ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน เขียนข่าว

  การตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือน (slip เงินเดือน) ผ่านระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Smart Phone)

 • ข้าราชการ ทร.สามารถตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือน (slip เงินเดือน) ได้ทางโทรศัพท์มือถือ Smart Phone ทั้งระบบ Android และ IOS ด้วยการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ และติดตั้ง(หรือใช้งานผ่าน web browser)ในโทรศัพท์มือถือ ฯ ของท่าน ตามรายละเอียดที่แนบ

เอกสารแนบ : mobile slip 1.pdf
ผู้ประกาศ : น.ท.ชนินทร์ มาศิริโรจน์  | 2016-09-16 เวลา 17:41 น. 

  กองคลังสรรพาวุธ สพ.ทร. จะปิดรับใบเบิกพัสดุและเครื่องสรรพาวุธประจำปี ตั้งแต่ ๑๙ ก.ย.๕๙ เป็นต้นไป

 • ด้วยในขณะนี้ใกล้สิ้นปี งป.๕๙ สพ.ทร. (กคส.สพ.ทร.) จะดำเนินการตรวจสอบการรับ-จ่าย และตรวจนับพัสดุตามระเบียบสำนนักนายกว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๕๓ และแก้ไขเพิ่มเติม จึงขอกำหนดการปฏิบัติในการเบิกจ่ายพัสดุและเครื่องสรรพาวุธเป็นการชั่วคราว ดังนี้ ๑. ปิดรับใบเบิกพัสดุและเครื่องสรรพาวุธจากหน่วยต่าง ๆ ตั้งแต่ท ๑๙ ก.ย.๕๙ และงดจ่ายพัสดุและเคื่องสรรพาวุธ ตั้งแต่ ๒๖ ก.ย.๕๙ - ๑๔ ต.ค.๕๙ โดยจะเริ่มรับใบเบิกพัสดุและเครื่องสรรพาวุธของปีงบประมาณใหม่ ตั้งแต่ ๑๗ ต.ค.๕๙ เป็นต้นไป สำหรับหน่วยที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องใช้พัสดุและเคื่องสรรพาวุธในเวลาดังกล่าว เช่น เรือชุดผลัดเปลี่ยน มชด. หรือ มรต. จะพิจารณาจ่ายพัสดุและเครื่องสรรพาวุธให้เฉพาะกรณีที่เห็นว่ามีความจำเป็นเท่านั้น ๒. หน่วยที่เบิกพัสดุและเครื่องสรรพาวุธที่ได้รับอนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ได้เบิกรับไปใช้ราชการ ขอให้ดำเนินการติดต่อขอรับพัสดุและเครื่องสรรพาวุธที่เบิกให้เสร็จก่อน ๒๖ ก.ย.๕๙ หากหน่วยใดไม่มารับพัสดุและเครื่องสรรพาวุธที่เบิกไว้ กคส.สพ.ทร. จะยกเลิกใบเบิก/นำส่งพัสดุและเครื่องสรรพาวุธนั้น ขึ้นบัญชีสำรองคลังไว้จ่ายในปีงบประมาณต่อไป ๓. หน่วยที่ยืมพัสดุและเครื่องสรรพาวุธไปใช้ราชการก่อนแล้ว แต่ยังไม่ส่งคืนพัสดุหรือเบิกผลักใช้ขอให้ดำเนินการส่งคืนหรือเบิกผลักใช้ให้เสร็จสิ้นก่อน ๒๖ ก.ย.๕๙ ๔. หน่วยที่นำส่งเครื่องสรรพาวุธตามที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่เบิกทดแทนให้รีบดำเนินการเบิกทดแทนเพื่อให้ครบอัตราในโอกาสแรก เว้นแต่พัสดุและเครื่องสรรพาวุธที่อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาทดแทนอยู่ เมื่อพัสดุและเครื่องสรรรพาวุธนั้นๆ อนุมัติขึ้นบัญชีแล้วให้ติดต่อขอเบิกทดแทนต่อไป

เอกสารแนบ : control.pdf
เว็บไซต์ : http://www.rtnodd.com/th/images/pdf/control.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ท.กรณ์พิสิฐ กอบกิจสิทธิชัย  | 2016-09-16 เวลา 13:37 น. 

