ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน เขียนข่าว

  รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาบุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพราน ประจำปี ๒๕๕๙


เอกสารแนบ : SCHOLARSHIP.pdf
เว็บไซต์ : http://http://www.welfare.navy.mi.th/indexwelftest.php
ผู้ประกาศ : นางสาวพรอุษา เตียวสวาท  | 2016-10-19 เวลา 10:06 น. 

  อบรมศีลธรรม พ.ย.๕๙


เอกสารแนบ : opromsiltam nov.2016.pdf
ผู้ประกาศ : พ.จ.ต.เนรมิต สุชาติวุฒิ  | 2016-10-19 เวลา 09:46 น. 

  ศพช.กศษ.กพช.อร.ขอปรับแต่งระยะเวลาการอบรมประจำปี งป.๖๐


เอกสารแนบ : aaa.pdf
ผู้ประกาศ : ว่าที่ ร.ต.อดิศักดิ์ ผดาศรี  | 2016-10-19 เวลา 08:14 น. 

  สอ.วด. ขอปิดทำการในวันศุกร์ที่ 14 ต.ค.59 ตามมติคณะรัฐมนตรี


ผู้ประกาศ : น.อ.หญิง ศิรินทร กาญจนพันธุ์  | 2016-10-14 เวลา 09:52 น. 

  สอ.วด. ขอยกเลิกการเสวนาในวันศุกร์ที่ 14 ต.ค.59


ผู้ประกาศ : น.อ.หญิง ศิรินทร กาญจนพันธุ์  | 2016-10-14 เวลา 08:44 น. 

  กำหนดเปิดการอบรมหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้น จ.อ. พรรค พศ. เหล่า สบ. ประจำปี งป.๖๐

  • สบ.ทร. กำหนดเปิดการอบรมหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้น จ.อ. พรรค พศ. เหล่า สบ. ประจำปี งป.๖๐ ในวันพุธที่ ๑๙ ต.ค.๕๙ เวลา ๑๐๐๐ ณ ห้องเรียน รร.สบ.สบ.ทร. ซอยวังเดิม ๓ การแต่งกาย เครื่องแบบหมายเลข ๒

เว็บไซต์ : http://info.navy.mi.th/navy_admin/news/read_news.php?id_news=78
ผู้ประกาศ : จ.ต.กฤษณะ อบรมชอบ  | 2016-10-13 เวลา 13:21 น. 

  บทความทางศีลธรรมประจำเดือน ต.ค.๕๙


เอกสารแนบ : BOTKOMTASEERATAM.pdf
ผู้ประกาศ : พ.จ.ต.เนรมิต สุชาติวุฒิ  | 2016-10-12 เวลา 13:33 น. 

  รายชื่อนักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุนได้รับการคัดเลือกมารับราชการในกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ 2560

  • ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวจริง ยืนยันการแสดงความจำนงมาปฏิบัติงานชดใช้ทุนในกองทัพเรือ ภายในวันที่ 10 ตุลาคม ตามแบบการยืนยันมารับราชการในกองทัพเรือท้ายประกาศ

เอกสารแนบ : P071059.pdf
ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.สาธิต จิตระออน  | 2016-10-07 เวลา 14:36 น. 

  คำสั่งฯ แต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรม กฐิน ทร. วัดปากคลองมะขามเฒ่า จว.ชัยนาท ปี 59


เอกสารแนบ : makamtam 59.pdf
ผู้ประกาศ : พ.จ.ต.เนรมิต สุชาติวุฒิ  | 2016-09-30 เวลา 10:41 น. 

  การตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือน (slip เงินเดือน) ผ่านระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Smart Phone)

  • ข้าราชการ ทร.สามารถตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือน (slip เงินเดือน) ได้ทางโทรศัพท์มือถือ Smart Phone ทั้งระบบ Android และ IOS ด้วยการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ และติดตั้ง(หรือใช้งานผ่าน web browser)ในโทรศัพท์มือถือ ฯ ของท่าน ตามรายละเอียดที่แนบ

เอกสารแนบ : mobile slip 1.pdf
ผู้ประกาศ : น.ท.ชนินทร์ มาศิริโรจน์  | 2016-09-16 เวลา 17:41 น. 

