<< กองเรือฟริเกตที่ 2
หน้าแรก
ตราประจำเรือ
ข้อมูลเรือ
กำลังพล

เป็นรูปพระที่นั่งรัตนรังสรรค์ในสมัยรัชกาลที่ 5ประกอบกับเรือ ภายใน ขดเชือกทั้งหมดอยู่ภายใต้พระมหามงกุฎซึ่งมีความหมาย ดังนี้
 

-พระมหามงกุฎ หมายถึง  เป็นเรือรบของพระมหากษัตริย์
-พระที่นั้งรัตนรังสรรค์เป็นตราประจำจังหวัดระนองซึ่งเป็นต้นกำเนิด ของแม่น้ำกระบุรีและแม่น้ำนี้ก็ได้รับพระราชทานให้เป็นชื่อ ของ     "เรือหลวงกระบุรี"                  
-เรือรบ หมายถึง เรือหลวงกระบุรี
-เกลียวคลื่น หมายถึง ท้องทะเลไทยที่จะต้องปกปักรักษา
-ขดเชือก หมายถึง ความสามัคคีกลมเกลียวเป็นอันหนึ่งอันเดียวของข้าราชการและ ทหารประจำเรือในการที่จะปกป้องเอกราชและอธิปไตยของประเทศชาติ