  คำสั่ง กห.ให้นายทหารสัญญาบัตร สังกัด ทร.ออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดฯ

 • ให้นายทหารสัญญาบัตร สังกัด ทร.ออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของ กห.ตามมติ ครม.เมื่อ 24 ก.ย.56 ทั้งนี้ ตั้งแต่ 1 ต.ค.59

เอกสารแนบ : A_648_59.pdf
เว็บไซต์ : http://info.navy.mi.th/person/personal/shownews57.php?id=1642
ผู้ประกาศ : น.ท.วิทยา สวัสดิ์มี  | 2016-09-15 เวลา 13:11 น. 

  สหรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพาวุธทหารเรือจำกัดปิดทำการ

 • สหรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพาวุธทหารเรือจำกัดปิดทำการในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ เนื่องจากช่วงเช้าประกอบพิธีทำบุญครบรอบ๒๓ปีและเปิดอาคารสำนักงานใหญ่สัตหีบ ช่วงบ่ายมีพิธีมอบทุนการศึกษาที่อาคารเอนกประสงค์๑๐๐ปีสพ.ทร.

ผู้ประกาศ : ร.ท.อนุ ยิ้มศรีใส  | 2016-09-14 เวลา 18:12 น. 

  ขั้นตอนการเบิกและนำส่งอมภัณฑ์ในส่วนของ กคส.สพ.ทร.

 • เนื่องจากในปัจจุบันหน่วยต่าง ๆ ใน ทร. ยังไม่ทราบขั้นตอนในการเบิกและนำส่งเครื่องสรรพาวุธ (ในส่วนของอมภัณฑ์และวัตถุระเบิด) เป็นที่ชัดเจน จึงทำให้เกิดความสับสนในการปฏิบัติในการเบิกและนำส่ง เพื่อให้การปฏิบัติในการเบิกและนำส่งเป็นไปในแนวทางเดียวกัน แผนกควบคุม กคส.สพ.ทร. จึงขอประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการเบิกและนำส่งเครื่องสรรพาวุธให้กับหน่วยต่าง ๆ ใน ทร. ทราบและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ระดับผู้ปฏิบัตินำไปปฏิบัติให้ถูกต้องต่อไป รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ กองคลังสรรพาวุธ สพ.ทร. http://www.rtnodd.com ในหัวข้อประชาสัมพันธ์ หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ แผนกควบุม กคส.สพ.ทร. โทร.๖๓๒๐๗

เอกสารแนบ : process.pdf
เว็บไซต์ : http://www.rtnodd.com/th/images/pdf/process.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ท.กรณ์พิสิฐ กอบกิจสิทธิชัย  | 2016-09-14 เวลา 15:09 น. 

  ประกาศกรมสรรพาวุธทหารเรือ เรื่อง ผู้มีสิทธิประดับเครื่องหมายความสามารถยิงเป้าปืนพก ประจำปี ๒๕๕๙ (ฉบับแก้ไข) พร้อมกำหนดการ

 • ตามระเบียบ ทร. ว่าด้วยการยิงเป้าปืนพก พ.ศ.๒๕๒๙ ระเบียบ ทร. ว่าด้วยเครื่องหมายความสามารถเป้าปืนพก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๒ และ คำสั่ง ทร. ที่ ๑๐/๒๕๕๙ ลง ๒๕ ม.ค.๕๙ เรื่อง การยิงเป้าปืนพกประจำปี ๒๕๕๙ นั้น บัด นี้การยิงเป้าปืนพก ประจำปี ๒๕๕๙ ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ผลการยิงมีผู้ทำการยิงผ่านเกณฑ์และมีสิทธิได้รับเครื่องหมายความสามารถยิงเป้าปืนพก ประจำปี ๒๕๕๙ จำนวน ๖๖๔ นาย รายชื่อตามเอกสารประกาศกรมสรรพาวุธทหารเรือ ที่แนบ

เอกสารแนบ : ordnance2.pdf
ผู้ประกาศ : จ.ต.วิทวัส ขะทุม  | 2016-09-09 เวลา 12:26 น. 

