ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน เขียนข่าว

  มารดา พ.จ.อ.กิตติ ศรีจันทร์ นรจ.24 ถึงแก่กรรม

 • นาง ทองดี ศรีจันทร์ มารดา พ.จ.กิตติ ศรีจันทร์ ช่าง สพ.พัน.สอ.13 ถึงแก่กรรมเมื่อ 11 มี.ค.56 กำหนดสวดพระอภิธรรม ใน 12 - 15 มี.ค.56 เวลา2000 ณ วัดหนองกระบอก ต.หนองกระรอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง และกำหนดฌาปณกิจศพ ในวันเสาร์ที่ 16 มี.ค.56 เวลา 1600 ณ วัดหนองกระบอกฯ จึงแจ้งให้ นรจ.24 นย.26 และผู้ที่รู้จักคุ้นเคยทราบ

ผู้ประกาศ : ร.ท.ประพันธ์ เจริญธรรม  | 2013-03-12 เวลา 14:29 น. 

  มารดา น.ต.สุรชัย มีทวี นรจ.14 ถึงแก่กรรม

 • นาง จำปี มีทวี มารดา น.ต.สุรชัย มีทวี ถึงแก่กรรม เมื่อ 10 มี.ค.56 กำหนดสวดพระอภิธรรม 11-15 มี.ค.56 เวลา 1930 ณ บ้านเลขที่ 3 ม.3 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครประฐม และกำหนดพระราชทานเพลิงศพ ในวันเสาร์ที่ 16 มี.ค.56 เวลา 1600 ณ วัดดอนหวาย อ.สามพราน จ.นครประฐม จึงแจ้งให้ นรจ.14 และผู้ที่รู้จักคุ้นเคยทราบ

ผู้ประกาศ : ร.ท.ประพันธ์ เจริญธรรม  | 2013-03-12 เวลา 14:19 น. 

  สถานีเชื่อมโยงเครือข่าย Internet พื้นที่ ฐท.สส. ไฟฟ้าดับ ทำให ้ Internet ขัดข้อง

 • ระบบ Internet ขัดข้อง สัตหีบ ไฟฟ้าดับ มีผลกระทบกับห้องควบคุมแม่ข่าย Internet ในพื้นที่สัตหีบ

ผู้ประกาศ : น.ท.หญิง ชิสา ละเอียดดำรง  | 2013-03-06 เวลา 10:57 น. 

  แผนกห้องสมุดกลาง ทร. ต้องการนายทหารชั้นประทวน(อัตรา จ.อ.) มาปฏิบัติงาน

 • แผนกห้องสมุดกลาง ทร. กหส.ยศ.ทร.(อาคารสำนักงานราชนาวิกสภา) มีตำแหน่ง จนท.ห้องสมุดว่าง(อัตรา จ.อ.) จำนวน ๒ อัตรา ผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อ กหส.ยศ.ทร. โทร.53436 หมายเหตุ ไม่จำกัดพรรค/เหล่า

ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.ชัยพันธ์ ไกรศิริ  | 2013-03-06 เวลา 10:39 น. 

  กฝร. ขอเชิญ หน.ครูฝึกสาขาต่าง ๆ และ ผบ.เรือ ผค.เรือ ตร. ตก. และ นกว. ประชุมชี้แจงแนวทางการฝึกทบทวนเรือ มชด. ชุดที่ 3/56 และ มรต./ทรภ.2 ประจำปี งป.56

 • วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2556 ขอเชิญ หัวหน้าครูฝึกสาขาต่าง ๆ และ ผู้บังคับการเรือ ผู้ควบคุมเรือ ต้นเรือ ต้นกล และนายทหารการอาวุธ ประชุมชี้แจงแนวทางการฝึกทบทวนฯ ระหว่างเวลา 0930 ถึง 1200 ณ ห้องเรียน ป.บัณฑิต กองพัฒนาและประเมินผลการฝึก โดยมี นาวาเอก พูนศักดิ์ บัวแก้ว หัวหน้ากองพัฒนาและประเมินผลการฝึก กองการฝึก กองเรือยุทธการ ผู้บังคับหมู่เรือฝึกทบทวนฯ เป็นประธาน

เว็บไซต์ : http://www.navy.mi.th/ftc/040313-1.php
ผู้ประกาศ : น.ท.หญิงจินดารัตน์ ยิ้มศรีใส  | 2013-03-04 เวลา 18:34 น. 

