ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน เขียนข่าว

  NAVY 42

 • ขอเชิญนักเรียนจ่าทหารเรือ รุ่น 42 ทุกพรรคเหล่า ร่วมงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ ในวันที่ 27 ก.ค. 56 ณ อาคารพละศึกษา ร.ร.สัตหีบ เขตกองเรือยุทธการ(สัตหีบ สาขา 2 ) รายละเอียด สอบถามได้ที่ พงษ์เพชร วันทา .(084-5631288)

ผู้ประกาศ : จ.อ.ยุทธกร จันทร  | 2013-06-14 เวลา 15:08 น. 

  ประกาศ สสท.ทร. เรื่อง ผลสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน จัดอันดับไปราชการ/ศึกษาต่างประเทศเป็นกำลังพลรับเรือประจำปี 56

 • ประกาศ สสท.ทร. เรื่อง ผลสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน จัดอันดับไปราชการ/ศึกษาต่างประเทศเป็นกำลังพลรับเรือประจำปี 56

เว็บไซต์ : http://www.ncit.navy.mi.th/images/stories/doc/results56.pdf
ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.วิรัตน์ นทีวังก์  | 2013-06-14 เวลา 15:03 น. 

  ตรวจสอบชื่อ หมายเลขสอบ สถานที่สอบ และเวลาสอบอัตนัย ผบ.เรือ ของ กร. ประจำปี ๕๖

 • คณะอนุกรรมการจัดการทดสอบนายทหารสัญญาบัตร (พรรคนาวิน) เพื่อจัดทำบัญชีรายชื่อประกอบการพิจารณาบรรจุเป็นผู้บังคับการเรือ ของ กองเรือยุทธการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ขอแจ้งให้ผู้ที่จะเข้ารับการทดสอบ ในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ ตรวจสอบชื่อ หมายเลขสอบ สถานที่สอบ และเวลาสอบอัตนัย ที่ http://www.fleet.navy.mi.th/ftc/105.pdf

เว็บไซต์ : http://www.fleet.navy.mi.th/ftc/105.pdf
ผู้ประกาศ : น.ท.หญิงจินดารัตน์ ยิ้มศรีใส  | 2013-06-14 เวลา 13:32 น. 

  ขส.ทร. ของดรถบริการรับ - ส่งข้าราชการ จำนวน ๗ เส้นทาง ในวันศุกร์ที่ ๑๔ มิ.ย.๕๖ ทั้งเที่ยวเช้าและเที่ยวเย็น ดังนี้

 • ขส.ทร. ของดรถบริการรับ - ส่งข้าราชการ จำนวน ๗ เส้นทาง ในวันศุกร์ที่ ๑๔ มิ.ย.๕๖ ทั้งเที่ยวเช้าและเที่ยวเย็น ดังนี้
  > สาย อจปร.อร.
  - สาย อ.๖ บางขุนนนท์ - อจปร.อร.
  - สาย อ.๗ บางแค - อจปร.อร.
  - สาย อ.๘
     * หมู่บ้าน ทร.คันที่ ๑ - อจปร.อร.
     * หมู่บ้าน ทร.คันที่ ๒ - อจปร.อร.
  - สาย อ.๙ ทุ่งมหาเมฆ - อจปร.อร.
  - สาย อ.๑๓ กลน.กร.-อจปร.อร.
  - สาย อ.๑๔ บางยี่เรือ - อจปร.อร.

  ** รายละเอียดเพิ่มเติมประสานแผนกรถยนต์โดยสาร กรย.ขส.ทร. โทร.55405 และ 55492

ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.สัญญา คงไชย  | 2013-06-13 เวลา 15:58 น. 

  ระบบสารสนเทศการเงิน ด้วย Table Android 4

 • ระบบสารสนเทศกรมการเงินทหารเรือ กับระบบปฏิบัติการ Android บนเครื่อง Tablet

เอกสารแนบ : AndroidTablet2.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ท.บงกฤษณ์ รอดคลองตัน  | 2013-06-13 เวลา 13:28 น. 

  รายละเอียดตำราและเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการออกข้อสอบการสอบนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อนยศเป็น น.ท. และ น.ต.(วิชาทั่วไป) ประจำปี 2556


เอกสารแนบ : akasan.pdf
ผู้ประกาศ : นาวาโท ศักดา บัวศรี  | 2013-06-13 เวลา 08:41 น. 

  สหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด ได้เปิดช่องทางให้สมาชิกที่ใช้ smartphone หรือ tablet

 • สหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด ได้เปิดช่องทางให้สมาชิกที่ใช้ smartphone หรือ tablet สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของทางสหกรณ์ได้ผ่านทางระบบ Line โดย Add ID 0843623105 หรือ scan QR Code ตามภาพที่แนบครับ

เอกสารแนบ : line_ssc.gif
ผู้ประกาศ : จ.อ.วิเชษฐ์ นิลเพ็ชร  | 2013-06-12 เวลา 10:39 น. 

  ขส.ทร. ของดรถบริการรับ - ส่งข้าราชการ จำนวน ๕ เส้นทาง ในวันพุธที่ ๑๒ มิ.ย.๕๖ ดังนี้

 • ขส.ทร. ของดรถบริการรับ - ส่งข้าราชการ จำนวน ๕ เส้นทาง ในวันพุธที่ ๑๒ มิ.ย.๕๖ ดังนี้
  > สาย อจปร.อร. ดังนี้
  - สาย อ.๖ บางขุนนนท์ - อจปร.อร.            งดเที่ยวเช้าและเที่ยวเย็น
  - สาย อ.๗ บางแค - อจปร.อร.                  งดเที่ยวเช้าและเที่ยวเย็น
  - สาย อ.๘ หมู่บ้าน ทร. คันที่ ๒ - อจปร.อร.    งดเที่ยวเช้าและเที่ยวเย็น
  - สาย อ.๙ ทุ่งมหาเมฆ - อจปร.อร.            งดเที่ยวเช้าและเที่ยวเย็น
  - สาย อ.๑๓ กลน.กร.-อจปร.อร.              งดเที่ยวเช้าและเที่ยวเย็น

  ** รายละเอียดเพิ่มเติมประสานแผนกรถยนต์โดยสาร กรย.ขส.ทร. โทร.55405 และ 55492

ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.สัญญา คงไชย  | 2013-06-11 เวลา 15:54 น. 

  ประกาศฐานทัพเืรือสัตหีบ ผลการสอบเลื่ิอนฐานะนายทหารประทวน ประจำปี 2556

 • ผลการสอบเลื่ิอนฐานะนายทหารประทวน อัตราพันจ่า ประจำปี 2556

เอกสารแนบ : 533993.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.ธงรบ บุญระเทพ  | 2013-06-10 เวลา 17:46 น. 

  แนวทางการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ กำหนดการสอบ และรายการคำถาม/คำตอบสำคัญ ประกอบการทดสอบผู้บังคับการเรือ ของ กองเรือยุทธการ ประจำปี ๒๕๕๖

 • แนวทางการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ กำหนดการสอบ และรายการคำถาม/คำตอบสำคัญ ประกอบการทดสอบผู้บังคับการเรือ ของ กองเรือยุทธการ เพื่อจัดทำบัญชีรายชื่อประกอบการพิจารณาบรรจุเป็นผู้บังคับการเรือของ กองเรือยุทธการ ประจำปี ๒๕๕๖ ในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๐๙๐๐ – ๑๖๐๐

เว็บไซต์ : http://www.fleet.navy.mi.th/ftc/106.php
ผู้ประกาศ : น.ท.หญิงจินดารัตน์ ยิ้มศรีใส  | 2013-06-10 เวลา 14:03 น. 

  กำหนดเปิดการอบรมหลักสูตรการธุรการ ประจำปี งป.๕๖

 • สบ.ทร. กำหนดเปิดการอบรมหลักสูตรการธุรการ ประจำปี งป.๕๖ ตั้งแต่ ๑๐ ก.ค. - ๖ ก.ย.๕๖ โดยผู้เข้ารับการอบรมต้องมีคุณสมบัติ เป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ทุกพรรค-เหล่า ลูกจ้างหรือพนักงานราชการที่ปฏิบัติงานด้านสารบรรณและงานธุการ และไม่เคยเข้ารับการอบรมหลักสูตรใด ๆ ใน รร.สบ.สบ.ทร.มาก่อน หากประสงค์เข้ารับการอบรม แจ้งรายชื่อให้ สบ.ทร. ทราบภายใน ๑๗ มิ.ย.๕๖

ผู้ประกาศ : น.ต.ชาลี ทัพทวี  | 2013-06-10 เวลา 11:40 น. 

