ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน เขียนข่าว

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ น.อ.วรุตม์ ศรีปราโมช นปก.ประจำ กง.ทร.

 • ข่าวการถึงแก่กรรมของ น.อ.วรุตม์ ศรีปราโมช นปก.ประจำ กง.ทร.

เว็บไซต์ : https://letter.navy.mi.th/docs/department/2011/05/25787/1020705251343.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ท.วีระ ชมชัย  | 2011-05-26 เวลา 10:25 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ นายสี แพหมอ บิดา น.อ.วิรัชฯ ผบ.ฉก.นย.ตราด

 • ข่าวการถึงแก่กรรมของ นายสี แพหมอ บิดา น.อ.วิรัชฯ ผบ.ฉก.นย.ตราด

เว็บไซต์ : https://letter.navy.mi.th/docs/department/2011/05/25787/1020630251521.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ท.วีระ ชมชัย  | 2011-05-26 เวลา 10:24 น. 

  ชม ทีวี ทร.ที่ www.navy.mi.th/tv

 • ขอเชิญข้าราชการ ทร.รับชมการทดลองเผยแพร่ ทีวี ทร.ได้ที่ http://www.navy.mi.th/tv ในวันราชการ ระหว่างเวลา 0900 - 1600 -------------------------------------------------------------------- หากหน่วยงานของท่านมีคลิปต้องการเผยแพร่ ติดต่อ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โทรศัพท์ : 57820 email : tv@navy.mi.th --------------------------------------------------------------- เครือข่ายสังคม ของ กองทัพเรือ Facebook : facebook.com/royalthainavypr Twitter : twitter.com/royalthainavy

เว็บไซต์ : http://www.navy.mi.th/tv
ผู้ประกาศ : น.ต.สาธิต ดวงเนตร  | 2011-05-26 เวลา 10:17 น. 

  การเคหะแห่งชาติ กำหนดการทำสัญญาเช่าซื้อบ้าน กับ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ทร. ในวันที่ ๓๐ พ.ค.๕๔ ถึง วันที่ ๑ มิถุนายน ๕๔ ที่ ห้องสมุด กรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ ( ชั้น 2 กบ.ทร.)

 • คณะทำงานบ้านเอื้ออาทร ฯ พื้นที่กรุงเทพฯ แจ้งข้าราชการ พนักงานราชการ และ ลูกจ้าง ทร. ที่จองสิทธิซื้อบ้านเอื้ออาทร ฯ โครงการพุทธมณฑล สาย ๔ ดังนี้ ๑. การเคหะแห่งชาติ กำหนดการทำสัญญาเช่าซื้อบ้าน กับ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ทร. ในวันที่ ๓๐ พ.ค.๕๔ ถึง วันที่ ๑ มิถุนายน ๕๔ โดยให้สิทธิกับลูกจ้างชั่วคราว /พนักงานราชการด้วย อัตราดอกเบี้ยประมาณ ร้อยละ ๗.๗๕ โดยผ่อนชำระเดือนละ ๒,๖๐๐.-บาท เป็นเวลา ๕ ปี เพื่อเป็นการช่วยให้ข้าราชการได้เข้าอยู่อาศัยได้เร็วขึ้น เนื่องจากเมื่อได้รับการพิจารณาทำสัญญาแล้ว การเคหะฯ จะเป็นผู้เช่าที่ดินกับกรมธนารักษ์ จึงสามารถส่งมอบบ้านได้เลย หลังจากนั้น ธนาคารออมสิน จึงจะพิจารณาให้สินเชื่อต่อไป ๒. ผู้จองสิทธิที่ แจ้งความประสงค์ทำสัญญาเช่าซื้อกับการเคหะแห่งชาติ ให้ติดต่อทำสัญญา ได้ที่ ห้องสมุด กรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ ( ชั้น 2 กบ.ทร.) ในวันที่ ๓๐ พ.ค.๕๔ ถึง วันที่ ๑ มิถุนายน ๕๔ ติดต่อ ร.อ.หญิงสุรางค์ โภคา หรือ ร.ต.ธวัช ปิ่นเย็น โทร. ๕๔๔๖๕ ,๕๔๙๐๕ โดยผู้ที่ยื่นเอกสารไว้แล้ว ให้นำสัญญาจะซื้อจะขาย ฯ พร้อมทั้งใบเสร็จรับเงินมัดจำ ฉบับจริง มาด้วย สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ติดต่อยื่นเอกสารให้ตรวจสอบก่อน จะต้องมีรายได้สุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ คงเหลือมากกว่า ๕,๐๐๐ บาทต่อเดือน หากสุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ คงเหลือน้อยกว่า ๕,๐๐๐ บาทต่อเดือน ต้องมีผู้เช่าซื้อร่วม โดยผู้เช่าซื้อร่วมต้องมีรายได้ที่แน่นอน (ไม่จำเป็นต้องเป็นญาติ) และต้องยื่นเอกสารเช่นเดียวกับผู้เช่าซื้อ คลิก URL

