ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน เขียนข่าว

  ชย.ทร.ขอเลื่อนการเปิดอบรมหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะนายทหารประทวน จอ. และ พ.จ.อ.


เอกสารแนบ : archep.pdf
ผู้ประกาศ : นาวาโท ศักดา บัวศรี  | 2014-10-16 เวลา 13:34 น. 

  สอ.วด.ขอปิดทำการในวันศุกร์ที่ 24 ต.ค.57 เนื่องจากจะจัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก สอ.วด. ประจำปี 2557


ผู้ประกาศ : น.อ. หญิง นพสรณ์ พิชิตานนท์  | 2014-10-14 เวลา 14:54 น. 

  พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้น จ.อ. พรรค พศ. เหล่า สบ. ประจำปี งป.๕๘

 • รร.สบ.สบ. ทร.กำหนดประกอบพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้น จ.อ. พรรค พศ. เหล่า สบ. ประจำปี งป.๕๘ ในวันจันทร์ที่ ๒๐ ต.ค.๕๗ เวลา ๑๐๐๐ ณ ห้องเรียน ๑ รร.สบ.สบ.ทร.โดย รอง จก.สบ.ทร.(๑) เป็นประธานในพิธี ขอให้ผู้เข้ารับการอบรมมารายงานตัว ตั้งแต่เวลา ๐๘๓๐ การแต่งกาย เครื่องแบบหมายเลข ๒

ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.นรินทร์ แจ้งจร  | 2014-10-13 เวลา 13:44 น. 

  รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการการกีฬา ทร.

 • รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการการกีฬา ทร. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๘ ก.ย.๕๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๕ อาคารส่วนบัญชาการ ทร. พื้นที่วังนันทอุทยาน (รับรองรายงานการประชุม วาระที่ ๒)

เว็บไซต์ : http://www.navysport.navy.mi.th/linkfile/rubrong_prachum.pdf
ผู้ประกาศ : ร.อ.เชษฐชวาลย์ วะดีศิริศักดิ์  | 2014-10-13 เวลา 11:23 น. 

  ข่าว กบข.

 • มีข่าวด่วนที่จะแจ้งให้ทราบก็คือ เรื่อง กองทุนบำเหน็จบำนาญ กบข. ซึ่งเป็นเรื่องที่จะมีการเสนอในวาระการประชุมเร่งด่วนในวันที่ 9 ต.ค.57นี้ ตามข่าวก็คือ......... มีการเพิ่ม พรบ. (UNDO) ลำดับที่ ๙ เข้ามาบรรจุไว้ใน ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๗ เพิ่มเติม (สมัย) วันพฤหัสบดีที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ๑. ร่าง พรบ.กำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาการทหาร ๒. ร่าง พรบ.ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ๓. ร่าง พรบ.จัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ๔. ร่าง พรบ.สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ๕. ร่าง พรบ.ยกเลิกพรบ.การชลประทานราษฎร์ ๖. ร่าง พรบ.การป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ ๗. ร่าง พรบ.โรคระบาดสัตว์ ๘. ร่าง พรบ.สถานพยาบาลสัตว์ ๙. ร่าง พรบ.การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตาม พรบ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ วันนี้จะเป็นวันที่สมาชิก น่าจะทราบผลของ พรบ.ฉบับ UNDO คือการกลับไปรับบำเหน็จบำนาญ พ.ศ.2494 นั้น ว่าจะมีผลทันใน 1 ธ.ค.57 นี้หรือไม่ ต้องติดตามกันอย่ากระพริบตา

ผู้ประกาศ : น.ต.วิทยา ธิติเมธา  | 2014-10-08 เวลา 08:38 น. 

  มารดาของ พ.จ.อ.จรัญ เสนะคุณ ถึงแก่กรรม

 • ด้วย นางประสิทธิ์ เสนะคุณ มารดาของ พ.จ.อ.จรัญ เสนะคุณ จนท.วิทยาศาสตร์ แผนกนิวเคลียร์ ชีวะ เคมี กวก.วศ.ทร. ได้ถึงแก่กรรมเมื่อ ๖ ต.ค.๕๗ โดยกำหนดสวดพระอภิธรรม ตั้งแต่ ๗ – ๑๓ ต.ค.๕๗ เวลา ๑๘๓๐ และพระราชทานเพลิงศพใน ๑๔ ต.ค.๕๗ เวลา ๑๖๐๐ ณ วัดโสมนัสวรวิหาร กรุงเทพฯ จึงแจ้งให้ข้าราชการที่รู้จักคุ้นเคยทราบ

ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.ทรงพล จีนเสถียน  | 2014-10-08 เวลา 08:20 น. 

