ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน เขียนข่าว

  สมาชิก สอ.วด. ตรวจสอบเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนประจำปี 2554

  • สมาชิก สอ.วด. สามารถตรวจสอบเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนประจำปี 2554 ได้แล้ว ที่ www.navy.mi.th/wsc หัวข้อ "สอบถามข้อมูลสมาชิก"

เว็บไซต์ : http://www.navy.mi.th/wsc/new/member/
ผู้ประกาศ : น.อ.อนุรัตน์ วังกานนท์  | 2012-02-10 เวลา 16:33 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ นายจำนงค์ แก้วแกมสี บิดา น.ท.มาโนช แก้วแกมสี

  • เรียนเชิญ นรจ.21 นย.23 พร.70 และผู้คุ้นเคยกับ น.ท.มาโนช แก้วแกมสี ร่วมเป็นเกียรติไว้อาลัย

ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เกศนที หอมละม้าย  | 2012-02-10 เวลา 10:43 น. 

  ราชนาวิกสภา จะจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการเขียนบทความอย่างมืออาชีพ”

  • ราชนาวิกสภา จะจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการเขียนบทความอย่างมืออาชีพ” เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรของ ทร. ให้มีความรู้และฝึกเขียนบทความให้มีคุณภาพ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย ผบ.ทร.ประจำปี งป.๕๕ ด้านกิจการพลเรือน ข้อ ๓. เรื่องการพัฒนาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์กับองค์กรภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม เพื่อให้การประชาสัมพันธ์ ทร. มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งจะจัดให้มีการบรรยาย และการฝึกปฏิบัติ โดยมี น.อ.วิพันธ์ ชมะโชติ รอง ลก.ทร. มาเป็นวิทยากร ในวันศุกร์ที่ ๑๗ ก.พ.๕๕ เวลา ๐๙๐๐ – ๑๖๐๐ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารราชนาวิกสภา ผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา สามารถติต่อสำรองที่นั่งที่ นาวาโทหญิง แสงแข โตษยานนท์ หน.ส่งเสริมความรู้ สน.รนภ.ยศ.ทร. หมายเลขโทรศัพท์ ๕๔๘๓๓

ผู้ประกาศ : น.อ.ธาตรี ฟักศรีเมือง  | 2012-02-09 เวลา 10:11 น. 

  รับสมัครข้าราชการเพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรระบบการบริหารจัดการนิรภัยการบิน

  • ตามอนุมัติท้ายบันทึก กพ.ทร. ด่วนมาก ที่ กห ๐๕๐๓/๘๕๒๖ ลง ๒๒ ก.ย.๕๔ เรื่องอนุมัติโครงการศึกษา อบรม ประชุม สัมมนา และดูงาน ณ ต่างประเทศ ของ ทร. ประจำปี งป.๕๕ ซึ่งกำหนดคุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรมเป็นนายทหารสัญญาบัตรชั้นยศ น.ต. - น.อ. จำนวน ๒ นาย และมีกำหนดเปิดการอบรมระหว่าง ๑๘ - ๒๑ มิ.ย.๕๕ ณ ประเทศสหราชอาณาจักร โดยมี กบร.กร. เป็นหน่วยรับผิดชอบในการคัดเลือกข้าราชการไปเข้ารับการอบรมหลักสูตร SMS นั้น รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

เอกสารแนบ : scan0004.pdf
ผู้ประกาศ : จ.อ.อุดมศักดิ์ รักพร้า  | 2012-02-08 เวลา 14:39 น. 

  บ้านสวัสดิการ ทร. พื้นที่สัตหีบ กำหนดการชำระค่าเช่าที่ดิน ประจำปี ๒๕๕๕ โดย ธนารักษ์ พื้นที่ชลบุรี จะมารับชำระ ในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ฯ บริเวณ กม.๑๐ อำเภอ สัตหีบ จังหวัด ชลบุรี ระหว่าง วันที่ ๑๕ และ ๑๖ ก.พ.๕๕

  • ๑. คณะทำงานจัดทำโครงการบ้านสวัสดิการ ทร. ในพื้นที่สัตหีบ กำหนดการชำระค่าเช่าที่ดิน ประจำปี ๒๕๕๕ โดย ธนารักษ์ พื้นที่ชลบุรี จะมารับชำระ ในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ฯ บริเวณ กม.๑๐ อำเภอ สัตหีบ จังหวัด ชลบุรี ระหว่าง วันที่ ๑๕ และ ๑๖ ก.พ.๕๕ โดยมีรายละเอียดดังนี้ ๑.๑ อัตราค่าเช่า ๑,๘๐๐.- บาท ๑.๒ ผู้จองสิทธิสามารถให้ผู้อื่น มาชำระเงินค่าเช่า ฯ แทนได้ ๑.๓ กรณีผู้จองสิทธิอยู่ในพื้นที่กรุงเทพ ฯ และไม่สะดวกในการเดินทางไปชำระที่โครงการ ฯ สามารถติดต่อชำระได้ที่ กพ.ชย.ทร. ว่าที่ น.อ.สุรินทร์ เกษงาม โทร.๕๕๕๓๗ ภายในวันที่ ๑๔ ก.พ.๕๕

