ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน เขียนข่าว

  การสอบแข่งขันจัดอันดับเพื่อเลื่อนฐานะนายทหารประทวน สพ.ทร. ประจำปี ๒๕๖๐


เว็บไซต์ : http://www.ordn.navy.mi.th/upload/pdf/17052060.pdf
ผู้ประกาศ : จ.อ.ณัฐภัทร วิเชียรรัตน์  | 2017-05-22 เวลา 12:48 น. 

  ขออนุมัติจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การกำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมาย" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

 • ขออนุมัติจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การกำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมาย" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๐ พ.ค.๖๐ ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพฯ

เว็บไซต์ : http://info.navy.mi.th/onc/2013/uploadnews/viewnews.php?id=1411
ผู้ประกาศ : พ.จ.ต.คมสันต์ สวนสวัสดิ์  | 2017-05-22 เวลา 09:43 น. 

  ประกาศ ขส.ทร.เรื่อง การสอบวิชาชีพนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อนยศเป็น น.ท.และ น.ต.ประจำปี 2560

 • รายละเอียดตามที่แนบ

เว็บไซต์ : http://www.transport.navy.mi.th/news/read_news.php?id_news=118
ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.เอกวัฒน์ ประภารัตน์รังสี  | 2017-05-19 เวลา 10:36 น. 

  ประกาศ ขส.ทร.เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน สายวิทยาการ ขส.ทร.ประจำปี 2560

 • รายละเอียดตามที่แนบ

เว็บไซต์ : http://www.transport.navy.mi.th/news/read_news.php?id_news=117
ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.เอกวัฒน์ ประภารัตน์รังสี  | 2017-05-18 เวลา 16:17 น. 

  ด้วยนางกิมเล้ง ปังตระกูล มารดา ร.ท.ประวัติ ปังตระกูล (นักเรียนจ่าทหารเรือรุ่น 30) ประจำหมวดควบคุมการรับ-จ่าย แผนกควบคุมและตรวจสอบ กองพัสดุช่าง อจปร.อร. ได้ถึงแก่กรรมเมื่อ 17 พ.ค.60 เจ้าภาพกำหนดสวดพระอภิธรรม ตั้งแต่ 17 พ.ค.60 และกำหนดฌาปนกิจในวันอาทิตย์ ที่ 21 พ.ค.60 เวลา 1600 ณ เมรุวัดใหม่กรงทอง ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี จึงแจ้งให้ผู้รู้จักคุ้นเคยทราบ


ผู้ประกาศ : จ.อ.วีรพล ช่วยทอง  | 2017-05-17 เวลา 13:43 น. 

  การอบรมหลักสูตรช่างโลหะแผ่น ประจำปี งป.๖๐ ของ ศพช.กศษ.กพช.อร.

 • ศพช.กศษ.กพช.อร. กำหนดเปิดการอบรมหลักสูตรช่างโลหะแผ่น ประจำปี งป.๖๐ ระยะเวลาอบรม ระหว่างวันที่ ๒๙ พ.ค.- ๑๖ มิ.ย.๖๐ ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๒๑ นาย โดยขอให้ผู้เข้ารับการอบรมรายงานตัวและลงทะเบียนในวันจันทร์ที่ ๒๙ พ.ค.๖๐ เวลา ๐๘๐๐ ณ ห้องเรียน ๒๓๐๓ ศพช.กศษ.กพช.อร. อาคารอเนกประสงค์ อร. ชั้น ๓ การแต่งกายเครื่องแบบหมายเลข ๔ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ ๑.พ.จ.อ.ไพฑูรย์สวัสดิ์ เกงขุนทด ๒.พ.จ.อ.สุรศักดิ์ สอนเรียง ๓.พ.จ.อ.นรินทร์ อุทิศโชคชัย ๔.พ.จ.ท.มุกดา แสนทา ๕.พ.จ.ต.นพดล หนุนภักดี ๖.จ.อ.ชินเรษ วิสียา ๗.นายวิศณุ มัจฉา ๘.นายสราวุธ โต๊ะยี ๙.นายสุริยา เขตสาคร ๑๐.นายคำรณ ถันอุปถัมภ์ ๑๑.นายจีระศักดิ์ ศิริ ๑๒.นายกฤตยา ทวีสัตย์ ๑๓.นายมณฑล สมปุย ๑๔.นายพีรพัฒน์ หงษา ๑๕.นายสมชาย สถิตย์เสถียร ๑๖.นายณัฐวุฒิ ลินทมิตร ๑๗.นายภานุวัฒน์ นากสุก ๑๘.นายนพดล เอี่ยมฤทธิ์ ๑๙.นายกัมพล พัทยาดล ๒๐.นายพงศ์ภีระ สุ่มมาตย์ ๒๑.นายกิตติพงษ์ เทสวัสดิ์

ผู้ประกาศ : ร.ต.ขจร พุทซ้อน  | 2017-05-17 เวลา 10:15 น. 

  การอบรมหลักสูตรช่างสีเรือ ประจำปี งป.๖๐ ของ ศพช.กศษ.กพช.อร.

