ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน เขียนข่าว

  ฐท.สส.จะงดจ่ายกระแสไฟฟ้าในพื้นที่ กบร.กร.

 • ฐท.สส.จะงดจ่ายกระแสไฟฟ้าในพื้นที่ กบร.กร. เพื่อให้ บริษัท วรประดิษฐ์ จำกัด ดำเนินการเปลี่ยนอุปกรณ์สายไฟฟ้าแรงสูงและเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ ซึ่งการดำเนินการครั้งนี้จะมีผลกระทบต่อผู้ใช้กระแสไฟฟ้าดังนี้ ๑. วันที่ ๑๔ ธ.ค.๕๖ เวลา ๐๘๓๐ – ๑๗๐๐ พื้นที่ ตำหนักพิมานมาศ บ้านพักชายทะเล แทงค์ฟาร์ม ร้อย.รปภ.ที่ ๑ – ๔ แฟลตประทวน แฟลตสัญญาบัตร คลัง ศกล.พธ.ทร. คลัง กบร.กร. กผบ.วศ.ทร. (แผนกสนับสนุนสายวิทยาศาสตร์) พลาซ่า ๑, ๒ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สระว่ายน้ำ กบร.กร. ๒. วันที่ ๑๕ ธ.ค.๕๖ เวลา ๐๘๓๐ – ๑๗๐๐ พื้นที่ หมวดขนส่งฝูงบิน ๑๐๑

ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.ชัยรัตน์ หอมชิต  | 2013-12-13 เวลา 09:04 น. 

  แจ้งรายชื่อข้าราชการเข้ารับการอบรมการจัดการความรู้ของ ทร.

 • ขอแจ้งรายชื่อข้าราชการเข้ารับการอบรมหลักสูตร การจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ ณ กนกรัตน์ รีสอร์ท จว.สมุทรสงคราม

เอกสารแนบ : KM.pdf
ผู้ประกาศ : พ.จ.ต.คมสันต์ สวนสวัสดิ์  | 2013-12-11 เวลา 11:34 น. 

  กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัตหีบ จะงดจ่ายกระแสไฟฟ้าในพื้นที่สัตหีบ

 • ๑. วันพุธที่ ๑๑ ธ.ค.๕๖ ๑.๑ เวลา ๐๖๓๐ – ๐๗๐๐ พื้นที่ ศฝท.ยศ.ทร. รร.ชุมพล ฯ ยศ.ทร. บ้านพัก สพ.ทร. (หลังสถานีบริการน้ำมันสวัสดิการ สพ.ทร.) บ้านพัก กรง.ฐท.สส. และ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. ๑.๒ เวลา ๐๘๐๐ – ๑๖๐๐ พื้นที่ สพ.ทร. กอว.สพ.ทร. คลังอมภัณฑ์ ๒ สพ.ทร. ททป.กทส.ฐท.สส. สนามยิงปืน กฝร.(หาดยาวทุ่งโปรง) พัน.ป.๔ กรม ป.พล.นย. พัน.ลว.พล.นย. และโรงสูบน้ำที่ ๑, ๒ กชธ.ฐท.สส. ๒. วันศุกร์ที่ ๑๓ ธ.ค.๕๖ ๒.๑ เวลา ๐๖๓๐ – ๐๗๐๐ พื้นที่ ศูนย์พัฒนากีฬาราชนาวี พลูตาหลวง กองรักษาการณ์ประตู ๑ สอ.รฝ. สนามกีฬาราชนาวี สัตหีบ สนามไดร์ฟกอล์ฟ กม.๕ บ้านพักข้าราชการในพื้นที่ กร. โรงเรียนสัตหีบ เขต กร. บ้านพัก ผบ.กร. โรงกรองน้ำที่ ๑ กชธ.ฐท.สส. บ้านพักรับรอง (กลางอ่าว) พุทธสถาน กร. สวนกรมหลวงชุมพร กองทัพเรือ อาคารที่พักนายทหารอาวุโส ฐท.สส. บ้านพักนายนาวา ฐท.สส. แฟลตนายเรือ ฐท.สส. โรงเรียนสัตหีบ เขต ฐท.สส. บ้านพักข้าราชการในพื้นที่ ฐท.สส. (บางส่วน) ทลท.กทส.ฐท.สส. (บางส่วน) โรงแปลงความถี่ ทลท.กทส.ฐท.สส. และ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. ๒.๒ เวลา ๐๘๐๐ – ๑๖๐๐ พื้นที่ สอ.รฝ. ศูนย์พัฒนากีฬาราชนาวี พลูตาหลวง บ้านพักข้าราชการบริเวณ กม.๖ (บ้านพัก กบร.กร. บ้านพัก กทส.ฐท.สส. และบ้านพัก กชพ.พธ.ทร.) กชธ.ฐท.สส. กรม ร.๑ พล.นย. กชพ.พธ.ทร. พัน.รนบ.พล.นย. โรงกรองน้ำที่ ๒, ๓ กชธ.ฐท.สส. กบร.กร. ตำหนักพิมานมาศ โรงสูบน้ำ กรม กสพ.ฐท.สส. คลังเชื้อเพลิงจุกเสม็ด กชพ.พธ.ทร. ทจม.กทส.ฐท.สส. กยบ.กร. โรงแปลงความถี่ ทจม.กทส.ฐท.สส. และหาดนางรำ

ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.ชัยรัตน์ หอมชิต  | 2013-12-09 เวลา 17:21 น. 

  แจ้ง นรจ.๓๘ ทุกพรรคเหล่าทราบ

 • เนื่องในวันพุธที่ ๒๙ ม.ค.๕๗ เรียนเชิญ นรจ.๓๘ ทุกพรรคเหล่า ร่วมทำบุญให้กับเพื่อนๆ ที่ล่วงลับไปแล้ว ทำบุญที่วัดประยูรฯ เวลา ๐๙๐๐ และเวลา ๑๒๐๐ รับประทานอาหารเที่ยง จึงแจ้งมาให้ นรจ.๓๘ ทุกพรรคเหล่าทราบโดยทั่วกัน พ.จ.อ.กฤตพล คงเมฆ ผู้ประสานงาน นรจ.รุ่น ๓๘ เบอร์ติดต่อ ๐๘๗-๙๗๓๐๓๓๔

ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.กฤตพล คงเมฆ  | 2013-12-04 เวลา 15:05 น. 

  ตรวจสอบรายชื่อนายทหารประทวนเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร นพจ. ประจำปี งป.๕๗

 • ยศ.ทร. กำลังดำเนินการรวบรวมรายชื่อนายทหารประทวนที่จะเข้าศึกษาอบรมหลักสูตร นพจ. ประจำปี งป.๕๗ จึงขอให้ข้าราชการที่จะเข้ารับศึกษาอบรมหลักสูตรดังกล่าว ตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อ และพื้นที่ที่จะเข้าศึกษาอบรม ผู้ที่ไม่มีรายชื่อ หรือรายชื่อผิดพลาดประการใด ให้ติดต่อ กพ.หน่วยต้นสังกัด หรือ ประสาน ยศ.ทร. ๕๓๖๖๓-๔ (ด่วน)

เว็บไซต์ : http://board.navy.mi.th/viewtopic.php?f=2&t=1499
ผู้ประกาศ : ว่าที่ ร.ต.ยุทธนา จิตบรรจง  | 2013-12-03 เวลา 09:12 น. 

  สอ.กฝร. จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๕๖

 • สอ.กฝร. จะดำเนินการจัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๕๖ ในวันศุกร์ที่ ๒๙ พ.ย.๕๖ เวลา ๐๙๐๐ - ๑๒๐๐ ณ หอประชุมกองการฝึก กองเรือยุทธการ สัตหีบ ชลบุรี จึงแจ้งมาเพื่อให้สมาชิกรับทราบโดยทั่วกัน สมาชิก สอ.กฝร.ทุกท่านสามารถตรวจดูปันผลและเฉลี่ยคืนได้ตาม link ที่แนบ

เว็บไซต์ : http://www.fleet.navy.mi.th/ftc/sahakorn/punpol56
ผู้ประกาศ : น.ท.หญิงจินดารัตน์ ยิ้มศรีใส  | 2013-11-29 เวลา 04:43 น. 

  กฝร. ตรวจประเมินความพร้อมของเรือที่จอดในท่าเทียบเรือแหลมเทียน

 • กฝร. ดำเนินการตรวจประเมินความพร้อมของ เรือ ต.๘๑ และ เรือ ต.๑๘ ที่จอดในท่าเทียบเรือแหลมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

เว็บไซต์ : http://www.fleet.navy.mi.th/ftc/281156-1.php
ผู้ประกาศ : น.ท.หญิงจินดารัตน์ ยิ้มศรีใส  | 2013-11-28 เวลา 21:01 น. 

  คำสั่งกองทัพเรือที่ ๓๓๓/๒๕๕๖ เรื่องแก้ไขคำสั่งกองทัพเรือ


เอกสารแนบ : kakikamsi.pdf
ผู้ประกาศ : นาวาโท ศักดา บัวศรี  | 2013-11-26 เวลา 13:11 น. 