  กองคลังสรรพาวุธ สพ.ทร. จะปิดรับใบเบิกพัสดุและเครื่องสรรพาวุธประจำปี ตั้งแต่ ๑๙ ก.ย.๕๙ เป็นต้นไป

  • ด้วยในขณะนี้ใกล้สิ้นปี งป.๕๙ สพ.ทร. (กคส.สพ.ทร.) จะดำเนินการตรวจสอบการรับ-จ่าย และตรวจนับพัสดุตามระเบียบสำนนักนายกว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๕๓ และแก้ไขเพิ่มเติม จึงขอกำหนดการปฏิบัติในการเบิกจ่ายพัสดุและเครื่องสรรพาวุธเป็นการชั่วคราว ดังนี้ ๑. ปิดรับใบเบิกพัสดุและเครื่องสรรพาวุธจากหน่วยต่าง ๆ ตั้งแต่ท ๑๙ ก.ย.๕๙ และงดจ่ายพัสดุและเคื่องสรรพาวุธ ตั้งแต่ ๒๖ ก.ย.๕๙ - ๑๔ ต.ค.๕๙ โดยจะเริ่มรับใบเบิกพัสดุและเครื่องสรรพาวุธของปีงบประมาณใหม่ ตั้งแต่ ๑๗ ต.ค.๕๙ เป็นต้นไป สำหรับหน่วยที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องใช้พัสดุและเคื่องสรรพาวุธในเวลาดังกล่าว เช่น เรือชุดผลัดเปลี่ยน มชด. หรือ มรต. จะพิจารณาจ่ายพัสดุและเครื่องสรรพาวุธให้เฉพาะกรณีที่เห็นว่ามีความจำเป็นเท่านั้น ๒. หน่วยที่เบิกพัสดุและเครื่องสรรพาวุธที่ได้รับอนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ได้เบิกรับไปใช้ราชการ ขอให้ดำเนินการติดต่อขอรับพัสดุและเครื่องสรรพาวุธที่เบิกให้เสร็จก่อน ๒๖ ก.ย.๕๙ หากหน่วยใดไม่มารับพัสดุและเครื่องสรรพาวุธที่เบิกไว้ กคส.สพ.ทร. จะยกเลิกใบเบิก/นำส่งพัสดุและเครื่องสรรพาวุธนั้น ขึ้นบัญชีสำรองคลังไว้จ่ายในปีงบประมาณต่อไป ๓. หน่วยที่ยืมพัสดุและเครื่องสรรพาวุธไปใช้ราชการก่อนแล้ว แต่ยังไม่ส่งคืนพัสดุหรือเบิกผลักใช้ขอให้ดำเนินการส่งคืนหรือเบิกผลักใช้ให้เสร็จสิ้นก่อน ๒๖ ก.ย.๕๙ ๔. หน่วยที่นำส่งเครื่องสรรพาวุธตามที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่เบิกทดแทนให้รีบดำเนินการเบิกทดแทนเพื่อให้ครบอัตราในโอกาสแรก เว้นแต่พัสดุและเครื่องสรรพาวุธที่อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาทดแทนอยู่ เมื่อพัสดุและเครื่องสรรรพาวุธนั้นๆ อนุมัติขึ้นบัญชีแล้วให้ติดต่อขอเบิกทดแทนต่อไป

เอกสารแนบ : control.pdf
เว็บไซต์ : http://www.rtnodd.com/th/images/pdf/control.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ท.กรณ์พิสิฐ กอบกิจสิทธิชัย  | 2016-09-16 เวลา 13:37 น. 

