ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน เขียนข่าว

  ประกาศสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ เรื่อง แก้ไขประกาศสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ


เอกสารแนบ : CorrectAnnounceNrdo.pdf
ผู้ประกาศ : น.ต.จิรายุ สุใต้ทอน  | 2015-03-19 เวลา 09:52 น. 

  ประกาศกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือขยายระยะเวลาการรับสมัครพนักงานราชการ

 • ประกาศกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือขยายระยะเวลาการรับสมัครพนักงานราชการ ตั้งแต่ 19 มี.ค.58 - 25 มี.ค.58

เว็บไซต์ : http://www.science.navy.mi.th/download/ERP_appRe.pdf
ผู้ประกาศ : พ.จ.ท.พีระพงษ์ สิงห์โตแก้ว  | 2015-03-19 เวลา 09:51 น. 

  วศ.ทร. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบความรู้เป็นพนักงานราชการ งป.58

 • วศ.ทร. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบความรู้เป็นพนักงานราชการ งป.58

เอกสารแนบ : ERP_app_Result.pdf
เว็บไซต์ : http://info.navy.mi.th/science
ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.หญิงณัฐฌา รากแก้ว  | 2015-03-17 เวลา 14:38 น. 

  กหส.ยศ.ทร.รับโอนย้ายข้าราชการ ชั้นยศ จ.ต.-จ.อ. ทุกพรรค-เหล่า จำนวน ๑ อัตรา

 • กหส.ยศ.ทร. มีอัตรา(จ.อ.)พรรคพิเศษ เหล่าทหารสารบรรณ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องสมุด แผนกห้องสมุดลับ กหส.ยศ.ทร.(พื้นที่ศาลายา) ว่าง จำนวน ๑ ตำแหน่ง ผู้ใดสนใจจะสมัครขอโอนย้าย กรุณาติดต่อ กหส.ยศ.ทร. โทร. ๕๓๔๓๖

ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.ชัยพันธ์ ไกรศิริ  | 2015-03-17 เวลา 09:31 น. 

  ประกาศกรมสรรพาวุธทหารเรือ เรื่อง แก้ไขรายละเอียดการรับสมัครบุคคลพลเรือเพื่อเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานราชการ(กลุ่มงานทั่วไป)

 • ขอแก้ไขรายละเอียดการรับสมัครบุคคลพลเรือเพื่อเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานราชการ(กลุ่มงานทั่วไป) รายละเอียดตามที่แนบ

เอกสารแนบ : personOriginal.pdf
ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.ยอดชาย นิลญาณ  | 2015-03-16 เวลา 10:44 น. 

  ประกาศกรมสรรพาวุธทหารเรือ เรื่องขอแจ้งรายละเอียดการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริการ

 • ขอแจ้งรายละเอียดการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริการ ตำแหน่งพนักงานการเงินและการบัญชี

เอกสารแนบ : Person-ERP.pdf
ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.ยอดชาย นิลญาณ  | 2015-03-16 เวลา 10:36 น. 

  คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ


ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.สุรเชษฐ มั่นสุข  | 2015-03-13 เวลา 10:30 น. 

  ขส.ทร.ปรับลดจำนวนเที่ยวเรือเวรด่วนทางธุรการ เส้นทาง สายนนทบุรี (ปากเกร็ด) - บก.ทร. เหลือ ๑ ลำ

 • กรล.ขส.ทร. ขส.ทร.ปรับลดจำนวนเที่ยวเรือเวรด่วนทางธุรการ เส้นทาง สายนนทบุรี (ปากเกร็ด) - บก.ทร. เหลือ ๑ ลำโดยใช้เรือเวรด่วนทางธุรการ ปรับอากาศ (Catamaran) วิ่งแทน

เอกสารแนบ : Document_2.pdf
เว็บไซต์ : http://www.transport.navy.mi.th/news/read_news.php?id_news=32
ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.เอกวัฒน์ ประภารัตน์รังสี  | 2015-03-13 เวลา 09:45 น. 

  สอ.วด.ไม่มีเงินฝาก ไม่มีเงินกู้ ไม่มีเงินลงทุนและไม่มีการทำธุรกรรมทางการเงินใด ๆ กับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด

 • สอ.วด. ขอแจ้งให้สมาชิกทราบ เนื่องด้วยในช่วงเวลาที่ผ่านมา มีสมาชิกสอบถามหรือกังวลต่อกรณีของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด เป็นจำนวนมาก สอ.วด. ขอแจ้งว่า สอ.วด. ไม่มีเงินฝาก ไม่มีเงินกู้ ไม่มีเงินลงทุนและไม่มีการทำธุรกรรมทางการเงินใด ๆ กับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด ทั้งสิ้น

ผู้ประกาศ : น.อ.หญิง สุจิตรา บุณยโกมล  | 2015-03-12 เวลา 17:10 น. 

  ประกาศกรมสารบรรณทหารเรือ เรื่อง การสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ประจำปี 2558

 • สบ.ทร.จะดำเนินการสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ประจำปี 2558 เพื่อบรรจุในตำแหน่งอัตรา ที่สูงขึ้นในสายวิทยาการของ สบ.ทร. ดังนี้ 1. ตำแหน่งอัตรา ร.อ. และ ร.ท. จำนวน 33 อัตรา 2. ตำแหน่งอัตรา พ.จ.อ. จำนวน 96 อัตรา กำหนดส่งใบสมัครสอบถึง สบ.ทร. ภายใน 24 เม.ย.58

เว็บไซต์ : http://www.admin.navy.mi.th/news/download.php?id_newsfile=120
ผู้ประกาศ : นาวาโท จตุรงค์ กิจสมบัติ  | 2015-03-12 เวลา 11:20 น. 

  ประกาศกรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ เรื่อง การสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวนประจำปี ๒๕๕๘

 • ด้วย อล.ทร. จะดำเนินการสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวนประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อบรรจุในตำแหน่งที่ว่างของหน่วยต่างๆ ใน อล.ทร. โดยมีรายชื่อแต่ละตำแหน่งดังต่อไปนี้

เอกสารแนบ : Test2558.pdf
ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.สุธารณ์ สง่าอารีย์กุล  | 2015-03-12 เวลา 10:25 น. 

  ขอเชิญข้าราชการ ทหารกองประจำการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ร่วมฟังบรรยายเรื่อง "มะเร็งลำไส้ใหญ่ และมะเร็งเต้านม รู้ไว้ป้องกันได้"

 • กลุ่มงานศัลยกรรมและกลุ่มงานพยาบาลศัลยกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ขอเชิญข้าราชการ ทหารกองประจำการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ร่วมโครงการต้านภัยมะเร็งลำไส้ใหญ่และมะเร็งเต้านม เฉลิมพระเกียรติ เข้าร่วมโครงการต้านภัยมะเร็งลำไส้ใหญ่และมะเร็งเต้านม เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ บริเวณห้องโถงชั้นล่าง อาคารกองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน ในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และมะเร็งเต้านม และผู้ที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และมะเร็งเต้านม เฝ้าระวังและป้องกันความรุนแรงของโรคที่อาจตรวจพบในระยะลุกลาม

ผู้ประกาศ : น.ต.หญิง ศรุดา พันธุ์ศรี  | 2015-03-10 เวลา 16:35 น. 

  ขออนุญาตงดการจ่ายน้ำเพื่อซ่อมทำท่อส่งน้ำประปาที่แตกชำรุดบริเวณสนามกีฬาราชนาวี กม.๕

 • ๑.กชธ.ฐท.สส. ขออนุญาตงดการจ่ายน้ำเพื่อซ่อมทำท่อส่งน้ำประปาชนิดเหล็ก ขนาด ๓๐ นิ้ว ใช้สำหรับส่งน้ำประปาจากโรงกรองน้ำที่ ๓ ฯ ไปยังโรงกรองน้ำที่ ๑ ในพื้นที่ กร. เนื่องจากท่อแตกชำรุดบริเวณลานจอดรถด้านหลังสนามรักบี้ฟุตบอล สนามกีฬาราชนาวีสัตหีบ กม.๕ ในวันที่ ๑๐ มี.ค.๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘๐๐ เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ ๒. กชธ.ฐท.สส. ขอเรียนว่าท่อส่งน้ำประปา ตามช้อ ๑. เป็นท่อขนาดใหญ่ทำให้สุญเสียน้ำประปาจำนวนมาก จำเป็นต้องดำเนินการซ่อมทำเป็นกรณีเร่งด่วน และการแตกชำรุดของท่อดังกล่าวมีหน่วยทีได้รับผลกระทบไม่มีน้ำประปาใช้ตามวันเวลาดักล่าว ได้แก่ พื้นที่ นย., กร., พัน.ลว.นย., สพ.ทร., ททป.กทส.ฐท.สส., บ้านพัก กรง.ฐท.สส., กิจการตลาดฯ, วัดสัตหีบ, กิจการห้องเย็นฯ และ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. จึงเห็นควรแจ้งให้หน่วยที่ได้รับผลกระทลทราบ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กำลังพลในสังกัดทราบ และกิจการประปา สวัสดิการสัมปทาน ทร. เพื่อทราบพร้อมขอให้ประชาสัมพันธ์ทางเว็ปไซต์ ของกิจการประปาฯ ต่อไป รายละเอียดเพิ่มเติมประสานโดยตรงที่ศูนย์การซ่อมทำระบบไฟฟ้า/ประปา ฐท.สส. (โทร.๗๑๔๘๘๗ และโรงกรองน้ำที่ ๑ฯ (โทร.๗๔๒๔๒)

เอกสารแนบ : 20150310154719.pdf
ผู้ประกาศ : ว่าที่ ร.ท.ธงรบ บุญระเทพ  | 2015-03-10 เวลา 15:29 น. 

  ขอเชิญร่วมใส่บาตรและทอดผ้าป่ามหากุศล

 • หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม วัดป่าห้วยกุ่ม ชัยภูมิ ในวันอาทิตย์ที่ 29 มี.ค.58 0700 ใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง 1000 ถวายป่าผ้า ณ.อาคารผู้ป่วยนอก รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่า โอนเงินเข้าบัญชี ธ.ทหารไทย เลขที่ 040 2 31680 6 ชื่อบัญชี เงินบำรุง รพ. โทร 02 4752910 ,02 4752576 ร่วมออกโรงทาน 02 4752776,02 4752851

ผู้ประกาศ : น.ท.พิบูรณ์ นาคทอง  | 2015-03-09 เวลา 14:20 น. 

  สปช.ทร.ขอแจ้งกำหนดการรับข้อสอบวิชาชีพ ในการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ เพื่อรองรับการปฏิบัติงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากร ทร. จาก สปช.ทร.

 • สปช.ทร.ขอแจ้งกำหนดการรับข้อสอบวิชาชีพ ในการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ เพื่อรองรับการปฏิบัติงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากร ทร. จาก สปช.ทร. ณ กวพ.สปช.ทร. อาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ ชั้น ๔ วังนันทอุทยาน ในวันศุกร์ที่ ๑๓ มี.ค.๕๘ เวลา ๐๙๐๐ – ๑๑๐๐

เอกสารแนบ : exam.pdf
ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.หญิง พรพนา ซิ้มสวัสดิ์  | 2015-03-09 เวลา 13:48 น. 
หน้า 373839