ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน เขียนข่าว

  สปช.ทร.ขอแจ้งกำหนดการรับข้อสอบวิชาชีพ ในการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ เพื่อรองรับการปฏิบัติงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากร ทร. จาก สปช.ทร.

 • สปช.ทร.ขอแจ้งกำหนดการรับข้อสอบวิชาชีพ ในการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ เพื่อรองรับการปฏิบัติงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากร ทร. จาก สปช.ทร. ณ กวพ.สปช.ทร. อาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ ชั้น ๔ วังนันทอุทยาน ในวันศุกร์ที่ ๑๓ มี.ค.๕๘ เวลา ๐๙๐๐ – ๑๑๐๐

เอกสารแนบ : exam.pdf
ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.หญิง พรพนา ซิ้มสวัสดิ์  | 2015-03-09 เวลา 13:48 น. 

  ขอให้หน่วยส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมเป็นคณะทำงานร่วมพิจารณาการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างระบบ RTN ERP กับ ระบบ SUPPINV 1-3

 • เพื่อให้การเสนอขออนุมัติคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานร่วมพิจารณาการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างระบบ RTN ERP กับ ระบบ SUPPINV 1-3 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ กบ.ทร. กง.ทร. สตน.ทร. อร. สพ.ทร. ส่งรายชื่อผู้แทนหน่วยละ ๑ นาย และ พธ.ทร. ส่งรายชื่อ ๒ นาย ชั้นยศ ร.ต. - น.อ.พิเศษ เข้าร่วมเป็นคณะทำงาน ฯ โดยเสนอรายชื่อให้ สปช.ทร. ภายใน ๑๖ มี.ค.๕๘

ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.หญิง พรพนา ซิ้มสวัสดิ์  | 2015-03-09 เวลา 10:07 น. 

  กง.ทร.ร่วมกับสรรพากร บริการรับชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ณ ชั้นล่าง กง.ทร.ใน 10-11 มี.ค.58

 • ตามที่ กง.ทร.ประสานสรรพากรพื้นที่ กทม.30 เพื่ออำนวยความสะดวกและให้บริการรับชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปีภาษี 2557 พื้นที่วังนันทอุทยาน ณ บก.ทร.(ใหม่) ไปแล้วเมื่อ 3 มี.ค.58 นั้น สำหรับพื้นที่พระราชวังเดิมจะให้บริการโดยสรรพากร(บางกอกใหญ่) ในวันอังคารที่ 10 และพุธที่ 11 มี.ค.58 ณ ชั้นล่าง กง.ทร. ...จึงเรียนเชิญเข้ารับบริการในวันและเวลาดังกล่าว

ผู้ประกาศ : น.ท.ชนินทร์ มาศิริโรจน์  | 2015-03-06 เวลา 15:19 น. 

  บิดาของ นางกัญญา วงษ์ตระกูล ถึงแก่กรรม

 • ด้วย นายสำรวย โหมดอ่อน บิดาของ นางกัญญา วงษ์ตระกูล พนักงานรักษาสถานที่ กวทส.วศ.ทร. ได้ถึงแก่กรรมเมื่อ ๕ มี.ค.๕๘ เจ้าภาพกำหนดสวดพระอภิธรรม ตั้งแต่ ๖ - ๘ มี.ค.๕๘ เวลา ๑๙๓๐ ณ วัดท่าพูด ต.ท่าพูด อ.สามพราน จว.นครปฐม และฌาปนกิจใน ๙ มี.ค.๕๘ เวลา ๑๖๐๐ ณ วัดท่าพูด จว.นครปฐม จึงแจ้งให้ข้าราชการที่รู้จักคุ้นเคยทราบ

ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.ทรงพล จีนเสถียน  | 2015-03-06 เวลา 12:13 น. 

  ประกาศกรมสรรพาวุธทหารเรือ เรื่องรายละเอียดการสอบ

 • ประกาศคณะกรรมการรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เรื่องรายละเอียดการสอบ

เอกสารแนบ : newordn.pdf
เว็บไซต์ : http://www.ordn.navy.mi.th
ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.ยอดชาย นิลญาณ  | 2015-03-06 เวลา 09:29 น. 

  ลืมรหัสผ่านระบบงานกำลังพล (ทำแบบทดสอบความรู้กลไกอาเซียน) สามารถขอได้ที่กำลังพลหน่วยของผู้ประเมิน

 • ลืมรหัสผ่านระบบงานกำลังพล Hrmiss (ทำแบบทดสอบความรู้กลไกอาเซียน) สามารถขอได้ที่กำลังพลหน่วยของผู้ประเมิน ขออีเมล์ ทร. สามารถสมัครลงทะเบียนได้ที่ Member.navy.mi.th

ผู้ประกาศ : พ.จ.ท.พิศณุ ปานสืบเชื้อ  | 2015-03-05 เวลา 14:18 น. 

