ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน เขียนข่าว

  มารดาของ พ.จ.อ.ชูเกียรติ สมจิตต์ ถึงแก่กรรม

 • ด้วย นางปั่น สมจิตต์ มารดาของ พ.จ.อ.ชูเกียรติ สมจิตต์ จนท.ทดสอบ แผนกเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กวทส.วศ.ทร. ได้ถึงแก่กรรมเมื่อ ๕ ก.ค.๕๗ โดยกำหนดสวด พระอภิธรรม ตั้งแต่ ๖ – ๙ ก.ค.๕๗ เวลา ๑๙๓๐ และฌาปนกิจใน ๑๐ ก.ค.๕๗ เวลา ๑๖๐๐ ณ วัดวรพรตสังฆาวาส ต.บางนาง อ.พานทอง จ.ชลบุรี จึงแจ้งให้ผู้ที่รู้จักคุ้นเคยทราบทั่วกัน

ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.ทรงพล จีนเสถียน  | 2014-07-07 เวลา 09:28 น. 

  แจ้งให้ผู้สอบเลื่อนฐานะเหล่า สบ. ที่เป็นตัวสำรองมารายงานตัวเพื่อเลือกตำแหน่งบรรจุ

 • ขอให้ผู้ที่สอบเลื่อนฐานะจาก จ.อ.เป็น พ.จ.ต.พรรค พศ. เหล่า สบ. ที่ได้ตำแหน่งตัวสำรอง มารายงานตัวเพื่อเลือกตำแหน่งบรรจุ ในัวันอังคารที่ ๘ ก.ค.๕๗ เวลา ๑๐๐๐ ณ ห้องประชุม สบ.ทร. ชั้น ๒ โดยขอให้แจ้งยืนยันการมาเลือกให้ สบ.ทร. ทราบที่หมายเลขโทรศัพท์ ๕๕๔๕๙,๕๕๖๔๕ และ ๕๕๑๙๑ ภายในวันจันทร์ที่ ๗ ก.ค.๕๗ เวลา ๑๒๐๐ (ผู้ที่ไม่มาตามวันและเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์)

ผู้ประกาศ : จ.อ.นันทพงษ์ มั่งมี  | 2014-07-04 เวลา 16:44 น. 

  ขอเชิญส่งชื่อผู้สมควรอยู่่ในหอเกียรติยศชุมพลทหารเรือ

 • ขอความกรุณาผู้ที่จบการศึกษาจากโรงเรียนจ่าทหารเรือทุกรุ่น...ทุกท่าน...แจ้งรายชื่อ ประวัติและผลงาน ผู้ที่เห็นสมควรจะได้รับการจารึกชื่อไว้ในหอเกียรติยศของศิษย์เก่าชุมพลทหารเรือเพื่อเป็นเกียรติประวัติและเป็นตัวอย่างแก่คนรุ่นหลังสืบไป...สำหรับผู้ที่ประกอบคุณงามความดีด้านต่างๆ ดังนี้... 1.ผู้ทำการรบจนได้รับการประกาศเกียรติคุณจากทางราชการ 2.ผู้ที่ประสบความสำเร็จในด้านการเมือง การปกครอง เช่น เป็น ผู้แทนราษฎร นายก อบต.ฯลฯ 3.ผู้ที่ประกอบอาชีพส่วนตัวจนประสบความสำเร็จ เช่น เป็นเจ้าของกิจการที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป ฯลฯ 4.ผู้ที่รับราชการนอก ทร. และทำงานในรัฐวิสาหกิจ จนประสบความสำเร็จ เช่น เป็น ผู้พิพากษา หรืออัยการ ฯลฯ ขอได้โปรดแจ้งที่ ... พลเรือเอก ทวีป สุขพินิจ โทร 084 912 1661 หรือ นาวาเอก วิศิษฐ์ ชาวผ้าขาว โทร 081 135 5513 LineID navy2513 หรือ นาวาตรี วินัย อัมพรต โทร 086 313 4593 ...ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้

ผู้ประกาศ : น.ท.วิศิษฐ์ ชาวผ้าขาว  | 2014-07-04 เวลา 16:06 น. 