  คำสั่ง กห.ให้นายทหารสัญญาบัตร สังกัด ทร.ออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดฯ

  • ให้นายทหารสัญญาบัตร สังกัด ทร.ออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของ กห.ตามมติ ครม.เมื่อ 24 ก.ย.56 ทั้งนี้ ตั้งแต่ 1 ต.ค.59

เอกสารแนบ : A_648_59.pdf
เว็บไซต์ : http://info.navy.mi.th/person/personal/shownews57.php?id=1642
ผู้ประกาศ : น.ท.วิทยา สวัสดิ์มี  | 2016-09-15 เวลา 13:11 น. 

  สหรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพาวุธทหารเรือจำกัดปิดทำการ

  • สหรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพาวุธทหารเรือจำกัดปิดทำการในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ เนื่องจากช่วงเช้าประกอบพิธีทำบุญครบรอบ๒๓ปีและเปิดอาคารสำนักงานใหญ่สัตหีบ ช่วงบ่ายมีพิธีมอบทุนการศึกษาที่อาคารเอนกประสงค์๑๐๐ปีสพ.ทร.

ผู้ประกาศ : ร.ท.อนุ ยิ้มศรีใส  | 2016-09-14 เวลา 18:12 น. 

  ขั้นตอนการเบิกและนำส่งอมภัณฑ์ในส่วนของ กคส.สพ.ทร.

  • เนื่องจากในปัจจุบันหน่วยต่าง ๆ ใน ทร. ยังไม่ทราบขั้นตอนในการเบิกและนำส่งเครื่องสรรพาวุธ (ในส่วนของอมภัณฑ์และวัตถุระเบิด) เป็นที่ชัดเจน จึงทำให้เกิดความสับสนในการปฏิบัติในการเบิกและนำส่ง เพื่อให้การปฏิบัติในการเบิกและนำส่งเป็นไปในแนวทางเดียวกัน แผนกควบคุม กคส.สพ.ทร. จึงขอประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการเบิกและนำส่งเครื่องสรรพาวุธให้กับหน่วยต่าง ๆ ใน ทร. ทราบและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ระดับผู้ปฏิบัตินำไปปฏิบัติให้ถูกต้องต่อไป รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ กองคลังสรรพาวุธ สพ.ทร. http://www.rtnodd.com ในหัวข้อประชาสัมพันธ์ หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ แผนกควบุม กคส.สพ.ทร. โทร.๖๓๒๐๗

เอกสารแนบ : process.pdf
เว็บไซต์ : http://www.rtnodd.com/th/images/pdf/process.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ท.กรณ์พิสิฐ กอบกิจสิทธิชัย  | 2016-09-14 เวลา 15:09 น. 

  ประกาศกรมสรรพาวุธทหารเรือ เรื่อง ผู้มีสิทธิประดับเครื่องหมายความสามารถยิงเป้าปืนพก ประจำปี ๒๕๕๙ (ฉบับแก้ไข) พร้อมกำหนดการ

  • ตามระเบียบ ทร. ว่าด้วยการยิงเป้าปืนพก พ.ศ.๒๕๒๙ ระเบียบ ทร. ว่าด้วยเครื่องหมายความสามารถเป้าปืนพก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๒ และ คำสั่ง ทร. ที่ ๑๐/๒๕๕๙ ลง ๒๕ ม.ค.๕๙ เรื่อง การยิงเป้าปืนพกประจำปี ๒๕๕๙ นั้น บัด นี้การยิงเป้าปืนพก ประจำปี ๒๕๕๙ ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ผลการยิงมีผู้ทำการยิงผ่านเกณฑ์และมีสิทธิได้รับเครื่องหมายความสามารถยิงเป้าปืนพก ประจำปี ๒๕๕๙ จำนวน ๖๖๔ นาย รายชื่อตามเอกสารประกาศกรมสรรพาวุธทหารเรือ ที่แนบ

เอกสารแนบ : ordnance2.pdf
ผู้ประกาศ : จ.ต.วิทวัส ขะทุม  | 2016-09-09 เวลา 12:26 น. 
หน้า 12