กองการเงิน

นาวาเอก สหเทพ พิศาศักดา
หัวหน้ากองการเงิน อล.ทร.

กองการเงิน

มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุม ตรวจสอบ เสนอแนะ และดำเนินการเกี่ยวกับการเบิก รับ จ่าย เก็บรักษาเงิน เอกสารหลักฐานการเงิน การจัดทำบัญชีเงินทุกประเภทตลอดจนรายงานทางการเงินและการบัญชี

หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๖๕๐๘

หมายเลขโทรศัพท์ (ทร.) ๖๕๐๘