ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน เขียนข่าว

  การประเมินนายทหาร ก เพื่อสรรหาผู้ที่สมควรได้รับการเลื่อนขึ้นอัตรา น.อ.พิเศษ ภายใน ๓๑ ก.ค.๕๖ ขณะนี้มีผู้ประเมินแล้วเพียงร้อยละ 50

 • พิจารณาของผู้บังคับบัญชา ในการสรรหาผู้ที่สมควรจะได้รับการย้ายบรรจุลงในอัตรา น.อ.พิเศษ ตามแนวทางการประเมินเพื่อสรรหาผู้บริหารของ ทร. โดยกำหนดผู้ที่ต้องเข้าทำการประเมินในระบบ HRMISS ดังนี้ ๑. นายทหาร นว.ก. และ อศ.ก. ที่เป็น นตท. รุ่น ๒๑ – ๓๓ ๒. นายทหาร กล.ก. ที่เป็น นตท. รุ่น ๑๙ – ๓๒ ๓. นายทหาร นย.ก. และ พธ.ก. ที่เป็น นตท. รุ่น ๑๘ – ๓๒ รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินผ่านระบบ HRMISS กรุณาประสานแผนกกรรมวิธีข้อมูล กนผ.กพ.ทร. 54645

ผู้ประกาศ : น.อ.กิตติพงศ์ ทิพย์เสถียร  | 2013-07-29 เวลา 08:38 น. 

  

 • ขอความกรุณา จนท หน่วยที่มีหน่วยข้าราชการที่ไปช่วยราชการเช่นสื่อสาร ขนส่งขอให้หน่วยช่วยลงประวัติให้ครบด้วยครับ

ผู้ประกาศ : จ.อ.กฤษพล ชวาลธีรนันท์  | 2013-07-26 เวลา 22:28 น. 

  คณะทำงาน ฯ บ้านสวัสดิการ ทร.พื้นที่สัตหีบ แจ้งผู้จองสิทธิ ที่ค้างชำระค่าเช่าที่ดิน จำนวน ๕๙ ราย ชำระเงินค่าเช่าที่ดิน

 • คณะทำงาน ฯ บ้านสวัสดิการ ทร.พื้นที่สัตหีบ แจ้งผู้จองสิทธิ ที่ค้างชำระค่าเช่าที่ดิน จำนวน ๕๙ ราย ชำระเงินค่าเช่าที่ดิน ดังกล่าว โดย พื้นที่ สัตหีบ ติดต่อชำระได้ที่ น.ท.ชัยณรงค์ เขียวขุนศรี หน.จัดซื้อ/จ้าง กบ.ฐท.สส. โทร.๗๑๒๘๕ พื้นที่กรุงเทพ ฯ ติดต่อชำระได้ที่ น.อ.สุรินทร์ เกษงาม หก.กพ.ชย.ทร. โทร.๕๕๕๓๗ รายชื่อตามไฟล์ที่แนบ (คลิกที่ URL )

เว็บไซต์ : http://www.navy.mi.th/ncd/main/proclaim/view_proclaim.php?no=1842
ผู้ประกาศ : น.ท.สุรินทร์ เกษงาม  | 2013-07-26 เวลา 09:26 น. 

  กรมสารวัตรทหารเรือ ขอเชิญร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราินีนารถ

 • กรมสารวัตรทหารเรือ จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนารถ เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๑ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ และกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ ลานทัศนาภิรมย์ หอประชุมกองทัพเรือ ในวันพุธที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๐๘๓๐ - ๑๑๐๐

ผู้ประกาศ : จ.อ.นวพล สายแวว  | 2013-07-25 เวลา 11:41 น. 

