ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน เขียนข่าว

  ขส.ทร.ขอแจ้งรายชื่อและคะแนนเพิ่ม ของผู้มีสิทธิสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน สายวิทยาการ ขส.ทร. ประจำปี งป.57


เอกสารแนบ : 57_view.pdf
ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.เอกวัฒน์ ประภารัตน์รังสี  | 2014-05-02 เวลา 15:00 น. 

  วศ.ทร.จัดกิจกรรมอบรมเทควันโดให้แก่บุตรหลานข้าราชการ ทหาร ลูกจ้างพนักงานราชการ วศ.ทร./สวพ.ทร.และเยาวชน

 • นาวาเอก ประพนธ์ อู่ศิริจันทร์ รองเจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาเครือข่ายสร้างเสริมคุณภาพชีวิตกำลังพล ฯ โดยจัดกิจกรรมอบรมเทควันโดให้แก่เยาวชน ในพื้นที่เขตทวีวัฒนา เพื่อให้บุตรหลาน ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการและเยาวชนในเขตพื้นที่ทวีวัฒนาใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอมให้เป็นประโยชน์ ส่งเสริมการออกกำลังกายและฝึกทักษะในการป้องกันตัว ใน ๒๘ เม.ย. – ๑๕ พ.ค.๕๗ (๑๒ ครั้ง) เวลา ๐๙๓๐ – ๑๕๐๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๕ อาคาร บก.วศ.ทร./สวพ.ทร.

เว็บไซต์ : http://www.science.navy.mi.th/images57/2014-04-28%20taekwondo/
ผู้ประกาศ : น.ต.หญิงนฤมล เพ็งพลอย  | 2014-05-02 เวลา 14:17 น. 

  วศ.ทร.ไปปฏิบัติราชการสนับสนุนงานด้านส่งกำลังบำรุงสายวิทยาศาสตร์ให้กับ กปช.จต. จ.จันทบุรี ใน ๒๒-๒๔ เม.ย.๕๗

 • พลเรือตรี มิ่ง อิ่มวิทยา เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือและคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ของกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เยี่ยมคำนับ พลเรือตรี นพพร วุฒิรณฤทธิ์ รอง ผบ.กปช.จต./กจต. และเข้าร่วมประชุมหารือการสนับสนุนการส่งกำลังบำรุงสายวิทยาศาสตร์ พร้อมรับฟังอุปสรรค/ข้อขัดข้อง เมื่อ 22 24 เม.ย.57 ณ ห้องประชุม กปช.จต./กจต. อ.เมือง จ.จันทบุรี รวมทั้งเยี่ยม จนท.ปฏิบัติราชการเก็บตัวอย่างน้ำและตรวจคุณภาพน้ำ ณ มวบ.31 สนามบินท่าใหม่ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

เว็บไซต์ : http://www.science.navy.mi.th/images57/2014-04-22%20korjortor/
ผู้ประกาศ : น.ต.หญิงนฤมล เพ็งพลอย  | 2014-05-02 เวลา 14:07 น. 

  วศ.ทร.จัดพิธีปิดหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้น จ.อ.เหล่าวิทยาศาสตร์และมอบประกาศนียบัตร ปี ๒๕๕๗

 • พลเรือตรี มิ่ง อิ่มวิทยา เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปิดหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นจ่าเอก ประจำปี งป.2557 โรงเรียนวิทยาศาสตร์ทหารเรือ และมอบประกาศนียบัตร ณ หน้าห้องผู้บังคับบัญชา กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือเมื่อ 25 เม.ย.57

เว็บไซต์ : http://www.science.navy.mi.th/images57/2014-04-25%20close%20cpo1/
ผู้ประกาศ : น.ต.หญิงนฤมล เพ็งพลอย  | 2014-05-02 เวลา 13:48 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรม

