ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน เขียนข่าว

  กรมสรรพาวุธทหารเรือเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน ๓ อัตรา

 • กรมสรรพาวุธทหารเรือมีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน ๓ อัตรา ระยะเวลาการจ้างปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เป็นต้นไป ประกอบด้วย กลุ่มงานเทคนิค ดังนี้ ๑. ตำแหน่งช่างสรรพาวุธ ปฏิบัติงานพื้นที่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ๒. ตำแหน่งช่างกลโรงงาน ปฏิบัติงานพื้นที่ บางนา กรุงเทพมหานคร ๓. ตำแหน่งช่างซ่อมเครื่องยนต์ ปฏิบัติงานพื้นที่ บางนา กรุงเทพมหานคร สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพาวุธทหารเรือ (www.ordn.navy.mi.th)

เว็บไซต์ : http://www.ordn.navy.mi.th/
ผู้ประกาศ : น.ท.ชัชชัย สนส่ง  | 2016-06-24 เวลา 10:14 น. 

  คำสั่ง ทร.ที่ ๑๓๑/๒๕๕๙ เรื่อง การกระทำพิธีพุทธมามกะ ๒๕๕๙


เอกสารแนบ : PUTTAMAMAKA 2559.pdf
ผู้ประกาศ : พ.จ.ต.เนรมิต สุชาติวุฒิ  | 2016-06-17 เวลา 15:18 น. 

  ประกาศ วศ.ทร.เรื่อง การสอบนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อยยศเป็น น.ต.งป.59


เอกสารแนบ : promotion LCDR.pdf
ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.สมควร สุขสวัสดิ์  | 2016-06-16 เวลา 12:15 น. 

  ประกาศกรมช่างโยธาทหารเรือ เรื่อง ผลการสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ประจำปี ๒๕๕๙


เอกสารแนบ : pakassoomnitahanpaton.pdf
ผู้ประกาศ : นาวาเอก ศักดา บัวศรี  | 2016-06-16 เวลา 08:55 น. 

  หลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นพันจ่าเอก เหล่าสัญญาณ ประจำปี งป.๖๐


ผู้ประกาศ : จ.อ.พิเชษฐ์ นราแก้ว  | 2016-06-14 เวลา 15:27 น. 

  แจ้งรายชื่อ สถานที่สอบ และแนวทางการปฏิบัติของผู้เข้าสอบผู้บังคับการเรือ ของ กองเรือยุทธการ ประจำปี ๒๕๕๙

 • คณะอนุกรรมการจัดการทดสอบนายทหารสัญญาบัตร (พรรคนาวิน) เพื่อจัดทำบัญชีรายชื่อประกอบการพิจารณาบรรจุเป็นผู้บังคับการเรือ ของ กองเรือยุทธการ ประจำปี ๒๕๕๙ ขอแจ้งรายชื่อ สถานที่สอบ และแนวทางการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ ในวันที่ ๒๘ ถึง ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ รายละเอียดตาม link ที่แนบ

เว็บไซต์ : http://www.fleet.navy.mi.th/ftc/link.php?id=904&goto=904.php
ผู้ประกาศ : น.ท.หญิงจินดารัตน์ ยิ้มศรีใส  | 2016-06-14 เวลา 11:52 น. 

  อบรมศีลธรรม ก.ค.๕๙


เอกสารแนบ : obrom july2016.pdf
ผู้ประกาศ : พ.จ.ต.เนรมิต สุชาติวุฒิ  | 2016-06-14 เวลา 11:06 น. 

  ประกาศ ขส.ทร. เรื่อง การสอบวิชาชีพนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อนยศเป็น น.ท.และ น.ต.ประจำปี 2559

 • ตำแหน่งอัตรา น.ท. จำนวน 4 อัตรา
  ตำแหน่งอัตรา น.ต. จำนวน 12 อัตรา
  รายละเอียดเพิ่มเติม ตามผนวกที่แนบ

เว็บไซต์ : http://info.navy.mi.th/transport/news/read_news.php?id_news=87
ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.เอกวัฒน์ ประภารัตน์รังสี  | 2016-06-13 เวลา 13:17 น. 

  ประกาศ ขส.ทร. เรื่อง ผลการสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน สายวิทยาการ ขส.ทร.ประจำปี 2559


เว็บไซต์ : http://info.navy.mi.th/transport/news/read_news.php?id_news=86
ผู้ประกาศ : ร.ท.สัญญา คงไชย  | 2016-06-10 เวลา 13:15 น. 

