<< กองเรือฟริเกตที่ 2
หน้าแรก
ตราประจำเรือ
ข้อมูลเรือ
กำลังพล

ตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตรประจำเรือหลวงตากสิน

 

 

 
 

นาวาเอก อนิรุธ  สวัสดี
ผู้บังคับการเรือ

 
     

าวาโท กำจัด  สมรรคนัฏ
ต้นเรือ

 

นาวาโท วิรัช ชูวงศ์อภิชาติ
ต้นกล

แผนกเดินเรือ

 

ร.อ.สุสาธร  เพชรเกตุ

ต้นหน

 

ร.ท.พรศักดิ์  สรรศรี

ผู้ช่วยต้นหน

 
 

แผนกยุทธการและสื่อสาร

   
 

 น.ต.เจษฏา  คงคล้าย

  นายทหารยุทธการ
   
 

 ร.อ.ภาวินทร์  สุขวรรณ์

 

นายทหารศูนย์ยุทธการ

   
 

ร.ท.ปุณยวีย์  วงษ์วิจารณ์

 

นายทหารสงครามอิเล็กทรอนิกส์

   
  ร.ท.กนก  บุญนาค
  นายทหารสื่อสาร
   

แผนกไฟฟ้าอาวุธ

 

ว่าที่ น.ต.วิชาญ  บุญงาม

นายทหารไฟฟ้าอาวุธ
 

ร.ต.จิรวัฒน์  ตั้งใจ

ผู้ช่วยนายทหารไฟฟ้าอาวุธ  1
 

ร..ศุภชัย  เนินอุไร

ผู้ช่วยนายทหารไฟฟ้าอาวุธ  2
 

ร..ภาวัต  ยิ้มแย้ม

นายทหารอิเล็กทรอนิกส์

 

แผนกช่างกล

 
น.ต..ธนวิทย์  ขวัญตน
รองต้นกล
 
           ร.ท.โชติช่วง  จิรอัษฏายุธ

นายช่างกล

 

 ร.ต.ประยุทธ  พันธุ์สวัส

สรั่งกล

 

แผนกอาวุธและการเรือ

 

น.ต.อดิศักดิ์  ภานุโรจนากร

นายทหารการอาวุธ
 

ร.อ.สามารถ  หีบไสสงค์

ต้นปืน

 
ร.ท.นัถกร  เที่ยงตรง
นายทหารการอาวุธนำวิถี
 

ร.ท.ราชนาวี  หมื่นศรี

นายทหารปราบเรือดำน้ำ

 

ร.ท.อุทัย  กล้วยน้ำ

สรั่งเรือ

 

 ร.ต.สุจิต  แสนรัตน์

สรั่งปืน

 

แผนกพลาธิการและแพทย์

 

ร.ต.ทิเนศร์  ปลาตะเพียนทอง

นายทหารพลาธิการ