 • ข่าวการถึงแก่กรรมของ นายจบ บุญก่อ บิดา น.ต.บรรเจิด บุญก่อ นตน.รุ่นที่ ๓๘ นนร.รุ่นที่ ๙๕ นทน.สธ.ทร.รุ่นที่ ๗๔ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ ๑. ถึงแก่กรรมเมื่อ ๑ พ.ค.๕๗ ๒. กำหนดสวดพระอภิธรรม ตั้งแต่ ๒ – ๗ พ.ค.๕๗ ณ บ้านเลขที่ ๑๒๒ ม.๓ ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จว.ชลบุรี ๓. กำหนดฌาปนกิจศพ ในวันที่ ๘ พ.ค.๕๗ เวลา ๑๖๐๐ ณ วัดหนองเกตุใหญ่ ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จว.ชลบุรี ๔. น.ต.ธนรบ มณีวรรณ นทน.สธ.ทร.รุ่นที่ ๗๔ (โทร.๕๔๓๙๒) ผู้แจ้ง

ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.วีระพงษ์ วงค์มณี  | 2014-05-02 เวลา 09:33 น. 

  ข้าราชการเสียชีวิต

 • ร.อ.โสฬสถ์ สุวรรณลาภ หัวหน้าหมวดคลังพัสดุ แผนกช่าง ฝูงบิน ๒๐๒ กองบิน ๒ กบร.กร. ได้ถึงแก่กรรมเม่ือ ๒๙ เม.ย.๕๗ และเจ้าภาาพกำหนดสวดพระอภิธรรมศพจนถึง ๒ พ.ค.๕๗ เวลา ๑๙๐๐ และฌาปนกิจศพในวันเสาร์ที่ ๓ พ.ค.๕๗ เวลา ๑๖๐๐ ณ ฌาปนสถาน ทร.สัตหีบ จึงแจ้งให้ผู้รู้จักคุ้นเคยทราบโดยทั่วกัน

ผู้ประกาศ : น.ต.ชำนาญ เจริญมาก  | 2014-04-30 เวลา 10:41 น. 

  ขออนุญาตงดจ่ายน้ำเพื่อซ่อมทำท่อส่งน้ำประปาแตกชำรุดในพื้นที่กรมหลวงชุมพร กองทัพเรือ

 • ๑. กชธ.ฐท.สส. ขออนุญาตงดการจ่ายน้ำตั้งแต่อังคารที่ ๒๙ เม.ย.๕๗ เวลา ๑๒๐๐ และซ่อมทำท่อในวันพุธที่ ๓๐ เม.ย.๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘๓๐ เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ ๒. ส่วนราชการและบ้านพักในพื้นที่ ฐท.สส. รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ.

เอกสารแนบ : 20140430091022.pdf
ผู้ประกาศ : ว่าที่ ร.ท.ธงรบ บุญระเทพ  | 2014-04-30 เวลา 09:16 น. 

  ขส.ทร. ของดรถบริการรับ - ส่งข้าราชการ จำนวน ๖ เส้นทาง ในวันพุธที่ ๓๐ เม.ย.๕๗ ทั้งเที่ยวเช้าและเที่ยวเย็น

 • ขส.ทร. ของดรถบริการรับ - ส่งข้าราชการ จำนวน ๖ เส้นทาง ในวันพุธที่ ๓๐ เม.ย.๕๗ ทั้งเที่ยวเช้าและเที่ยวเย็น ๑. สาย อ.
  - สาย อ.๖ บางขุนนนท์ - อจปร.อร.
  - สาย อ.๗ บางแค - อจปร.อร.
  - สาย อ.๘ หมู่บ้าน ทร. คันที่ ๑ - อจปร.อร.
  - สาย อ.๙ แฟลตทุ่งมหาเมฆ - อจปร.อร.
  - สาย อ.๑๔ บางยี่เรือ - อจปร.อร.
  ๒. สาย ข.
  - สาย ข.๑ สุขสวัสดิ์ 26 - ขส.ทร.
  *** ติดภารกิจสนับสนุน กอง รปภ.ฐท.กท. ๖ คัน *** รายละเอียดเพิ่มเติมประสาน แผนกรถยนต์โดยสาร กรย.ขส.ทร. โทร. ๕๕๔๐๕ และ ๕๕๔๙๒

ผู้ประกาศ : ร.ต.นิยม ยศสมุทร  | 2014-04-29 เวลา 13:49 น. 

