ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน เขียนข่าว

  ประกาศกรมสรรพาวุธทหารเรือ เรื่อง ผลการเลือกสรรบุคคลพลเรือนเป็นพนักงานราชการ ประจำปี ๒๕๖๐

 • ตามประกาศ กรมสรรพาวุธทหารเรือ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ได้ดำเนินการเลือกสรรบุคคลพลเรือนเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตามผนวกบัญชีรายชื่อที่แนบ

เว็บไซต์ : http://www.ordn.navy.mi.th/upload/pdf/results60.pdf
ผู้ประกาศ : จ.ต.วิทวัส ขะทุม  | 2017-03-23 เวลา 18:13 น. 

  ประกาศกรมพลาธิการทหารเรือ เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

 • ประกาศกรมพลาธิการทหารเรือ เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

เว็บไซต์ : http://info.navy.mi.th/supply/editweb_55/pdf/sobp60.pdf
ผู้ประกาศ : จ.ต.บุรินฤทธิ์ ภิรมกิจ  | 2017-03-23 เวลา 15:55 น. 

  ประกาศคณะเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันพิมพ์หนังสือราชการด้วยครื่องคอมพิวเตอร์ เรื่อง รายชื่อผู้เข้าแข่งขันพิมพ์หนังสือราชการด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์

 • ประกาศคณะเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันพิมพ์หนังสือราชการด้วยครื่องคอมพิวเตอร์ เรื่อง รายชื่อผู้เข้าแข่งขันพิมพ์หนังสือราชการด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์

เว็บไซต์ : http://info.navy.mi.th/supply/editweb_55/pdf/com60.3.20.pdf
ผู้ประกาศ : จ.ต.บุรินฤทธิ์ ภิรมกิจ  | 2017-03-22 เวลา 10:18 น. 

  บิดา จ.อ.ณัฐริศ วิวัฒฑนาภา ถึงแก่กรรม

 • ด้วย ว่าที่ น.ท.กฤษณพงศ์ วิวัฒฑนาภา หน.ซ่อมบริภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ กซภ.ศซอ.กบร.กร. บิดาของ จ.อ.ณัฐริศ วิวัฒฑนาภา จนท.บริการสุขภาพ ฝบส.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ช่วยราชการ รร.นวก.ศวก.พร. ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ ๒๑ มี.ค.๖๐ เจ้าภาพกำหนดรดน้ำศพและสวดพระอภิธรรม ตั้งแต่ ๒๒ – ๒๔ มี.ค.๖๐ เวลา ๑๙๓๐ ณ ฌาปนกิจสถานกองทัพเรือ พื้นที่สัตหีบ ศาลา ๒ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี และกำหนดพระราชทานเพลิงศพ ในวันเสาร์ที่ ๒๕ มี.ค.๖๐ เวลา ๑๖๐๐ จึงแจ้งมาให้ผู้ที่รู้จักคุ้นเคยทราบโดยทั่วกัน

ผู้ประกาศ : ร.ต.รักพงศ์ ศรีเมือง  | 2017-03-22 เวลา 09:33 น. 

  ประกาศกรมสรรพาวุธทหารเรือ เรื่อง เพิ่มเติมตำแหน่งอัตราสอบแข่งขันจัดอันดับเพื่อเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ประจำปี ๒๕๖๐


เว็บไซต์ : http://www.ordn.navy.mi.th/upload/pdf/additional60.pdf
ผู้ประกาศ : จ.ต.วิทวัส ขะทุม  | 2017-03-17 เวลา 18:04 น. 

  พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้น พ.จ.อ. พรรค พศ. เหล่า สบ. รุ่นที่ ๒ ประจำปี งป.๖๐

 • สบ.ทร. กำหนดประกอบพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้น พ.จ.อ. พรรค พศ. เหล่า สบ. รุ่นที่ ๒ ประจำปี งป.๖๐ ในวันจันทร์ที่ ๒๐ มี.ค.๖๐ เวลา ๑๐๐๐ ณ ห้องเรียน รร.สบ.สบ.ทร. การแต่งกายเครื่องหมายหมายเลข ๒ สำหรับนักเรียนฯ ลงชื่อรายงานตัวเข้ารับการอบรม เวลา ๐๘๓๐ (งดนำรถยนต์เข้ามาจอดบริเวณ รร.สบ.สบ.ทร.)

เว็บไซต์ : http://info.navy.mi.th/navy_admin/news/read_news.php?id_news=82
ผู้ประกาศ : จ.ต.กฤษณะ อบรมชอบ  | 2017-03-17 เวลา 13:16 น. 

  ขส.ทร.ขอแจ้งตำราที่ใช้ในการสอบนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อนยศเป็น น.ท.และ น.ต.สายวิทยาการ ขส.ทร.ประจำปี งป.๖๐

 • รายชื่อตำราและเอกสารที่ใช้ในการสอบนายทหารสัญญาบัตรฯ รายละเอียดตามที่่แนบ

เว็บไซต์ : http://info.navy.mi.th/transport/news/read_news.php?id_news=109
ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.เอกวัฒน์ ประภารัตน์รังสี  | 2017-03-17 เวลา 08:45 น. 

  กรมสรรพาวุธทหารเรือ ขอแจ้งผลการสอบพนักงานบริการรอบแรก

 • กรมสรรพาวุธทหารเรือ ขอแจ้งผลการสอบพนักงานบริการรอบแรก ผู้ที่มีผลการสอบตามเกณฑ์ที่กำหนด และมีสิทธิสอบสัมภาษณ์ รายชื่อตามที่แนบ

เว็บไซต์ : http://www.ordn.navy.mi.th/upload/pdf/first60.pdf
ผู้ประกาศ : จ.ต.วิทวัส ขะทุม  | 2017-03-16 เวลา 10:23 น. 

