ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน เขียนข่าว

  ประกาศกรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลพลเรือนเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

 • ตามที่กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือได้ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ นั้น บัดนี้ผลการสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นลงแล้ว โดยมีผู้สอบผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนด จำนวน ๒ นาย ดังนี้

เอกสารแนบ : human_3.pdf
ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.สุธารณ์ สง่าอารีย์กุล  | 2015-05-28 เวลา 17:08 น. 

   รายงานตรวจสอบสถานะ ของข้าราชการที่ยื่นเรื่องลาออกจากสมาชิก กบข. (UNDO)

 • รายงานตรวจสอบสถานะ ของข้าราชการที่ยื่นเรื่องลาออกจากสมาชิก กบข. (UNDO) หมายเหตุ ส่งกรมบัญชีกลาง หมายถึง กง.ทร.ได้บันทึกเข้าระบบ e-pension แล้ว บันทึกแบบ หมายถึง รอการตรวจสอบข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง บก.รับเรื่อง หมายถึง กรมบัญชีกลางได้รับแบบ ข.1 จาก กง.ทร.แล้ว (กง.ทร.ส่ง ข.2คืนให้) ออกใบรับรอง หมายถึง กรมบัญชีกลางอนุมัติแบบยื่นแล้ว (กง.ทร.ส่ง ข.3 คืนให้)

เอกสารแนบ : undo2605.xls
ผู้ประกาศ : ร.ต.นภพล กรีกุล  | 2015-05-27 เวลา 12:42 น. 

  ประกาศ ขส.ทร. แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน สายวิทยาการ ขส.ทร.ประจำปี 2558


เว็บไซต์ : http://www.transport.navy.mi.th/news/read_news.php?id_news=45
ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.เอกวัฒน์ ประภารัตน์รังสี  | 2015-05-27 เวลา 11:47 น. 

  ประกาศ ขส.ทร. เรื่อง ผลการการสรรหา คัดสรร บุคคลพลเรือนเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2558


เอกสารแนบ : 27052015082712.pdf
เว็บไซต์ : http://info.navy.mi.th/transport/news/read_news.php?id_news=44
ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.เอกวัฒน์ ประภารัตน์รังสี  | 2015-05-27 เวลา 08:36 น. 

  แก้ไขข่าว บิดาจ.อ.กิติติพันธ์ ผลกุศลถึงแก่กรรม

 • แก้ไขจากกำหนดฌาปนกิจศพในวันเสาร์ที่ ๓๐ พ.ค.๕๗ เวลา ๑๗๐๐ เป็น วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พ.ค.๕๘ เวลา ๑๕๐๐ ณ วัดบ้านเดื่อ ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ และมีรถออกจาก พธ.ทร. ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พ.ค.๕๘ เวลา ๐๙๐๐ จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ผู้แจ้ง น.ต.มานะ ภู่ห้อย นายคลัง ๔ ฯ

ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.หญิงมาลีรัตน์ ภู่ห้อย  | 2015-05-27 เวลา 07:36 น. 

  ประกาศผลการสอบแข่งขันจัดอันดับเพื่อเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเหล่า พธ. ประจำปี ๒๕๕๘

 • พธ.ทร.ประกาศผลการสอบแข่งขันจัดอันดับเพื่อเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเหล่า พธ. ประจำปี ๒๕๕๘

เว็บไซต์ : http://www.supply.navy.mi.th/editweb_55/pdf/FinalScore58.pdf
ผู้ประกาศ : น.ท.หญิง ภาษิณี พ่วงวิจิตร  | 2015-05-26 เวลา 16:31 น. 

  บิดา จ.อ.กิตติพันธ์ ผลกุศล ถึงแก่กรรม

 • ได้รับแจ้งจาก จ.อ.กิตติพันธ์ ผลกุศล เจ้าหน้าที่คลัง ๔ แผนกคลัง กคพธ.พธ.ทร.ว่า นายซึ่ง ผลกุศล บิดาถึงแก่กรรม กำหนดสวดพระอภิธรรมตั้งแต่วันที่ ๒๖ พ.ค.๕๘ เวลา ๑๙๓๐ ณ บ้านเลขที่ ๑๐๑/๑ ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ และกำหนดฌาปนกิจศพ ในวันเสาร์ที่ ๓๐ พ.ค.๕๘ เวลา ๑๗๐๐ ณ วัดบ้านเดื่อ ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ จึงแจ้งให้ผู้รู้จักคุ้นเคยทราบทั่วกัน ผู้แจ้ง น.ต.มานะ ภู่ห้อย นายคลัง ๔ ฯ

ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.หญิงมาลีรัตน์ ภู่ห้อย  | 2015-05-26 เวลา 13:24 น. 

