ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน เขียนข่าว

  ขส.ทร. ของดรถบริการรับ - ส่งข้าราชการ จำนวน ๑๑ เส้นทาง ในวันพฤหัสบดีที่ ๒ ต.ค.๕๗ ทั้งเที่ยวเช้าและเที่ยวเย็น

 • ขส.ทร. ของดรถบริการรับ - ส่งข้าราชการ จำนวน ๑๑ เส้นทาง ในวันพฤหัสบดีที่ ๒ ต.ค.๕๗ ทั้งเที่ยวเช้าและเที่ยวเย็น ดังนี้
  ๑. สาย อ.
  - สาย อ.๒ นนทบุรี - อจปร.อร.
  - สาย อ.๖ บางขุนนนท์ - อจปร.อร.
  - สาย อ.๗ บางแค - อจปร.อร.
  - สาย อ.๘ หมู่บ้าน ทร. คันที่ ๒ - อจปร.อร.
  - สาย อ.๙ แฟลตทุ่งมหาเมฆ - อจปร.อร.
  - สาย อ.๑๑ อร.(สัญญาบัตร) ๒ - อจปร.อร.
  - สาย อ.๑๓ กลน.กร. - อจปร.อร.
  - สาย อ.๑๔ บางยี่เรือ - อจปร.อร.
  ๒. สาย ข.
  - สาย ข.๑ สุขสวัสดิ์ 26 - ขส.ทร.
  - สาย ข.๕ สนามกีฬาธูปเตมีย์ (แยกคูคต) - ขส.ทร.
  ๓. สาย ส.
  - สาย ส.๓ พธ.ทร. - สรส.
  *** ติดภารกิจสนับสนุน นขต.ทร. จำนวน ๑๑ คัน
  *** รายละเอียดเพิ่มเติมประสาน แผนกรถยนต์โดยสาร กรย.ขส.ทร. โทร. ๕๕๔๐๕ และ ๕๕๔๙๒

ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.ทองพูน พงษ์ภา  | 2014-10-01 เวลา 15:10 น. 

  ขส.ทร. ของดรถบริการรับ - ส่งข้าราชการ จำนวน ๑๓ เส้นทาง ในวันศุกร์ที่ ๓ ต.ค.๕๗ ทั้งเที่ยวเช้าและเที่ยวเย็น

 • ขส.ทร. ของดรถบริการรับ - ส่งข้าราชการ จำนวน ๑๓ เส้นทาง ในวันศุกร์ที่ ๓ ต.ค.๕๗ ทั้งเที่ยวเช้าและเที่ยวเย็น ดังนี้
  ๑. สาย อ.
  - สาย อ.๑ ขส.ทร. - อจปร.อร.
  - สาย อ.๒ นนทบุรี - อจปร.อร.
  - สาย อ.๕ คลองชักพระ - อจปร.อร.
  - สาย อ.๖ บางขุนนนท์ - อจปร.อร.
  - สาย อ.๗ บางแค - อจปร.อร.
  - สาย อ.๘ หมู่บ้าน ทร. - อจปร.อร.(คันที่ ๑ - ๒)
  - สาย อ.๙ แฟลตทุ่งมหาเมฆ - อจปร.อร.
  - สาย อ.๑๑ อร.(สัญญาบัตร) ๒ - อจปร.อร.
  - สาย อ.๑๓ กลน.กร. - อจปร.อร.
  - สาย อ.๑๔ บางยี่เรือ - อจปร.อร.
  ๒. สาย ข.
  - สาย ข.๑ สุขสวัสดิ์ 26 - ขส.ทร.
  - สาย ข.๕ สนามกีฬาธูปเตมีย์ (แยกคูคต) - ขส.ทร.
  ๓. สาย ส.
  - สาย ส.๓ พธ.ทร. - สรส.
  *** ติดภารกิจลำเลียงกำลังพล จาก ศฝท.ยศ.ทร. ส่งพื้นที่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน ๑๔ คัน
  *** รายละเอียดเพิ่มเติมประสาน แผนกรถยนต์โดยสาร กรย.ขส.ทร. โทร. ๕๕๔๐๕ และ ๕๕๔๙๒

ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.ทองพูน พงษ์ภา  | 2014-10-01 เวลา 14:47 น. 

