ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน เขียนข่าว

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ นายจำลอง สายสะอาด บิดา ร.ท.บุญมาฯ


เว็บไซต์ : https://letter.navy.mi.th/docs/department/2012/01/25787/1142788311245.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เกศนที หอมละม้าย  | 2012-01-05 เวลา 10:40 น. 

  กองทัพเรือขอเชิญเยี่ยมชมมหกรรมสินค้าซ่อมบ้านราคาโรงงาน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

  • กองทัพเรือขอเชิญเยี่ยมชมมหกรรมสินค้าซ่อมบ้านราคาโรงงาน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในวันศุกร์ 13 มกราคม 2555 เวลา 0900-1700 ณ ห้องอรุณอมรินทร์ ชั้น 1 หอประชุมกองทัพเรือโดยในงานจะประกอบด้วยซุ้มสินค้าและซุ้มให้คำปรึกษา แนะนำ ต่างๆ มากมาย เช่น หมอบ้าน SCG Beger TOA Plamastic JBP Delta Captain CIC FIBERDOOR HOUSE BATHIC MODERNFORM PERFECT DYNOFLEX STARFLEX COTTO ธนาคูณ LANKO วิชชุกร ฯลฯ บริหารงานโดย ศูนย์ให้คำปรึกษาการซ่อมแซมอาคารสถานที่และบ้านเรือนหลังน้ำลด กรมช่างโยธาทหารเรือ

ผู้ประกาศ : ร.อ.วิชัย เยื้องประเสริฐ  | 2012-01-04 เวลา 20:37 น. 

  สอ.นย.เปิดโครงการเงินกู้สามัญเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต ประจำปี 2555

  • สอ.นย.เปิดโครงการเงินกู้สามัญเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต ประจำปี 2555 ตั้งแต่ 1 ม.ค.55 - 31 มี.ค.55 วงเงินให้กู้ไม่เกิน 200,000 บาท ผ่อนชำระ ไม่น้อยกว่า 12 งวด แต่ไม่เกิน 150 งวด ติดต่อสอบถาม โทร 0 - 3830 - 8309 หรือ 61047 - 48 ต่อ 30 -35

เว็บไซต์ : http://www.thaimarinecoop.com
ผู้ประกาศ : น.ต.ประสิทธิ์ชัย แก้วมณี  | 2012-01-04 เวลา 09:58 น. 

  สอ.นย.เปิดโครงการเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ประจำปี 2555

  • สอ.นย.เปิดโครงการเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ประจำปี 2555 ตั้งแต่ 1 ม.ค.55 - 30 มิ.ย.55 พื้นที่ให้บริการ อ.สัตหีบ, อ.บางละมุง จ.ชลบุรี และ อ.เมืองระยอง,อ.บ้านฉาง จ.ระยอง วงเงินให้กู้ 50 ล้านบาท โดยหากวงเงินให้กู้หมดลงก่อนระยะเวลาดำเนินโครงการ สอ.นย.ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับคำขอกู้จากสมาชิก

เว็บไซต์ : http://www.thaimarinecoop.com
ผู้ประกาศ : น.ต.ประสิทธิ์ชัย แก้วมณี  | 2012-01-04 เวลา 09:51 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ พ.จ.อ.นิยม วงศ์ทองคำ พันจ่าช่างกล ร.ล.เจ้าพระยา


เว็บไซต์ : https://letter.navy.mi.th/docs/department/2012/01/25787/1142793311855.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เบญจพร อึ๋งเจริญ  | 2012-01-04 เวลา 09:13 น. 

  อ้างถึงข่าว ด่วน ศปก.ทร. ที่ ๒๖๐/๑๒/๕๔ มวว.๓๑๑๘๕๕ ข่าวการถึงแก่กรรมของ พ.จ.อ.นิยม วงศ์ทองคำ ขอแก้ไขข้อความ


เว็บไซต์ : https://letter.navy.mi.th/docs/department/2012/01/25787/1142795011715.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เบญจพร อึ๋งเจริญ  | 2012-01-04 เวลา 09:13 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ นางสมจิตร์ แก้วดวงเล็ก มารดา นางวชิราภรณ์ เจริญทรัพย์ทวี สังกัด กศษ.รร.นย.ศฝ.นย.


เว็บไซต์ : https://letter.navy.mi.th/docs/department/2012/01/25787/1142796021154.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เบญจพร อึ๋งเจริญ  | 2012-01-04 เวลา 09:12 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ นายปาน พรมสืบ บิดา ร.อ.ณรงค์ฯ


เว็บไซต์ : https://letter.navy.mi.th/docs/department/2012/01/25787/1142799021200.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เบญจพร อึ๋งเจริญ  | 2012-01-04 เวลา 09:12 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ นางทวี ยามแย้ม มารดา พ.จ.อ.นิวัฒน์ฯ


เว็บไซต์ : https://letter.navy.mi.th/docs/department/2012/01/25787/1142800031406.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เบญจพร อึ๋งเจริญ  | 2012-01-04 เวลา 09:11 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ นายทองสา สีรักษา บิดา นางสันะนา ศิลาเงิน ช่างพลาธิการ ศฝ.นย.


เว็บไซต์ : https://letter.navy.mi.th/docs/department/2012/01/25787/1142801031407.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เบญจพร อึ๋งเจริญ  | 2012-01-04 เวลา 09:11 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ นางธง อินทรมณี มารดา จ.อ.สมพงษ์ ฯ


เว็บไซต์ : https://letter.navy.mi.th/docs/department/2012/01/25787/1142803031410.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เบญจพร อึ๋งเจริญ  | 2012-01-04 เวลา 09:11 น. 

  ตรวจสอบรายชื่อ และรายละเอียดการสั่งจ่ายเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ บำเหน็จดำรงชีพ และเงินช่วยเหลือข้าราชการที่เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ใน 1 ต.ค.54

  • ตรวจสอบรายชื่อ และรายละเอียดการสั่งจ่ายเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ บำเหน็จดำรงชีพ และเงินช่วยเหลือข้าราชการที่เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ใน 1 ต.ค.54

เอกสารแนบ : paymoneyearly54.xls
ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.สรายุทธ ศิริทรัพย์  | 2011-12-30 เวลา 11:33 น. 

  ข่าวการถึงแก่อนิจกรรมของ พล.ร.ต.วิชิต พิชัยกุล นายทหารนอกราชการบำนาญ บิดา พล.ร.ท.ไตรภพฯ


เว็บไซต์ : https://letter.navy.mi.th/docs/department/2011/12/25787/1140033270740.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เกศนที หอมละม้าย  | 2011-12-27 เวลา 10:58 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ จ.อ.ขจรศักดิ์ จันทร์เฉย


เว็บไซต์ : https://letter.navy.mi.th/docs/department/2011/12/25787/1140005261108.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เกศนที หอมละม้าย  | 2011-12-27 เวลา 10:58 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ นายสงทอง ศรีหะรัญ บิดา พ.จงอ.ณัฐพงค์ฯ


เว็บไซต์ : https://letter.navy.mi.th/docs/department/2011/12/25787/1140029261610.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เกศนที หอมละม้าย  | 2011-12-27 เวลา 10:58 น. 
หน้า 113114115