ความสำคัญและประเด็นสุขภาพที่เกี่ยวข้อง

ปัจจุบันจากการที่ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน ได้ร่วมกันรณรงค์นำเสนอข้อมูล เผยแพร่ข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ถึงผลกระทบ จากปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของคนไทยมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีผลกระทบอย่างมากต่อสุขภาพของผู้ดื่ม , เกิดปัญหาความรุนแรงจากการกระทำต่อเด็กและสตรีในครอบครัว , ปัญหาอุบัติเหตุ , อาชญากรรม , โรคเอดส์ , ยาเสพติด , การเบี่ยงเบนพฤติกรรมของเด็กเยาวชน , สูญเสียรายได้จนอาจนำไปสู่ความยากจน รวมถึงการติดสุราเรื้อรัง ทำให้เสื่อมสมรรถภาพด้านต่าง ๆ นอกจากนี้ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยังส่งผลกระทบทางสังคม ก่อให้เกิดความเสื่อมถอยทางวัฒนธรรม และศีลธรรมอันดีงามของพระพุทธศาสนา และจากการที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้วันเข้าพรรษาเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติ จึงถือว่าเป็นสัญลักษณ์ทางสาธารณะให้คนไทยเห็นความสำคัญต่อการลดละเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมการเงินทหารเรือจึงเห็นควรที่จะจัดกิจกรรมรณรงค์งดเหล้าในช่วงเข้าพรรษา ปี 2552 โดยเชิญชวนข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการของกรมการเงินทหารเรือ รวมทั้งข้าราชการเหล่าทหารการเงินที่ประจำยังหน่วยงานต่างๆ ของกองทัพเรือซึ่งมีอยู่ประมาณ 1,200 นาย เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้เพื่อให้กำลังพลตระหนักถึง ผลกระทบจากการดื่มเหล้าหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพชีวิตตนเอง และครอบครัว ละเว้นการดื่มเหล้าหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อตนเอง และครอบครัวตลอดจนประเทศชาติเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังจะเป็นผลดีต่อการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมของคนไทย และยังเป็นการส่งเสริมแนวทางการปฏิบัติตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ให้ปฏิบัติตามศีลข้อห้าได้อีกทางหนึ่ง

วัตถุประสงค์

  • เพื่อรณรงค์ให้กำลังพลของกรมการเงินทหารเรือตระหนักถึงผลกระทบต่อสุขภาพชีวิตจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
  • เพื่อพัฒนาคนงดเหล้าเข้าพรรษาสู่การเป็นคนต้นแบบและยกระดับสู่การเป็นครอบครัวปลอดเหล้า
  • เพื่อสกัดกั้นนักดื่มหน้าใหม่และเปลี่ยนให้มาทำกิจกรรมที่ดี มีศีลธรรมและสร้างสรรค์
  • เพื่อให้มีการปฏิบัติธรรมเพื่อขัดเกลาจิตใจ

แผนการดำเนินการตามโครงการ พรรษานี้ .. ทหาร.. ชวนชาวบ้านเลิกเหล้า...เข้าวัด

15 ก.ค.52
แรม 8 ค่ำ เดือน 8
- ออกกำลังกายห้องโถง กง.ทร.
- จัดน้ำดื่มทางเลือก
22 ก.ค.52
แรม 15 ค่ำ เดือน 8
- ไหว้พระบรมสารีริกธาตุ ถวายสังฆทาน ปฏิบัติธรรม ณ วัดสังฆทาน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
29 ก.ค.52
ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 9
- จัดนิทรรศการงดเหล้าเข้าพรรษา
- ตรวจสุขภาพ และรับปรึกษาปัญหาสุขภาพ
- จัดน้ำดื่มทางเลือก
5 ส.ค.52
ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 9
- ออกกำลังกายห้องโถง กง.ทร.
- จัดน้ำดื่มทางเลือก
19 ส.ค.52
แรม 13 ค่ำ เดือน 9
- ไหว้พระ ถวายสังฆทาน วัดไร่ขิง จว.นครปฐม
26 ส.ค.52
ขึ้น 6 ค่ำ เดือน 10
- จัดนิทรรศการงดเหล้าเข้าพรรษา
- ตรวจสุขภาพ และรับปรึกษาปัญหาสุขภาพ
- จัดน้ำดื่มทางเลือก
** 12 ส.ค.52 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
2 ก.ย.52
ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 10
- ออกกำลังกายห้องโถง กง.ทร.
- จัดน้ำดื่มทางเลือก
9 ก.ย.52
แรม 5 ค่ำ เดือน 10
- ถวายสังฆทาน ฟังพระธรรมเทศนา ณ วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร
16 ก.ย.52
แรม 12 ค่ำ เดือน 10
- ฟังพระธรรมเทศนาจากพระเถระ (พระมหาสมปอง วัดสร้อยทอง) ห้องโพธิ์สามต้น หอประชุม ทร.
21 ก.ย.52
แรม 12 ค่ำ เดือน 10
- ทำบุญตักบาตร
- มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้งดเหล้าเข้าพรรษาประจำปี 2552 และผู้ที่ได้รับยกย่องเป็นบุคคลต้นแบบ และครอบครัวต้นแบบที่ลด ละ เลิก เหล้า
- จัดน้ำดื่มทางเลือก
29 ก.ย.52
ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 11
- ตักบาตรพระสงฆ์ 108 รูป
7 ต.ค.52
แรม 1 ค่ำ เดือน 11
-ออกกำลังกายห้องโถง กง.ทร.
- จัดน้ำดื่มทางเลือก
14 ต.ค.52
แรม 5 ค่ำ เดือน 10
- ถวายสังฆทาน ฟังพระธรรมเทศนา ณ วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร