ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน เขียนข่าว

  ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนฯ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพเรือ ประจำปี 2560 รอบสุดท้าย

 • ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนฯ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพเรือ ประจำปี 2560 รอบสุดท้าย

เว็บไซต์ : http://www.person.navy.mi.th/upload/file/320247.60.pdf
ผู้ประกาศ : ร.อ.องอาจ ทองมา  | 2017-09-25 เวลา 15:31 น. 

  กำหนดการเลือกตั้ง คณะกรรมการชุมชนโครงการบ้านรัฐเอื้อราษฎร์ (กองทัพเรือ) พุทธมณฑลสาย ๔

 • การเคหะแห่งชาติ ได้จัดให้มีการเลือกตั้ง คณะกรรมการชุมชนโครงการบ้านรัฐเอื้อราษฎร์ (กองทัพเรือ) พุทธมณฑลสาย ๔ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘๐๐ - ๑๕๐๐ จึงขอให้ผู้ที่เป็นคู่สัญญากับการเคหะแห่งชาติ ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ตามเอกสารที่แนบ และเชิญชวนให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งตามวันและเวลาดังกล่าว

เว็บไซต์ : http://mmic7.supply.navy.mi.th/name.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.จีระศักดิ์ เอื้อยอ่อง  | 2017-09-18 เวลา 12:00 น. 

  เอกสารการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ทบทวนและวางแผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ ๖๑

 • เอกสารการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ทบทวนและวางแผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ ๖๑ ระหว่างวันที่ ๔ - ๖ ก.ย.๖๐ ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จว.พระนครศรีอยุธยา

เว็บไซต์ : http://info.navy.mi.th/onc/2013/uploadnews/viewnews.php?id=1501
ผู้ประกาศ : พ.จ.ต.คมสันต์ สวนสวัสดิ์  | 2017-09-08 เวลา 11:38 น. 

  รับสมัครทหารประจำการเข้าเป็น นร.นทต.จู่โจม รอบที่ ๒ เพิ่มเติม

 • รับสมัครทหารประจำการเข้าเป็น นร.นทต.จู่โจม รอบที่ ๒ เพิ่มเติม

เอกสารแนบ : seal 2.pdf
ผู้ประกาศ : จ.อ.ปรีชา คูณขุนทด  | 2017-09-06 เวลา 13:20 น. 

  ประกาศคณะกรรมการอำนวยการสอบเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่ง และเปลี่ยนสายงานลูกจ้างประจำ ประจำปี ๒๕๖๐ (ชย.ทร.)

 • เรื่อง สอบเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่ง และเปลี่ยนสายงานตามประเภทกลุ่มงานของลูกจ้างประจำ ประจำปี ๒๕๖๐ กำหนดรายละเอียด การสอบเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่ง และเปลี่ยนสายงานตามประเภทกลุ่มงานของลูกจ้างประจำ ประจำปี ๒๕๖๐ ดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดสอบเพื่อเลื่อนระดับ และเปลี่ยนสายงานลูกจ้างประจำ ๑. สอบเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งลูกจ้างประจำ จำนวน ๑๐ อัตรา ๒. สอบเปลี่ยนสายงาน และไม่เปลี่ยนสายงานตามประเภทกลุ่มของลูกจ้างประจำ จำนวน ๒๑ อัตรา ๓. สอบเปลี่ยนสาขาอาชีพไปดำรงตำแหน่งใหม่ที่เปลี่ยนกลุ่มงาน จำนวน ๗ อัตรา รายละเอียดประสานโดยตรงที่ ร.ท.พิศณุ คล้ายสุบรรณ์ พ.จ.อ.ธีรนาท ช่วยนคร โทร.๕๕๕๓๙

ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.ธีรนาท ช่วยนคร  | 2017-09-06 เวลา 10:17 น. 

  ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ ฐานทัพเรือสัตหีบจำกัด เรื่องผลการคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิก ปี 2560

 • ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ ฐานทัพเรือสัตหีบจำกัด เรื่องผลการคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด ประจำปี ๒๕๖๐ http://www.sattahip-coop.com/index.php/2015-04-23-09-26-12/142-t-ssc-2560

เว็บไซต์ : http://www.sattahip-coop.com/index.php/2015-04-23-09-26-12/142-t-ssc-2560
ผู้ประกาศ : จ.อ.วิเชษฐ์ นิลเพ็ชร  | 2017-09-05 เวลา 19:08 น. 

  พ.อ.สัมฤทธิ์ ภิรมย์ไชย บิดา น.อ.หญิงประดับพร ปัทมานุช นศ.วทร.รุ่นที่ 49 ถึงแก่กรรม

 • ด้วย พ.อ.สัมฤทธิ์ ภิรมย์ไชย บิดา น.อ.หญิงประดับพร ปัทมานุช นักศึกษา วทร.รุ่นที่ 49 ถึงแก่กรรม กำหนดสวดพระอภิธรรมศพ ตั้งแต่ 2 - 6 ก.ย.60 เวลา 1900 ณ ศาลา 1 วัดราษฎร์บำรุง เพชรเกษม 69 (คลองขวาง) และพระราชเพลิงศพ ใน 7 ก.ย.60 เวลา 1700

ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.ชุณหพัชร์ ฉิมผูก  | 2017-09-04 เวลา 14:42 น. 

  ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนฯ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพเรือ ประจำปี 2560 รอบแรก

 • ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนฯ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพเรือ ประจำปี 2560 รอบแรก

เว็บไซต์ : http://www.person.navy.mi.th/upload/file/3143DS20170901130422311.pdf
ผู้ประกาศ : น.ท.วิทยา สวัสดิ์มี  | 2017-09-01 เวลา 21:02 น. 

  ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนฯ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพเรือ ประจำปี 2560 รอบแรก

 • ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนฯ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพเรือ ประจำปี 2560 รอบแรก

เว็บไซต์ : http://www.person.navy.mi.th/upload/file/3143DS20170901130422311.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ท.ศรายุทธ ศิริทรัพย์  | 2017-09-01 เวลา 13:15 น. 

  ข่าวถึงแก่กรรม

 • ด้วย นางพัด จันจุติ มารดา ร.อ.จำนวน จันจุติ ข้าราชการสังกัด รร.นวก.ศวก.พร. ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ ๒๙ ส.ค.๖๐ เจ้าภาพกำหนดสวดพระอภิธรรม ในวันที่ ๓๐ ส.ค.๖๐ – ๑ ก.ย.๖๐ ณ วัดวังหินแรง ต.สำนักขุนเณร อ.ดงเจริญ จว.พิจิตร กำหนดฌาปนกิจศพในวันเสาร์ที่ ๒ ก.ย.๖๐ เวลา ๑๔๐๐ ณ ฌาปนสถานวัดวังหินแรง จึงแจ้ง นรจ.ทร. ๓๑, นย.๓๒, นรจ.พรรค พศ.เหล่า พ. ๗๙ และผู้รู้จักคุ้นเคยทราบทั่วกัน

ผู้ประกาศ : ร.ต.รักพงศ์ ศรีเมือง  | 2017-08-31 เวลา 08:49 น. 

  แจ้งกำหนดการอบรมศีลธรรม ประจำเดือน ก.ย.๖๐


เว็บไซต์ : http://www.navedu.navy.mi.th/sintam60/september60.pdf
ผู้ประกาศ : พ.จ.ต.เนรมิต สุชาติวุฒิ  | 2017-08-18 เวลา 15:48 น. 

  ขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 60 ของ สปช.ทร. และขออนุมัติจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติราชการ เรื่อง "การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2561-2564 ของ นขต.ทร. และหน่วยเฉพาะกิจ ทร. ในระบบจัดทำแผนของระบบ RTN ERP"

 • ขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 60 ของ สปช.ทร. และขออนุมัติจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติราชการ เรื่อง "การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2561-2564 ของ นขต.ทร. และหน่วยเฉพาะกิจ ทร. ในระบบจัดทำแผนของระบบ RTN ERP"

เว็บไซต์ : http://info.navy.mi.th/onc/2013/uploadnews/viewnews.php?id=1469
ผู้ประกาศ : ร.อ.หญิง พรพนา ซิ้มสวัสดิ์  | 2017-08-07 เวลา 10:57 น. 

  ข่าวถึงแก่กรรม

 • ด้วย นางบัวลอง มหาหิงษ์ มารดา พ.จ.อ.คำมาย มหาหิงษ์ ข้าราชการสังกัด พัน.ร.๙ รอ.ฯ เสียชีวิตเมื่อ ๔ ส.ค.๖๐ กำหนดสวดพระอภิธรรมศพ ใน ๔-๘ ส.ค.๖๐ เวลา ๑๘๐๐ ณ บ้านเลขที่ ๙ ม.๑๐ บ.สำราญ ต.ศรีสุขสำราญ อ.อุบลรัตน์ จว.ขอนแก่น กำหนดฌาปนกิจศพในวันพุธที่ ๙ ส.ค.๖๐ เวลา ๑๔๐๐ ณ ฌาปนสถานวันโพธิ์ศรีสำราญ ต.ศรีสุขสำราญ อ.อุบลรัตน์ จว.ขอนแก่น จึงแจ้ง นรจ.ทร.๔๑ , นย.๔๓ และผู้รู้จักคุ้นเคยทราบทั่ว่กัน

ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.วิสูตร ธวัชวงค์  | 2017-08-06 เวลา 18:39 น. 

  การรับสมัครข้าราชการเข้าเป็นนักเรียนนักทำลายใต้น้ำจู่โจม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

 • การรับสมัครข้าราชการเข้าเป็นนักเรียนนักทำลายใต้น้ำจู่โจม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

เอกสารแนบ : seal61.pdf
ผู้ประกาศ : จ.อ.ปรีชา คูณขุนทด  | 2017-08-01 เวลา 09:35 น. 

  ประกาศกรมสวัสดิการทหารเรือ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ประจำปี 2560

 • ประกาศกรมสวัสดิการทหารเรือ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ประจำปี 2560

เว็บไซต์ : http://www.welfare.navy.mi.th/web60/index.php/Activity/view2/112
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง กิ่งแก้ว รัตนอุบล  | 2017-07-26 เวลา 10:41 น. 
หน้า 12