  ขส.ทร. ของดรถบริการรับ - ส่งข้าราชการ จำนวน ๑๑ เส้นทาง ในวันพุธที่ ๑ ต.ค.๕๗ ทั้งเที่ยวเช้าและเที่ยวเย็น

 • ขส.ทร. ของดรถบริการรับ - ส่งข้าราชการ จำนวน ๑๑ เส้นทาง ในวันพุธที่ ๑ ต.ค.๕๗ ทั้งเที่ยวเช้าและเที่ยวเย็น ดังนี้
  ๑. สาย อ.
  - สาย อ.๒ นนทบุรี - อจปร.อร.
  - สาย อ.๖ บางขุนนนท์ - อจปร.อร.
  - สาย อ.๗ บางแค - อจปร.อร.
  - สาย อ.๘ หมู่บ้าน ทร. คันที่ ๒ - อจปร.อร.
  - สาย อ.๙ แฟลตทุ่งมหาเมฆ - อจปร.อร.
  - สาย อ.๑๑ อร.(สัญญาบัตร) ๒ - อจปร.อร.
  - สาย อ.๑๓ กลน.กร. - อจปร.อร.
  - สาย อ.๑๔ บางยี่เรือ - อจปร.อร.
  ๒. สาย ข.
  - สาย ข.๑ สุขสวัสดิ์ 26 - ขส.ทร.
  - สาย ข.๕ สนามกีฬาธูปเตมีย์ (แยกคูคต) - ขส.ทร.
  ๓. สาย ส.
  - สาย ส.๓ พธ.ทร. - สรส.
  *** ติดภารกิจสนับสนุน นขต.ทร. จำนวน ๑๑ คัน
  *** รายละเอียดเพิ่มเติมประสาน แผนกรถยนต์โดยสาร กรย.ขส.ทร. โทร. ๕๕๔๐๕ และ ๕๕๔๙๒

ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.ทองพูน พงษ์ภา  | 2014-09-30 เวลา 14:07 น. 

  ดาวน์โหลด คำสั่งกองทัพเรือ เรื่องให้นายทหารรับราชการ

 • ด้วยขณะนี้ สสท.ทร. กำลังปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้งาน iNavy ซึ่งอาจจะทำให้การแจกจ่ายคำสั่ง ทร. ทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ไม่สะดวก สบ.ทร. จึงได้เพิ่มช่องทางการตรวจสอบคำสั่งดังกล่าวไว้ที่เว็บของ สบ.ทร. (http://info.navy.mi.th/navy_admin) อีกช่องทางหนึ่งเป็นการชั่วคราว จนกว่าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์จะทำงานได้ตามปกติ จึงขอให้หน่วย ดาวน์โหลดและแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบต่อไป

เว็บไซต์ : http://info.navy.mi.th/navy_admin/i_search
ผู้ประกาศ : ว่าที่ น.ท.หญิง จิรานุช รอดคลองตัน  | 2014-09-30 เวลา 09:00 น. 

  ขส.ทร. ของดรถบริการรับ - ส่งข้าราชการ จำนวน ๑๑ เส้นทาง ในวันอังคารที่ ๓๐ ก.ย.๕๗ ทั้งเที่ยวเช้าและเที่ยวเย็น

 • ขส.ทร. ของดรถบริการรับ - ส่งข้าราชการ จำนวน ๑๑ เส้นทาง ในวันอังคารที่ ๓๐ ก.ย.๕๗ ทั้งเที่ยวเช้าและเที่ยวเย็น ดังนี้
  ๑. สาย อ.
  - สาย อ.๒ นนทบุรี - อจปร.อร.
  - สาย อ.๖ บางขุนนนท์ - อจปร.อร.
  - สาย อ.๗ บางแค - อจปร.อร.
  - สาย อ.๘ หมู่บ้าน ทร. คันที่ ๒ - อจปร.อร.
  - สาย อ.๙ แฟลตทุ่งมหาเมฆ - อจปร.อร.
  - สาย อ.๑๑ อร.(สัญญาบัตร) ๒ - อจปร.อร.
  - สาย อ.๑๓ กลน.กร. - อจปร.อร.
  - สาย อ.๑๔ บางยี่เรือ - อจปร.อร.
  ๒. สาย ข.
  - สาย ข.๑ สุขสวัสดิ์ 26 - ขส.ทร.
  - สาย ข.๕ สนามกีฬาธูปเตมีย์ (แยกคูคต) - ขส.ทร.
  ๓. สาย ส.
  - สาย ส.๓ พธ.ทร. - สรส.
  *** ติดภารกิจสนับสนุน นขต.ทร. จำนวน ๑๑ คัน
  *** รายละเอียดเพิ่มเติมประสาน แผนกรถยนต์โดยสาร กรย.ขส.ทร. โทร. ๕๕๔๐๕ และ ๕๕๔๙๒

ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.ทองพูน พงษ์ภา  | 2014-09-29 เวลา 13:47 น. 

  ตำรวจน้ำ นรจ.รุ่น ๒๔ ขอเชิญ นรจ.๒๔/นย.๒๖/พร.๗๓ ร่วมมอบอุปกรณ์เครื่องช่วยการศึกษา

 • ตำรวจน้ำ (นรจ.รุ่น ๒๔) ขอเชิญ นรจ.๒๔/นย.๒๖/พร.๗๓ (ทั้งในและนอกราชการ) ร่วมพิธีมอบอุปกรณ์เครื่องช่วยการศึกษา/อุปกรณ์สำนักงาน ให้ รร.ชุมพลทหารเรือ ยศ.ทร. ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๑๔๐๐ น. ณ รร.ชุมพลทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี หลังเสร็จพิธีแล้วขอเชิญร่วมรับประทานอาหาร (ตำรวจน้ำเป็นเจ้าภาพ) พ.ต.อ.สัมฤทธิ์ เกตุแย้ม รองผู้บังคับการงานสอบสวน (สบ.๕) บกน.๒ บชน. โทร.081-929-9565

ผู้ประกาศ : ร.อ.สำรวย ระวังเกียรติพงษ์  | 2014-09-26 เวลา 18:47 น. 

  ขส.ทร. ของดรถบริการรับ - ส่งข้าราชการ จำนวน ๑๑ เส้นทาง ในวันจันทร์ที่ ๒๙ ก.ย.๕๗ ทั้งเที่ยวเช้าและเที่ยวเย็น

 • ขส.ทร. ของดรถบริการรับ - ส่งข้าราชการ จำนวน ๑๑ เส้นทาง ในวันจันทร์ที่ ๒๙ ก.ย.๕๗ ทั้งเที่ยวเช้าและเที่ยวเย็น ดังนี้
  ๑. สาย อ.
  - สาย อ.๒ นนทบุรี - อจปร.อร.
  - สาย อ.๖ บางขุนนนท์ - อจปร.อร.
  - สาย อ.๗ บางแค - อจปร.อร.
  - สาย อ.๘ หมู่บ้าน ทร. คันที่ ๒ - อจปร.อร.
  - สาย อ.๙ แฟลตทุ่งมหาเมฆ - อจปร.อร.
  - สาย อ.๑๑ อร.(สัญญาบัตร) ๒ - อจปร.อร.
  - สาย อ.๑๓ กลน.กร. - อจปร.อร.
  - สาย อ.๑๔ บางยี่เรือ - อจปร.อร.
  ๒. สาย ข.
  - สาย ข.๑ สุขสวัสดิ์ 26 - ขส.ทร.
  - สาย ข.๕ สนามกีฬาธูปเตมีย์ (แยกคูคต) - ขส.ทร.
  ๓. สาย ส.
  - สาย ส.๓ พธ.ทร. - สรส.
  *** ติดภารกิจสนับสนุน นขต.ทร. จำนวน ๑๑ คัน
  *** รายละเอียดเพิ่มเติมประสาน แผนกรถยนต์โดยสาร กรย.ขส.ทร. โทร. ๕๕๔๐๕ และ ๕๕๔๙๒

ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.ทองพูน พงษ์ภา  | 2014-09-26 เวลา 13:39 น. 

