ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน เขียนข่าว

  การสอบนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อนยศเป็น นาวาโท และ นาวาตรี ประจำปี ๒๕๕๘

  • การสอบนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อนยศเป็น นาวาโท และ นาวาตรี ประจำปี ๒๕๕๘

เอกสารแนบ : test_2558.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เกศนที หอมละม้าย  | 2015-03-24 เวลา 15:18 น. 

   ประกาศกรมพลาธิการทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (รอบสอง)


เว็บไซต์ : http://www.supply.navy.mi.th
ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.สุรวัลย์ สุตะโท  | 2015-03-24 เวลา 14:42 น. 

  มารดาของนายภาคภูมิ จรามร ถึงแก่กรรม

  • ด้วย นางสุภรณ์ จรามร มารดาของ นายภาคภูมิ จรามร ช่างกลโรงงาน แผนกผลิต กผบ.วศ.ทร. ได้ถึงแก่กรรมเมื่อ ๒๑ มี.ค.๕๘ เจ้าภาพกำหนดสวด พระอภิธรรม ตั้งแต่ ๒๒ – ๒๗ มี.ค.๕๘ เวลา ๑๙๐๐ ณ วัดยางสุทธาราม แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ และฌาปนกิจใน ๒๘ มี.ค.๕๘ เวลา ๑๖๐๐ จึงแจ้งให้ข้าราชการที่รู้จักคุ้นเคยทราบ

ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.ทรงพล จีนเสถียน  | 2015-03-24 เวลา 13:37 น. 

  ประกาศกรมการขนส่งทหารเรือ เรื่อง ผลการสรรหา คัดสรร บุคคลพลเรือนเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘


เอกสารแนบ : 24032015085518.pdf
เว็บไซต์ : http://info.navy.mi.th/transport/news/read_news.php?id_news=34
ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.เอกวัฒน์ ประภารัตน์รังสี  | 2015-03-24 เวลา 09:01 น. 

  กำหนดจัดกิจกรรมให้คำปรึกษาและติดตามประเมินผลการจัดการความรู้ของ นขต.ทร. กปช.จต.และ นรข.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

  • กำหนดจัดกิจกรรมให้คำปรึกษาและติดตามประเมินผลการจัดการความรู้ของ นขต.ทร. กปช.จต.และ นรข.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์เืพื่อให้คำแนะนำเครื่องมือที่สำคัญในการดำเนินการการจัดการความรู้ เกณฑ์การประกวดการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ตลอดจนแนะนำวิธีการเขียนวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice : BP)

เอกสารแนบ : 20150323160956.pdf
ผู้ประกาศ : พ.จ.ต.คมสันต์ สวนสวัสดิ์  | 2015-03-24 เวลา 07:23 น. 

  ขอให้หน่วยดำเนินการรายงานความก้าวหน้าการจัดการความรู้ของหน่วยในรอบ 6 เดือน

  • ขอให้หน่วยดำเนนการรายงานความก้าวหน้าการจัดการความรู้ของหน่วยในรอบ 6 เดือน

เอกสารแนบ : 20150323140537.pdf
ผู้ประกาศ : พ.จ.ต.คมสันต์ สวนสวัสดิ์  | 2015-03-23 เวลา 14:21 น. 

  ประกาศ พธ.ทร. เรื่อง การสอบแข่งขันจัดอันดับเพื่อเลื่อนฐานะนายทหารประทวน


เว็บไซต์ : http://www.supply.navy.mi.th
ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.สุรวัลย์ สุตะโท  | 2015-03-23 เวลา 09:27 น. 

  ประกาศกรมสรรพาวุธทหารเรือ เรื่อง ประกาศผลสอบ

  • คณะกรรมการ ฯ ได้ดำเนินการสอบข้อเขียน กลุ่มงานบริการ เสร็จสิ้นแล้ว มีผู้ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๕๐ มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

เอกสารแนบ : final2557.pdf
เว็บไซต์ : http://ordn.navy.mi.th
ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.ยอดชาย นิลญาณ  | 2015-03-20 เวลา 08:59 น. 

  ฐท.สส.ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานเทคนิค และกลุ่มงานบริการ รวมจำนวน ๓๐ อัตรา

  • ฐท.สส. มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเทคนิค และกลุ่มงานบริการ รวมจำนวน ๓๐ อัตรา โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๓ - ๓๑ มี.ค.๕๘ เวลา ๐๙๐๐ - ๑๕๓๐ ในเวลาราชการ สถานที่รับสมัคร ตามสังกัดที่เปิดอัตราสอบ

เอกสารแนบ : IMG_NEW.pdf
ผู้ประกาศ : จ.อ.เพิ่มพงษ์ อุพัฒน์  | 2015-03-19 เวลา 12:05 น. 

  ประกาศสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ เอกสารอ้างอิง วิชาที่สอบ


เอกสารแนบ : reference.pdf
ผู้ประกาศ : น.ต.จิรายุ สุใต้ทอน  | 2015-03-19 เวลา 10:02 น. 

  ประกาศสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (รอบสอง)


เอกสารแนบ : RecruitSecoundRound.pdf
ผู้ประกาศ : น.ต.จิรายุ สุใต้ทอน  | 2015-03-19 เวลา 09:59 น. 

  ประกาศสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ เรื่อง แก้ไขประกาศสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ


เอกสารแนบ : CorrectAnnounceNrdo.pdf
ผู้ประกาศ : น.ต.จิรายุ สุใต้ทอน  | 2015-03-19 เวลา 09:52 น. 

  ประกาศกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือขยายระยะเวลาการรับสมัครพนักงานราชการ

  • ประกาศกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือขยายระยะเวลาการรับสมัครพนักงานราชการ ตั้งแต่ 19 มี.ค.58 - 25 มี.ค.58

เว็บไซต์ : http://www.science.navy.mi.th/download/ERP_appRe.pdf
ผู้ประกาศ : พ.จ.ท.พีระพงษ์ สิงห์โตแก้ว  | 2015-03-19 เวลา 09:51 น. 

  วศ.ทร. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบความรู้เป็นพนักงานราชการ งป.58

  • วศ.ทร. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบความรู้เป็นพนักงานราชการ งป.58

เอกสารแนบ : ERP_app_Result.pdf
เว็บไซต์ : http://info.navy.mi.th/science
ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.หญิงณัฐฌา รากแก้ว  | 2015-03-17 เวลา 14:38 น. 

  กหส.ยศ.ทร.รับโอนย้ายข้าราชการ ชั้นยศ จ.ต.-จ.อ. ทุกพรรค-เหล่า จำนวน ๑ อัตรา

  • กหส.ยศ.ทร. มีอัตรา(จ.อ.)พรรคพิเศษ เหล่าทหารสารบรรณ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องสมุด แผนกห้องสมุดลับ กหส.ยศ.ทร.(พื้นที่ศาลายา) ว่าง จำนวน ๑ ตำแหน่ง ผู้ใดสนใจจะสมัครขอโอนย้าย กรุณาติดต่อ กหส.ยศ.ทร. โทร. ๕๓๔๓๖

ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.ชัยพันธ์ ไกรศิริ  | 2015-03-17 เวลา 09:31 น. 
หน้า 373839