ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน เขียนข่าว

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ นางลำใย แก้วปราณีต มารดา ร.อ.ปิยะฯ


เว็บไซต์ : https://letter.navy.mi.th/docs/department/2011/11/25787/1124845251329.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เกศนที หอมละม้าย  | 2011-11-29 เวลา 08:22 น. 

  กองทัพเรือร่วมกับบริษัทวิริยะกิจ (1995) จำกัด ขอเชิญชวนบุตร-ธิดา ข้าราชการและลูกจ้างของ ทร. สมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษาโครงการ

 • กองทัพเรือร่วมกับบริษัทวิริยะกิจ (1995) จำกัด ขอเชิญชวนบุตร-ธิดา ข้าราชการและลูกจ้างของ ทร. สมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษาโครงการ "วัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ ครั้งที่ ๓" จำนวน ๑๐๐ ทุน ๆ ละ ๕,๐๐๐.- บาท ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๖ ธ.ค.๕๔ รายละเอียด
  1.จากเดิมปิดรับสมัคร 15 พ.ย.54 ขยายเวลาจนถึง 16 ธ.ค.54
  2. เลื่อนวันทดสอบ จากเดิมวันที่ 19 พ.ย.54 เวลา 0900 - 1100 เป็นวันที่ 17 ธ.ค.54 เวลาคงเดิม
  3. ผู้สมัครเขต กทม. และปริมณฑล (สมัครที่ กพร.ทร.) สถานที่สอบ ห้องเรียน รร.ช่างกรมอู่ทหารเรือ กพช.อร.
  4. เลื่อนวันประกาศผลทดสอบจากเดิม วันที่ 1 ธ.ค.54 เป็น 2 ม.ค.55
  5. กำหนดรับมอบทุน กพร.ทร. จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
  หากสงสัยสอบถามได้ที่ กวก.กพร.ทร. โทร. 53036 หรือ บริษัทวิริยะกิจ (1995) โทร. 0 2670 0894 - 6 Download รายละเอียด และใบสมัครที่
  http://www.navy.mi.th/civil/news_civil/Document/13-10-2554/viriyakit.doc

เว็บไซต์ : http://www.navy.mi.th/civil/news_civil/Document/13-10-2554/viriyakit.doc
ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.ไพศาล วิสุทธาธรรม  | 2011-11-28 เวลา 07:37 น. 

  สอ.อร.แจ้งสมาชิกขอรับความอนุเคราะห์ กรณีบ้านพักประสบอุทกภัยและปิดรับ 15 ธ.ค.54

 • สมาชิก สอ.อร.ที่บ้านพักประสบอุทกภัยสามารถกรอกแบบฟอร์มตามเอกสารแนบ ส่งเอกสารได้ที่ สอ.อร. ทั้ง 2 แห่ง และ สอ.อร.จะทำการปิดรับในวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2554 สอบถามรายละเอียดได้ที่ 54059

เอกสารแนบ : flood1.pdf
ผู้ประกาศ : น.ต.ธวัช ดีแสง  | 2011-11-25 เวลา 13:51 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ นายทองใบ ศรีฤทธิ์เดช บิดา พ.จ.อ.สุพจน์ฯ


เว็บไซต์ : https://letter.navy.mi.th/docs/department/2011/11/25787/1122984231858.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เกศนที หอมละม้าย  | 2011-11-25 เวลา 09:29 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ นางแสงจันทร์ พรหมโมบล มารดา ของภรรยา น.อ.นพดล ปัญญาโฉม


เว็บไซต์ : https://letter.navy.mi.th/docs/department/2011/11/25787/1122981231720.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เกศนที หอมละม้าย  | 2011-11-25 เวลา 09:28 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ นางฮวย อินเรือน มารดา พ.จ.อ.ชัชวาลฯ


เว็บไซต์ : https://letter.navy.mi.th/docs/department/2011/11/25787/1122296221912.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เกศนที หอมละม้าย  | 2011-11-25 เวลา 09:28 น. 

  ข่าวการถึแงก่กรรมของ นางสนุก อินทร์คง มารดา น.ท.ธีรภพฯ


เว็บไซต์ : https://letter.navy.mi.th/docs/department/2011/11/25787/1122288221910.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เกศนที หอมละม้าย  | 2011-11-25 เวลา 09:20 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ ร.อ.หญิง เพียงใจ อัมพุประภา ประจำ กผป.อธบ.กร.