  การรับใบเสร็จรับเงินของกรมสรรพากรในการชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

 • ตามที่ กง.ทร.ร่วมกับสรรพากรจัดให้มีการรับชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปีภาษี 59 ไปแล้วนั้น....ในการยื่นชำระภาษี ณ กง.ทร.ใน 9 มี.ค.60 สามารถรับใบเสร็จ ฯ ได้ที่กองเงินเดือน กง.ทร. / และในการยื่นชำระภาษี ณ ห้องประชุม กพ.ทร. (บก.ทร.วังนันทอุทยาน)ใน 10 มี.ค.60 สามารถรับได้ที่ศุนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) กองทะเบียนพล กพ.ทร. ...จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบครับ

ผู้ประกาศ : น.ท.ชนินทร์ มาศิริโรจน์  | 2017-03-15 เวลา 11:45 น. 

  ประกาศกรมการขนส่งทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

 • ประกาศกรมการขนส่งทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จำนวน ๕ อัตรา รายละเอียดตามประกาศที่แนบ

เว็บไซต์ : http://www.transport.navy.mi.th/news/read_news.php?id_news=108
ผู้ประกาศ : ร.ท.สัญญา คงไชย  | 2017-03-14 เวลา 17:13 น. 

  ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ของ สปช.ทร.

 • ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ของ สปช.ทร.

เว็บไซต์ : http://info.navy.mi.th/onc/2013/uploadnews/upload/2560/256003140835161080124037.pdf
ผู้ประกาศ : ร.อ.หญิง พรพนา ซิ้มสวัสดิ์  | 2017-03-14 เวลา 08:37 น. 

  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลง 11 มี.ค.60 ให้นายทหารรับราชการ และพระราชทานยศทหารชั้นนายพล

 • มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ และพระราชทานยศทหารชั้นนายพล วาระ เม.ย.60 ให้แก่นายทหารสัญญาบัตร สังกัด กห. ซึ่งรับราชการมาด้วยความเรียบร้อย เป็นผลดีแก่ทางราชการ

เว็บไซต์ : http://info.navy.mi.th/person/personal/shownews57.php?id=1772
ผู้ประกาศ : น.ท.วิทยา สวัสดิ์มี  | 2017-03-12 เวลา 12:09 น. 

  กรมสวัสดิการทหารเรือ ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประจำปี 2560 จำนวน 11 อัตรา

 • กรมสวัสดิการทหารเรือ ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประจำปี 2560 จำนวน 11 อัตรา

เว็บไซต์ : http://www.welfare.navy.mi.th/web60/attach_file/I6585-2017-03-171489724078.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง กิ่งแก้ว รัตนอุบล  | 2017-03-09 เวลา 13:50 น. 

  ยศ.ทร.ขอแจ้งงดการจัดอบรบศีลธรรม ประจำเดือน เม.ย.๖๐

 • ยศ.ทร.ได้ดำเนินการออกข่าวราชนาวีแจ้ง นขต.ทร. โดย ยศ.ทร.(กองอนุศาสนาจารย์) ของดการจัดอบรมศีลธรรม ประจำเดือน เม.ย.๖๐ สามารถ DOWNLOAD ข่าวฯ ได้ที่หน้า เวปต์ไซร์ ยศ.ทร. (หัวข้อข่าวและการประชาสัมพันธ์)

ผู้ประกาศ : พ.จ.ต.เนรมิต สุชาติวุฒิ  | 2017-03-08 เวลา 10:34 น. 

  การอบรมหลักสูตรการตรวจสภาพเรือเพื่อการซ่อมทำเรือด้านกลจักร ประจำปี งป.๖๐ ของ ศพช.กศษ.กพช.อร.

 • ศพช.กศษ.กพช.อร. กำหนดเปิดการอบรมหลักสูตรการตรวจสภาพเรือเพื่อการซ่อมทำเรือด้านกลจักร ประจำปี งป.๖๐ ระยะเวลาอบรม ระหว่างวันที่ ๒๗ มี.ค.-๗ เม.ย.๖๐ ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๑๐ นาย โดยขอให้ผู้เข้ารับการอบรมรายงานตัวและลงทะเบียนในวันจันทร์ที่ ๒๗ มี.ค.๖๐ เวลา ๐๘๐๐ ณ ห้องเรียน ๒๓๐๓ ศพช.กศษ.กพช.อร. อาคารอเนกประสงค์ อร. ชั้น ๓ การแต่งกายเครื่องแบบหมายเลข ๔ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ ๑. น.ต.ปราโมทย์ ไชยผล ๒. น.ต.ผดุงเวทย์ จูมโสดา ๓. ว่าที่ น.ต.รุ่งโรจน์ จันทร์รัตน์ ๔. ร.อ.ธวัชชัย ค้ามีผล ๕. ร.อ.ฐปนนท์ ทีปะนาวิน ๖. ร.อ.ปรเมรท ศรีสุรินทร์ ๗. ร.ต.ยศวริศ บุตดีอาจ ๘. ว่าที่ ร.ต.ไพศาล คำเส็ง ๙. นายพูนศักดิ์ สุขบท ๑๐. นายสมเดช วงษ์วาร

ผู้ประกาศ : ร.ต.ขจร พุทซ้อน  | 2017-03-08 เวลา 10:03 น. 
หน้า 12