ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน เขียนข่าว

  ขส.ทร.ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรดับเพลิงและกู้ภัย (สัญญาบัตร) ประจำปี งป.๕๗


เอกสารแนบ : 22012014135851.pdf
ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.เอกวัฒน์ ประภารัตน์รังสี  | 2014-01-22 เวลา 14:16 น. 

  แจ้งกำหนดการชำระค่าเช่าที่ดินราชพัสดุ ประจำปี 2557

 • คณะทำงานโครงการบ้านสวัสดิการกองทัพเรือพื้นที่สัตหีบ แจ้งว่าสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี ได้จัดจนท.มาบริการรับชำระค่าเช่าที่ดินราชพัสดุ ประจำปี 2557 ใน 30-31 ม.ค.57

เอกสารแนบ : Untitled.pdf01.pdf
ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.ปราการ ดำริห์กิจ  | 2014-01-22 เวลา 10:16 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ ร.ต.สอาด ทัดนำธง บิดา น.ท.หญิง รุจินี เปรมชาวนา

 • ข่าวการถึงแก่กรรมของ ร.ต.สอาด ทัดนำธง บิดา น.ท.หญิง รุจินี เปรมชาวนา หน.พัฒนาระบบบริหารงาน กพบ.สปช.ทร. กำหนดสวดพระอภิธรรม วันที่ 20 - 24 ม.ค.57 ณ วัดเสมียนนารี ศาลา 8 เวลา 1900 และพระราชทานเพลิงศพ วันที่ 25 ม.ค.57 เวลา 1500

ผู้ประกาศ : พ.จ.ต.คมสันต์ สวนสวัสดิ์  | 2014-01-21 เวลา 08:19 น. 

  คณะกรรมการจัดเข้าพักอาศัยในอาคารที่พักอาศัยส่วนกลาง ทร. พื้นที่กรุงเทพฯ จะดำเนินการจับสลากเพื่อเลือกพื้นที่พักอาศัย


เอกสารแนบ : Lotto1.pdf
ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.ทิชากร ศรีสุวรรณ์  | 2014-01-17 เวลา 15:06 น. 

  ขออนุมัติเปิดการอบรมหลักสูตรการบริหารงาน และงบประมาณ (ระดับผู้บริหาร) ประจำปี งป.57

 • ขออนุมัติเปิดการอบรมหลักสูตรการบริหารงาน และงบประมาณ (ระดับผู้บริหาร) ประจำปี งป.57

เอกสารแนบ : B.management.pdf
ผู้ประกาศ : พ.จ.ต.คมสันต์ สวนสวัสดิ์  | 2014-01-17 เวลา 10:07 น. 

  กำหนดเปิดการอบรมหลักสูตรตามแผนการฝึกและศึกษาของ กร.

 • กฝร. กำหนดเปิดการอบรมหลักสูตรตามแผนการฝึกและศึกษาของ กร. ประจำเดือน เม.ย.๕๗ และให้หน่วยต่าง ๆ กรุณาแจ้งรายชื่อและตำแหน่งข้าราชการที่มีความประสงค์สมัครเข้ารับการอบรมถึง กฝร. ภายในวันที่ ๒๘ ก.พ.๕๗

เว็บไซต์ : http://www.fleet.navy.mi.th/ftc/268.php
ผู้ประกาศ : น.ท.หญิงจินดารัตน์ ยิ้มศรีใส  | 2014-01-16 เวลา 17:56 น. 

  ขส.ทร. ของดรถบริการรับ - ส่งข้าราชการ จำนวน ๓๐ เส้นทาง ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ม.ค.๕๗ ทั้งเที่ยวเช้าและเที่ยวเย็น

