ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน เขียนข่าว

  ข่าวกาถึงแก่กรรม บิดา น.ต.มานพ นิธิมะณี นรจ.21 สังกัด กองเรือเล็ก ขส.ทร.

  • บิดา น.ต.มานพ นิธิมะณี ถึงแก่กรรมเมื่อ 29 ต.ค.54 เจ้าภาพกำหนดสวดพระอภิธรรมศพ ณ วัดนาคปรก ถึงวันที่ 1 พ.ย.54 และจะมีพิธีฌาปนกิจศพ ในวันพุธที่ 2 พ.ย.54 เวลา 1600 ในการนี้ กองเรือเล็ก ขส.ทร. จะเป็นเจ้าภาพสวดศพ ในวันอังคารที่ 1 พ.ย.54

ผู้ประกาศ : น.อ.ไพฑูรย์ ปัญญสิน  | 2011-11-01 เวลา 00:05 น. 

  สอ.สพ.แจ้งสมาชิกที่ประสบอุทกภัยสามารถติดต่อขอรับทุนสงเคราะห์

  • สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพาวุธทหารเรือจำกัด ที่ประสบอุทกภัย สามารถแจ้งขอรับทุนสงเคราะห์ได้ที่ สนง.ใหญ่ (สัตหีบ) โทร.63420-6, 038-436900, 082-7007506 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ผู้ประกาศ : น.ท.หญิงจินดารัตน์ ยิ้มศรีใส  | 2011-10-28 เวลา 17:00 น. 

  รายละเอียดหลักสูตรต่าง ๆ ของ กองฝึกการช่างกลและป้องกันความเสียหาย กองการฝึก กองเรือยุทธการ

  • กองฝึกการช่างกลและป้องกันความเสียหาย กองการฝึก กองเรือยุทธการ ได้รวบรวมรายละเอียดหลักสูตรต่างๆ ในส่วนที่กองฝึกการช่างกลและป้องกันความเสียหายฯ รับผิดชอบ ไว้ที่ http://www.navy.mi.th/ftc/course54.php โดยสามารถดาวโหลดได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

เว็บไซต์ : http://www.navy.mi.th/ftc/course54.php
ผู้ประกาศ : น.ท.หญิงจินดารัตน์ ยิ้มศรีใส  | 2011-10-28 เวลา 16:08 น. 

  ตามที่ได้เกิดอุทกภัย สหกรณ์ออมทรัพย์ ฐานทัพเรือสัตหีบ จะดำเนินการช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบอุทกภัย

  • ตามที่ได้เกิืดอุทกภัยในพื้นที่ภาคกลางและ กทม.นั้น เพื่อเตรียมการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด สหกรณ์ ฯ กำลังดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือสมาชิก จึงขอให้สมาชิกสหกรณ์ ฯ ที่ประสบความเสียหายจากอุทกภัย แจ้งรายชื่อและข้อมูลให้กับสหกรณ์ฯ ได้ที่สำนักงานสหกรณ์ ฯ ในวันราชการ ตั้งแต่เวลา 0830-1630 โดย Download แบบฟอร์มการรายงานได้ที่

เอกสารแนบ : flood54.pdf
ผู้ประกาศ : จ.อ.วิเชษฐ์ นิลเพ็ชร  | 2011-10-28 เวลา 13:56 น. 

  นิตยสารกระดูกงู ฉบับเดือนตุลาคม 2554 ออกวางจำหน่ายใน 4 พฤศจิกายน 2554

  • นิตยสารกระดูกงู นิตยสารรายเดือนของ กองเรือยุทธการ ฉบับเดือนตุลาคม 2554 ออกวางจำหน่ายใน 4 พฤศจิกายน 2554 ท่านใดสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงาน กองบัญชาการ กองการฝึก กองเรือยุทธการ โทร.038 437378 หรือ 02 4661180 ต่อ 72328 มือถือ 084 9743166 ...

เว็บไซต์ : http://www.navy.mi.th/ftc/Keel/Oct54.php
ผู้ประกาศ : น.ท.หญิงจินดารัตน์ ยิ้มศรีใส  | 2011-10-28 เวลา 08:29 น. 