เว็บไซต์ : http://www.navy.mi.th/ncd/main/proclaim/view_proclaim.php?no=1014
ผู้ประกาศ : น.ท.สุรินทร์ เกษงาม  | 2011-05-25 เวลา 16:17 น. 

  ข่าวการถึงแก่อนิจกรรมของ พล.ร.ต.ประกิจ ประจวบเหมาะ ข้าราชการบำนาญ

 • ข่าวการถึงแก่อนิจกรรมของ พล.ร.ต.ประกิจ ประจวบเหมาะ ข้าราชการบำนาญ

เว็บไซต์ : https://letter.navy.mi.th/docs/department/2011/05/25787/1019730241450.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ท.วีระ ชมชัย  | 2011-05-25 เวลา 08:31 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ นายทิ เสียงแจ่ม บิดา นายเสถียรฯ พนักงานสูทกรรม รร.ชุมพลฯ

 • ข่าวการถึงแก่กรรมของ นายทิ เสียงแจ่ม บิดา นายเสถียรฯ พนักงานสูทกรรม รร.ชุมพลฯ

เว็บไซต์ : https://letter.navy.mi.th/docs/department/2011/05/25787/1019445241100.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ท.วีระ ชมชัย  | 2011-05-25 เวลา 08:30 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ นายทิ เสียงแจ่ม บิดา นายเสถียรฯ พนักงานสูทกรรม รร.ชุมพลฯ

 • ข่าวการถึงแก่กรรมของ นายทิ เสียงแจ่ม บิดา นายเสถียรฯ พนักงานสูทกรรม รร.ชุมพลฯ

เว็บไซต์ : https://letter.navy.mi.th/docs/department/2011/05/25787/1019445241100.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ท.วีระ ชมชัย  | 2011-05-25 เวลา 08:27 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ นางลินจง อุ่นบริบูรณ์ มารดา จ.อ.นพดลฯ

 • ข่าวการถึงแก่กรรมของ นางลินจง อุ่นบริบูรณ์ มารดา จ.อ.นพดลฯ

เว็บไซต์ : https://letter.navy.mi.th/docs/department/2011/05/25787/1019312231630.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ท.วีระ ชมชัย  | 2011-05-24 เวลา 10:34 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ นางลำยวง สุขรมณ์ มารดา พ.จ.อ.หญิง สุขหทัยฯ

 • ข่าวการถึงแก่กรรมของ นางลำยวง สุขรมณ์ มารดา พ.จ.อ.หญิง สุขหทัยฯ

เว็บไซต์ : https://letter.navy.mi.th/docs/department/2011/05/25787/1019301231625.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ท.วีระ ชมชัย  | 2011-05-24 เวลา 10:33 น. 

  ขาวการถึงแก่กรรมของ น.ท.กนก ผลศิริ หน.จัดทำปก กรพ.สบ.ทร.

 • ขาวการถึงแก่กรรมของ น.ท.กนก ผลศิริ หน.จัดทำปก กรพ.สบ.ทร.