  กิจการราชนาวรสโมสร จัดกิจกรรมชั่วโมงหรรษา 60 ปี ราชนาวีสโมสร (แฮปปี้อาว์ปาร์ตี้)

 • กิจการราชนาวรสโมสร จัดกิจกรรมชั่วโมงหรรษา 60 ปี ราชนาวีสโมสร (แฮปปี้อาว์ปาร์ตี้) จึงขอเชิญชวน ข้าราชการ ทร. และบุคคลทั่วไป รำลึกความหลัง ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ยามตะวันรอน สนุกสนาน เพลิดเพลิน ลีลาศ รำวง คาราโอเกะ ปิงโก รางวัลรูเล็ต ณ ห้องสินธูทัศนา3 ติดต่อจองโต๊ะ โต๊ะละ 350 บาท พร้อมฟรีของขบเคี้ยว ซอฟท์ดิริ้ง ตลอดงาน (ยกเว้นโซดา) ติดต่อ 02-222-4295 02-475-5411

ผู้ประกาศ : ร.ท.อานุภาพ จันทร์ตรา  | 2016-09-08 เวลา 11:11 น. 

  เอกสารการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การทบทวนการจัดการความรู้ของ ทร.ฯ"

 • เอกสารการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การทบทวนการจัดการความรู้ของ ทร.ปี งป.๕๙ และการวางแผนการจัดการความรู้ ปี งป.๖๐"

เอกสารแนบ : SaminarRetrospectRTN_KM59V1.pptx
ผู้ประกาศ : พ.จ.ต.คมสันต์ สวนสวัสดิ์  | 2016-09-05 เวลา 13:59 น. 

  บิดาของ พ.จ.ท.พัชรวิชญ์ ประชาศรีสวัสดิ์ ถึงแก่กรรม

 • ด้วย นายจ้อย ศรีประชาสวัสดิ์ บิดาของ พ.จ.ต.พัชรวิชญ์ ศรีประชาสวัสดิ์ เสมียน กวทส.วศ.ทร. ได้ถึงแก่กรรมเมื่อ ๓ ก.ย.๕๙ เจ้าภาพกำหนดสวดพระอภิธรรม ระหว่าง ๓ – ๗ ก.ย.๕๙ เวลา ๒๐๐๐ ณ วัดองครักษ์ธรรมปัญญาราม อ.องครักษ์ จว.นครนายก และกำหนดฌาปนกิจ ใน ๘ ก.ย.๕๙ เวลา ๑๖๐๐ ณ เมรุวัดองครักษ์ธรรมปัญญาราม อ.องครักษ์ จว.นครนายก จึงแจ้งให้ข้าราชการที่รู้จักคุ้นเคยทราบทั่วกัน

ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.ทรงพล จีนเสถียน  | 2016-09-05 เวลา 09:28 น. 

  ข่าวถึงแก่กรรม

 • ด้วย นางแคล้ว วันทอง มารดา พ.จ.อ.วินัย บังเกิดไทย นรจ.ทร.24 นย.26 ได้เสียชีวิตด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ ๒ ก.ย.๕๙ เวลา ๑๘๐๐ น. กำหนดสวดพระอภิธรรมศพ ในวันที่ ๒-๓ ก.ย.๕๙ ณ วัดพระธาตุศิริชัย ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จว.เพชรบุรี กำหนดฌาปนกิจศพ ในวันที่ ๕ ก.ย.๕๙ เวลา ๑๓๐๐ ณ วัดพระธาตุศิริชัย ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จว.เพชรบุรี จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.วิสูตร ธวัชวงค์  | 2016-09-03 เวลา 09:09 น. 