  ประกาศกรมสวัสดิการทหารเรือ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานราชการ ประจำปี 2558

 • ประกาศกรมสวัสดิการทหารเรือ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานราชการ ประจำปี 2558

เว็บไซต์ : http://www.welfare.navy.mi.th/indexwelftest.php
ผู้ประกาศ : จ.อ.หญิงกิ่งแก้ว รัตนอุบล  | 2015-05-26 เวลา 13:23 น. 

  งานสวดพระอภิธรรมศพ

 • กำหนดการสวดพระอภิธรรมศพ นายคันทรง แสงกระสินธ์ บิดานาวาโท สมรวย แสงกระสินธ์ นักเรียนจ่าทหารเรือ รุ่น ๑๓ และ นาวาโท จรูญ แสงกระสินธ์ นักเรียนจ่าทหารเรือ รุ่น ๑๕ ณ วัดบางพูดใน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ต้้งแต่วันที่ ๒๖ - ๓๑ พ.ค.๕๘ เวลา ๑๙๓๐ กำหนดการฌาปนกิจศพ วันอังคารที่ ๒ มิ.ย.๕๘ เวลา ๑๗๐๐

ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.จักรลิต จันทนา  | 2015-05-26 เวลา 13:04 น. 

  ประกาศการสอบนายทหารสัญาบัตรเพื่อเลื่อนยศ เป็น น.ท.และ น.ต. เหล่า วศ. ประจำปี 2558

 • ประกาศ วศ.ทร. เรื่อง การสอบนายทหารสัญาบัตรเพื่อเลื่อนยศ เป็น น.ท.และ น.ต. ประจำปี 2558 สามารถ Download ได้ที่นี่ http://info.navy.mi.th/science/phpinfoboardv3/data/1/pic/155.pdf

เอกสารแนบ : ประกาศสอบ นต นท วศ.ทร.ปี58.pdf
เว็บไซต์ : http://info.navy.mi.th/science/phpinfoboardv3/data/1/pic/155.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.นันทพล สังข์แก้ว  | 2015-05-25 เวลา 10:43 น. 

  http://info.navy.mi.th/person

 • กำหนดให้มีการพิจารณาคัดเลือกบุตรของกำลังพลผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบ

เว็บไซต์ : http://info.navy.mi.th/person
ผู้ประกาศ : ร.ท.วรุต คำผ่อง  | 2015-05-21 เวลา 15:59 น. 

  ประกาศกรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

 • กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ ขอประกาศรายชื่อพร้อมหมายเลขสอบบุคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ตามประกาศกรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ดังนี้

เอกสารแนบ : human_2.pdf
ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.สุธารณ์ สง่าอารีย์กุล  | 2015-05-21 เวลา 12:23 น. 

  วศ.ทร.ให้ทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และข้าราชการในสายวิทยาการ สังกัด วศ.ทร. ประจำปี 2558 และ Download แบบฟอร์ม

 • ประกาศ วศ.ทร.ให้ทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และข้าราชการในสายวิทยาการ สังกัด วศ.ทร. ประจำปี 2558 และ Download แบบฟอร์ม

เอกสารแนบ : ขอทุนวศ.ทร.ปี58.pdf
เว็บไซต์ : http://info.navy.mi.th/science/phpinfoboardv3/data/1/0154.html
ผู้ประกาศ : ร.ต.นันทพล สังข์แก้ว  | 2015-05-21 เวลา 08:27 น. 

   รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันจัดอันดับเพื่อเลื่อนฐานะ นายทหารประทวนสายวิทยาการ ของ พธ.ทร. ประจำปี ๒๕๕๘ ( เพิ่มเติมและขอแก้ไขคะแนนเพิ่ม )


เว็บไซต์ : http://www.supply.navy.mi.th
ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.สุรวัลย์ สุตะโท  | 2015-05-20 เวลา 14:37 น. 

  กำหนดสอบเลื่อนยศเป็น น.ท. และ น.ต. เหล่า พ.

 • พร.ออกประกาศสอบ น.ท. และ น.ต. เหล่า พ. กำหนดส่งใบสมัครถึง พร. ภายใน 12 มิ.ย.58 และกำหนดสอบ วิชาชีพ 29 มิ.ย.58 ภาค. ทร. จะแจ้งให้ทราบเมื่อ กพ.ทร. ออกประกาศ

เว็บไซต์ : http://www.nmd.go.th/person/file.php/1/test_ldcs58.pdf
ผู้ประกาศ : จ.ท.สานิตย์ ทรัพย์บุญมี  | 2015-05-20 เวลา 11:14 น. 
หน้า 12