ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน เขียนข่าว

  ขส.ทร. ของดรถบริการรับ - ส่งข้าราชการ จำนวน ๗ เส้นทาง ในวันพุธที่ ๒๕ มิ.ย.๕๗ ทั้งเที่ยวเช้าและเที่ยวเย็น ดังนี้

 • ขส.ทร. ของดรถบริการรับ - ส่งข้าราชการ จำนวน ๗ เส้นทาง ในวันพุธที่ ๒๕ มิ.ย.๕๗ ทั้งเที่ยวเช้าและเที่ยวเย็น ดังนี้
  ๑. สาย อ.
  - สาย อ.๖ บางขุนนนท์ - อจปร.อร.
  - สาย อ.๗ บางแค - อจปร.อร.
  - สาย อ.๘ หมู่บ้าน ทร. คันที่ ๑ - อจปร.อร.
  - สาย อ.๙ แฟลตทุ่งมหาเมฆ - อจปร.อร.
  - สาย อ.๑๓ กลน.กร. - อจปร.อร.
  - สาย อ.๑๔ บางยี่เรือ - อจปร.อร.
  ๒. สาย ข.
  - สาย ข.๑ สุขสวัสดิ์ 26 - ขส.ทร.

  *** ติดภารกิจสนับสนุน นขต.ทร. จำนวน ๗ คัน
  *** รายละเอียดเพิ่มเติมประสาน แผนกรถยนต์โดยสาร กรย.ขส.ทร. โทร. ๕๕๔๐๕ และ ๕๕๔๙๒

ผู้ประกาศ : ร.ท.สัญญา คงไชย  | 2014-06-24 เวลา 14:31 น. 

  ขส.ทร. รับสมัครกำลังพลสายวิทยาการ ขส.ทร.ไปปฏิบัติราชการที่ นรข.ในวาระ ต.ค.๕๗ กำหนด ๒ ปี


เอกสารแนบ : 0530.1.1-88.pdf
ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.เอกวัฒน์ ประภารัตน์รังสี  | 2014-06-24 เวลา 14:10 น. 

  ประกาศผลสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวนสายวิทยาการการเงินประจำปี ๒๕๕๗

 • ประกาศผลสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวนสายวิทยาการการเงินประจำปี ๒๕๕๗

เว็บไซต์ : http://info.navy.mi.th/finance/uploadnews/upload/2557/255706240955117755994.pdf
ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.สุวิช แสวงหา  | 2014-06-24 เวลา 10:11 น. 

  จ่าเอก ชวน จีนงี่ ข้าราชการสังกัด กองรถยนต์ ขส.ทร. ถึงแก่กรรม

 • ด้วย จ.อ.ชวน จีนงี่ ตำแหน่ง พลขับรถแผนกรถยนต์โดยสาร กรย.ขส.ทร. ถึงแก่กรรมด้วยโรคหัวใจล้มเหลว เมื่อ ๒๓ มิ.ย.๕๗ กำหนดสวดพระอภิธรรมศพ ณ วัดไผ่เลี้ยง เพชรเกษม ๑๑๐ แขวงหนองค้างพลูก เขตหนองแขม กทม. ตั้งแต่ ๒๓ – ๒๖ มิ.ย.๕๗ เวลา ๑๙๓๐ และพิธีฌาปนกิจศพใน ๒๖ มิ.ย.๕๗ เวลา ๑๗๐๐ จึงแจ้งให้ผู้ที่รู้จักคุณเคยทราบทั่วกัน

ผู้ประกาศ : น.อ.ไพฑูรย์ ปัญญสิน  | 2014-06-23 เวลา 22:41 น. 

  เลื่อนประกาศผลสอบและการรายงานตัว ผบ.เรือ ของ กร. ประจำปี ๒๕๕๗

 • คณะอนุกรรมการจัดการทดสอบนายทหารสัญญาบัตร (พรรคนาวิน) เพื่อจัดทำบัญชีรายชื่อประกอบการพิจารณาบรรจุเป็นผู้บังคับการเรือ ของ กองเรือยุทธการ ประจำปี ๒๕๕๗ ขอเลื่อนประกาศผลสอบและการรายงานตัว โดยจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

เว็บไซต์ : http://www.fleet.navy.mi.th/ftc/link.php?id=459&goto=459.php
ผู้ประกาศ : น.ท.หญิงจินดารัตน์ ยิ้มศรีใส  | 2014-06-23 เวลา 21:09 น. 