 • ขส.ทร. ของดรถบริการรับ - ส่งข้าราชการ จำนวน ๓๐ เส้นทาง ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ม.ค.๕๗ ทั้งเที่ยวเช้าและเที่ยวเย็น ดังนี้
  ๑. สาย อ.
  - สาย อ.๑ ขส.ทร. -อจปร.อร.
  - สาย อ.๒ นนทบุรี - อจปร.อร.
  - สาย อ.๓ นนทบุรี - อจปร.อร.
  - สาย อ.๕ คลองชักพระ -อจปร.อร.
  - สาย อ.๖ บางขุนนนท์ - อจปร.อร.
  - สาย อ.๗ บางแค - อจปร.อร.
  - สาย อ.๘ หมู่บ้าน ทร. คันที่ ๑ และคันที่ ๒ - อจปร.อร.
  - สาย อ.๙ แฟลตทุ่งมหาเมฆ - อจปร.อร.
  - สาย อ.๑๐ อร.(สัญญาบัตร) 1 - อจปร.อร.
  - สาย อ.๑๑ อร.(สัญญาบัตร) 2 - อจปร.อร.
  - สาย อ.๑๓ กลน.กร.-อจปร.อร.
  - สาย อ.๑๔ บางยี่เรือ - อจปร.อร.
  ๒. สาย ข.
  - สาย ข.๑ สุขสวัสดิ์ 26 - ขส.ทร.
  - สาย ข.๒ แฟลตทุ่งมหาเมฆ -ขส.ทร.
  - สาย ข.๓ สถานีรถไฟรังสิต - ขส.ทร. (รังสิต 1)
  - สาย ข.๔ อ.ไทรน้อย - ขส.ทร.
  - สาย ข.๕ สนามกีฬาธูปเตมีย์ (แยกคูคต) - ขส.ทร. (รังสิต 2)
  ๓. สาย ส.
  - สาย ส.๑ กรม สห.ทร. - สรส.
  - สาย ส.๒ รร.พาณิชย์ธนบุรี - สรส.
  - สาย ส.๓ พธ.ทร. - สรส.
  - สาย ส.๔ สุขสวัสดิ์ ๒๖ - สรส.
  ๔. สาย ร.
  - สาย ร.๑ อจปร.อร. คันที่ ๑ และคันที่ ๒ - ขส.ทร.
  - สาย ร.๒ บางนา คันที่ ๑ และคันที่ ๒ - ขส.ทร.
  - สาย ร.๓ อ้อมใหญ่ - ขส.ทร.
  - สาย ร.๔ สรส. - ขส.ทร.
  - สาย ร.๖ หมู่บ้านเอื้ออาทรฯ คันที่ ๑ และคันที่ ๓ - บก.ทร.

  *** รายละเอียดเพิ่มเติมประสาน แผนกรถยนต์โดยสาร กรย.ขส.ทร. โทร. ๕๕๔๐๕ และ ๕๕๔๙๒

ผู้ประกาศ : ร.ท.สัญญา คงไชย  | 2014-01-15 เวลา 12:46 น. 

  ชำระค่าเช่าที่ดินราชพัสดุ ประจำปี ๒๕๕๗ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี แจ้งกำหนดการชำระค่าเช่าที่ดินราชพัสดุ ประจำปี ๒๕๕๗ ตามโครงการบ้านสวัสดิการ ทร.พื้นที่สัตหีบ (กม.๑๐) โดยสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี จัด จนท.มาบริการรับชำระค่าเช่าที่ดิน ระหว่างวันที่ ๓๐ – ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ ณ โครงการบ้านสวัสดิการ ทร.พื้นที่สัตหีบ (กม.๑๐) ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยในวันที่ ๓๐ ม.ค.๕๗ เวลา ๐๙๐๐ – ๑๖๐๐ และ ในวันที่ ๓๑ ม.ค.๕๗ เวลา ๐๙๐๐ – ๑๔๐๐


เว็บไซต์ : http://info.navy.mi.th/ncd/main/proclaim/view_proclaim.php?no=2115
ผู้ประกาศ : นาวาโท ศักดา บัวศรี  | 2014-01-14 เวลา 11:36 น. 