  Navy-Wifi อยู่ในช่วงการปรับปรุง

  • Navy Wifi ขณะนี้ได้ทำการปรับปรุง จึงใช้งานไม่ได้ ตั้งแต่ช่วงเวลา 0900-1600 นับจาก 1600 ถึงจะเริ่มใช้งานได้ตามปกติ จึงแจ้งมาเพื่อโปรดทราบ

ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เกศนที หอมละม้าย  | 2011-10-22 เวลา 10:47 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ ร.ต.แสวง ฟักเหลือง บิดา พ.จ.อ.ธงชัย ฟักเหลือง ฯ


เว็บไซต์ : https://letter.navy.mi.th/docs/department/2011/10/25787/1108100201750.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เกศนที หอมละม้าย  | 2011-10-21 เวลา 13:19 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ นางหุน ประสงค์สำเร็จ มารดา พล.ร.ต.สายันต์ ประสงค์สำเร็จ และ น.อ.ประสาน ประสงค์สำเร็จ ฯ


เว็บไซต์ : https://letter.navy.mi.th/docs/department/2011/10/25787/1108081201749.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เกศนที หอมละม้าย  | 2011-10-21 เวลา 13:18 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ น.อ.สนั่น ปั้นสมสกุล บิดา น.อ.จักรกฤษ ปั้นสมสกุล ฯ


เว็บไซต์ : https://letter.navy.mi.th/docs/department/2011/10/25787/1108048201748.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เกศนที หอมละม้าย  | 2011-10-21 เวลา 13:18 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ นางหวาน มีสวัสดิ์ มารดา น.อ.ชัชวาลย์ มีสวัสดิ์ และ น.อ.จงกล มีสวัสดิ์ ฯ


เว็บไซต์ : https://letter.navy.mi.th/docs/department/2011/10/25787/1108008201747.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เกศนที หอมละม้าย  | 2011-10-21 เวลา 13:17 น. 

  สอ.นย.ขยายเวลาเปิดโครงการเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์

  • สอ.นย.ขยายเวลาเปิดโครงการเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ ถึง 31 ธ.ค.54 กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 3 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 6.10 มีเฉลี่ยคืน กำหนดวงเงินให้กู้ 50 ล้านบาท ให้บริการสำหรับการกู้เพื่อซื้อ หรือไถ่ถอนบ้านพร้อมที่ดิน หรือที่ดินเปล่าในพื้นที่สัตหีบ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0 - 3830 - 8309 หรือ 61047 ต่อ 16

เว็บไซต์ : http://www.thaimarinecoop.com
ผู้ประกาศ : น.ต.ประสิทธิ์ชัย แก้วมณี  | 2011-10-21 เวลา 11:24 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ นายสุธี หะสิตะเวช บิดา น.ท.ชาลีศักดิ์ หะสิตะเวช ฯ


เว็บไซต์ : http://letter.navy.mi.th/docs/department/2011/10/25787/1107308200831.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เกศนที หอมละม้าย  | 2011-10-20 เวลา 15:02 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ นายพันธ์ ทองมหา บิดา ร.ท.สุวนัย ทองมหา(นรจ.35)

  • ด้วย นายพันธ์ ทองมหา บิดา ร.ท.สุวนัย(เมฆิน) ทองมหา นักเรียนจ่าสื่อสาร รุ่น 35 ถึงแก่กรรม กำหนดสวดอภิธรรม ในระหว่าง 18-22 ต.ค.54 เวลา 1800 ณ บ้านเลขที่ 98/1 ถ.วิวิธสุรการ อ.เมือง จ.มุกดาหาร และ กำหนดฌาปนกิจศพ ในวันอาทิตย์ ที่ 23 ต.ค.45 เวลา 1500 ณ วัดอรุณรังษี อ.เมือง จ.มุกดาหาร จึงประกาศให้ผู้รู้จักคุ้นเคยทราบโดยทั่วกัน

ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.พงษ์ศิริ นิมิตร  | 2011-10-19 เวลา 14:53 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ นายสุธี หะสิตะเวช บิดา น.ท.ชาลีศักดิ์ฯ รอง หก.กองซ่อมเครื่องยนต์


เว็บไซต์ : http://letter.navy.mi.th/docs/department/2011/10/25787/1106370181713.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เกศนที หอมละม้าย  | 2011-10-19 เวลา 08:28 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ น.ท.วัชรพงษ์ ใหม่คามิ ประจำ นย. ช่วยราชการ สพ.นย.


เว็บไซต์ : http://letter.navy.mi.th/docs/department/2011/10/25787/1106368181712.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เกศนที หอมละม้าย  | 2011-10-19 เวลา 08:28 น. 
หน้า 113114115