ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน เขียนข่าว

  อล.ทร.ขอแจ้งกำหนดการและสถานที่สอบวิชาชีพนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อนยศเป็น น.ท.และ น.ต. ประจำปี ๒๕๖๐

 • อ้างถึงประกาศ อล.ทร. ฉบับลงวันที่ ๒๙ เม.ย.๖๐ เรื่อง การสอบวิชาชีพนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อนยศเป็น น.ท.และ น.ต. ประจำปี ๒๕๖๐ นั้น อล.ทร.ขอแจ้งกำหนดการและสถานที่สอบ ดังนี้ - สอบวิชาชีพฯ ในวันศุกร์ที่ ๓๐ มิ.ย.๖๐ ระหว่างเวลา ๐๙๐๐ - ๑๒๐๐ ณ ห้องประชุม กวก.อล.ทร.

ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.สุธารณ์ สง่าอารีย์กุล  | 2017-06-27 เวลา 09:11 น. 

  แจ้งกำหนดการอบรมศีลธรรม ประจำเดือน ก.ค.๖๐


เว็บไซต์ : http://www.navedu.navy.mi.th/sintam60/july60.pdf
ผู้ประกาศ : พ.จ.ต.เนรมิต สุชาติวุฒิ  | 2017-06-26 เวลา 10:20 น. 

  ประกาศกรมสารบรรณทหารเรือ เรื่อง ผลการสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ประจำปี 2560


เว็บไซต์ : http://www.admin.navy.mi.th/news/download.php?id_newsfile=179
ผู้ประกาศ : ร.อ.อนุรักษ์ แรงกลาง  | 2017-06-23 เวลา 14:18 น. 

  ประกาศกรมพลาธิการทหารเรือ เรื่อง ผลการสอบแข่งขันจัดอันดับเพื่อเลื่อนฐานะนายทหารประทวน เหล่า พธ. ประจำปี ๒๕๖๐

 • ประกาศกรมพลาธิการทหารเรือ เรื่อง ผลการสอบแข่งขันจัดอันดับเพื่อเลื่อนฐานะนายทหารประทวน เหล่า พธ. ประจำปี ๒๕๖๐

เว็บไซต์ : http://www.supply.navy.mi.th/editweb_55/pdf/16.11.21.06.60.pdf
ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.หญิง ดาลัด ตันเจริญ  | 2017-06-22 เวลา 08:41 น. 

  อล.ทร.ขอแจ้งหมายเลขสอบนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อนยศเป็น น.ท.และ น.ต. ประจำปี ๒๕๖๐

 • ตามประกาศ อล.ทร. ลง ๒๔ เม.ย.๖๐ เรื่อง การสอบวิชาชีพนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อนยศเป็น น.ท.และ น.ต. ประจำปี ๒๕๖๐ นั้น กพ.อล.ทร. ขอแจ้งหมายเลขสอบนายทหารสัญญาบัตรที่สมัครสอบเลื่อนยศเป็น น.ท.และ น.ต. ประจำปี ๒๕๖๐

เว็บไซต์ : http://10.106.90.2/books/upload/An9.pdf
ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.สุธารณ์ สง่าอารีย์กุล  | 2017-06-20 เวลา 15:06 น. 

  สหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ ขอเชิญชวนสมาชิก ร่วมส่งประกวด "วิสัยทัศน์" สหกรณ์ฯ

 • สหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ ขอเชิญชวนสมาชิก ร่วมส่งประกวด "วิสัยทัศน์" สหกรณ์ฯ ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับรางวัลเงินสด 3,000 บาท หมดเขต 26 มิ.ย.60 นี้

เว็บไซต์ : http://www.sattahip-coop.com/images/vision.jpg
ผู้ประกาศ : จ.อ.วิเชษฐ์ นิลเพ็ชร  | 2017-06-20 เวลา 10:51 น. 

  คู่มือและวิธีการปฏิบัติในการเขียน-พิมพ์ใบเบิก/นำส่งเครื่องสรรพาวุธ (ฎีกา ๔ สี)

 • เพื่อให้การเบิกและนำส่งเครื่องสรรพาวุธในส่วนของ กคส.สพ.ทร. เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตาม ข.ก.ส. ที่ ๓๘ ว่าด้วยการสรรพาวุธ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน แผนกควบคุม กคส.สพ.ทร. จึงได้จัดทำแบบฟอร์มใบเบิก/นำส่งเครื่องสรรพาวุธ พร้อมทั้งคู่มือและวิธีปฏิบัติในการเบิก/นำส่งเครื่องสรรพาวุธให้ถูกต้อง โดยสามารถดาวน์โหลดข้อมูลและแบบฟอร์ม (ฎีกา ๔ สี) ได้ที่เว็บไซต์ของ กคส.สพ.ทร. http://www.rtnodd.com

เว็บไซต์ : http://www.rtnodd.com/th/images/pdf/petition.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ท.กรณ์พิสิฐ กอบกิจสิทธิชัย  | 2017-06-19 เวลา 20:00 น. 