  เอกชนทำไม่เรียบร้อยหลักตัดต้นไม้

 • เนื่องด้วยภายในเขตฐานทัพเรือสัตหีบจะพบเอกชนเข้ามาตัดต้นไม้บ่อยๆ ซึ่งไม่ทราบว่าหน่วยใดเป็นผู้อนุญาต ปัญหาที่พบบ่อยทุกครั้งคือหลังการตัดต้นไม้แล้ว เอกชนจะนำต้นไม้ที่ตัดแล้วเฉพาะที่เป็นประโยชน์ใช้ได้บรรทุกรถออกไปแล้วจะปล่อยเศษกิ่งไม้ หนาม ทิ้งไว้บริเวณที่ตัดซึ่งบางแห่งเป็นถนนรถวิ่ง ถนนวิ่งออกกำลังกายเช่นที่สวนทัศนาภิรมย์เป็นต้น จึงขอความกรุณา ฐานทัพเรือสัตหีบช่วยดูแลด้วยเพื่อความปลอดภัยของกำลังพลที่พักอาศัย และความสะอาดของพื้นที่ด้วยครับ

ผู้ประกาศ : ร.อ.ไพฑูณ ภาวิไล  | 2015-03-05 เวลา 13:53 น. 

  สอ.วด. ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลเป็นเงินสด มูลค่า 3,500 บาท จำนวน 100 รางวัล จากการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558


เอกสารแนบ : Reward.pdf
ผู้ประกาศ : น.อ.หญิง สุจิตรา บุณยโกมล  | 2015-03-03 เวลา 15:17 น. 

  ประกาศกรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเตรียมจัดส่งไปฝึกอบรมหลักสูตรช่างซ่อมบำรุงเครื่องมือตรวจวัดความสั่นสะเทือน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

 • ด้วย อศ. มีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนช่างซ่อมบำรุงเครื่องมือตรวจวัดความสั่นสะเทือนจาก อล.ทร. จำนวน ๒ นาย (นายทหารสัญญาบัตร จำนวน ๑ นาย และนายทหารประทวน จำนวน ๑ นาย)

เอกสารแนบ : document.pdf
ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.สุธารณ์ สง่าอารีย์กุล  | 2015-03-03 เวลา 15:07 น. 

  พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผช.ผบ.ทร. เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับรางวัล

 • พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผช.ผบ.ทร. เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับรางวัล "พลเรือเอก กวี สิงหะ" ประจำปี ๒๕๕๗ บทความที่ตีพิมพ์ในนิตยสารนาวิกศาสตร์ในแต่ละปี และได้รับคัดเลือกให้เป็นบทความดีเด่น เพื่อเป็นที่ระลึกแก่ "พลเรือเอก กวี สิงหะ" วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๕ อาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน

เว็บไซต์ : http://www.ncit.navy.mi.th/upload/pdf/article.jpg
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เกศนที หอมละม้าย  | 2015-03-03 เวลา 14:55 น. 

  วศ.ทร.รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประจำปี งป.๕๘ จำนวน ๑ อัตรา

 • วศ.ทร.รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประจำปี งป.๕๘ จำนวน ๑ อัตรา รับสมัครตั้งแต่ ๒ - ๑๓ มี.ค.๕๘ ในเวลาราชการ

เอกสารแนบ : ประกาศและใบสมัครพนักงานราชการERP.pdf
เว็บไซต์ : http://www.science.navy.mi.th/
ผู้ประกาศ : ร.ต.นันทพล สังข์แก้ว  | 2015-03-03 เวลา 12:45 น. 

  วศ.ทร.รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประจำปี งป.๕๘ จำนวน ๑ อัตรา

 • วศ.ทร.รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประจำปี งป.๕๘ จำนวน ๑ อัตรา รับสมัครตั้งแต่ ๒ - ๑๓ มี.ค.๕๘ ในเวลาราชการ

เอกสารแนบ : พนักงารราชการerp.pdf
ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.  | 2015-03-02 เวลา 15:49 น. 

  ประกาศโรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพศหญิงเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวสถานพยาบาล ๑ อัตรา

 • รับสมัครบุคคลทั่วไปเพศหญิงเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวสถานพยาบาล ๑ อัตรา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการและสถิติ

เว็บไซต์ : http://www.nmd.go.th/bangkokmed
ผู้ประกาศ : ร.ท.เชาวลิต มันทะกะ  | 2015-03-02 เวลา 14:20 น. 

  ประกาศกรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ เรื่องรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

 • กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริการ ตำแหน่งพนักงานการเงินและการบัญชี กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จำนวน ๒ อัตรา

เอกสารแนบ : humanelec.pdf
ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.สุธารณ์ สง่าอารีย์กุล  | 2015-03-02 เวลา 13:37 น. 

  ลืมรหัสผ่านระบบงานกำลังพล (ทำแบบทดสอบความรู้กลไกอาเซียน)โทรสอบถามได้ที่เบอร์ 54645,55768,55769,58429

 • ลืมรหัสผ่านระบบงานกำลังพล (ทำแบบทดสอบความรู้กลไกอาเซียน) กรณีที่จำ User name ได้ โทรสอบถามได้ที่เบอร์ 54645,55768,55769,58429

ผู้ประกาศ : ว่าที่ น.ท.หญิง จิรานุช รอดคลองตัน  | 2015-03-02 เวลา 10:03 น. 
หน้า 373839