  ขส.ทร. ของดรถบริการรับ - ส่งข้าราชการ ทุกเส้นทาง ในวันอังคารที่ ๒๙ เม.ย.๕๗ ทั้งเที่ยวเช้าและเที่ยวเย็น

 • ขส.ทร. ของดรถบริการรับ - ส่งข้าราชการ ทุกเส้นทาง ในวันอังคารที่ ๒๙ เม.ย.๕๗ ทั้งเที่ยวเช้าและเที่ยวเย็น *** ติดภารกิจสนับสนุน ประดับยศนักเรียนจ่า *** รายละเอียดเพิ่มเติมประสาน แผนกรถยนต์โดยสาร กรย.ขส.ทร. โทร. ๕๕๔๐๕ และ ๕๕๔๙๒

ผู้ประกาศ : ร.ต.นิยม ยศสมุทร  | 2014-04-28 เวลา 10:55 น. 

  ประกาศกรมช่างโยธาทหารเรือ เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลพลเรือนเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗


เว็บไซต์ : http://info.navy.mi.th/ncd/main/proclaim/view_proclaim.php?no=2219
ผู้ประกาศ : นาวาโท ศักดา บัวศรี  | 2014-04-24 เวลา 15:32 น. 

  ขส.ทร. ของดรถบริการรับ - ส่งข้าราชการ จำนวน ๑๒ เส้นทาง ในวันศุกร์ที่ ๒๕ เม.ย.๕๗ ทั้งเที่ยวเช้าและเที่ยวเย็น

 • ขส.ทร. ของดรถบริการรับ - ส่งข้าราชการ จำนวน ๑๒ เส้นทาง ในวันศุกร์ที่ ๒๕ เม.ย.๕๗ ทั้งเที่ยวเช้าและเที่ยวเย็น ๑. สาย อ.
  - สาย อ.๑ ขส.ทร. - อจปร.อร.
  - สาย อ.๖ บางขุนนนท์ - อจปร.อร.
  - สาย อ.๗ บางแค - อจปร.อร.
  - สาย อ.๘ หมู่บ้าน ทร. คันที่ ๑ และคันที่ ๒ - อจปร.อร.
  - สาย อ.๙ แฟลตทุ่งมหาเมฆ - อจปร.อร.
  - สาย อ.๑๓ กลน.กร. - อจปร.อร.
  - สาย อ.๑๔ บางยี่เรือ - อจปร.อร.
  ๒. สาย ข.
  - สาย ข.๑ สุขสวัสดิ์ 26 - ขส.ทร.
  - สาย ข.๔ อ.ไทรน้อย - ขส.ทร.
  - สาย ข.๕ สนามกีฬาธูปเตมีย์ (แยกคูคต) - ขส.ทร.
  ๓. สาย ส.
  - สาย ส.๔ สุขสวัสดิ์๒๖ - สรส.
  *** ติดภารกิจสนับสนุน กอง รปภ.ฐท.กท. ๖ คัน รร.สส.สส.ทร. จำนวน ๔ คัน สนับสนุนแข่งเรือใบ รีกัลตา จำนวน ๒ คัน *** รายละเอียดเพิ่มเติมประสาน แผนกรถยนต์โดยสาร กรย.ขส.ทร. โทร. ๕๕๔๐๕ และ ๕๕๔๙๒

ผู้ประกาศ : ร.ต.นิยม ยศสมุทร  | 2014-04-24 เวลา 13:01 น. 

  ขส.ทร. ของดรถบริการรับ - ส่งข้าราชการ จำนวน ๙ เส้นทาง ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ เม.ย.๕๗ ทั้งเที่ยวเช้าและเที่ยวเย็น

 • ขส.ทร. ของดรถบริการรับ - ส่งข้าราชการ จำนวน ๙ เส้นทาง ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ เม.ย.๕๗ ทั้งเที่ยวเช้าและเที่ยวเย็น ดังนี้
  ๑. สาย อ.
  - สาย อ.๑ ขส.ทร. - อจปร.อร.
  - สาย อ.๖ บางขุนนนท์ - อจปร.อร.
  - สาย อ.๗ บางแค - อจปร.อร.
  - สาย อ.๘ หมู่บ้าน ทร. คันที่ ๑ และคันที่ ๒ - อจปร.อร.
  - สาย อ.๙ แฟลตทุ่งมหาเมฆ - อจปร.อร.
  - สาย อ.๑๓ กลน.กร. - อจปร.อร.
  - สาย อ.๑๔ บางยี่เรือ - อจปร.อร.
  ๒. สาย ข.
  - สาย ข.๑ สุขสวัสดิ์ 26 - ขส.ทร.