  ประกาศกรมสรรพาวุธทหารเรือ เรื่องการมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการกรมสรรพาวุธทหารเรือ

 • ในวันคล้ายวันสถาปณา สพ.ทร.

เว็บไซต์ : http://www.ordn.navy.mi.th/index.php/today/detail/content_id/147
ผู้ประกาศ : จ.อ.ณัฐภัทร วิเชียรรัตน์  | 2017-06-16 เวลา 14:40 น. 

  รายชื่อผู้เช้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการติดตามและปรับปรุงบัญชีในระบบ RTN ERP และกำหนดการในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระหว่าง ๒๑-๒๓ มิ.ยง๖๐

 • รายชื่อผู้เช้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการติดตามและปรับปรุงบัญชีในระบบ RTN ERP และกำหนดการในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระหว่าง ๒๑-๒๓ มิ.ยง๖๐ ณ โรงแรมแกรนแปซิฟิก ซอพเผอริน รีสอร์ทแอนสปา อ.ชะอำ จว.เพชรบุรี

เว็บไซต์ : http://info.navy.mi.th/onc/2013/uploadnews/upload/2560/256006160931451203699795.pdf
ผู้ประกาศ : น.ต. อภิชาติ ถาอุปชิต  | 2017-06-16 เวลา 09:34 น. 

  ประกาศกรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ เรื่อง ผลการสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ประจำปี งป. ๒๕๖๐


เอกสารแนบ : a.pdf
เว็บไซต์ : http://10.106.90.2/books/upload/a.pdf
ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.สุพจน์ ภู่วัตร  | 2017-06-15 เวลา 14:40 น. 

  กรมสรรพาวุธทหารเรือ ขอแจ้งหมายเลขสอบนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อนยศเป็น น.ต. ประจำปี ๒๕๖๐

 • ขอแจ้งหมายเลขสอบนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อนยศเป็น น.ต. ประจำปี ๒๕๖๐

เว็บไซต์ : http://www.ordn.navy.mi.th/upload/pdf/NumberLCar.pdf
ผู้ประกาศ : จ.อ.ณัฐภัทร วิเชียรรัตน์  | 2017-06-15 เวลา 11:46 น. 

  การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพเรือ ประจำปี 2560 (ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี) คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. และมัธยมศึกษาตอนปลาย

 • การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพเรือ ประจำปี 2560 (ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี) คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. และมัธยมศึกษาตอนปลาย

เว็บไซต์ : http://www.person.navy.mi.th/upload/file/3040doc2.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ท.ศรายุทธ ศิริทรัพย์  | 2017-06-13 เวลา 15:55 น. 

  การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพเรือ ประจำปี 2560 (ระดับปริญญาตรี)

 • การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพเรือ ประจำปี 2560 (ระดับปริญญาตรี)

เว็บไซต์ : http://www.person.navy.mi.th/upload/file/3037doc1.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ท.ศรายุทธ ศิริทรัพย์  | 2017-06-13 เวลา 15:53 น. 

  ประกาศคณะกรรมการอำนวยการสอบแข่งขันจัดอันดับ เพื่อเลื่อนฐานะนายทหารประทวนสายวิทยาการของ พธ.ทร. ประจำปี ๒๕๖๐ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันจัดอันดับเพื่อเลื่อนฐานะ นายทหารประทวนสายวิทยาการของ พธ.ทร.ประจำปี ๒๕๖๐

 • ประกาศคณะกรรมการอำนวยการสอบแข่งขันจัดอันดับ เพื่อเลื่อนฐานะนายทหารประทวนสายวิทยาการของ พธ.ทร. ประจำปี ๒๕๖๐ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันจัดอันดับเพื่อเลื่อนฐานะ นายทหารประทวนสายวิทยาการของ พธ.ทร.ประจำปี ๒๕๖๐

เว็บไซต์ : http://www.supply.navy.mi.th/editweb_55/pdf/09.23.13.06.60.pdf
ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.หญิง ดาลัด ตันเจริญ  | 2017-06-13 เวลา 11:04 น. 

  ร.ล.ตรัง


ผู้ประกาศ : จ.ท.ปรวิศ เพชรมีค่า  | 2017-06-09 เวลา 10:46 น. 
หน้า 12