ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน เขียนข่าว

  ประการกรมอู่ทหารเรือ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ ประจำปี ๒๕๕๗


เอกสารแนบ : naklenchak.pdf
ผู้ประกาศ : นาวาโท ศักดา บัวศรี  | 2014-03-24 เวลา 18:39 น. 

  ขส.ทร. ของดรถบริการรับ - ส่งข้าราชการ จำนวน ๙ เส้นทาง ในวันอังคารที่ ๒๕ มี.ค.๕๗ ทั้งเที่ยวเช้าและเที่ยวเย็น

 • ขส.ทร. ของดรถบริการรับ - ส่งข้าราชการ จำนวน ๙ เส้นทาง ในวันอังคารที่ ๒๕ มี.ค.๕๗ ทั้งเที่ยวเช้าและเที่ยวเย็นดังนี้
  ๑. สาย อ. - สาย อ.๑ ขส.ทร. - อจปร.อร.
  - สาย อ.๖ บางขุนนนท์ - อจปร.อร.
  - สาย อ.๗ บางแค - อจปร.อร.
  - สาย อ.๘ หมู่บ้าน ทร. คันที่ ๒ - อจปร.อร.
  - สาย อ.๙ แฟลตทุ่งมหาเมฆ - อจปร.อร.
  - สาย อ.๑๓ กลน.กร. - อจปร.อร
  . - สาย อ.๑๔ บางยี่เรือ - อจปร.อร.
  ๒. สาย ข. - สาย ข.๑ สุขสวัสดิ์ 26 - ขส.ทร.
  ๓. สาย ส. -สาย ส.๔ สุขสวัสดิ์ ๒๖ - สรส. *** ติดภารกิจสนับสนุน กอง รปภ.ฐท.กท. ๖ คัน ดย.ทร.ฝึก ๒ คัน รร.พธ. ๑คัน *** รายละเอียดเพิ่มเติมประสาน แผนกรถยนต์โดยสาร กรย.ขส.ทร. โทร. ๕๕๔๐๕ และ ๕๕๔๙๒

ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.นิยม ยศสมุทร  | 2014-03-24 เวลา 14:42 น. 

  ขส.ทร. ของดรถบริการรับ - ส่งข้าราชการ จำนวน ๙ เส้นทาง ในวันอังคารที่ ๒๕ มี.ค.๕๗ ทั้งเที่ยวเช้าและเที่ยวเย็น

 • ขส.ทร. ของดรถบริการรับ - ส่งข้าราชการ จำนวน ๙ เส้นทาง ในวันอังคารที่ ๒๕ มี.ค.๕๗ ทั้งเที่ยวเช้าและเที่ยวเย็นดังนี้
  ๑. สาย อ. - สาย อ.๑ ขส.ทร. - อจปร.อร.
  - สาย อ.๖ บางขุนนนท์ - อจปร.อร.
  - สาย อ.๗ บางแค - อจปร.อร.
  - สาย อ.๘ หมู่บ้าน ทร. คันที่ ๒ - อจปร.อร.
  - สาย อ.๙ แฟลตทุ่งมหาเมฆ - อจปร.อร.
  - สาย อ.๑๓ กลน.กร. - อจปร.อร.
  - สาย อ.๑๔ บางยี่เรือ - อจปร.อร.
  ๒. สาย ข. - สาย ข.๑ สุขสวัสดิ์ 26 - ขส.ทร.
  ๓. สาย ส. -สาย ส.๔ สุขสวัสดิ์ ๒๖ - สรส.
  *** ติดภารกิจสนับสนุน กอง รปภ.ฐท.กท. ๖ คัน ดย.ทร.ฝึก ๒ คัน รร.พธ.พธ.ทร.๑คัน *** รายละเอียดเพิ่มเติมประสาน แผนกรถยนต์โดยสาร กรย.ขส.ทร. โทร. ๕๕๔๐๕ และ ๕๕๔๙๒

ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.นิยม ยศสมุทร  | 2014-03-24 เวลา 14:18 น. 

  ประกาศกรมสรรพาวุธทหารเรือ เรื่องผลการเลือกสรรบุคคลพลเรือนเป็นพนักงานราชการ

 • ตามประกาศ กรมสรรพาวุธทหารเรือ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๗ เรื่องผลการเลือกสรรบุคคลพลเรือนเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

เอกสารแนบ : praradordn2.pdf
ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.ยอดชาย นิลญาณ  | 2014-03-24 เวลา 13:04 น. 

  แจ้งตำแหน่งอัตราที่เปิดสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน กลุ่มจำพวกงานฝ่ายอำนวยการ ประจำปี 2557 สายวิทยาการ กพ.ทร.