  สชร.เชิญล่องเจ้าพระยากับเรืออังสนา ๑๓ ก.ย.๕๗

 • สมาคมศิษย์เก่าชุมพลทหารเรือ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมล่องแม่นำ้เจ้าพระยายามเย็น จากหน้าหอประชุมกองทัพเรือไปยังคลองลัดโพธิ์ พร้อมบริการอาหาร เครื่องดื่ม สุรา เบียร์ และดนตรีไพเราะจากดุริยางค์กองทัพเรือ ... ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557 ...บัตรราคาประหยัด ท่านละ 900 บาท ติดต่อจองบัตรที่ นาวาเอก สมบูรณ์ ถ้วยจินดา โทร 081 835 6196 ด่วน จำนวนจำกัด...

ผู้ประกาศ : น.ท.วิศิษฐ์ ชาวผ้าขาว  | 2014-07-04 เวลา 16:02 น. 

  สำนักงานทหารเรือหญิง ขอเชิญข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการหญิงร่วมงานประชุมประจำปี ๒๕๕๗ ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ วันที่ ๒๔ ก.ค.๕๗ วลา ๐๘๐๐ – ๑๖๐๐ รับของที่ระลึกทุกท่าน

 • สำนักงานทหารเรือหญิง ขอเชิญข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการหญิงร่วมงานประชุมประจำปี ๒๕๕๗ “ใต้ร่มนาวี ชีวีเป็นสุข” กำหนดการ ๐๗๓๐ ลงทะเบียน ๐๘๓๐ ผู้บริหารระดับสูง หน.นขต.ทร./ผู้แทน และผู้ร่วมงาน พร้อมบริเวณจัดงาน ๐๘๔๕ ประธานพิธีถึงหอประชุมกองทัพเรือ หน.สน.ทร.หญิงและคณะ รอต้อนรับ หน.สน.ทร.หญิง กล่าวรายงาน ประธานเปิดงาน ชมวีดิทัศน์ “สารคดีทหารเรือหญิง” สาธิตศักยภาพการปฏิบัติการของ สห.ทร.หญิง หน.สน.ทร.หญิง นำประธานชมนิทรรศการและรับประทานอาหารว่าง ๑๐๐๐ บรรยายพิเศษ “Happy work place . Happy life and Happy money” โดยอาจารย์ จตุพล ชมภูนิช ๑๑๐๐ ผู้ร่วมงานชมนิทรรศการ รับบริการตรวจสุขภาพ และชมสินค้าคุณภาพที่นำมาจำหน่ายในงาน ๑๒๐๐ รับประทานอาหารกลางวัน ๑๓๐๐ กิจกรรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ๑๖๐๐ ปิดงาน

ผู้ประกาศ : น.ต.หญิง เปรมใจ สุขศิริ  | 2014-07-04 เวลา 10:01 น. 

  ขส.ทร. ของดรถบริการรับ - ส่งข้าราชการ จำนวน ๑๒ เส้นทาง ในวันศุกร์ที่ ๔ ก.ค.๕๗ ทั้งเที่ยวเช้าและเที่ยวเย็น

