ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน เขียนข่าว

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ นางเสวียง เครือวัลย์ มารดา พ.จ.อ.ชัยพร เครือวัลย์


เว็บไซต์ : https://letter.navy.mi.th/docs/department/2012/02/25787/1165125220806.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เกศนที หอมละม้าย  | 2012-02-22 เวลา 13:41 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ นางขาล หลักทอง มารดา พ.จ.อ.มนูญ หลักทอง


เว็บไซต์ : https://letter.navy.mi.th/docs/department/2012/02/25787/1165124220805.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เกศนที หอมละม้าย  | 2012-02-22 เวลา 13:40 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ จ.อ.อัศวิน สรสิทธิ์ เสมียน ฝ่าย พธ.นย.


เว็บไซต์ : https://letter.navy.mi.th/docs/department/2012/02/25787/1164793211331.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เกศนที หอมละม้าย  | 2012-02-22 เวลา 10:15 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ นายดำ ตะสูงเนิน บิดา ร.อ.ทรงพรหม ตะสูงเนิน


เว็บไซต์ : https://letter.navy.mi.th/docs/department/2012/02/25787/1164171201416.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เกศนที หอมละม้าย  | 2012-02-20 เวลา 16:10 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ น.อ.ต่อศักดิ์ เหลืองพยุง ข้าราชการบำนาญ สังกัด ทร. บิดา น.ต.นาวี เหลืองพยุง


เว็บไซต์ : https://letter.navy.mi.th/docs/department/2012/02/25787/1164165201415.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เกศนที หอมละม้าย  | 2012-02-20 เวลา 16:10 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ นายนา ภักดีล้น บิดา จ.อ.วิชิต ภักดีล้น


เว็บไซต์ : https://letter.navy.mi.th/docs/department/2012/02/25787/1163818180955.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เกศนที หอมละม้าย  | 2012-02-20 เวลา 09:46 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ นายวงศ์ ขุนทอง บิดา พ.จ.อ.สมพงษ์ ขุนทอง


เว็บไซต์ : https://letter.navy.mi.th/docs/department/2012/02/25787/1163779171631.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เกศนที หอมละม้าย  | 2012-02-20 เวลา 09:46 น. 

  ข่าวการถึงแก่อนิจกรรมของ พล.ร.ต.สนอง วิชิตนันท์ ข้าราชการบำนาญ สังกัด สป.


เว็บไซต์ : https://letter.navy.mi.th/docs/department/2012/02/25787/1163778171630.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เกศนที หอมละม้าย  | 2012-02-20 เวลา 09:45 น. 

  ขอเชิญข้าราชการและลูกจ้าง ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

 • ขอเชิญข้าราชการและลูกจ้าง ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภงด.๙๐,๙๑) ประจำปีภาษี ๒๕๕๕ ในวันที่ ๑๒ - ๑๓ มี.ค.๕๕ เวลา ๐๙๐๐ - ๑๖๐๐ ณ บริเวณ ชั้น ๑ อาคาร กง.ทร.

เอกสารแนบ : Untitled-1.pdf
ผู้ประกาศ : ว่าที่ ร.ท.วุฒิพงษ์ บุญปกครอง  | 2012-02-17 เวลา 09:29 น. 

  ให้ข้าราชการชั้นยศ จ.ต.- ร.อ. พรรค-เหล่า พรรคกลิน(ช่างเครื่องบิน)กรอกรายละเอียดข้อมูลการศึกษาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน

 • ให้ข้าราชการชั้นยศ จ.ต.- ร.อ. พรรค-เหล่า พรรคกลิน(ช่างเครื่องบิน)กรอกรายละเอียดข้อมูลการศึกษาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน เพื่อจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลประวัติการศึกษาตามแนวทางการรับราชการ รายละเอียดตามบันทึกและแบบฟอร์มที่แนบ

เอกสารแนบ : scan000104.pdf
ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.นิกรณ์ หมื่นนิยม  | 2012-02-14 เวลา 11:19 น. 