 • ด้วย สบ.ทร. จะดำเนินการสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน กลุ่มจำพวกงานฝ่ายอำนวยการ ประจำปี 2557 สายวิทยาการ กพ.ทร. ดังนั้น เพื่อให้การสอบวิชาชีพในตำแหน่งอัตราที่ กพ.ทร.เป็นหน่วยหัวหน้าสายวิทยาการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สบ.ทร. จึงขอแจ้งตำแหน่งอัตราที่เปิดสอบและรายละเอียดตามผนวก

เว็บไซต์ : http://www.admin.navy.mi.th/news/download.php?id_newsfile=88
ผู้ประกาศ : ร.ท.อนุรักษ์ แรงกลาง  | 2014-03-24 เวลา 12:15 น. 

  แจ้งตำแหน่งที่เปิดสอบนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อนยศเป็น น.ท. และ น.ต. ประจำปี 2557 สายวิทยาการ สบ.ทร.

 • ด้วย สบ.ทร. จะดำเนินการสอบนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อนยศเป็น น.ท. และ น.ต. ประจำปี 2557 สายวิทยาการ ของ สบ.ทร. ดังนั้น เพื่อให้ผู้ที่ต้องการสมัครสอบเตรียมตัวก่อนการสอบและเพื่อให้การสอบวิชาชีพในตำแหน่งอัตราที่ สบ.ทร. เป็นหน่วยหัวหน้าสายวิทยาการ จำพวกการสารบรรณและตำแหน่งอัตราที่กำหนดเป็น พรรค พศ. เหล่า สบ.(สายวิชาการพิมพ์) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สบ.ทร.จึงขอแจ้งตำแหน่งอัตราที่เปิดสอบและรายละเอียดตามผนวก

เว็บไซต์ : http://www.admin.navy.mi.th/news/download.php?id_newsfile=87
ผู้ประกาศ : ร.ท.อนุรักษ์ แรงกลาง  | 2014-03-24 เวลา 12:12 น. 

  ขส.ทร.แจ้งรายชื่อข้าราชการเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกายและประเมินความรู้ (ดับเพลิงกู้ภัย) ประจำปี งป.57


เอกสารแนบ : 24032014091500.pdf
ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.เอกวัฒน์ ประภารัตน์รังสี  | 2014-03-24 เวลา 09:49 น. 

  ขส.ทร.แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนายทหารขนส่งฝ่ายปฏิบัติ ประจำปี งป.57


เอกสารแนบ : 24032014091814.pdf
ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.เอกวัฒน์ ประภารัตน์รังสี  | 2014-03-24 เวลา 09:47 น. 

  ขอแจ้งรายชื่อข้าราชการเข้ารับการอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้ของ ทร.

 • ขอแจ้งรายชื่อข้าราชการเข้ารับการอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้ของ ทร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (RTN KM IT) วันจันทร์ที่ ๒๔ มี.ค.๕๗ ณ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ รร.สบ.สบ.ทร.

เอกสารแนบ : RTN KM IT.pdf
ผู้ประกาศ : พ.จ.ต.คมสันต์ สวนสวัสดิ์  | 2014-03-20 เวลา 14:14 น. 

  ประกาศกรมสรรพาวุธทหารเรื่อง การสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ประจำปี ๒๕๕๗

 • สพ.ทร.จะดำเนินการสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ประจำปี ๒๕๕๗

เอกสารแนบ : pragrattestordnnew.pdf
ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.ยอดชาย นิลญาณ  | 2014-03-20 เวลา 10:59 น. 

  ขส.ทร. ของดรถบริการรับ - ส่งข้าราชการ จำนวน ๑๒ เส้นทาง ในวันพุธที่ ๑๙ มี.ค.๕๗ ทั้งเที่ยวเช้าและเที่ยวเย็น

 • ขส.ทร. ของดรถบริการรับ - ส่งข้าราชการ จำนวน ๑๒ เส้นทาง ในวันพุธที่ ๑๙ มี.ค.๕๗ ทั้งเที่ยวเช้าและเที่ยวเย็นดังนี้
  ๑. สาย อ.๑ ขส.ทร. - อจปร.
  - สาย อ.๖ บางขุนนนท์ - อจปร.อร.
  - สาย อ.๗ บางแค - อจปร.อร.
  - สาย อ.๘ หมู่บ้าน ทร. คันที่ ๑ และคันที่ ๒ - อจปร.อร.
  - สาย อ.๙ แฟลตทุ่งมหาเมฆ - อจปร.อร.
  - สาย อ.๑๓ กลน.กร. - อจปร.อร.
  - สาย อ.๑๔ บางยี่เรือ - อจปร.อร.
  ๒. สาย ข.
  - สาย ข.๑ สุขสวัสดิ์ 26 - ขส.ทร.
  -สาย ข.๔ อ.ไทรน้อย - ขส.ทร.
  -สาย ข.๕ สนามกีฬาธูปเตมีย์ (แยกคูคต) - ขส.ทร.
  ๓. สาย ส.
  -สาย ส.๔ สุขสวัสดิ์ ๒๖ - สรส.
  *** ติดภารกิจสนับสนุน กอง รปภ.ฐท.กท. ๔ คัน ดย.ทร.ฝึก ๔คัน และ วทร.๔ คัน
  *** รายละเอียดเพิ่มเติมประสาน แผนกรถยนต์โดยสาร กรย.ขส.ทร. โทร. ๕๕๔๐๕ และ ๕๕๔๙๒

ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.นิยม ยศสมุทร  | 2014-03-18 เวลา 14:36 น. 

