ประวัติความเป็นมาของกองเรือฟริเกตที่ ๑
 
       
กองเรือฟริเกตที่๑ (กฟก ๑) เดิมชื่อกองเรือปราบเรือดำน้ำ ซึ่งได้รับการจัดตั้งหน่วยเมื่อปีพ.ศ.2496 โดยกองทัพเรือได้รับอนุมัติจากกระทรวงกลาโหม ให้จัดส่วนราชการของกองเรือยุทธการใหม่
โดยแบ่งกำลังทางเรือตามประเภทเรือที่มีอยในขณะนั้นออกเป็น ๔ กองเรือประกอบด้วย กองเรือตรวจอ่าว กองเรือปราบเรือดำน้ำ กองเรือทุ่นระเบิด และ กองเรือยกพลขึ้นบกและบริการ
ในส่วนของ กองเรือปราบเรือดำน้ำ ได้จัดเรือที่มีขีดความสามารถ ในการปราบเรื ดำน้ำ รวมไว้ด้วยกัน โดยมี
น.อ.จรูญ เฉลิมเตียรณ (ยศในขณะนั้น) ดำรง ตำแหน่งเป็นผู้บังคับการกองเรือปราบเรือดำน้ำ เป็นท่านแรก เมื่อ ๑ มกราคม ๒๔๙๖และมี น.อ. สงัด ชลออยู่ (ยศในขณะนั้น) ดำรงตำแหน่งเป็น
รักษาราชการเสนาธิการ กองเรือปราบเรือดำน้ำ โดยมีเรือในบังคับบัญชารวม ๑๑ ลำ ประกอบด้วย
ร.ล.ท่าจีน ร.ล.ประแส, ร.ล.บางปะกง, ร.ล.สารสินธุ,ร.ล.ทยานชล,ร.ล.พาลี,ร.ล.สุครีพ ,ร.ล.ตองปลิว,ร.ล.ลิ่วลม, เรือปร.11และ เรือปร.12 ซึ่งขณะนี้ได้ปลด ระวางประจำการไปหมดแล้ว
 
       
ต่อมากองทัพเรือได้จัดหาเรือฟริเกต เรือคอร์เวตและเรือตรวจการณ์ ปราบเรือดำน้ำ เพื่อทดแทนเรือปราบเรือดำน้ำ ที่ปลดระวางประจำการไป และให้เพียงพอต่อ การใช้งานตามแผนพัฒนากำลังทางเรือ จากจำนวนเรือที่เพิ่มมากขึ้น
และขีดความสามารถที่หลากหลาย ทำให้เรือสามารถป้องกันภัยทางอากาศ ปฏิบัติการรบผิวน้ำ ปราบเรือดำน้ำได้ในขณะเดียวกัน และสอดคล้องกับ แนวความคิดในการปรับ โครงสร้างหน่วยกำลังรบ
กระทรวงกลาโหมจึงได้อนุมัติแก้ไขอัตรากองเรือยุทธการใหม่ เมื่อ ๑๑ มีนาคม ๒๕๓๕ โดยเพิ่มขึ้น ๓ กองเรือ คือ กองเรือฟริเกตที่ ๒ , กองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ กองเรือดำน้ำ และ แยกกองเรือยกพลขึ้นบกและบริการ ออกเป็น
กองเรือยกพลขึ้นบก กับกองเรือ ยุทธบริการ รวมทั้งเปลี่ยนชื่อจาก กองเรือปราบเรือดำน้ำ เป็น กองเรือฟริเกตที่ ๑ โดยรวม เรือปราบเรือดำน้ำที่มีระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการส่งกำลังบำรุงที่
คล้ายคลึงกันไว้ด้วยกัน ซึ่งส่วนใหญ่จัดหามาจาก สหรัฐอเมริกา ให้สังกัดกองเรือฟริเกตที่ ๑ และเรือปราบเรือดำน้ำอีกส่วนหนึ่งให้สังกัดกองเรือฟริเกตท ี่๒ ทั้งนี้เพื่อ ความสะดวกในการซ่อมบำรุงเรือ และสายงานธุรการ
กองเรือฟริเกตที่ ๑ ยังคงยึดถือวันที่ ๑ มกราคมของทุกปี ซึ่งตรงกับ วันก่อตั้ง กองเรือปราบเรือดำน้ำ เป็นวันคล้ายวันสถาปนาของกองเรือฟริเกตท ี่๑
ปัจจุบัน กองเรือฟริเกตที่ ๑ มีเรือในบังคับบัญชาทั้งสิ้น ๑๐ ลำ โดยแบ่งเป็น ๓ หมวดเรือ
หมวดเรือท ี่๑ ประกอบด้วย ร.ล.ตาปี ร.ล.คีรีรัฐ ร.ล.รัตนโกสินทร์ ร.ล.สุโขทัย
หมวดเรือที่ ๒ ประกอบด้วย ร.ล.พุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ร.ล.พุทธเลิศหล้านภาลัย ร.ล.ปิ่นเกล้า
หมวดเรือที่ ๓ ประกอบด้วย ร.ล.คำรณสินธุ ร.ล.ทยานชล ร.ล.ล่องลม