  ขอเชิญชม การถ่ายทอดสด การแสดงปฐกถา ประจำปี 2556

 • ขอเชิญชม การถ่ายทอดสด การแสดงปฐกถา ประจำปี 2556 เรื่อง การเจรจาสันติภาพ ทางออกวิกฤตชายแดนใต้ ใน วันศุกร์ที่ 26 ก.ค.56 เวลา 0900 - 1200 จาก ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ ได้ที่ http://info.navy.mi.th/tv/

เว็บไซต์ : http://rtnpr.blogspot.com/2013/07/2556.html
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เกศนที หอมละม้าย  | 2013-07-19 เวลา 09:37 น. 

  การประเมินนายทหาร ก เพื่อสรรหาผู้ที่สมควรได้รับการเลื่อนขึ้นอัตรา น.อ.พิเศษ ภายใน ๓๑ ก.ค.๕๖ ขณะนี้มีผู้ประเมินแล้วเพียงร้อยละ 42

 • ผบ.ทร. กรุณาอนุมัติให้ประเมินนายทหาร ก ชั้นยศ น.อ. เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา ในการสรรหาผู้ที่สมควรจะได้รับการย้ายบรรจุลงในอัตรา น.อ.พิเศษ ตามแนวทางการประเมินเพื่อสรรหาผู้บริหารของ ทร. โดยกำหนดผู้ที่ต้องเข้าทำการประเมินในระบบ HRMISS ดังนี้ ๑. นายทหาร นว.ก. และ อศ.ก. ที่เป็น นตท. รุ่น ๒๑ – ๓๓ ๒. นายทหาร กล.ก. ที่เป็น นตท. รุ่น ๑๙ – ๓๒ ๓. นายทหาร นย.ก. และ พธ.ก. ที่เป็น นตท. รุ่น ๑๘ – ๓๒ รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินผ่านระบบ HRMISS กรุณาประสานแผนกกรรมวิธีข้อมูล กนผ.กพ.ทร. 54645 ใน 26 ก.ค.56 จะขออนุญาตแสดงรายชื่อผู้ที่ยังไม่ประเมิน

ผู้ประกาศ : น.อ.กิตติพงศ์ ทิพย์เสถียร  | 2013-07-18 เวลา 16:20 น. 

  ขส.ทร. ของดรถบริการรับ - ส่งข้าราชการ จำนวน ๑๑ เส้นทาง ในวันศุกร์ที่ ๑๙ ก.ค.๕๖ ทั้งเที่ยวเช้าและเที่ยวเย็น ดังนี้

 • ขส.ทร. ของดรถบริการรับ - ส่งข้าราชการ จำนวน ๑๑ เส้นทาง ในวันศุกร์ที่ ๑๙ ก.ค.๕๖ ทั้งเที่ยวเช้าและเที่ยวเย็น ดังนี้
  ๑. สาย อจปร.อร.
  - สาย อ.๒ นนทบุรี - อจปร.อร.
  - สาย อ.๓ นนทบุรี - อจปร.อร.
  - สาย อ.๖ บางขุนนนท์ - อจปร.อร.
  - สาย อ.๗ บางแค - อจปร.อร.
  - สาย อ.๘ หมู่บ้าน ทร. คันที่ ๑ และคันที่ ๒
  - สาย อ.๙ แฟลตทุ่งมหาเมฆ - อจปร.อร.
  - สาย อ.๑๑ อร.(สัญญาบัตร) 2 - อจปร.อร.
  - สาย อ.๑๓ กลน.กร.-อจปร.อร.
  - สาย อ.๑๔ บางยี่เรือ - อจปร.อร.
  ๒. สายสุขสวัสดิ์
  - สาย ข.๓ สถานีรถไฟรังสิต - ขส.ทร.
  ๓. รถตู้รับ-ส่งข้าราชการ บก.ทร. วังนันทอุทยาน - บก.ทร. วังเเดิม งดบริการ

  *** รายละเอียดเพิ่มเติมประสาน แผนกรถยนต์โดยสาร กรย.ขส.ทร. โทร. 55405 และ 55492

ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.สัญญา คงไชย  | 2013-07-18 เวลา 15:40 น. 

