ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน เขียนข่าว

  วศ.ทร. ขอขยายเวลา รับสมัคร จ.ท.-จ.อ. เพื่อเปลี่ยนพรรค-เหล่า เป็น วศ

 • วศ.ทร. ขอขยายเวลารับสมัครนายทหารประทวน ชั้นยศ จ.ท.-จ.อ. เพื่อย้ายบรรจุเปลี่ยนพรรค-เหล่า เป็น วศ โดยรวบรวมส่งถึง วศ.ทร. ภายใน 21 ส.ค.58

เอกสารแนบ : ขยายเวลารับสมัครเปลี่ยนเหล่า2558.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.นันทพล สังข์แก้ว  | 2015-07-29 เวลา 13:06 น. 

  ต้องการคนค้ำ ร่วม สค.รน. จำนวน ๑ ท่าน

 • ต้องการคนค้ำ ประกันร่วม สค.รน. จำนวน 1 ท่าน ยอดเงินเดิอนสุทธิ 5,000.-บาท ขึ้นไป อายุราชการ เหลือ อย่างน้อย 15 ปี ด่วนครับ (098-4975229 )

ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.ธวัช สมภาร  | 2015-07-27 เวลา 15:50 น. 

  กรมสารวัตรทหารเรือ ขอเชิญข้าราชการและประชาชนทั่วไป ร่วมชมนิทรรศการ การจัดการความรู้ สู่ DIGITAL FORCE

 • กรมสารวัตรทหารเรือ ขอเชิญข้าราชการและประชาชนทั่วไป ร่วมชมนิทรรศการ "การจัดการความรู้ สู่ DIGITAL FORCE" ในวันอังคารที่ ๒๘ ก.ค.๕๘ เวลา ๐๙๐๐ - ๑๖๐๐ ณ สโมสรสัญญาบัตร กรมสารวัตรทหารเรือ

เว็บไซต์ : http://www.nmp.navy.mi.th/newweb/images/KM_invite.jpg
ผู้ประกาศ : ร.อ.จำลอง ชูรัตน์  | 2015-07-27 เวลา 11:19 น. 

  ระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพเรือ ประจำปี 2558

 • ระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพเรือ ประจำปี 2558

เว็บไซต์ : http://www.person.navy.mi.th
ผู้ประกาศ : จ.อ.วิทยา สุขสม  | 2015-07-27 เวลา 10:23 น. 

  กองเรือยุทธการ ขอเชิญร่วมงาน นิทรรศการการจัดการความรู้ กองเรือยุทธการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

 • กองเรือยุทธการ ขอเชิญร่วมงาน นิทรรศการการจัดการความรู้ กองเรือยุทธการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ในวันที่ ๒๗ ถึง ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๘๓๐ - ๑๖๐๐ ณ หอประชุม กองการฝึก กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลุบรี

เอกสารแนบ : st90x150+9.jpg
ผู้ประกาศ : น.ท.หญิงจินดารัตน์ ยิ้มศรีใส  | 2015-07-27 เวลา 06:18 น. 

  ขอแก้ไขข่าวคณะอนุกรรมการการจัดการความรู้ของ ทร.ที่ 3/07/58 มวว.240830 ก.ค.58

 • ขอแก้ไขข่าวคณะอนุกรรมการการจัดการความรู้ของ ทร.ที่ 3/07/58 มวว.240830 ก.ค.58

เอกสารแนบ : km582407151.PDF
ผู้ประกาศ : พ.จ.ต.คมสันต์ สวนสวัสดิ์  | 2015-07-24 เวลา 15:30 น. 

  ขอเชิญร่วมงาน "วันแห่งการจัดการความรู้ของ ทร.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘"

 • คณะอนุกรรมการการจัดการความรู้ของ ทร. ขอเชิญร่วมงาน "วันแห่งการจัดการความรู้ของ ทร.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘" ในวันพุธที่ ๕ ส.ค.๕๘ ระหว่างเวลา ๐๘๐๐ - ๑๖๐๐ ณ ห้องเจ้าหระยา หอประชุม ทร. โดย ผบ.ทร.กรุณาเป็นประธานเปิดงาน

เอกสารแนบ : km58050715.PDF
ผู้ประกาศ : พ.จ.ต.คมสันต์ สวนสวัสดิ์  | 2015-07-24 เวลา 10:12 น. 