  ขส.ทร. ของดรถบริการรับ - ส่งข้าราชการ จำนวน ๓ เส้นทาง ในวันจันทร์ที่ ๑๐ มิ.ย.๕๖ ดังนี้

 • ขส.ทร. ของดรถบริการรับ - ส่งข้าราชการ จำนวน ๓ เส้นทาง ในวันจันทร์ที่ ๑๐ มิ.ย.๕๖ ดังนี้
  > สาย อจปร.อร. ดังนี้
  - สาย อ.๖ บางขุนนนท์ - อจปร.อร.    งดเที่ยวเช้าและเที่ยวเย็น
  - สาย อ.๗ บางแค - อจปร.อร.       งดเที่ยวเช้าและเที่ยวเย็น
  - สาย อ.๘ หมู่บ้าน ทร. คันที่ ๒ - อจปร.อร.    งดเที่ยวเช้าและเที่ยวเย็น

  *** รายละเอียดเพิ่มเติมประสานแผนกรถยนต์โดยสาร กรย.ขส.ทร. โทร.55405 และ 55492

ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.สัญญา คงไชย  | 2013-06-07 เวลา 15:58 น. 

  ประกาศผลสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ตำแหน่ง รอย ผบ.ร้อย.บก.พัน.กสพ.๒ กรม กสพ.ฐท.สส. ประจำปี 2556

 • ประกาศผลสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ตำแหน่ง รอย ผบ.ร้อย.บก.พัน.กสพ.๒ กรม กสพ.ฐท.สส. ประจำปี 2556

เอกสารแนบ : 532806.pdf
เว็บไซต์ : http://10.106.151.82/sattahip/?name=news&file=readnews&id=470
ผู้ประกาศ : จ.อ.วิเชษฐ์ นิลเพ็ชร  | 2013-06-07 เวลา 14:37 น. 

  ประกาศทุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาิชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด ประจำปี 2556

 • สหกรณ์ออมทรัพย์ ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัีด จะมอบทุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิก ประจำปี ๒๕๕๖ ทุนการศึกษาที่จะมอบมี ๒ ประเภท คือ ทุนประเภทส่งเสริมการศึกษา และทุนประเภทเรียนดี จำนวนเงินที่จะมอบทั้ง ๒ ประเภท เป็นเงินประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีรายละเอียดตาม ผนวก ก. สมาชิกสหกรณ์ ฯ ผู้มีความประสงค์จะขอรับทุนให้กับบุตร ให้ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน ตามผนวก ข ใบสมัครขอรับทุนตามที่กล่าว ต้องเสนอผ่านผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าแผนก (ชั้นยศ น.ท.) หรือเที่ยบเท่าขึ้นไป ให้การรับรอง ส่งถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๕ กรกฏาคม ๒๕๕๖ แบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนการศึกษา ขอรับได้ที่สหกรณ์ ฯ หรือ ดาวน์โหลด ได้ทาง website หรือติดต่อขอรับได้ที่สำนัีกงานสหกรณ์ หรือที่ ตัวแทนหน่วยของสมาชิก

เอกสารแนบ : scholarships_2556.pdf
เว็บไซต์ : http://www.sattahip-coop.com/coop/index.php/loan-ssc/76-2556
ผู้ประกาศ : จ.อ.วิเชษฐ์ นิลเพ็ชร  | 2013-06-07 เวลา 11:59 น. 

  ตรวจสอบรายชื่อ หมายเลขสอบ และสถานที่สอบ ผบ.เรือ ประจำปี ๒๕๕๖

 • คณะอนุกรรมการจัดการทดสอบนายทหารสัญญาบัตร (พรรคนาวิน) เพื่อจัดทำบัญชีรายชื่อประกอบการพิจารณาบรรจุเป็นผู้บังคับการเรือ ของ กองเรือยุทธการ ประจำปี ๒๕๕๖ ขอแจ้งรายชื่อ หมายเลขสอบ และสถานที่สอบ ในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ โดยสามารถตรวจสอบได้ที่ http://www.fleet.navy.mi.th/ftc/105.pdf ทั้งนี้หากต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูล กรุณาประสาน น.ท.หญิง จินดารัตน์ ยิ้มศรีใส นายทหารกรรมวิธีข้อมูล กพป.กฝร. โทร.๗๒๗๑๗ ภายใน ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖

เว็บไซต์ : http://www.fleet.navy.mi.th/ftc/105.pdf
ผู้ประกาศ : น.ท.หญิงจินดารัตน์ ยิ้มศรีใส  | 2013-06-06 เวลา 16:08 น. 
หน้า 373839