  ขอเชิญชม การถ่ายทอดสด การแสดงปฐกถา ประจำปี 2556

 • ขอเชิญชม การถ่ายทอดสด การแสดงปฐกถา ประจำปี 2556 เรื่อง การเจรจาสันติภาพ ทางออกวิกฤตชายแดนใต้ ใน วันศุกร์ที่ 26 ก.ค.56 เวลา 0900 - 1200 จาก ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ ได้ที่ http://info.navy.mi.th/tv/

เว็บไซต์ : http://rtnpr.blogspot.com/2013/07/2556.html
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เกศนที หอมละม้าย  | 2013-07-18 เวลา 14:55 น. 

  ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าศึกษาหลักสูตรนายทหารทั่วไป รุ่นที่ ๓๗

  ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ของ กองการฝึก กองเรือยุทธการ ครั้งที่ ๓/๕๖

 • กองการฝึก กองเรือยุทธการ จัดประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ของ กองการฝึก กองเรือยุทธการ ครั้งที่ ๓/๕๖ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมกองบัญชาการ กองการฝึก กองเรือยุทธการ

เว็บไซต์ : http://www.fleet.navy.mi.th/ftc/139.php
ผู้ประกาศ : น.ท.หญิงจินดารัตน์ ยิ้มศรีใส  | 2013-07-17 เวลา 16:26 น. 

  ขส.ทร. ของดรถบริการรับ - ส่งข้าราชการ จำนวน ๘ เส้นทาง ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ก.ค.๕๖ ทั้งเที่ยวเช้าและเที่ยวเย็น ดังนี้

 • ขส.ทร. ของดรถบริการรับ - ส่งข้าราชการ จำนวน ๘ เส้นทาง ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ก.ค.๕๖ ทั้งเที่ยวเช้าและเที่ยวเย็น ดังนี้
  ๑. สาย อจปร.อร.
  - สาย อ.๖ บางขุนนนท์ - อจปร.อร.
  - สาย อ.๗ บางแค - อจปร.อร.
  - สาย อ.๘ หมู่บ้าน ทร. คันที่ ๒
  - สาย อ.๙ ทุ่งมหาเมฆ - อจปร.อร.
  - สาย อ.๑๓ กลน.กร.-อจปร.อร.
  - สาย อ.๑๔ บางยี่เรือ - อจปร.อร.
  ๒. สายสุขสวัสดิ์
  - สาย ข.๓ สถานีรถไฟรังสิต - ขส.ทร.
  ๓. รถตู้รับ-ส่งข้าราชการ บก.ทร. วังนันทอุทยาน - บก.ทร. วังเเดิม งดบริการ

  *** รายละเอียดเพิ่มเติมประสาน แผนกรถยนต์โดยสาร กรย.ขส.ทร. โทร. 55405 และ 55492

ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.สัญญา คงไชย  | 2013-07-17 เวลา 16:00 น. 

  ขส.ทร. ของดรถบริการรับ - ส่งข้าราชการ จำนวน ๑๐ เส้นทาง ในวันพุธที่ ๑๗ ก.ค.๕๖ ทั้งเที่ยวเช้าและเที่ยวเย็น ดังนี้

 • ขส.ทร. ของดรถบริการรับ - ส่งข้าราชการ จำนวน ๑๐ เส้นทาง ในวันพุธที่ ๑๗ ก.ค.๕๖ ทั้งเที่ยวเช้าและเที่ยวเย็น ดังนี้
  ๑. สาย อจปร.อร.
  - สาย อ.๒ นนทบุรี - อจปร.อร.
  - สาย อ.๖ บางขุนนนท์ - อจปร.อร.
  - สาย อ.๗ บางแค - อจปร.อร.
  - สาย อ.๘ หมู่บ้าน ทร. คันที่ ๑ และคันที่ ๒
  - สาย อ.๙ ทุ่งมหาเมฆ - อจปร.อร.
  - สาย อ.๑๓ กลน.กร.-อจปร.อร.
  - สาย อ.๑๔ บางยี่เรือ - อจปร.อร.
  ๒. สายสุขสวัสดิ์
  - สาย ข.๑ สุขสวัสดิ์ ๒๖ - ขส.ทร.
  - สาย ข.๓ สถานีรถไฟรังสิต - ขส.ทร.