  ข่าวถึงแก่กรรม พ.จ.อ.ชาติชาย ทบศรี นรจ.รุ่น 34

 • ข่าวถึงแก่กรรมของ พ.จ.อ.ชาติชาย ทบศรี สังกัด ร้อย.สห.พล.นย. รายละเอียดดังนี้ ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ ๒ ก.ย.๕๙ ด้วยโรคมะเร็งในทางเดินอาหาร กำหนดพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ วันที่ ๓ ก.ย.๕๙ เวลา ๑๕๓๐ ณ ฌาปณสถาน ทร. พื้นที่สัตหีบ ศาลา ๑ กำหนดสวดพระอภิธรรม ตั้งแต่วันที่ ๓ – ๗ ก.ย.๕๙ เวลา ๑๙๓๐ ณ ฌาปณสถาน ทร. พื้นที่สัตหีบ ศาลา ๑ กำหนดพระราชทานเพลิงศพ วันพฤหัสบดีที่ ๘ ก.ย.๕๙ เวลา ๑๕๓๐ ณ ฌาปณสถาน ทร. พื้นที่สัตหีบ กรุณาแจ้ง นรจ.ทร.รุ่น ๓๔ และผู้รู้จักคุ้นเคยทราบโดยทั่วกัน

ผู้ประกาศ : จ.อ.บารมี ขจรเลิศไพศาล  | 2016-09-02 เวลา 14:54 น. 

  ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด เรื่องผลการคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด ประจำปี 2559

 • ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด เรื่องผลการคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด ประจำปี 2559 ขอให้สมาชิกนำบุตรที่ได้รับทุนการศึกษาไปร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาฯ ณ สโมสรสัญญาบัตร ฐานทัพเรือสัตหีบ ในวันพฤหัสบดีที่ 15 ก.ย.59 ลงทะุเบียน 0730 - 0815 พิธีมอบทุนเวลา 0900 การแต่กาย ข้าราชการทหาร เครื่องแบบหมายเลข 4 ลูกจ้าง เครื่องแบบปกติลำลองกากีแขนยาว (ชาย) เครื่องแบบปกติลำลองคอพับแขนยาว (หญิง) ผู้ได้รับทุนเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา

เว็บไซต์ : http://www.sattahip-coop.com/index.php/general-form/download/11-doc/53-59
ผู้ประกาศ : จ.อ.วิเชษฐ์ นิลเพ็ชร  | 2016-09-02 เวลา 11:51 น. 

  ประกาศ พธ.ทร. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นกำลังพล รับเรือฟริเกต ณ สาธารณรัฐเกาหลี

 • ประกาศ พธ.ทร. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นกำลังพล รับเรือฟริเกต ณ สาธารณรัฐเกาหลี

เว็บไซต์ : http://www.supply.navy.mi.th/editweb_55/pdf/PFG.pdf
ผู้ประกาศ : จ.ต.บุรินฤทธิ์ ภิรมกิจ  | 2016-08-31 เวลา 10:17 น. 

  กำหนดสวดพระอภิธรรมและพระราชทานเพลิงศพมารดา ร.ต.สุพจน์ จูเจริญ

 • คุณแม่ยุพิน จูเจริญ อายุ ๘๒ ปี มารดา พ.ต.ท.สมโภชน์ จูเจริญ และ ร.ต.สุพจน์ จูเจริญ รับบำนาญ (อดีตสังกัดกรมอู่ทหารเรือ) ได้ถึงแก่กรรมเจ้าภาพกำหนดสวดพระอภิธรรม เวลา ๑๙๓๐ น. ณ วัดหลักสองราษฎร์บำรุง ต.หลักสอง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร และพระราชทานเพลิงศพ วันเสาร์ที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๖๐๐ น.จีงแจ้งผู้รู้จักคุ้นเคยทราบ เจ้าภาพ 086-7978518

ผู้ประกาศ : ร.อ.สำรวย ระวังเกียรติพงษ์  | 2016-08-29 เวลา 11:26 น. 

  ขส.ทร.รับสมัครนายทหารประทวนชั้นยศ พ.จ.อ. - จ.ต.พรรค นว.เหล่า ขส. ไปปฏิบัติราชการที่หน่วยเฉพาะกิจ ทร.ในวาระ ต.ค.59


เว็บไซต์ : http://info.navy.mi.th/transport/news/read_news.php?id_news=93
ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.เอกวัฒน์ ประภารัตน์รังสี  | 2016-08-29 เวลา 10:53 น. 
หน้า 12