  กิจการเดินรถ สวัสดิการ ฐท.สส. เปิดเดินรถตามเวลาปกติ ในวัน ศุกร์ ที่ 17 ม.ค. 57

 • กิจการเดินรถ สวัสดิการ ฐท.สส. จะทำการเปิดเดินรถในเส้นทางปกติ ในวันศุกร์ ที่ 17 ม.ค. 57 เป็นต้นไป สอบถามเที่ยวเวลาเดินรถ ได้ที่ ** ห้องจำหน่าบบัตร ฐท.สส.(ตลาดกองฯ) โทร 71203 ** ห้องจำหน่าบบัตร ฐท.สส.(ปั๊มน้ำมันบางจาก) โทร 73503 ** ห้องจำหน่าบบัตร ท่าราช โทร 55401

ผู้ประกาศ : จ.อ.กวีวัฒน์ เผ่าจินดา  | 2014-01-14 เวลา 10:56 น. 

  ขส.ทร. ของดรถบริการรับ - ส่งข้าราชการ จำนวน ๑๒ เส้นทาง ในวันจันทร์ที่ ๑๓ ม.ค.๕๗ ทั้งเที่ยวเช้าและเที่ยวเย็น

 • ขส.ทร. ของดรถบริการรับ - ส่งข้าราชการ จำนวน ๑๒ เส้นทาง ในวันจันทร์ที่ ๑๓ ม.ค.๕๗ ทั้งเที่ยวเช้าและเที่ยวเย็น ดังนี้
  ๑. สาย อ.
  - สาย อ.๑ ขส.ทร. -อจปร.อร.
  - สาย อ.๖ บางขุนนนท์ - อจปร.อร.
  - สาย อ.๗ บางแค - อจปร.อร.
  - สาย อ.๘ หมู่บ้าน ทร. คันที่ ๑ และคันที่ ๒
  - สาย อ.๙ แฟลตทุ่งมหาเมฆ - อจปร.อร.
  - สาย อ.๑๑ อร.(สัญญาบัตร) 2 - อจปร.อร.
  - สาย อ.๑๓ กลน.กร.-อจปร.อร.
  - สาย อ.๑๔ บางยี่เรือ - อจปร.อร.
  ๒. สาย ข.
  - สาย ข.๑ สุขสวัสดิ์ 26 - ขส.ทร.
  - สาย ข.๕ สนามกีฬาธูปเตมีย์ (แยกคูคต) - ขส.ทร. (รังสิต 2)
  ๓. สาย ส.
  - สาย ส.๑ กรม สห.ทร. - สรส.

  *** ติดภารกิจสนับสนุน สห.ทร. จำนวน ๕ คัน รร.เสธ.ทร.และ กพร.ทร. จำนวน ๔ คันและการฝึกของ กรย.ขส.ทร. จำนวน ๓ คัน
  *** รายละเอียดเพิ่มเติมประสาน แผนกรถยนต์โดยสาร กรย.ขส.ทร. โทร. ๕๕๔๐๕ และ ๕๕๔๙๒

ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.สัญญา คงไชย  | 2014-01-10 เวลา 16:35 น. 

  กิจการเดินรถ สวัสดิการ ฐท.สส. ขอเปลี่ยนจุดจำหน่ายบัตรโดยสาร

 • กิจการเดินรถ สวัสดิการ ฐท.สส. ขอเปลี่ยนจุดจำหน่ายบัตรโดยสาร จากเดิมที่ท่าราชวรดิฐ เป็น จุดรับผู้โดยสารที่บางนา ตั้งวันที่ 13 ม.ค.57 เที่ยว 0900 เป็นต้นไป จนกว่าเหตุการณ์ทางการเมืองจะสงบ รับคำสั่ง ผจก.กิจการเดินรถ สวัสดิการ ฐท.สส.

ผู้ประกาศ : จ.อ.กวีวัฒน์ เผ่าจินดา  | 2014-01-10 เวลา 11:57 น. 

  ขส.ทร.ขอแจ้งการปรับเส้นทางรถยนต์โดยสารบริการ รับ - ส่ง ข้าราชการ ทร. จำนวน 4 เส้นทาง

 • จากสถานการณ์ การชุมนุมของกลุ่มประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กปปส.) ใน ๑๓ ม.ค.๕๗

เอกสารแนบ : 10012014095907.pdf
ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.เอกวัฒน์ ประภารัตน์รังสี  | 2014-01-10 เวลา 10:19 น. 