  สปช.ทร.ขอเชิญผู้แทนหน่วยประชุมเพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบัติและความรับผิดชอบของหน่วยเทคนิคฯ ในวันที่ ๖ ส.ค.๕๘ เวลา ๐๙๓๐-๑๒๐๐ ณ ห้องประชุม สปช.ทร.๑

 • สปช.ทร.ขอเชิญผู้แทนหน่วยระดับผู้บริหารด้านสินทรัพย์และพัสดุคงคลังในความรับผิดชอบของหน่วยเทคนิคกองทัพเรือที่ตัดสินใจได้ หน่วยละ ๒ นาย ประชุมเพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบัติและความรับผิดชอบของหน่วยเทคนิคต่อนโยบาย ผบ.ทร. ประจำปี งป.58 ด้านการบริหารจัดการข้อ 3 และ ข้อ 5 ในวันพฤหัสบดีที่ 6 ส.ค.58 เวลา 0930 - 1200 ณ ห้องประชุม สปช.ทร.1 อาคาร บก.ทร. วังนันทอุทยาน ชั้น 4 รายละเอียดตามข่าวที่แนบ

เอกสารแนบ : new 530758.pdf
ผู้ประกาศ : ร.อ.หญิง พรพนา ซิ้มสวัสดิ์  | 2015-07-23 เวลา 15:42 น. 

  ประกาศกรมสารบรรณทหารเรือ เรื่อง ผลการสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ประจำปี 2558


เว็บไซต์ : http://www.admin.navy.mi.th/news/read_news.php?id_news=56
ผู้ประกาศ : ร.ท.อนุรักษ์ แรงกลาง  | 2015-07-14 เวลา 14:27 น. 

  วศ.ทร. มีความประสงค์รับสมัครนายทหารประทวน จ.ท. - จ.อ. เปลี่ยนเหล่าเป็นเหล่า วศ.

 • รับสมัครนายทหารประทวน จ.ท. - จ.อ. ไม่จำกัดพรรค - เหล่า มีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ (จบ ม.6 หรือเทียบเท่า) จำนวน ๙ อัตรา

เอกสารแนบ : CCF14072558_0006.pdf
ผู้ประกาศ : พ.จ.ท.พีระพงษ์ สิงห์โตแก้ว  | 2015-07-14 เวลา 10:35 น. 

  อบรมศีลธรรม ส.ค.๕๘


เอกสารแนบ : OBROMSILLATAM AUGUST 2015.pdf
ผู้ประกาศ : พ.จ.ต.เนรมิต สุชาติวุฒิ  | 2015-07-13 เวลา 11:18 น. 

  อนุมัติ ทร.อบรมพนักงาน RTN ERP (20-24 ก.ค.58)

 • อนุมัติ ทร.อบรมพนักงาน RTN ERP (20-24 ก.ค.58)

เอกสารแนบ : 88.pdf
ผู้ประกาศ : จ.อ.สำเริง มาปากลัด  | 2015-07-09 เวลา 16:09 น. 

  แจ้งรายชื่ออบรมพนักงาน RTN ERP (20-24 ก.ค.58)

 • แจ้งรายชื่ออบรมพนักงาน RTN ERP (20-24 ก.ค.58)

เอกสารแนบ : 12.pdf
ผู้ประกาศ : จ.อ.สำเริง มาปากลัด  | 2015-07-09 เวลา 16:07 น. 

  ขออนุมัติจัดงาน "วันแห่งการจัดการความรู้ของ ทร. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘"

 • ขออนุมัติจัดงาน "วันแห่งการจัดการความรู้ของ ทร. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘" ในวันพุธที่ ๕ ส.ค.๕๘ ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ

เอกสารแนบ : KM DAY58.PDF
ผู้ประกาศ : พ.จ.ต.คมสันต์ สวนสวัสดิ์  | 2015-07-09 เวลา 13:56 น. 

  รับสมัครนักศึกษาผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน เพื่อมาปฏิบัติงานในสังกัดกองทัพเรือ ปีงบประมาณ 2559

 • กรมแพทย์ทหารเรือรับสมัครนักศึกษาผู้ทำสัญญาชดใช้ทุนทางราชการ เพื่อคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการปฏิบัติงานในโรงพยาบาล สังกัดกองทัพเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2559 ดังนี้ ๑. แพทยฺศาสตร์ จำนวน ๑๕ อัตรา ๒. ทันตแพทยศาสตร์ จำนวน ๒ อัตรา

เอกสารแนบ : P 070758.pdf
ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.วิเชียร หนูหน่าย  | 2015-07-09 เวลา 11:29 น. 
หน้า 12