  เลื่อนเปิดหลักสูตรเจ้าหน้าที่ประจำปืน 100 มม. แบบ 79 แท่นคู่

 • กองการฝึก กองเรือยุทธการ ขอเลื่อนการเปิดอบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ประจำปืน 100 มม. แบบ 79 แท่นคู่จาก 18 ถึง 29 มีนาคม 2556 เป็น 25 มีนาคม ถึง 5 เมษายน 2556

เว็บไซต์ : http://www.navy.mi.th/ftc/course-100-79.php
ผู้ประกาศ : น.ท.หญิงจินดารัตน์ ยิ้มศรีใส  | 2013-03-04 เวลา 14:36 น. 

  พิธีปิดการศึกษา รร.สบ.สบ.ทร.หลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐ่านะชั้น พ.จ.อ.

 • สบ.ทร.กำหนดประกอบพิธีปิดการศึกษา รร.สบ.สบ.ทร.หลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้น พ.จ.อ.ประจำปี งป.๕๖ ในวันศุกร์ที่ ๘ มี.ค.๕๖ เวลา ๑๐๐๐ ณ ห้องประชุม สบ.ทร. โดย พล.ร.ต.สุระพล ไทยพีระกุล จก.สบ.ทร.เป็นประธาน การแต่งกาย เครื่องแบบหมายเลข ๒

ผู้ประกาศ : น.อ.ชาญชัย บุญเจริญผล  | 2013-03-04 เวลา 13:31 น. 

  พิธีปิดการอบรมและมอบประกาศนียบัตร หลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (สัญญาบัตร) ครั้งที่ 2/2

 • รองผู้บัญชาการกองการฝึก กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมและมอบประกาศนียบัตร หลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (สัญญาบัตร) ครั้งที่ 2/2 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556

เว็บไซต์ : http://www.navy.mi.th/ftc/220256-2.php
ผู้ประกาศ : น.ท.หญิงจินดารัตน์ ยิ้มศรีใส  | 2013-02-28 เวลา 16:19 น. 

  พิธีปิดการอบรมและมอบประกาศนียบัตร หลักสูตร การตรวจค้นจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายในทะเล

 • นาวาเอก อนุพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา รองผู้บัญชาการกองการฝึก กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมและมอบประกาศนียบัตร หลักสูตร การตรวจค้นจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายในทะเล เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556

เว็บไซต์ : http://www.navy.mi.th/ftc/220256-3.php
ผู้ประกาศ : น.ท.หญิงจินดารัตน์ ยิ้มศรีใส  | 2013-02-28 เวลา 16:13 น. 

  พิธีปิดการอบรมและมอบประกาศนียบัตร หลักสูตร จนท.ดับเพลิงและกู้ภัย (ประทวน) 1/2

 • นาวาโท ยศวัฒน์ อภิวุฒิชัยกิตติ์ หัวหน้าแผนกเครื่องจักรช่วยและการกล กองฝึกการช่างกลและป้องกันความเสียหาย กองการฝึก กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมและมอบประกาศนียบัตร หลักสูตร จนท.ดับเพลิงและกู้ภัย (ประทวน) 1/2 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556

เว็บไซต์ : http://www.navy.mi.th/ftc/220256-1.php
ผู้ประกาศ : น.ท.หญิงจินดารัตน์ ยิ้มศรีใส  | 2013-02-28 เวลา 16:12 น. 

