<< กองเรือฟริเกตที่ 2
หน้าแรก
ตราประจำเรือ
ข้อมูลเรือ
กำลังพล

" เราจะทำเพื่อส่วนรวม "

                เรือหลวงกระบุรีมีนามเรียกขานสากล HSMC และมีหมายเลขเรือ 457  เป็นเรือรบประเภทเรือฟริเกต ติดอาวุธปล่อยนำวิถีชุด เรือหลวงเจ้าพระยา สังกัดหมวดเรือที่ 2  กองเรือฟริเกตที่ 2 กองเรือยุทธการ ซึ่งทาง กองทัพเรือได้สั่งต่อจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน นับเป็นเรือฟริเกตลำแรกของกองทัพเรือที่สามารถนำ เฮลิคอปเตอร์ ไปกับเรือได้ ภายในเรือติดตั้งระบบอาวุธที่ทันสมัยตลอดจนยุทโธปกรณ์และสิ่งอำนวย ความสะดวกมากมายอีกทั้งเสริมด้วยการปฏิบัติการร่วมของอากาศยานซึ่งสามารถนำไปกับเรือได้ อันจะเป็นการ เพิ่มพูนความสามารถในการรบทั้ง 3 มิติให้มากยิ่งขึ้น จึงนับได้ว่าเรือลำนี้เป็นกำลังรบอันสำคัญของ กองทัพเรือที่จะช่วยปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติทางทะเลและสกัดกั้นผู้บุกรุกทางทะเล       ด้วยเหตุ นี้กำลังพลของเรือหลวงกระบุรีจึงมีความภาคภูมิใจในประสิทธิภาพของเรือลำนี้และพร้อมที่จะปฏิบัติ หน้าที่อย่างเต็มความสามรถเพื่อปกป้องเอกราชอธิปไตยของประเทศอันเป็นที่รักยิ่งของพวกเราดังคำขวัญ ที่พวกเราชาวเรือหลวงกระบุรียึดถือไว้ในใจว่า " เราจะทำเพื่อส่วนรวม "
 ความหมายของชื่อเรือ    
ชื่อ"
กระบุรี"เป็นชื่อของแม่น้ำ กระบุรีหรือแม่น้ำปากจั่นซึ่งเป็นแม่น้ำสายสำคัญของประเทศมีต้นกำเนิดจากเทือกเขาตะนาวศรีกั้น พรมแดนระหว่างไทยกับพม่ามีความยาว๑๓๙กม.ไหลลงทะเลอันดามันบริเวณอำเภอเมืองจังหวัดระนอง ซึ่งแม่น้ำสายนี้ก่อให้ประวัติศาสตร์ทั้งในอดีตจวบจนปัจจุบันและทางกองทัพเรือจึงได้ขอพระราชทาน ชื่อแม่น้ำกระบุรีมาเป็นชื่อของ"เรือหลวงกระบุรี" ดังกล่าว