  มารดาของ พ.จ.อ.สุวัฒน์ เพิ่มพูลทรัพย์ ถึงแก่กรรม

 • ด้วย นางชี เพิ่มพูลทรัพย์ มารดาของ พ.จ.อ.สุวัฒน์ เพิ่มพูลทรัพย์ จนท.ผลิต แผนกผลิต กผบ.วศ.ทร. ได้ถึงแก่กรรมเมื่อ ๒๑ มิ.ย.๕๗ โดยกำหนดสวดพระอภิธรรม ตั้งแต่ ๒๒ – ๒๘ มิ.ย.๕๗ เวลา ๑๙๓๐ และฌาปนกิจใน ๒๙ มิ.ย.๕๗ เวลา ๑๖๐๐ ณ วัดแหลม ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.บางหญ้าแพรก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ จึงแจ้งให้ผู้ที่รู้จักคุณเคยทราบทั่วกัน

ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.ทรงพล จีนเสถียน  | 2014-06-23 เวลา 17:49 น. 

  ขส.ทร. ของดรถบริการรับ - ส่งข้าราชการ จำนวน ๗ เส้นทาง ใน ๒๔ มิ.ย.๕๗

 • สาย อจปร.อร.
  - สาย อ.๖ บางขุนนนท์ - อจปร.อร. งดเที่ยวเช้าและเที่ยวเย็น
  - สาย อ.๗ บางแค - อจปร.อร. งดเที่ยวเช้าและเที่ยวเย็น
  - สาย อ.๘ หมู่บ้าน ทร. คันที่ ๑ - อจปร.อร. งดเที่ยวเช้าและเที่ยวเย็น
  - สาย อ.๙ ทุ่งมหาเมฆ - อจปร.อร. งดเที่ยวเช้าและเที่ยวเย็น
  - สาย อ.๑๓ กลน.กร.-อจปร.อร. งดเที่ยวเช้าและเที่ยวเย็น
  - สาย อ.๑๔ บางยี่เรือ-อจปร.อร. งดเที่ยวเช้าและเที่ยวเย็น
  สาย ขส.ทร.
  - สาย ข.๑ สุขสวัสดิ์ 26 - ขส.ทร. งดเที่ยวเช้าและเที่ยวเย็น
  ** รายละเอียดเพิ่มเติมประสานแผนกรถยนต์โดยสาร กรย.ขส.ทร. โทร.55405 และ 55492

ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.เอกวัฒน์ ประภารัตน์รังสี  | 2014-06-23 เวลา 15:35 น. 

  ประกาศกรมพลาธิการทหารเรือ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ณ ต่างประเทศ

 • ประกาศกรมพลาธิการทหารเรือ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ณ ต่างประเทศ bajar musica gratis

เว็บไซต์ : http://www.supply.navy.mi.th/editweb_55/pdf/resultjudha.pdf
ผู้ประกาศ : น.ต.หญิงภาษิณี พ่วงวิจิตร  | 2014-06-20 เวลา 16:54 น. 

  กำหนดการรายงานตัวและแนวทางการสอบภาคปฏิบัติ ผู้บังคับการเรือ ของ กองเรือยุทธการ ประจำปี ๒๕๕๗

 • กำหนดการรายงานตัวและแนวทางการสอบภาคปฏิบัตินายทหารสัญญาบัตร (นว.ก.) เพื่อจัดทำบัญชีรายชื่อประกอบการพิจารณาบรรจุเป็นผู้บังคับการเรือ ของ กองเรือยุทธการ ประจำปี ๒๕๕๗ รายละเอียดดูได้ที่ http://www.fleet.navy.mi.th/ftc ในหัวข้อ สอบ ผบ.เรือ ๕๗

เว็บไซต์ : http://www.fleet.navy.mi.th/ftc/link.php?id=455&goto=455.php
ผู้ประกาศ : น.ท.หญิงจินดารัตน์ ยิ้มศรีใส  | 2014-06-19 เวลา 11:59 น. 

  คณะกรรมการจัดเข้าพักอาศัยในอาคารที่พักอาศัยส่วนกลาง ทร. พื้นที่กรุงเทพฯ จะดำเนินการจับสลากเพื่อเลือกพื้นที่พักอาศัย

 • คณะกรรมการจัดเข้าพักอาศัยในอาคารที่พักอาศัยส่วนกลาง ทร. พื้นที่กรุงเทพฯ จะดำเนินการจับสลากเพื่อเลือกพื้นที่พักอาศัย ตรวจสอบรายชื่อ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ที่มีสิทธิจับสลาก

เอกสารแนบ : build.pdf
ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.ทิชากร ศรีสุวรรณ์  | 2014-06-18 เวลา 12:20 น. 

  พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการธุรการ ประจำปี งป.๕๗

 • รร.สบ.สบ.ทร.กำหนดประกอบพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร การธุรการ ประจำปี งป.๕๗ ในวันพุธที่ ๒๕ มิ.ย.๕๗ เวลา ๑๐๐๐ ณ ห้องเรียน ๑ รร.สบ.สบ.ทร.โดย รอง จก.สบ.ทร.(๑) เป็นประธานในพิธี ขอให้ผู้เข้ารับการอบรมมารายงานตัว ตั้งแต่เวลา ๐๘๓๐ การแต่งกาย เครื่องแบบหมายเลข ๒

ผู้ประกาศ : จ.อ.หญิง สุภัทรา จิตต์บรรจง  | 2014-06-17 เวลา 13:33 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ พล.ร.ต.สุทัศน์ โพธิวิหค นายทหารนอกราชการ สังกัด กห.

 • พล.ร.ต. สุทัศน์ โพธิวิหค นายทหารนอกราชการ สังกัด กห. ถึงอนิจกรรม เมื่อวันที่ ๑๕ มิ.ย.๕๗ เจ้าภาพกำหนดสวด ณ วัดสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ตั้งแต่ ๑๕ – ๑๘ มิ.ย.๕๗ เวลา ๑๙๓๐ กำหนดการพระราชทานเพลิงศพ ในวันที่ ๑๙ มิ.ย.๕๗ เวลา ๑๗๐๐

ผู้ประกาศ : น.อ.ไพฑูรย์ ปัญญสิน  | 2014-06-16 เวลา 10:11 น. 

  ประกาศผลสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน สายวิทยาการ ขส.ทร. ประจำปี 2557


เอกสารแนบ : Final-57.pdf
ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.เอกวัฒน์ ประภารัตน์รังสี  | 2014-06-13 เวลา 17:08 น. 

  ประกาศสำนักงานตรวจสอบภายในทหารเรือ เรื่อง สอบนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อนยศเป็น น.ต. ประจำปี ๒๕๕๗


เอกสารแนบ : pakar.pdf
เว็บไซต์ : http://www.audit.navy.mi.th
ผู้ประกาศ : พ.จ.ท.สมปอง ทองใบ  | 2014-06-13 เวลา 09:48 น. 

  ขอเชิญชมการแข่งขันฟุตบอล YAMAHA LEAGUE 1 ระหว่าง สโมสรราชนาวี พบกับ สโมสรกระบี่ เอฟซี

 • คณะอนุกรรมการฟุตบอลกองทัพเรือ ขอเชิญชวนข้าราชการ ทหารกองประจำการ พนักงานราชการและครอบครัว ร่วมชมการแข่งขันฟุตบอล ยามาฮ่าลีกวัน ระหว่าง สโมสรฟุตบอลราชนาวี พบกับ สโมสรกระบี่ เอฟซี ในวันเสาร์ที่ ๑๔ มิ.ย.๕๗ เวลา ๑๘๐๐ ณ สนามกีฬาราชนาวีสัตหีบ(กม.๕)เริ่มจำหน่ายบัตรเข้าชมการแข่งขันในเวลาประมาณ ๑๖๐๐

ผู้ประกาศ : ร.อ.สมเกียรติ แท่นงาม  | 2014-06-11 เวลา 11:51 น. 
หน้า 373839