  ประกาศกรมการขนส่งทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสรรหา คัดสรร เป็นพนักงานราชการ จำนวน ๑ ตำแหน่ง/อัตรา

 • กรมการขนส่งทหารเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุุคคลพลเรือนเพือสรรหา คัดสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเทคนิค เพื่อทดแทนในตำแหน่ง/อัตราที่ว่างระหว่าง ปี งป.๕๗ จำนวน ๑ ตำแหน่ง/อัตรา รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

เอกสารแนบ : 07102557.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ท.สัญญา คงไชย  | 2014-10-07 เวลา 16:50 น. 

  บุตรชาย ของ น.ต.เสฏฐยุทธ์ ไวยนันท์ เสียชีวิต

 • นาย เฉลิมพล ไวยนันท์ บุตรชาย น.ต. เสฏฐยุทธ์ ไวยนันท์ นรจ. ทร. 20, น.ย. 22 เสียชีวิต สวดพระอภิธรรมศพ ณ.บ้านเลขที่ 79/69 หมู่บ้านจันทร์หอม ซอย5 หมู่ 5 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ตั้งแต่ วันที่ 5 ต.ค. -10 ต.ค. 57 ประชุมเพลิง วันเสาร์ ที่ 11 ต.ค. 57 เวลา 1600 น. ณ.วัดเขาบายศรี ถ.หลวง 331 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ติดต่อสอบถาม (โทร. 089-6994-419)

ผู้ประกาศ : ว่าที่ ร.อ.สมชาย พริ้งมงคล  | 2014-10-05 เวลา 19:39 น. 

  ข่าวการเสียชีวิต นายสุทธิภณ จูเจริญ บุตรชาย พ.จ.อ.สุพจน์ จูเจริญ

 • นายสุทธิภณ จูเจริญ บุตรชาย พ.จ.อ.สุพจน์ จูเจริญ จนท.บัตรคุมพัสดุ แผนกควบคุม ศพด.อร. ได้ถึงแก่กรรม เจ้าภาพกำหนดสวดพระอภิธรรมศพ ในวันอาทิตย์ที่ ๕ ต.ค.๕๗ ถึงวันพุธที่ ๘ ต.ค.๕๗ เวลา ๑๙๓๐ น. ณ วัดหลักสองราษฎร์บำรุง ต.หลักสอง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร และจะทำการฌาปนกิจ ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ ต.ค.๕๗ เวลา ๑๖๐๐ น. จึงแจ้งผู้ที่รู้จักคุ้นเคย/เพื่อทราบ เบอร์ติดต่อ 091 423 3497

ผู้ประกาศ : ร.อ.สำรวย ระวังเกียรติพงษ์  | 2014-10-05 เวลา 18:19 น. 

  ยศ.ทร.เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นางสุรีย์ ชานนท์ ลูกจ้างประจำ กอง สน.ยศ.ทร.

 • ด้วย ยศ.ทร. เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นางสุรีย์ ชานนท์ ลูกจ้างประจำ กอง สน.ยศ.ทร.ในวันศุกร์ที่ ๓ ต.ค.๕๗ เวลา ๑๙๐๐ ณ วัดเกดประยงค์เล็กตั้งตรงจิตร ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี และกำหนดฌาปนกิจศพในวันอาทิตย์ที่ ๕ ต.ค.๕๗ เวลา ๑๗๐๐

ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.ชุณหพัชร์ ฉิมผูก  | 2014-10-03 เวลา 11:38 น. 

  ขอเชิญชมการแข่งขันฟุตบอล ยามาฮ่าลีกวัน ระหว่าง สโมสรฟุตบอลราชนาวี พบกับ สโมสรอ่างทอง เอฟซี

 • คณะอนุกรรมการฟุตบอลกองทัพเรือ ขอเชิญชวนข้าราชการ ทหารกองประจำการ พนักงานราชการและครอบครัว ร่วมชมการแข่งขันฟุตบอล ยามาฮ่าลีกวัน ระหว่าง สโมสรฟุตบอลราชนาวี พบกับ สโมสรอ่างทอง เอฟซี ในวันเสาร์ที่ ๔ ต.ค.๕๗ เวลา ๑๘๐๐ ณ สนามกีฬาราชนาวีสัตหีบ (กม.๕) เริ่มจำหน่ายบัตรเข้าชมการแข่งขัน ในเวลาประมาณ ๑๖๐๐

ผู้ประกาศ : ร.อ.สมเกียรติ แท่นงาม  | 2014-10-02 เวลา 16:09 น. 