เว็บไซต์ : https://letter.navy.mi.th/docs/department/2011/05/25787/1019294231440.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ท.วีระ ชมชัย  | 2011-05-24 เวลา 10:33 น. 

  ขาวการถึงแก่กรรมของ น.ท.กนก ผลศิริ หน.จัดทำปก กรพ.สบ.ทร.

 • ขาวการถึงแก่กรรมของ น.ท.กนก ผลศิริ หน.จัดทำปก กรพ.สบ.ทร.

เว็บไซต์ : https://letter.navy.mi.th/docs/department/2011/05/25787/1019294231440.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ท.วีระ ชมชัย  | 2011-05-24 เวลา 10:33 น. 

  เรียนเชิญข้าราชการและลูกจ้าง รร.สสท.ฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการส่วดพระอภิธรรมศพ น.ต.ศักดิ์สยาม กลิ่นศิริ ณ.วัดเครือวัลย์

 • เรียนเชิญข้าราชการและลูกจ้าง พนักงานราชการ รร.สสท.ฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการส่วดพระอภิธรรมศพ น.ต.ศักดิ์สยาม กลิ่นศิริ รรก.ต้นเรือแผนกปกครอง รร.สสท.ฯ ณ วัดเครือวัลย์วรวิหาร ในวันพุธที่ ๒๕ พ.ค.๕๔ เวลา ๑๘๓๐ มีรถออกหน้าบก.รร.สสท.ฯ เวลา ๑๖๓๐น.

ผู้ประกาศ : ร.ท.ประเสริฐ เกิดอยู่  | 2011-05-23 เวลา 10:59 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ น.ต.ศักดิ์สยาม กลิ่นศิริ รรก.ต้นเรือ แผนกปกครอง รร.สสท.กวก.สสท.ทร.ฯ

 • ข่าวการถึงแก่กรรมของ น.ต.ศักดิ์สยาม กลิ่นศิริ รรก.ต้นเรือ แผนกปกครอง รร.สสท.กวก.สสท.ทร. ฯ รายละเอียด
  ๑. ถึงแก่กรรมเมื่อ ๒๐ พ.ค.๕๔
  ๒. กำหนดรดน้ำศพในวันเสาร์ที่ ๒๑ พ.ค.๕๔ เวลา ๑๗๐๐ ณ ศาลา ๑ วัดเครือวัลย์วรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ
  ๓. กำหนดสวดพระอภิธรรมศพ ตั้งแต่ ๒๑ - ๒๕ พ.ค.๕๔ เวลา ๑๘๓๐ ศาลา ๑ วัดเครือวัลย์วรวิหาร
  ๔. กำหนดฌาปนกิจศพ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ พ.ค.๕๔ เวลา ๑๗๐๐ ณ ฌาปนสถานวัดเครือวัลย์วรวิหารฯ

  จึงขอแจ้งให้ผู้รู้จักคุ้นเคยทราบโดยทั่วกัน

ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.ไพศาล วิสุทธาธรรม  | 2011-05-23 เวลา 10:37 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ นางจรินทร์ นารถสิงห์ มารดา น.ท.หญิง สุวรรณา อุมาลี

 • ข่าวการถึงแก่กรรมของ นางจรินทร์ นารถสิงห์ มารดา น.ท.หญิง สุวรรณา อุมาลี

เว็บไซต์ : https://letter.navy.mi.th/docs/department/2011/05/25787/1017689201136.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ท.วีระ ชมชัย  | 2011-05-23 เวลา 08:52 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ นางณัชชนม์ (นันทิยาป ตระกูลไทยพิชิต ภรรยา น.ท.เรวัตฯ

 • ข่าวการถึงแก่กรรมของ นางณัชชนม์ (นันทิยาป ตระกูลไทยพิชิต ภรรยา น.ท.เรวัตฯ

เว็บไซต์ : https://letter.navy.mi.th/docs/department/2011/05/25787/1017686201135.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ท.วีระ ชมชัย  | 2011-05-23 เวลา 08:52 น. 
หน้า 113114115