  *** รายละเอียดเพิ่มเติมประสาน แผนกรถยนต์โดยสาร กรย.ขส.ทร. โทร. 55405 และ 55492

ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.สัญญา คงไชย  | 2013-07-16 เวลา 15:07 น. 

  ประมวลภาพการทดสอบสมรรถภาพร่างกายกำลังพลของ กองการฝึก กองเรือยุทธการ เมื่อวันพุธที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

 • ประมวลภาพการทดสอบสมรรถภาพร่างกายกำลังพลของ กองการฝึก กองเรือยุทธการ เมื่อวันพุธที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ กองการฝึก กองเรือยุทธการ สัตหีบ ชลบุรี โดย กองการฝึก กองเรือยุทธการ กำหนดทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ทุกวันพุธของสัปดาห์ เพื่อให้การดำเนินการด้านสุขภาพของกำลังพลเป็นไปตามนโยบาย ผู้บัญชาการทหารเรือ กระตุ้น ส่งเสริม ให้กำลังพลได้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ต่อเนื่อง และช่วยให้ลด ละ เลิกการเกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติด

เว็บไซต์ : http://www.fleet.navy.mi.th/ftc/138.php
ผู้ประกาศ : น.ท.หญิงจินดารัตน์ ยิ้มศรีใส  | 2013-07-16 เวลา 05:25 น. 

  ประกาศด่วน หมวดงานประปาฯ กงย.ชย.ทร.แจ้งน้ำเมนการประปานครหลวงทำการซ่อมทำอยู่ ณ แยกศิริราช

 • หมวดงานประปาฯ กงย.ชย.ทร.แจ้งน้ำเมนการประปานครหลวงทำการซ่อมทำอยู่ ณ แยกศิริราช การประปานครหลวงทำการปิดน้ำ ถนนอรุณอัมรินทร์ เเละ แยกถนนวังเดิม จะทำการใช้น้ำได้ประมาณ ๑๔๐๐ ขอให้ใช้น้ำอย่างประหยัด

ผู้ประกาศ : นายพิเชษฐ ช้างหล่อ  | 2013-07-15 เวลา 11:46 น. 

   การประเมินนายทหาร ก เพื่อสรรหาผู้ที่สมควรได้รับการเลื่อนขึ้นอัตรา น.อ.พิเศษ ภายใน ๓๑ ก.ค.๕๖

 • ผบ.ทร. กรุณาอนุมัติให้ประเมินนายทหาร ก ชั้นยศ น.อ. เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา ในการสรรหาผู้ที่สมควรจะได้รับการย้ายบรรจุลงในอัตรา น.อ.พิเศษ ตามแนวทางการประเมินเพื่อสรรหาผู้บริหารของ ทร. โดยกำหนดผู้ที่ต้องเข้าทำการประเมินในระบบ HRMISS ดังนี้ ๑. นายทหาร นว.ก. และ อศ.ก. ที่เป็น นตท. รุ่น ๒๑ – ๓๓ ๒. นายทหาร กล.ก. ที่เป็น นตท. รุ่น ๑๙ – ๓๒ ๓. นายทหาร นย.ก. และ พธ.ก. ที่เป็น นตท. รุ่น ๑๘ – ๓๒ รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินผ่านระบบ HRMISS กรุณาประสานแผนกกรรมวิธีข้อมูล กนผ.กพ.ทร. 54645

ผู้ประกาศ : น.อ.กิตติพงศ์ ทิพย์เสถียร  | 2013-07-14 เวลา 11:54 น. 
หน้า 373839