  กอล์ฟสมาชิกฯ พลูตาหลวง ๒/๒๕๕๗ วันพุธทีี่ ๘ ต.ค.๕๗

 • กอล์ฟสมาชิกฯ พลูตาหลวง ๒/๒๕๕๗ วันพุธที่ ๘ ต.ค.๕๗ - สนาม North และสนาม West เป็นการแข่งขันของ Flight A,B,C ผู้ถือแต้มต่อ ๐–๑๙ และ Flight VIP และอาวุโส ออกเล่นพร้อมกัน ทุกหลุม เวลา ๑๒๐๐ - สนาม South และสนาม East เป็นการแข่งขันของ Flight D ผู้ถือแต้มต่อ ๒๐ – ๒๔ ออกตามกันตั้งแต่เวลา ๑๑๐๐ ที่หลุม ๑ East คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน ๑. ต้องเป็นสมาชิก หรือสมาชิก ครอบครัวของ กิจการศูนย์พัฒนากีฬาราชนาวี พลูตาหลวง ๒. ต้องถือแต้มต่อ กิจการศูนย์พัฒนากีฬาราชนาวี พลูตาหลวง โดยให้ใช้แต้มต่อต่ำสุดซึ่งประกาศใช้ ก่อนวันแข่งขัน ๓. ในกรณีนักกอล์ฟยังไม่มีแต้มต่อ จะต้องดำเนินการขอแต้มต่อให้เสร็จสิ้นก่อนวันสิ้นสุดการรับสมัคร การสมัครเข้าแข่งขัน สมัคร จองกลุ่ม และชำระเงินค่าสมัคร ได้ที่ ห้องจำหน่ายบัตร กิจการศูนย์พัฒนากีฬา ราชนาวี พลูตาหลวง ภายในวันอังคารที่ ๗ ต.ค.๕๗ ค่าสมัครแข่งขัน ท่านละ ๓๐๐ บาท รางวัลจับฉลาก SAMSUNG GALAXY NOTE 3

ผู้ประกาศ : ร.อ.อารี เยือกเย็น  | 2014-10-02 เวลา 07:02 น. 

  ขส.ทร. ของดรถบริการรับ - ส่งข้าราชการ จำนวน ๑๑ เส้นทาง ในวันพฤหัสบดีที่ ๒ ต.ค.๕๗ ทั้งเที่ยวเช้าและเที่ยวเย็น

 • ขส.ทร. ของดรถบริการรับ - ส่งข้าราชการ จำนวน ๑๑ เส้นทาง ในวันพฤหัสบดีที่ ๒ ต.ค.๕๗ ทั้งเที่ยวเช้าและเที่ยวเย็น ดังนี้
  ๑. สาย อ.
  - สาย อ.๒ นนทบุรี - อจปร.อร.
  - สาย อ.๖ บางขุนนนท์ - อจปร.อร.
  - สาย อ.๗ บางแค - อจปร.อร.
  - สาย อ.๘ หมู่บ้าน ทร. คันที่ ๒ - อจปร.อร.
  - สาย อ.๙ แฟลตทุ่งมหาเมฆ - อจปร.อร.
  - สาย อ.๑๑ อร.(สัญญาบัตร) ๒ - อจปร.อร.
  - สาย อ.๑๓ กลน.กร. - อจปร.อร.
  - สาย อ.๑๔ บางยี่เรือ - อจปร.อร.
  ๒. สาย ข.
  - สาย ข.๑ สุขสวัสดิ์ 26 - ขส.ทร.
  - สาย ข.๕ สนามกีฬาธูปเตมีย์ (แยกคูคต) - ขส.ทร.
  ๓. สาย ส.
  - สาย ส.๓ พธ.ทร. - สรส.
  *** ติดภารกิจสนับสนุน นขต.ทร. จำนวน ๑๑ คัน
  *** รายละเอียดเพิ่มเติมประสาน แผนกรถยนต์โดยสาร กรย.ขส.ทร. โทร. ๕๕๔๐๕ และ ๕๕๔๙๒

ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.ทองพูน พงษ์ภา  | 2014-10-01 เวลา 15:10 น. 