  ข่าวถึงแก่กรรม

 • ด้วย ส.อ.กำแหงหาญ อัยวรรณ บิดา จ.อ.เทพประสิทธิ์ อัยวรรณ สังกัด พัน.ร.๙ รอ.กรม ร.๓ พล.นย. ได้ถึงแก่กรรม เมื่อ ๙ มิ.ย.๕๙ กำหนดสวดพระอภิธรรมศพวันที่ ๑๐-๑๑ มิ.ย.๕๙ เวลา ๑๙๐๐ ณ บ้านเลขที่ ๖๒ ม.๖ ต.คุ้มเก่า อ.เขาวงค์ จ.กาฬสินธุ์ กำหนดพิธีฌาปนกิจศพวันอาทิตย์ ๑๒ มิ.ย.๕๙ เวลา ๑๓๐๐ ณ ฌาปนสถานวัดป่าอินทรนิมิตร ต.คุ้มเก่า อ.เขาวงค์ จ.กาฬสินธุ์ จึงแจ้งผู้รู้จักคุ้นเคยทราบ

ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.วิสูตร ธวัชวงค์  | 2016-06-10 เวลา 12:02 น. 

  กำหนดหมายเลขผู้เข้าสอบ และรายละเอียดการสอบนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อนยศเป็น น.ท. และ น.ต. สายวิทยาการของ สบ.ทร. ประจำปี 2559


เว็บไซต์ : http://www.admin.navy.mi.th/news/read_news.php?id_news=73
ผู้ประกาศ : ว่าที่ ร.อ.อนุรักษ์ แรงกลาง  | 2016-06-09 เวลา 12:31 น. 

  สปช.ทร. จะจัดการประชุมชี้แจงวิธีการตัดศูนย์ต้นทุนวัสดุคงคลังในระบบ SUPPINV 1-3 V.4 ณ ห้องอบรมระบบ RTN ERP สปช.ทร. ชั้น 4 อาคาร บก.ทร. พื้นที่วังนันทอุทยาน ระหว่าง 16-17 มิ.ย.59 เวลา 0900-1600

 • สปช.ทร. จะจัดการประชุมชี้แจงวิธีการตัดศูนย์ต้นทุนวัสดุคงคลังในระบบ SUPPINV 1-3 V.4 ณ ห้องอบรมระบบ RTN ERP สปช.ทร. ชั้น 4 อาคาร บก.ทร. พื้นที่วังนันทอุทยาน ระหว่าง 16-17 มิ.ย.59 เวลา 0900-1600

เอกสารแนบ : 26-06-59.pdf
ผู้ประกาศ : ร.อ.หญิง พรพนา ซิ้มสวัสดิ์  | 2016-06-08 เวลา 14:45 น. 

  กง.ทร.กำหนดสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ประจำปี งป.๕๙ ระหว่าง วันที่ ๑๑ - ๑๒ มิ.ย.๕๙

 • ขอให้ผู้สมัครสอบเลื่อนฐานะนายหหารประทวน พรรคพิเศษ เหล่า กง. ตรวจสอบรายชื่อ สถานที่สอบ และข้อปฏิบัติในการสอบ ได้ที่ http//:info.navy.mi.th/finance/ ข่าวประชาสัมพันธ์ หัวข้อข่าว สอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวนปี ๕๙

ผู้ประกาศ : ร.อ.หญิงบุษบา เปรมประเสริฐ  | 2016-06-06 เวลา 10:30 น. 

  ประกาศกองทัพเรือ เรื่อง การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพราน ประจำปี ๒๕๕๙

 • ประกาศกองทัพเรือ เรื่อง การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพราน ประจำปี ๒๕๕๙

เว็บไซต์ : http://www.welfare.navy.mi.th/addpage/tunnavy/tunnavy.php
ผู้ประกาศ : จ.อ.ไพรัตน์ พลอยทรัพย์  | 2016-06-06 เวลา 09:12 น. 

  ประกาศคณะกรรมการอำนวยการสอบ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน (สายวิทยาการ ชย.ทร.) ประจำปี ๒๕๕๙


เอกสารแนบ : pagassmaileksom.pdf
ผู้ประกาศ : นาวาเอก ศักดา บัวศรี  | 2016-06-03 เวลา 14:36 น. 
หน้า 12