  รายชื่อกำลังพล (พรรค นว. เหล่า ขส.) ที่ไปปฏิบัติราชการผลัดเปลี่ยนที่ ฉก.นย.ทร.ในวาระ ต.ค.๕๗ และรายชื่อกำลังพลที่อยู่ปฏิบัติราชการต่ออีก ๑ ปี

 • รายชื่อกำลังพล (พรรค นว. เหล่า ขส.) ที่ไปปฏิบัติราชการผลัดเปลี่ยนที่ ฉก.นย.ทร.ในวาระ ต.ค.๕๗ และรายชื่อกำลังพลที่อยู่ปฏิบัติราชการต่ออีก ๑ ปี รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ ผนวก ก และ ผนวก ข

เอกสารแนบ : 250957.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ท.สัญญา คงไชย  | 2014-09-25 เวลา 14:01 น. 

  ขส.ทร. ของดรถบริการรับ - ส่งข้าราชการ จำนวน ๑๑ เส้นทาง ในวันศุกร์ที่ ๒๖ก.ย.๕๗ ทั้งเที่ยวเช้าและเที่ยวเย็น

 • ขส.ทร. ของดรถบริการรับ - ส่งข้าราชการ จำนวน ๑๑ เส้นทาง ในวันศุกร์ที่ ๒๖ก.ย.๕๗ ทั้งเที่ยวเช้าและเที่ยวเย็น ขส.ทร. ของดรถบริการรับ - ส่งข้าราชการ จำนวน ๑๑ เส้นทาง ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ก.ย.๕๗ ทั้งเที่ยวเช้าและเที่ยวเย็น ดังนี้ ๑. สาย อ.
  - สาย อ.๒ นนทบุรี - อจปร.อร.
  - สาย อ.๖ บางขุนนนท์ - อจปร.อร.
  - สาย อ.๗ บางแค - อจปร.อร.
  - สาย อ.๘ หมู่บ้าน ทร. คันที่ ๒ - อจปร.อร.
  - สาย อ.๙ แฟลตทุ่งมหาเมฆ - อจปร.อร.
  - สาย อ.๑๑ อร.(สัญญาบัตร) ๒ - อจปร.อร.
  - สาย อ.๑๓ กลน.กร. - อจปร.อร.
  - สาย อ.๑๔ บางยี่เรือ - อจปร.อร.
  ๒. สาย ข.
  - สาย ข.๑ สุขสวัสดิ์ 26 - ขส.ทร.
  - สาย ข.๕ สนามกีฬาธูปเตมีย์ (แยกคูคต) - ขส.ทร.
  ๓. สาย ส.
  - สาย ส.๓ พธ.ทร. - สรส.
  *** ติดภารกิจสนับสนุน นขต.ทร. จำนวน ๑๑ คัน *** รายละเอียดเพิ่มเติมประสาน แผนกรถยนต์โดยสาร กรย.ขส.ทร. โทร. ๕๕๔๐๕ และ ๕๕๔๙๒

ผู้ประกาศ : ร.ต.นิยม ยศสมุทร  | 2014-09-25 เวลา 13:32 น. 

  


ผู้ประกาศ : จ.ต.ฉัตรชัย แซ่หลี  | 2014-09-25 เวลา 11:13 น. 

  ยศ.ทร.เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพมารดา น.ท.สำราญ อินจำปา นรจ.21/นย.23

 • ด้วย ยศ.ทร.จะเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นางไพรินทร์ อินจำปา มารดา น.ท.สำราญ อินจำปา ในวันศุกร์ที่ ๒๖ ก.ย.๕๗ ณ วัดทุ่งทะเลหญ้า ต.โพนทอง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี โดยมีรถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาดใหญ่ออกจาก ยศ.ทร. เวลา ๑๔๐๐ และจะพระราชทานเพลิงศพ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ ก.ย.๕๗ เวลา ๑๖๐๐ รายละเอียด 089 879 1351

ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.ชุณหพัชร์ ฉิมผูก  | 2014-09-25 เวลา 10:14 น. 

  ขอเชิญรับชมบันทึกเทป ครบรอบ ๙๗ ปี ธงไตรรงค์ และธงราชนาวี

 • เนื่องในวันที่ ๒๘ กันยายนนี้ จะเป็นวันครบรอบ ๙๗ ปี ของธงไตรรงค์ และธงราชนาวี กองทัพเรือ และพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทย จึงได้ร่วมกันนำเสนอข้อมูลนี้สู่สาธารณชน ผ่านทางรายการ สถานีประชาชน สถานีโทรทัศน์ TPBS ออกอากาศไปแล้ว เมื่อ 22 ก.ย. ที่ผ่านมา จึงขอเชิญข้าราชการ ทร. รับชมรายการย้อนหลังได้ทางลิงค์ที่แนบมานี้

เว็บไซต์ : http://youtu.be/NIy6JjzQsV0
ผู้ประกาศ : ว่าที่ ร.อ.กำชัย เจริญพงศ์ชัย  | 2014-09-25 เวลา 08:30 น. 

