ์  | 2016-05-11 เวลา 09:35 น. 
หน้า 12