  กำหนดเปิดการอบรมหลักสูตรตามแผนการฝึกและศึกษาของ กองเรือยุทธการ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๗

 • กองการฝึก กองเรือยุทธการ กำหนดเปิดการอบรมหลักสูตรตามแผนการฝึกและศึกษาของ กองเรือยุทธการ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๗ และให้หน่วยต่าง ๆ กรุณาแจ้งรายชื่อและตำแหน่งข้าราชการที่มีความประสงค์สมัครเข้ารับการอบรมถึง กองการฝึก กองเรือยุทธการ ภายในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

เว็บไซต์ : http://www.fleet.navy.mi.th/ftc/227.php
ผู้ประกาศ : น.ท.หญิงจินดารัตน์ ยิ้มศรีใส  | 2013-11-25 เวลา 22:54 น. 

  สอ.นย.ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556

 • สอ.นย.กำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 เพื่อแถลงผลการดำเนินงานและขออนุมัติดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ในวันอังคารที่ 26 พ.ย.56 ที่ห้องหาดเล็ก อาคารอเนกประสงค์ นย.ค่ายกรมหลวงชุมพร โดยเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 0800 - 0900 โดยในช่วงเช้าเวลา 0900 - 1200 เป็นการรับฟังบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เวลา 1200 รับประทานอาหารกลางวันร่วมกันและเริ่มประชุมใหญ่ ฯ ตั้งแต่เวลา 1300 เป็นต้นไป ขอเชิญผู้แทนสมาชิกของหน่วยเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน กรณีที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงผู้แทนสมาชิกให้นำหนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนด้วย

ผู้ประกาศ : น.ต.ประสิทธิ์ชัย แก้วมณี  | 2013-11-22 เวลา 14:24 น. 

  รับสมัครทหารประจำการเข้าเป็นนักเรียนนักทำลายใต้น้ำจู่โจม ประจำปี 2557


เอกสารแนบ : seal57.pdf
ผู้ประกาศ : จ.อ.ปรีชา คูณขุนทด  | 2013-11-22 เวลา 13:45 น. 

  สหกรณ์เคหะสถานราชนาวี จำกัด. จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๕๖

 • ด้วย สค.รน. จะดำเนินการจัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๕๖ ในวันศุกร์ที่ ๒๙ พ.ย.๕๖ เวลา ๐๙๐๐ - ๑๒๐๐ ณ นันทอุทยานสโมสร ฐานทัพเรือกรุงเทพ จึงแจ้งมาเพื่อให้สมาชิกรับทราบโดยทั่วกัน....

ผู้ประกาศ : ร.ท.สนองศักดิ์ สำเภายนต์  | 2013-11-22 เวลา 10:51 น. 

  ขายสิทธิบ้านเอื้ออาทร ทร.

 • ขายสิทธิบ้านเอื้ออาทร ทร. (สาย ๔) ติดต่อ โทร.082-140-0062

ผู้ประกาศ : ร.อ.ชิษณูพงศ์ ชิณรัตน์  | 2013-11-21 เวลา 11:05 น. 

  โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ เปิดห้องตรวจสุขภาพแห่งใหม่

 • โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ ได้เปิดห้องตรวจสุขภาพประจำปีแห่งใหม่ โดยย้ายจากบริเวณชั้น ๑ อาคารกองบังคับการ ไปที่ ชั้น ๒ ซึ่งปรับปรุงใหม่เพื่อให้บริการผู้มารับการตรวจสุขภาพได้รับการบริการที่รวดเร็วขึ้น ในลักษณะบริการแบบเบ็ดเสร็จจุดเดียว(One stop service) ยกเว้น x-ray ทั้งนี้ตั้งแต่ ๒๑ พ.ย. ๕๖ เป็นต้นไป ในเวลาราชการ โทร.๐๒๔๗๕๒๔๖๒

เอกสารแนบ : Health center1.jpg
ผู้ประกาศ : ร.อ.ปรีชา สีเขียว  | 2013-11-21 เวลา 08:44 น. 

  อนุกรรมการกีฬา ทร. ใด ต้องการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแข่งขันสัปดาห์กีฬานาวี ประจำปี ๒๕๕๖

 • เนื่องจาก สกฬ.ทร. จะทำวารสารเผยแพร่กิจกรรมการแข่งขันสัปดาห์กีฬานาวี จึงขออนุญาตประชาสัมพันธ์ เพื่อขอข้อมูลรูปภาพ ภาพการแข่งขันต่าง ๆ ส่งข้อมูลได้ที่ sport@navy.mi.th หรือ chetgoodguy@hotmail.com

ผู้ประกาศ : ร.อ.เชษฐชวาลย์ วะดีศิริศักดิ์  | 2013-11-20 เวลา 11:02 น. 
หน้า 373839