  บิดา น.อ.เอกธนา รัตนสุวรรณ ถึงแก่กรรม

 • นาย ประเทืองศักดิ์ รัตนสุวรรณ บิดา น.อ.เอกธนา รัตนสุวรรณ ผอ.กอบ.ชย.ทร.ถึงแก่กรรม เจ้าภาพกำหนดสวดพระอภิธรรมศพ ณ วัดเครือวัลย์ ศาลา ๒ เวลา ๑๘๓๐ วันที่ ๒๓,๒๔,๒๖,๒๗,๒๘ ก.พ.๑,๒,มี.ค.๕๖จะทำการพระราชทานเพลิงในวันจันทร์ที่ ๔ มี.ค.๕๖ เวลา๑๗๐๐ หยุดสวด ๒๕ ก.พ.๕๖ และ ๓มี.ค.๕๖

ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.ประทีป แก้วภมร  | 2013-02-28 เวลา 07:33 น. 

  บิดา ร.ท.ชัชวาลย์ จันทร์อ่ำ นรจ.รุ่น 26 ถึงแก่กรรม

 • นายเจือ จันทร์อ่ำ บิดา ร.ท.ชัชวาลย์ จันทร์อ่ำ หน.สถานีวิทยุเชื่อมโยงเขายายดา (นรจ.รุ่น 26) ถึงแก่กรรม กำหนดสวดพระอภิธรรมศพ ตั้งแต่วันที่ 27 ก.พ. - 2 มี.ค.56 ณ บ้านเลขที่ 323 หมู่ 2 ต.โพนางดำตก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท เวลา 1930 และกำหนดฌาปนกิจศพ ในวันอาทิตย์ ที่ 3 มี.ค.56 เวลา 1600 ณ วัดซุ้มกระต่าย ต.โพนางดำตก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท จึงขอแจ้งให้ผู้รู้จักคุ้นเคยทราบโดยทั่วกัน ร.ต.กรานต์ชัย มีสมบูรณ์ ผู้แจ้ง

ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.กรานต์ชัย มีสมบูรณ์  | 2013-02-27 เวลา 08:52 น. 

  สอ.วด. ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลเป็นเงินสด มูลค่า 3,000.- บาท จำนวน 50 รางวัล จากการจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555

 • สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัล สามารถติดต่อขอรับเงินรางวัลได้ที่สำนักงาน สอ.วด. หรือส่งสำเนาเลขที่บัญชีธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาใดก็ได้ เพื่อจะทำการโอนเงินรางวัลเข้าบัญชี จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2556

เอกสารแนบ : Award 55.pdf
ผู้ประกาศ : น.อ. หญิง นพสรณ์ พิชิตานนท์  | 2013-02-26 เวลา 14:06 น. 

  กองฝึกเดินเรือและการเรือ กองการฝึก กองเรือยุทธการ นำนักเรียนหลักสูตรการตรวจค้นจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายในทะเล ฝึกปฏิบัติการในทะเล

 • กองฝึกเดินเรือและการเรือ กองการฝึก กองเรือยุทธการ นำนักเรียนหลักสูตรการตรวจค้นจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายในทะเล ฝึกปฏิบัติการในทะเล ระหว่างวันที่ 21 - 22 กุมภาพันธ์ 2556 ณ บริเวณอ่าวสัตหีบ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ ชลบุรี

เว็บไซต์ : http://www.navy.mi.th/ftc/210256.php
ผู้ประกาศ : น.ท.หญิงจินดารัตน์ ยิ้มศรีใส  | 2013-02-22 เวลา 11:47 น. 

  หมวดงานประปาและสุขาภิบาลหมายเลขโทรศัพท์๕๔๑๐๖ เสีย แจ้งมาเพื่อทราบ

 • หมวดงานประปาและสุขาภิบาลหมายเลขโทรศัพท์๕๔๑๐๖ เสีย ให้ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์๕๔๔๒๘แจ้งมาเพื่อทราบ

ผู้ประกาศ : นายพิเชษฐ ช้างหล่อ  | 2013-02-22 เวลา 10:06 น. 
หน้า 373839