เว็บไซต์ : http://www.navy.mi.th/ncd/main/proclaim/view_proclaim.php?no=1229
ผู้ประกาศ : น.ท.สุรินทร์ เกษงาม  | 2012-02-08 เวลา 09:32 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ นางนิภา นุ่มบุญนำ มารดา ร.อ.จาตุรนต์ นุ่มบุญนำ


เว็บไซต์ : https://letter.navy.mi.th/docs/department/2012/02/25787/1158989031340.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เกศนที หอมละม้าย  | 2012-02-07 เวลา 14:11 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ ร.ต.จำนงค์ สมานเพื่อน บิดา จงอ.ณรงค์ สมานเพื่อน


เว็บไซต์ : https://letter.navy.mi.th/docs/department/2012/02/25787/1158990050805.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เกศนที หอมละม้าย  | 2012-02-07 เวลา 14:10 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ นางประคอง อุดรวงศ์ มารดา น.ท.คีรีรัฐ อุดรวงศ์


เว็บไซต์ : https://letter.navy.mi.th/docs/department/2012/02/25787/1158991061700.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เกศนที หอมละม้าย  | 2012-02-07 เวลา 14:07 น. 

  อ้างถึงข่าว ศปก.ทร. ด่วน ที่ ๓/๐๒/๕๕ มวว.๐๑๑๑๕๕ ก.พ.๕๕ ข่าวการถึงแก่อนิจกรรมของ พล.อ.ประดิษฐ์ชัย บุญรกษ์ ปษ.พิเศษ สปท. นั้น ข้อแก้ไขข้อความ


เว็บไซต์ : https://letter.navy.mi.th/docs/department/2012/02/25787/1158112031010.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เกศนที หอมละม้าย  | 2012-02-07 เวลา 10:15 น. 

  อ้างถึงข่าว ศปก.ทร. ด่วน ที่ ๔๒/๐๒/๕๕ มวว.๐๒๑๗๔๒ พ.ย.๕๔ ข่าวการถึงแก่กรรมของ นางสุคนธ์ สุวรรณวิสูตร มารดา น.ท.หญิง พุทะชาติ ลวสุต ขอแก้ไขข้อความ


เว็บไซต์ : https://letter.navy.mi.th/docs/department/2012/02/25787/1158045030836.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เกศนที หอมละม้าย  | 2012-02-07 เวลา 10:15 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ ร.ต.เผือก ขุมทรัพย์ บิดา น.ต.บุญล้ำ ขุมทรัพย์ ข้าราชการบำนาญ สังกัด ทร.


เว็บไซต์ : https://letter.navy.mi.th/docs/department/2012/02/25787/1158043030835.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เกศนที หอมละม้าย  | 2012-02-07 เวลา 10:14 น. 

  บิดา น.ท.หญิง กัลยากร แก่งอินทร์ เสียชีวิต

  • ฌาปนกิจศพ เวลา 16.00 วันจันทร์ที่ 6 ก.พ. 2555 ณ วัดอรัญญิการา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์

ผู้ประกาศ : น.ท.หญิงจำปี อ่อนวงษ์  | 2012-02-03 เวลา 10:12 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ นางนิทรา สุขณียุทธ มารดา พล.ร.ต.อนันต์ สุขณียุทธ รอง เสธ.กร.


เว็บไซต์ : https://letter.navy.mi.th/docs/department/2012/02/25787/1157749021356.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เกศนที หอมละม้าย  | 2012-02-02 เวลา 15:35 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ พ.จ.อ.เฉลิม บุญส่ง ข้าราชการบำนาญ


เว็บไซต์ : https://letter.navy.mi.th/docs/department/2012/02/25787/1157742021355.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เกศนที หอมละม้าย  | 2012-02-02 เวลา 15:34 น. 

  อ้างถึงข่าว ศปก.ทร. ด่วน ที่ ๒๐๐/๐๑/๕๕ มวว.๓๑๒๐๑๐ ม.ค.๕๕ ข่าวการถึงแก่กรรมของ จ.องแก้ว คำนวน ขอแก้ไขข้อความ


เว็บไซต์ : https://letter.navy.mi.th/docs/department/2012/02/25787/1157364012000.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เกศนที หอมละม้าย  | 2012-02-02 เวลา 15:06 น. 
หน้า 113114115