  ขส.ทร. ของดรถบริการรับ - ส่งข้าราชการ จำนวน ๑๘ เส้นทาง ในวันศุกร์ที่ ๑๐ ม.ค.๕๗ ทั้งเที่ยวเช้าและเที่ยวเย็น

 • ขส.ทร. ของดรถบริการรับ - ส่งข้าราชการ จำนวน ๑๘ เส้นทาง ในวันศุกร์ที่ ๑๐ ม.ค.๕๗ ทั้งเที่ยวเช้าและเที่ยวเย็น ดังนี้
  ๑. สาย อ.
  - สาย อ.๑ ขส.ทร. -อจปร.อร.
  - สาย อ.๒ นนทบุรี - อจปร.อร.
  - สาย อ.๕ คลองชักพระ -อจปร.อร.
  - สาย อ.๖ บางขุนนนท์ - อจปร.อร.
  - สาย อ.๗ บางแค - อจปร.อร.
  - สาย อ.๘ หมู่บ้าน ทร. คันที่ ๑ และคันที่ ๒
  - สาย อ.๙ แฟลตทุ่งมหาเมฆ - อจปร.อร.
  - สาย อ.๑๑ อร.(สัญญาบัตร) 2 - อจปร.อร.
  - สาย อ.๑๓ กลน.กร.-อจปร.อร.
  - สาย อ.๑๔ บางยี่เรือ - อจปร.อร.
  ๒. สาย ข.
  - สาย ข.๑ สุขสวัสดิ์ 26 - ขส.ทร.
  - สาย ข.๒ แฟลตทุ่งมหาเมฆ -ขส.ทร.
  - สาย ข.๔ อ.ไทรน้อย - ขส.ทร.
  - สาย ข.๕ สนามกีฬาธูปเตมีย์ (แยกคูคต) - ขส.ทร. (รังสิต 2)
  ๓. สาย ส.
  - สาย ส.๑ กรม สห.ทร. - สรส.
  - สาย ส.๓ พธ.ทร. - สรส.
  - สาย ส.๔ สุขสวัสดิ์ ๒๖ - สรส.

  *** ติดภารกิจสนับสนุนพิธีการสวนสนาม และการฝึกของ กรย.ขส.ทร. *** รายละเอียดเพิ่มเติมประสาน แผนกรถยนต์โดยสาร กรย.ขส.ทร. โทร. ๕๕๔๐๕ และ ๕๕๔๙๒


ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.สัญญา คงไชย  | 2014-01-09 เวลา 14:42 น. 

  กิจการเดินรถ สวัสดิการ ฐท.สส. ขอกำหนดจุดรับ - ส่ง ผู้โดยสาร ชั่วคราว วันที่ 13 ม.ค.57

 • ด้วยสถานการณ์ทางการเมืองของประเทศไม่เรียบร้อย หลังกลุ่ม กปปส. เตรียมชุมนุมปิดกรุงเทพ ฯ ในวันที่ 13 ม.ค.57 เป็นเหตุทำให้ไม่สามารถเข้าไปรับ – ส่ง ผู้โดยสารท่าราชวรดิฐ ได้ เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารและทรัพย์สินของทางราชการ กิจการเดินรถ สวัสดิการ ฐท.สส. จึงขอกำหนดจุดรับ – ส่ง ผู้โดยสารจากเดิมจอดรับ – ส่ง ผู้โดยสารท่าราชวรดิฐ เป็น จุดจอดรถรับ – ส่ง ผู้โดยสารบางนา แทน ตั้งแต่ 13 ม.ค.57 เป็นต้นไป จนกว่าเหตุการณ์จะสงบ รับคำสั่ง ผจก.กิจการเดินรถ สวัสดิการ ฐท.สส.

ผู้ประกาศ : จ.อ.กวีวัฒน์ เผ่าจินดา  | 2014-01-09 เวลา 14:12 น. 

  การพิจารณาบำเหน็จครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (๑ เม.ย.๕๗)


เอกสารแนบ : DOC_0503_58.pdf
ผู้ประกาศ : น.ต.วิทยา สวัสดิ์มี  | 2014-01-06 เวลา 16:58 น. 
หน้า 373839