งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ตามยุทธศาสตร์

11/10/47


คลิกที่นี่เพื่อเริ่มต้น


ตารางเนื้อหาภายใน

งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ตามยุทธศาสตร์

ภาพนิ่ง PPT

ภาพนิ่ง PPT

ภาพนิ่ง PPT

ภาพนิ่ง PPT

ภาพนิ่ง PPT

การจัดทำงบประมาณในระบบงบประมาณแผนงาน (Planning Programming Budgeting System : PPBS) ให้ความสำคัญกับ

1.กระบวนการงบประมาณที่ใช้ในปัจจุบันที่มุ่งเน้นการควบคุม Input 2.การวางแผนงบประมาณไม่สมบูรณ์ เนื่องจาก - ขาดความเชื่อมโยงในการวางแผน - ขาดกรอบวงเงินที่แสดงถึงค่าใช้จ่ายในอนาคต - ขาดความครบถ้วนและครอบคลุมของงบประมาณที่แสดงถึง ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั้งสิ้นของรัฐบาล 3.การรายงานทางการเงินและผลการดำเนินงานไม่เอื้อต่อการตรวจสอบ และการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เนื่องจาก - ขาดความเป็นมาตรฐานสากล - ขาดการแสดงข้อมูลเพื่อการจัดสรรภายในเวลาอันควร

4. การจำแนกรายละเอียดรายการงบประมาณ ทำให้ หน่วยงานขาดความคล่องตัว 5. เป็นระบบที่มีการรวมอำนาจไว้ค่อนข้างมาก จึงไม่สามารถ ตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่าง มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

ภาพนิ่ง PPT

ภาพนิ่ง PPT

ภาพนิ่ง PPT

นโยบายรัฐบาล : การปรับเปลี่ยน กระบวนการจัดทำและจัดสรรงบประมาณ (26 ก.พ. 44)

ภาพนิ่ง PPT

ภาพนิ่ง PPT

ภาพนิ่ง PPT

ภาพนิ่ง PPT

ภาพนิ่ง PPT

ภาพนิ่ง PPT

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ภาพนิ่ง PPT

ภาพนิ่ง PPT

การเพิ่มขอบเขตความครอบคลุม

ภาพนิ่ง PPT

ภาพนิ่ง PPT

ภาพนิ่ง PPT

คำนิยามและลักษณะสำคัญ

ภาพนิ่ง PPT

ภาพนิ่ง PPT

ภาพนิ่ง PPT

ภาพนิ่ง PPT

ภาพนิ่ง PPT

ภาพนิ่ง PPT

ภาพนิ่ง PPT

ภาพนิ่ง PPT

ภาพนิ่ง PPT

ภาพนิ่ง PPT

1. การวางแผนกลยุทธ์ แผนภาพแสดงกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์

ภาพนิ่ง PPT

ภาพนิ่ง PPT

ภาพนิ่ง PPT

ภาพนิ่ง PPT

ภาพนิ่ง PPT

ภาพนิ่ง PPT

บทบาทใหม่ในการจัดทำงบประมาณ

ภาพนิ่ง PPT

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ภาพนิ่ง PPT

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ระดับชาติ

วิสัยทัศน์ (วาดฝัน) ประเทศไทย 7 ประการ

วิสัยทัศน์ (วาดฝัน) ประเทศไทย 7 ประการ (ต่อ)

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี

เป้าหมายการให้บริการระดับกระทรวง

เป้าหมายการให้บริการระดับกระทรวงแบ่งเป็น

ภาพนิ่ง PPT

ภาพนิ่ง PPT

ภาพนิ่ง PPT

ภาพนิ่ง PPT

ภาพนิ่ง PPT

ภาพนิ่ง PPT

ภาพนิ่ง PPT

ภาพนิ่ง PPT

การจัดทำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานฯ เน้นความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้อง

ภาพนิ่ง PPT

ภาพนิ่ง PPT

ภาพนิ่ง PPT

ภาพนิ่ง PPT

นโยบายการจัดทำงบประมาณปี 2547 ของนายกรัฐมนตรีต่อคณะรัฐมนตรี เมื่อ 17 ธ.ค. 45

3. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณปี 2547

โครงสร้างและสาระสำคัญยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ปี 2547

จากปัจจัยทางเศรษฐกิจ และสถานะทางการเงินการคลังของประเทศ

โครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547

ภาพนิ่ง PPT

ภาพนิ่ง PPT

ภาพนิ่ง PPT

ภาพนิ่ง PPT

ภาพนิ่ง PPT

ภาพนิ่ง PPT

สาระสำคัญของพ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ2546

ภาพนิ่ง PPT

คณะกรรมการนโยบายงบประมาณ

อำนาจหน้าที่คณะกรรมการ

การเสนองบประมาณรายจ่ายต่อรัฐสภา จะต้องเสนอ

บทบาทของรัฐมนตรี

ภาพนิ่ง PPT

การปรับเปลี่ยนงบประมาณ

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระบบติดตามและประเมินผล การปฏิบัติงาน

เงื่อนไขความสำเร็จสำหรับการบริหาร จัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ตามยุทธศาสตร์

เป้าหมายสำคัญของโครงการ GFMIS

GFMIS ระบบงานหลัก e-Government

การออกแบบส่วนที่สำคัญในระบบ GFMIS

การออกแบบส่วนที่สำคัญในระบบ GFMIS

ภาพรวมระบบการวางแผนงบประมาณและ ควบคุมงบประมาณ

ภาพรวมระบบขอเบิกและจ่ายเงินงบประมาณ

ระบบงานย่อย(Module) ในระบบ GFMIS

Application Program ในระบบ GFMIS

แนวคิดการทำงานในระบบ SAP

ระบบงานย่อย(Module) ในระบบ GFMIS

ผู้แต่ง: thanom

อีเมล์: admin@ians.navy.mi.th

โฮมเพจ: http://www.ians.navy.mi.th