  ดาวน์โหลด คำสั่งกองทัพเรือ เรื่องให้นายทหารรับราชการ

 • ด้วยขณะนี้ สสท.ทร. กำลังปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้งาน iNavy ซึ่งอาจจะทำให้การแจกจ่ายคำสั่ง ทร. ทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ไม่สะดวก สบ.ทร. จึงได้เพิ่มช่องทางการตรวจสอบคำสั่งดังกล่าวไว้ที่เว็บของ สบ.ทร. (http://info.navy.mi.th/navy_admin) อีกช่องทางหนึ่งเป็นการชั่วคราว จนกว่าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์จะทำงานได้ตามปกติ จึงขอให้หน่วย ดาวน์โหลดและแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบต่อไป

เว็บไซต์ : http://info.navy.mi.th/navy_admin/i_search
ผู้ประกาศ : ร.ท.อนุรักษ์ แรงกลาง  | 2014-09-24 เวลา 14:12 น. 

  ขส.ทร. ของดรถบริการรับ - ส่งข้าราชการ จำนวน ๑๑ เส้นทาง ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ก.ย.๕๗ ทั้งเที่ยวเช้าและเที่ยวเย็น

 • ขส.ทร. ของดรถบริการรับ - ส่งข้าราชการ จำนวน ๑๑ เส้นทาง ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ก.ย.๕๗ ทั้งเที่ยวเช้าและเที่ยวเย็น ดังนี้ ๑. สาย อ.
  - สาย อ.๒ นนทบุรี - อจปร.อร.
  - สาย อ.๖ บางขุนนนท์ - อจปร.อร.
  - สาย อ.๗ บางแค - อจปร.อร.
  - สาย อ.๘ หมู่บ้าน ทร. คันที่ ๒ - อจปร.อร.
  - สาย อ.๙ แฟลตทุ่งมหาเมฆ - อจปร.อร.
  - สาย อ.๑๑ อร.(สัญญาบัตร) ๒ - อจปร.อร.
  - สาย อ.๑๓ กลน.กร. - อจปร.อร.
  - สาย อ.๑๔ บางยี่เรือ - อจปร.อร.
  ๒. สาย ข.
  - สาย ข.๑ สุขสวัสดิ์ 26 - ขส.ทร.
  - สาย ข.๕ สนามกีฬาธูปเตมีย์ (แยกคูคต) - ขส.ทร.
  ๓. สาย ส.
  - สาย ส.๓ พธ.ทร. - สรส.
  *** ติดภารกิจสนับสนุน นขต.ทร. จำนวน ๑๑ คัน *** รายละเอียดเพิ่มเติมประสาน แผนกรถยนต์โดยสาร กรย.ขส.ทร. โทร. ๕๕๔๐๕ และ ๕๕๔๙๒

ผู้ประกาศ : ร.ต.นิยม ยศสมุทร  | 2014-09-24 เวลา 14:11 น. 

  มารดา น.ท.สำราญ อินจำปา ถึงแก่กรรม

 • ด้วย นาง ไพรินทร์ อินจำปา มารดา น.ท.สำราญ อินจำปา หน.นายทหารธุรการ วทร.ยศ.ทร. (นรจ.21 นย.23) ถึงแก่กรรม เมื่อ 24 ก.ย.57 กำหนดสวดพระอภิธรรมศพ ตั้งแต่ 24 - 27 ก.ย.57 เวลา 2000 ณ วัดทุ่งทะเลหญ้า ต.โพนทอง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี และ กำหนดพระราชทานเพลิงศพในวันอาทิตย์ที่ 28 ก.ย.57 เวลา 1600

ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.ชุณหพัชร์ ฉิมผูก  | 2014-09-24 เวลา 13:59 น. 
หน้า 373839