  บิดา ร.อ.โสภณ โตสุวรรณ์ และ จ.อ.สังเวียน โตสุวรรณ์ ถึงแก่กรรม

 • ด้วย นายเตียง โตสุวรรณ์ บิดา ร.อ.โสภณ โตสุวรรณ์ ประจำ กศษ.รร.ชต.ยศ.ทร. และ จ.อ.สังเวียน โตสุวรรณ์ (นอกประจำการ) ถึงแก่กรรม เมื่อ 13 มี.ค.57 กำหนดสวดพระอภิธรรม ตั้งแต่ 14 - 20 มี.ค.57 เวลา 1950 ณ วัดบางขุนไทร ต.บางขุนไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี ยศ.ทร.เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ในวันอังคารที่ 18 มี.ค.57 มีรถออกหน้า บก.ยศ.ทร.เวลา 1600

ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.ชุณหพัชร์ ฉิมผูก  | 2014-03-18 เวลา 10:11 น. 

  ขส.ทร. ของดรถบริการรับ - ส่งข้าราชการ จำนวน ๗ เส้นทาง ในวันอังคารที่ ๑๘ มี.ค.๕๗ ทั้งเที่ยวเช้าและเที่ยวเย็น

 • ขส.ทร. ของดรถบริการรับ - ส่งข้าราชการ จำนวน ๗ เส้นทาง ในวันอังคารที่ ๑๘ มี.ค.๕๗ ทั้งเที่ยวเช้าและเที่ยวเย็น ดังนี้
  ๑. สาย อ.
  - สาย อ.๖ บางขุนนนท์ - อจปร.อร.
  - สาย อ.๗ บางแค - อจปร.อร.
  - สาย อ.๘ หมู่บ้าน ทร. คันที่ ๒ - อจปร.อร.
  - สาย อ.๙ แฟลตทุ่งมหาเมฆ - อจปร.อร.
  - สาย อ.๑๓ กลน.กร. - อจปร.อร.
  - สาย อ.๑๔ บางยี่เรือ - อจปร.อร.
  ๒. สาย ข.
  - สาย ข.๑ สุขสวัสดิ์ 26 - ขส.ทร.

  *** ติดภารกิจสนับสนุน กอง รปภ.ฐท.กท. ๕ คัน และ นัดพบแรงงาน คพท. ๓ คัน
  *** รายละเอียดเพิ่มเติมประสาน แผนกรถยนต์โดยสาร กรย.ขส.ทร. โทร. ๕๕๔๐๕ และ ๕๕๔๙๒

ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.นิยม ยศสมุทร  | 2014-03-17 เวลา 14:07 น. 

  กำหนดเปิดหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้น พ.จ.อ.พรรค พศ.เหล่า สบ.รุ่นที่ ๒

 • รร.สบ.สบ.ทร.กำหนดเปิดหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้น พ.จ.อ.พรรค พศ.เหล่า สบ.รุ่นที่ ๒ ประจำปี งป.๕๗ ในวันพุธที่ ๑๙ มี.ค.๕๗ เวลา ๑๐๐๐ ณ ห้องเรียน ๑ รร.สบ.สบ.ทร.โดย จก.สบ.ทร.มอบให้ รอง จก.สบ.ทร.เป็นประธานในพิธี การแต่งกายเครื่องแบบหมายเลข ๒

ผู้ประกาศ : จ.อ.หญิง สุภัทรา จิตต์บรรจง  | 2014-03-17 เวลา 12:56 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรม บิดาของ ร.ต.ศราวุฒิ หงษ์เวียงจันทร์

 • นายสวัสดิ์ หงษ์เวียงจันทร์ บิดาของ ร.ต.ศราวุฒิ หงษ์เวียงจันทร์ สังกัด ขส.ทร. ถึงแก่กรรม เมื่อ ๑๕ มี.ค.๕๗ เจ้าภาพ กำหนดฌาปนกิจศพ ณ วัดดอนคา ต.ดอนคา อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี วันอังคารที่ ๑๘ มี.ค.๕๗ เวลา ๑๔๐๐ มีรถออกจาก บก.ขส.ทร. เวลา ๑๐๓๐

ผู้ประกาศ : น.อ.ไพฑูรย์ ปัญญสิน  | 2014-03-17 เวลา 11:07 น. 
หน้า 373839