  ขส.ทร. ของดรถบริการรับ - ส่งข้าราชการ จำนวน ๑๓ เส้นทาง ในวันศุกร์ที่ ๓ ต.ค.๕๗ ทั้งเที่ยวเช้าและเที่ยวเย็น

 • ขส.ทร. ของดรถบริการรับ - ส่งข้าราชการ จำนวน ๑๓ เส้นทาง ในวันศุกร์ที่ ๓ ต.ค.๕๗ ทั้งเที่ยวเช้าและเที่ยวเย็น ดังนี้
  ๑. สาย อ.
  - สาย อ.๑ ขส.ทร. - อจปร.อร.
  - สาย อ.๒ นนทบุรี - อจปร.อร.
  - สาย อ.๕ คลองชักพระ - อจปร.อร.
  - สาย อ.๖ บางขุนนนท์ - อจปร.อร.
  - สาย อ.๗ บางแค - อจปร.อร.
  - สาย อ.๘ หมู่บ้าน ทร. - อจปร.อร.(คันที่ ๑ - ๒)
  - สาย อ.๙ แฟลตทุ่งมหาเมฆ - อจปร.อร.
  - สาย อ.๑๑ อร.(สัญญาบัตร) ๒ - อจปร.อร.
  - สาย อ.๑๓ กลน.กร. - อจปร.อร.
  - สาย อ.๑๔ บางยี่เรือ - อจปร.อร.
  ๒. สาย ข.
  - สาย ข.๑ สุขสวัสดิ์ 26 - ขส.ทร.
  - สาย ข.๕ สนามกีฬาธูปเตมีย์ (แยกคูคต) - ขส.ทร.
  ๓. สาย ส.
  - สาย ส.๓ พธ.ทร. - สรส.
  *** ติดภารกิจลำเลียงกำลังพล จาก ศฝท.ยศ.ทร. ส่งพื้นที่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน ๑๔ คัน
  *** รายละเอียดเพิ่มเติมประสาน แผนกรถยนต์โดยสาร กรย.ขส.ทร. โทร. ๕๕๔๐๕ และ ๕๕๔๙๒

ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.ทองพูน พงษ์ภา  | 2014-10-01 เวลา 14:47 น. 

  ขส.ทร. ของดรถบริการรับ - ส่งข้าราชการ จำนวน ๑๑ เส้นทาง ในวันพุธที่ ๑ ต.ค.๕๗ ทั้งเที่ยวเช้าและเที่ยวเย็น

 • ขส.ทร. ของดรถบริการรับ - ส่งข้าราชการ จำนวน ๑๑ เส้นทาง ในวันพุธที่ ๑ ต.ค.๕๗ ทั้งเที่ยวเช้าและเที่ยวเย็น ดังนี้
  ๑. สาย อ.
  - สาย อ.๒ นนทบุรี - อจปร.อร.
  - สาย อ.๖ บางขุนนนท์ - อจปร.อร.
  - สาย อ.๗ บางแค - อจปร.อร.
  - สาย อ.๘ หมู่บ้าน ทร. คันที่ ๒ - อจปร.อร.
  - สาย อ.๙ แฟลตทุ่งมหาเมฆ - อจปร.อร.
  - สาย อ.๑๑ อร.(สัญญาบัตร) ๒ - อจปร.อร.
  - สาย อ.๑๓ กลน.กร. - อจปร.อร.
  - สาย อ.๑๔ บางยี่เรือ - อจปร.อร.
  ๒. สาย ข.
  - สาย ข.๑ สุขสวัสดิ์ 26 - ขส.ทร.
  - สาย ข.๕ สนามกีฬาธูปเตมีย์ (แยกคูคต) - ขส.ทร.
  ๓. สาย ส.
  - สาย ส.๓ พธ.ทร. - สรส.
  *** ติดภารกิจสนับสนุน นขต.ทร. จำนวน ๑๑ คัน
  *** รายละเอียดเพิ่มเติมประสาน แผนกรถยนต์โดยสาร กรย.ขส.ทร. โทร. ๕๕๔๐๕ และ ๕๕๔๙๒

ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.ทองพูน พงษ์ภา  | 2014-09-30 เวลา 14:07 น. 
หน้า 12