 • ศพช.กศษ.กพช.อร. กำหนดเปิดการอบรมหลักสูตรช่างสีเรือ ประจำปี งป.๖๐ ระยะเวลาอบรม ระหว่างวันที่ ๒๒ พ.ค.- ๒ มิ.ย.๖๐ ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๘ นาย โดยขอให้ผู้เข้ารับการอบรมรายงานตัวและลงทะเบียนในวันจันทร์ที่ ๒๒ พ.ค.๖๐ เวลา ๐๘๐๐ ณ ห้องเรียน ๒๓๐๓ ศพช.กศษ.กพช.อร. อาคารอเนกประสงค์ อร. ชั้น ๓ การแต่งกายเครื่องแบบหมายเลข ๔ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ ๑.พ.จ.อ.ไพบูลย์ พันธ์เลิศ ๒.พ.จ.อ.ราเชนทร์ มาสมจิตต์ ๓.จ.อ.ชัชชล เสน่ห์ ๔.จ.อ.มนัสวุฒิ แก้วเกษเกี้ยง ๕.นายสราวุธ อุดมพันธ์ ๖.นายเสกพร คูณเจริญ ๗.นายวินัย พรหมชนะ ๘.นายอนุรักษ์ บัวสด

ผู้ประกาศ : ร.ต.ขจร พุทซ้อน  | 2017-05-17 เวลา 10:10 น. 

  สปช.ทร.ขออนุมัติเปิดการอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการระบบ RTN ERP ของ นขต.ทร. และหน่วยเฉพาะกิจ ทร. คร้้งที่ 3 ระหว่าง 15-18 พ.ค.60 และ ครั้งที่ 4 ระหว่าง 6-9 มิ.ย.60 หน่วยสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามที่แนบ

 • สปช.ทร.ขออนุมัติเปิดการอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการระบบ RTN ERP ของ นขต.ทร. และหน่วยเฉพาะกิจ ทร. คร้้งที่ 3 ระหว่าง 15-18 พ.ค.60 และ ครั้งที่ 4 ระหว่าง 6-9 มิ.ย.60 หน่วยสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามที่แนบ

เอกสารแนบ : rtnerp 3-4.pdf
ผู้ประกาศ : ร.อ.หญิง พรพนา ซิ้มสวัสดิ์  | 2017-05-09 เวลา 15:43 น. 

  ข่าว สปช.ทร. เรื่องกำหนดการเปิดอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการในระบบ RTN ERP ของ นขต.ทร.

 • ข่าว สปช.ทร. เรื่องกำหนดการเปิดอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการในระบบ RTN ERP ของ นขต.ทร.

เว็บไซต์ : http://info.navy.mi.th/onc/2013/uploadnews/upload/2560/25600509133838452196483.pdf
ผู้ประกาศ : น.ต. อภิชาติ ถาอุปชิต  | 2017-05-09 เวลา 13:40 น. 

  ข่าวถึงแก่กรรม

 • ด้วย นายพร้อม อินทร์เหมือน บิดา พ.จ.อ.สมพงศ์ อินทร์เหมือน ได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา เมื่อ ๐๔๑๕๐๐ พ.ค.๖๐ กำหนดสวดพระอภิธรรมศพ ในวันที่ ๑๓-๑๔ พ.ค.๖๐ ณ วัดนาโอ่ ต.ร่่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จว.พัทลุง กำหนดฌาปนกิจศพในวันจันทร์ที่ ๑๕ พ.ค.๖๐ เวลา ๑๕๐๐ ณ ฌาปนสถานวัดนาโอ่ ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จว.พัทลุง จึงแจ้ง นรจ.ทร.๓๓ นย.๓๕ และผู้รู้จักคุ้นเคยทราบ

ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.วิสูตร ธวัชวงค์  | 2017-05-06 เวลา 08:24 น. 

  ประกาศกรมอุทกศาสตร์ เรื่อง การสอบวิชาชีพนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อนยศเป็น น.ต. ประจำปี ๒๕๖๐

 • อศ. จะดำเนินการสอบวิชาชีพนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อนยศเป็น น.ต. สายวิทยาการ อศ. ประจำปี ๒๕๖๐ กำหนดส่งใบสมัครถึงแผนกกำลังพลฯ ใน ๑๙ พ.ค.๖๐ กำหนดสอบ ใน ๑๙ มิ.ย.๖๐ รายละเอียดดูได้ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สอบถามโดยตรง โทร.๕๗๐๕๕ จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

เว็บไซต์ : http://www.hydro.navy.mi.th/NewsDoc/hydro2560.pdf
ผู้ประกาศ : น.ต.สุรศักดิ์ สงวนวงษ์  | 2017-05-05 เวลา 14:05 น. 

  ประกาศกรมสวัสดิการทหารเรือ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประจำปี 2560

 • ประกาศกรมสวัสดิการทหารเรือ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประจำปี 2560

เว็บไซต์ : http://www.welfare.navy.mi.th/web60/attach_file/I6713-2017-05-031493789888.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง กิ่งแก้ว รัตนอุบล  | 2017-05-04 เวลา 13:56 น. 

  รับสมัครข้าราชการเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ (ส.ทร.)ในวาระ ต.ค.๖๐

 • รับสมัครข้าราชการเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ระจำสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ (ส.ทร.)ในวาระ ต.ค.๖๐ จำนวน ๕๕ อัตรา (นายทหารสัญญาบัตร จำนวน ๓๕ อัตรา และนายทหารประทวน จำนวน ๒๐ อัตรา)

เอกสารแนบ : 01new.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เกศนที หอมละม้าย  | 2017-05-04 เวลา 09:49 น. 

   ประกาศ สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไปของสำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ

 • ประกาศ สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไปของสำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ

เว็บไซต์ : http://info.navy.mi.th/onc/2013/uploadnews/upload/2560/25600502140721633116834.pdf
ผู้ประกาศ : น.ต. อภิชาติ ถาอุปชิต  | 2017-05-03 เวลา 14:06 น. 

  แบบฟอร์ม Best Practice - สรุป

 • แบบฟอร์ม Best Practice - สรุป

เว็บไซต์ : http://info.navy.mi.th/onc/2013/uploadnews/viewnews.php?id=1397
ผู้ประกาศ : พ.จ.ต.คมสันต์ สวนสวัสดิ์  | 2017-05-03 เวลา 09:20 น. 
หน้า 12