  ร้านสวัสดิการ ทร. พื้นที่กรุงเทพ จะนำสินค้าประเภท เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องคอมพิวเตอร์ รถจักรยานยนต์ รถจักรยาน ยางรถยนต์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ ไปจำหน่าย ในพื้นที่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

 • ๑.๑ ณ สโมสรประทวน กร. ใน ๒๐-๒๔ ก.พ. ๕๕ เวลา ๐๙๐๐- ๑๘๐๐
  ๑.๒ ณ สโมสรประทวน ศูนย์ฝึกทหารใหม่ ยศ.ทร. ใน ๒๗ ก.พ. - ๒ มี.ค. ๕๕ เวลา ๐๙๐๐-๑๘๐๐
  ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ผ่อนชำระได้ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๐.๓๗๕ ต่อเดือน นาน ๓๖ เดือน ผู้สนใจดูรายละเอียดข้อกำหนดในการซื้อสินค้าโดยวิธีผ่อนชำระ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และคำนวณการผ่อนชำระ ได้ที่ http://www.navy.mi.th/navyshop หรือโทร ๕๕๔๒๙

เว็บไซต์ : http://www.navy.mi.th/navyshop
ผู้ประกาศ : น.ต.หญิง กันตินันท์ เพ็ชร์อนันท์  | 2012-02-13 เวลา 10:19 น. 

  สมาชิก สอ.วด. ตรวจสอบเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนประจำปี 2554

 • สมาชิก สอ.วด. สามารถตรวจสอบเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนประจำปี 2554 ได้แล้ว ที่ www.navy.mi.th/wsc หัวข้อ "สอบถามข้อมูลสมาชิก"

เว็บไซต์ : http://www.navy.mi.th/wsc/new/member/
ผู้ประกาศ : น.อ.อนุรัตน์ วังกานนท์  | 2012-02-10 เวลา 16:33 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ นายจำนงค์ แก้วแกมสี บิดา น.ท.มาโนช แก้วแกมสี

 • เรียนเชิญ นรจ.21 นย.23 พร.70 และผู้คุ้นเคยกับ น.ท.มาโนช แก้วแกมสี ร่วมเป็นเกียรติไว้อาลัย

ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เกศนที หอมละม้าย  | 2012-02-10 เวลา 10:43 น. 

  ราชนาวิกสภา จะจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการเขียนบทความอย่างมืออาชีพ”

 • ราชนาวิกสภา จะจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการเขียนบทความอย่างมืออาชีพ” เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรของ ทร. ให้มีความรู้และฝึกเขียนบทความให้มีคุณภาพ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย ผบ.ทร.ประจำปี งป.๕๕ ด้านกิจการพลเรือน ข้อ ๓. เรื่องการพัฒนาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์กับองค์กรภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม เพื่อให้การประชาสัมพันธ์ ทร. มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งจะจัดให้มีการบรรยาย และการฝึกปฏิบัติ โดยมี น.อ.วิพันธ์ ชมะโชติ รอง ลก.ทร. มาเป็นวิทยากร ในวันศุกร์ที่ ๑๗ ก.พ.๕๕ เวลา ๐๙๐๐ – ๑๖๐๐ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารราชนาวิกสภา ผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา สามารถติต่อสำรองที่นั่งที่ นาวาโทหญิง แสงแข โตษยานนท์ หน.ส่งเสริมความรู้ สน.รนภ.ยศ.ทร. หมายเลขโทรศัพท์ ๕๔๘๓๓

ผู้ประกาศ : น.อ.ธาตรี ฟักศรีเมือง  | 2012-02-09 เวลา 10:11 น. 

  รับสมัครข้าราชการเพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรระบบการบริหารจัดการนิรภัยการบิน

 • ตามอนุมัติท้ายบันทึก กพ.ทร. ด่วนมาก ที่ กห ๐๕๐๓/๘๕๒๖ ลง ๒๒ ก.ย.๕๔ เรื่องอนุมัติโครงการศึกษา อบรม ประชุม สัมมนา และดูงาน ณ ต่างประเทศ ของ ทร. ประจำปี งป.๕๕ ซึ่งกำหนดคุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรมเป็นนายทหารสัญญาบัตรชั้นยศ น.ต. - น.อ. จำนวน ๒ นาย และมีกำหนดเปิดการอบรมระหว่าง ๑๘ - ๒๑ มิ.ย.๕๕ ณ ประเทศสหราชอาณาจักร โดยมี กบร.กร. เป็นหน่วยรับผิดชอบในการคัดเลือกข้าราชการไปเข้ารับการอบรมหลักสูตร SMS นั้น รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

เอกสารแนบ : scan0004.pdf
ผู้ประกาศ : จ.อ.อุดมศักดิ์ รักพร้า  | 2012-02-08 เวลา 14:39 น. 
หน้า 113114115