 • ขส.ทร. ของดรถบริการรับ - ส่งข้าราชการ จำนวน ๑๒ เส้นทาง ในวันศุกร์ที่ ๔ ก.ค.๕๗ ทั้งเที่ยวเช้าและเที่ยวเย็น ดังนี้
  ๑. สาย อ.
  - สาย อ.๑ ขส.ทร. - อจปร.อร.
  - สาย อ.๕ คลองชักพระ - อจปร.อร.
  - สาย อ.๖ บางขุนนนท์ - อจปร.อร.
  - สาย อ.๗ บางแค - อจปร.อร.
  - สาย อ.๘ หมู่บ้าน ทร. - อจปร.อร. (คันที่ ๑ - ๒)
  - สาย อ.๙ แฟลตทุ่งมหาเมฆ - อจปร.อร.
  - สาย อ.๑๓ กลน.กร. - อจปร.อร.
  - สาย อ.๑๔ บางยี่เรือ - อจปร.อร.
  ๒. สาย ข.
  - สาย ข.๑ สุขสวัสดิ์ ๒๖ - ขส.ทร.
  - สาย ข.๔ อ.ไทรน้อย - ขส.ทร.
  - สาย ข.๕ สนามกีฬาธูปเตมีย์ (แยกคูคต) - ขส.ทร.
  ๓. สาย ส.
  - สาย ส.๔ สุขสวัสดิ์ ๒๖ - สรส.
  ***เนื่องจากติดภารกิจ รับทหารใหม่ จาก ศฝท.ยศ.ทร. อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ส่งให้หน่วยต่างๆ ในพื้นที่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
  ***รายละเอียดเพิ่มเติมประสาน แผนกรถยนต์โดยสาร กรย.ขส.ทร. โทร.๕๕๔๙๒ และ ๕๕๔๐๕

ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.ทองพูน พงษ์ภา  | 2014-07-03 เวลา 13:53 น. 

  ประกาศกรมสารบรรณทหารเรือ เรื่อง ผลการสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ประจำปี 2557


เว็บไซต์ : http://www.admin.navy.mi.th/news/read_news.php?id_news=31
ผู้ประกาศ : ร.ท.อนุรักษ์ แรงกลาง  | 2014-07-03 เวลา 13:43 น. 

  ประกาศ ขส.ทร. เรื่อง กำหนดหมายเลขประจำตัวผู้เข้าสอบ และรายละเอียดการสอบวิชาชีพนายทหารสัญญาบัตร เพื่อเลื่อนยศเป็น น.ท.และ น.ต.ประจำปี 2557


เอกสารแนบ : 0214250757.pdf
ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.เอกวัฒน์ ประภารัตน์รังสี  | 2014-07-02 เวลา 15:29 น. 

  งานเลี้ยงรับ นรจ.จบใหม่และส่งพี่ที่เกษียณอายุราชการ เหล่าทหารการเงิน

 • ขอเชิญร่วมงานเลี้ยงรับ นรจ.จบใหม่และส่งพี่ที่เกษียณอายุราชการ เหล่าทหารการเงิน ในวันศุกร์ที่ 4 ก.ค. 57 ณ ห้องปิ่นเกล้า สโมสรกรมแพทย์ทหารเรือ ตั้งแต่ เวลา 1730 พื้นที่ สัตหีบประสาน ร.ต.วรพจน์ ศ. 62518 / 0871045345 พ.จ.อ.ภูวนัย น. 75032 / 0819409065 พื้นที่ กทม.ประสาน ร.ท.ชลนที ช. 53238 / 0813641627

เว็บไซต์ : http://info.navy.mi.th/finance/webboard/showquestion.php?qs_qno=938
ผู้ประกาศ : ร.ท.วุฒิพงษ์ บุญปกครอง  | 2014-07-02 เวลา 15:04 น. 

  ขส.ทร. รับสมัครกำลังพลสายวิทยาการ ขส.ทร.ไปปฏิบัติราชการที่ นรข.ในวาระ ต.ค.๕๗ กำหนด ๒ ปี (ส่งถึง ขส.ทร.ภายใน ๑๘ ก.ค.๕๗)

 • ขส.ทร. รับสมัครกำลังพลสายวิทยาการ ขส.ทร.ไปปฏิบัติราชการที่ นรข.ในวาระ ต.ค.๕๗ กำหนด ๒ ปี

ผู้ประกาศ : ร.ท.สัญญา คงไชย  | 2014-07-02 เวลา 10:37 น. 