เว็บไซต์ : https://letter.navy.mi.th/docs/department/2011/11/25787/1121575211545.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เกศนที หอมละม้าย  | 2011-11-25 เวลา 09:20 น. 

  ตรวจสอบเงินปันผลและเฉลี่ยคืน สหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด

 • แจ้งสมาชิก สหกรณ์ออมทร้ัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด ท่านสามารถตรวจสอบเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนได้แล้วที่ http://www.navy.mi.th/sattahipbase/54/49list.php

เว็บไซต์ : http://www.navy.mi.th/sattahipbase/54/49list.php
ผู้ประกาศ : จ.อ.วิเชษฐ์ นิลเพ็ชร  | 2011-11-24 เวลา 10:37 น. 

  เรื่องรับสมัครข้าราชการเพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรต้นหนอากาศยาน ประจำปี งป.๕๕

 • ตามอนุมัติท้ายบันทึก กพ.ทร.ด่วนมาก ที่ กห ๐๕๐๓/๘๕๒๖ ลง ๒๒ ก.ย.๕๔ เรื่องขออนุมัติโครงการ อบรม ประชุม และ สัมมนาของหน่วยต่าง ๆ ใน ทร. ประจำปี งป.๕๔ โดยมี กบร.กร. เป็นหน่วยรับผิดชอบในการฝึกการอบรมหลักสูตรต้นหนอากาศยาน นั้น เพื่อให้การดำเนินการสอบคัดเลือก ฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ หากมีข้อสงสัย สอบถาม น.ต.ชาติสยาม ชัยชูโชค แผนกต้นหน กบร.กร. โทร.๓๕๐๗๖

เอกสารแนบ : scan0009.pdf
ผู้ประกาศ : ร.อ.อุดม สุวรรณโชติ  | 2011-11-24 เวลา 09:22 น. 

  ธนาคารออมสิน มีนโยบายช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน 3 มาตรการ

 • ธนาคารออมสิน มีนโยบายช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน 3 มาตรการ ตามเอกสารแนบ (URL)

เว็บไซต์ : http://www.navy.mi.th/ncd/main/proclaim/store_proclaim/p1211111153927.pdf
ผู้ประกาศ : น.ท.สุรินทร์ เกษงาม  | 2011-11-22 เวลา 09:00 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ น.ท.สมัย เอี่ยมประชา บิดา ร.อ.เอกไชย เอี่ยมประชา ฯ


เว็บไซต์ : https://letter.navy.mi.th/docs/department/2011/11/25787/1120744190906.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เกศนที หอมละม้าย  | 2011-11-21 เวลา 08:56 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ นายสายดี โชติจันทร์ บิดา พ.จ.อ.อุดม โชติจันทร์ ฯ


เว็บไซต์ : https://letter.navy.mi.th/docs/department/2011/11/25787/1120743182100.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เกศนที หอมละม้าย  | 2011-11-21 เวลา 08:56 น. 

  ให้ข้าราชการและลูกจ้างตรวจสอบข้อมูลการลดหย่อนภาษี และแจ้งข้อมูลให้การเงินต้นสังกัด

 • ให้ข้าราชการและลูกจ้างตรวจสอบข้อมูลการลดหย่อนภาษี และแจ้งข้อมูลให้การเงินต้นสังกัด

เอกสารแนบ : tax.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.วุฒิพงษ์ บุญปกครอง  | 2011-11-18 เวลา 15:11 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ ร.อ.ศราวุธ นามวงศ์ ข้าราชการ อล.ทร.

 • ร.อ.ศราวุธ นามวงศ์ ประจำ อล.ทร. (นรจ. รุ่น ๒๔) เสียชีวิตด้วยโรคเลือดออกในกระเพาะอาหาร เมื่อ ๑๘ พ.ย.๕๔ กำหนดสวดพระอภิธรรมศพ ตั้งแต่ ๑๘-๒๒ พ.ย.๕๔ เวลา ๑๙๓๐ และกำหนดพระราชทานเพลิงศพ วันพุธ ที่ ๒๓ พ.ย.๕๔ เวลา ๑๖๓๐ ณ ฌาปนสถาน ทร.(สัตหีบ)

ผู้ประกาศ : น.ต.หญิง จิรานุช รอดคลองตัน  | 2011-11-18 เวลา 11:03 น. 
หน้า 113114115