  *** ติดภารกิจสนับสนุน กอง รปภ.ฐท.กท. ๖ คัน และพื้นที่ควบคุม ๙๐๔ จำนวน ๓ คัน
  *** รายละเอียดเพิ่มเติมประสาน แผนกรถยนต์โดยสาร กรย.ขส.ทร. โทร. ๕๕๔๐๕ และ ๕๕๔๙๒

ผู้ประกาศ : ร.ท.สัญญา คงไชย  | 2014-04-23 เวลา 14:59 น. 

  กพ.ทร.ขอให้พิจารณาบำเหน็จประจำปี 2557 ครึ่งปีหลัง ให้แก่ข้าราชการทหารในสังกัดที่จะพ้นจากราชการเพราะเหตุเกษียณอายุราชการใน 1 ต.ค.57


เว็บไซต์ : http://info.navy.mi.th/person/personal/shownews.php?id=1032&Nameshow=%A2%E8%D2%C7%E1%A8%E9%A7%20%B9%A2%B5.%B7%C3.%E1%C5%D0%CB%B9%E8%C7%C2%E0%A9%BE%D2%D0%A1%D4%A8%20%B7%C3.%20%A2%CD%E3%CB%E9%BE%D4%A8%D
ผู้ประกาศ : น.ท.วิทยา สวัสดิ์มี  | 2014-04-23 เวลา 13:31 น. 

  มติการประชุมเตรียมการทดสอบ ผบ.เรือ ประจำปี งป.๕๗ ของ กร.

 • คณะอนุกรรมการจัดการทดสอบนายทหารสัญญาบัตร (พรรคนาวิน) ได้กำหนดแนวทางการทดสอบนายทหารสัญญาบัตร (พรรคนาวิน) เพื่อจัดทำบัญชีรายชื่อประกอบการพิจารณาบรรจุเป็น ผบ.เรือ ของ กร. ประจำปี ๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ เม.ย.๕๗ ณ ห้องประชุม กฝร. สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี พล.ร.ต.สุชา เคี่ยมทองคำ ผบ.กฝร. เป็นประธานในการประชุม มีมติให้จัดการทดสอบในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มิ.ย.๕๗ รายละเอียดแนวทางการทดสอบสามารถติดตามอ่านได้ที่ http://www.fleet.navy.mi.th/ftc หัวข้อ สอบ ผบ.เรือ ๕๗

เว็บไซต์ : http://www.fleet.navy.mi.th/ftc/390.php
ผู้ประกาศ : น.ท.หญิงจินดารัตน์ ยิ้มศรีใส  | 2014-04-23 เวลา 12:32 น. 

  นายสำเนียง ปุยอ๊อก เสียชีวิต

 • นายสำเนียง ปุยอ๊อก บิดาของ พ.จ.อ.ธนายุทธ ปุยอ๊อก ข้าราชการสังกัด พัน.ขส.กรม สน.สอ.รฝ. ได้เสียชีวิตเมื่อวันที่ ๒๒ เม.ย.๕๗ กำหนดสวดพระอภิธรรมตั้งแต่ ๒๒ - ๒๖ เม.ย.๕๗ เวลา ๑๙๐๐ ณ วัดวังหิน ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี กำหนดฌาปนกิจในวันที่ ๒๗ เม.ย.๕๗ เวลา ๑๖๐๐ จึงแจ้งมายัง นรจ.๓๒ และผู้รู้จักคุ้นเคยทราบโดยทั่วกัน

ผู้ประกาศ : จ.อ.วีระชัย แทนสูงเนิน  | 2014-04-23 เวลา 09:10 น. 
หน้า 373839