  ขส.ทร.รับสมัครนายทหารประทวน ชั้นยศ จ.ต. - พ.จ.อ. พรรค นว.เหล่า ขส. จำนวน 2 นาย ผลัดเปลี่ยนที่ ศรภ.ทร.เกาะช้าง ประจำปี 58 (ส่งถึง ขส.ทร. ภายใน ๑๘ ก.ค.๕๗)

 • ขส.ทร.รับสมัครนายทหารประทวน ชั้นยศ จ.ต. - พ.จ.อ. พรรค นว.เหล่า ขส. จำนวน 2 นาย ผลัดเปลี่ยนที่ ศรภ.ทร.เกาะช้าง ประจำปี 58

ผู้ประกาศ : ร.ท.สัญญา คงไชย  | 2014-07-02 เวลา 10:32 น. 

  วันคล้ายวันสถาปนา สบ.ทร.ประจำปี 2557

 • กำหนดการ เวลา 0700 - พิธีบวงสรวงสังเวยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช - พิธีสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช - พิธีบวงสรวงสังเวยเจ้าพ่อหนู - พิธีบวงสรวงสังเวยพระสยามเทวาธิราช พระบรมรูปรัชกาลที่ 4 รัชกาลที่ 5 และพระรูป พล.ร.อ.พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เวลา 0845 - จก.สบ.ทร.ต้อนรับนายทหารชั้นผู้ใหญ่และผู้รับเชิญ เวลา 0900 - พิธีสงฆ์ เวลา 0945 - จัดเลี้ยงอาหารว่างแก่นายทหารชั้นผู้ใหญ่และผู้รับเชิญ เวลา 1040 - พิธีมอบทุนการศึกษา เวลา 1130 - จัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่กำลังพล สบ.ทร. เวลา 1300 - พิธีเปิดห้องประวัติสารบรรณ

เว็บไซต์ : http://info.navy.mi.th/navy_admin/news/read_news.php?id_news=30
ผู้ประกาศ : ร.ท.อนุรักษ์ แรงกลาง  | 2014-07-02 เวลา 10:11 น. 

  ขอเชิญชมการแข่งขันฟุตบอล YAMAHA LEAGUE 1 ระหว่าง สโมสรฟุตบอลราชนาวี พบกับ สโมสรยาสูบ ศุลกากร เอฟซี

 • คณะอนุกรรมการฟุตบอลกองทัพเรือ ขอเชิญชวนข้าราชการ ทหารกองประจำการ พนักงานราชการและครอบครัว ร่วมชมการแข่งขันฟุตบอล ยามาฮ่าลีกวัน ระหว่าง สโมสรฟุตบอลราชนาวี พบกับ สโมสรยาสูบ ศุลกากร เอฟซี ในวันเสาร์ที่ ๕ ก.ค.๕๗ เวลา ๑๘๐๐ ณ สนามกีฬาราชนาวีสัตหีบ(กม.๕)

ผู้ประกาศ : ร.อ.สมเกียรติ แท่นงาม  | 2014-07-02 เวลา 09:28 น. 

  สอ.กฝร. จะปิดทำการในวันที่ 1 ก.ค.57 เนื่องจากเป็นวันหยุดครึ่งปีธนาคาร

 • ประกาศ สอ.กฝร. จะปิดทำการในวันที่ 1 ก.ค.57 เนื่องจากเป็นวันหยุดครึ่งปีธนาคาร สหกรณ์ไม่สามารถทำธุรกรรมการเงินกับธนาคารได้ จึงแจ้งให้สมาชิกทราบโดยทั่วกัน

ผู้ประกาศ : น.ท.หญิงจินดารัตน์ ยิ้มศรีใส  | 2014-06-30 เวลา 15:10 น. 

  ขอความร่วมมือผู้พักอาศัย

 • สำนักงานเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลอาคารที่พักอาศัยส่วนกลางของ ทร.พื้นที่สัตหีบ ขอความร่วมมือจากผู้พักอาศัยทุกท่าน กรุณานำขยะของท่านใส่ถุงและนำมาทิ้งที่ทิ่้งขยะด้านล่าง เพื่อความสะอาด เรียบร้อยและถูกสุขลักษณะ เป็นการส่วนรวม ขอขอบคุณครับ

ผู้ประกาศ : น.อ.มงคล จารุวัฒน์  | 2014-06-28 เวลา 20:05 น. 
หน้า 373839