นายทหารนักเรียน  โรงเรียนนายทหารอาวุโส  รุ่นที่ ๓๖

 

๑.  รายนาม  นายทหารนักเรียน  โรงเรียนนายทหารอาุวุโส  รุ่นที่ ๓๖

๒.  กิจกรรม  นายทหารนักเรียน  โรงเรียนนายทหารอาุวุโส  รุ่นที่ ๓๖

 

รายนามนายทหารนักเรียน  โรงเรียนนายทหารอาุวุโส  รุ่นที่ ๓๖

เลขที่

ยศ

ชื่อ นามสกุล

สังกัด

  ๑ นาวาโทหญิง กรแก้ว ตันติเวชกุล  
  ๒ นาวาโทหญิง กรองทิพย์ จันทร์อินทร์ พร.
  ๓ นาวาโทหญิง กิติมา อรุณรัตตนดนภาส พร.
  ๔ นาวาโท เกษม กรมสาคร  
  ๕ นาวาโท ขมารักษ์ เหมือนจันทร์  
  ๖ นาวาโทหญิง งามพิชญ์ กระเทศ  
  ๗ นาวาโท จรัล อยู่สมบูรณ์  
  ๘ นาวาโท จเรศักดิ์ ภักดีเสนา  
  ๙ นาวาโท จักรพงศ์ คล้ายคลึง  
๑๐ นาวาโท จารึก ภูผา  
๑๑ นาวาโทหญิง จารุพร ทรัพย์แสนดี  
๑๒ นาวาโท จำนงค์ นาคสกุล  
๑๓ นาวาโทหญิง จิราวรรณ ธีรพงษ์พิศุทธ์  
๑๔ นาวาโทหญิง จุไรรัตน์ อาจวารินทร์  
๑๕ นาวาโท เจริญเกียรติ บริสุทธิ์ธรรม  
๑๖ นาวาโทหญิง เฉลิมศรี ชุมเกษียน  
๑๗ นาวาโท ชนะ เพชระบูระณิน  
๑๘ นาวาโท ชูชาติ เล็กตุ้ย  
๑๙ นาวาโทหญิง ญาดา ภูเจริญ  
๒๐ นาวาโท ณชดล พยุงพันธ์  
๒๑ นาวาโทหญิง ณัชรชาดา มาดหมาย  
๒๒ นาวาโท ทวี กฤษบุญชู  
๒๓ นาวาโท ทวีป รัตนวิจิตร์  
๒๔ นาวาโท นคร ดีพิจารย์  
๒๕ นาวาโท นทีพงศ์ ธีระแนว  
๒๖ นาวาโท นพดล เหตระกูล  
๒๗ นาวาโทหญิง นันดา บูรณพงศ์  
๒๘ นาวาโทหญิง นันทรัตน์ ตันยุวรรธนะ  
๒๙ นาวาโทหญิง น้ำทิพย์ ดิษฐบรรจง  
๓๐ นาวาโท บรรพต มากันต์  
๓๑ นาวาโท บุญรอด มระกูล  
๓๒ นาวาโท บุญเรือง เกิดอรุณเดช  
๓๓ นาวาโท บุญส่ง มุสิกะ  
๓๔ นาวาโทหญิง เบ็ญจา จอมแก้ว  
๓๕ นาวาโท ประจักษ์ สุวรรณสังข์  
๓๖ นาวาโท ประวิช ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา  
๓๗ นาวาโท ประสาน จิตรประสงค์  
๓๘ นาวาโท ประเสริฐ รุ่งแสง  
๓๙ นาวาโท ประหยัด คำรุ้ง  
๔๐ นาวาโท ปุณณวัชร สอ้านวงศ์  
๔๑ นาวาโทหญิง ผุสดี หิรัญอัศว์ พร.
๔๒ นาวาโทหญิง พจมาน อนุเวช พร.
๔๓ นาวาโทหญิง พรทิพย์ อนันต์  
๔๔ นาวาโทหญิง พรนิภา ปราบศากุน  
๔๕ นาวาโท พรรณะ ศรีประไพ  
๔๖ นาวาโท พิทยา นาคพนม  
๔๗ นาวาโทหญิง พีรนุช คงไทย  
๔๘ นาวาโทหญิง พูนสุข ชุณหะวัณ  
๔๙ นาวาโท เพิ่มศักดิ์ แบ่งลาภ  
๕๐ นาวาโท ไพโรจน์ หงษ์เทียบ  
๕๑ นาวาโท ไพศาล เย็นทรัพย์  
๕๒ นาวาโท ไพศาล วงศ์สุภาพ  
๕๓ นาวาโทหญิง ภคเนตร วรปัญจกูล  
๕๔ นาวาโทหญิง ภมรมาศ รัตสิรยากร  
๕๕ นาวาโท ภิรมย์ พลายสถิตย์  
๕๖ พันโท มิตรอนันต์ จิตต์โสภา  
๕๗ นาวาโท ยิ่งศักดิ์ ขอเจริญ  
๕๘ นาวาโท

รพีศักดิ์ หงวนเจริญ

 
๕๙ นาวาโท รัตน์ จันทร์น้อย  
๖๐ นาวาโท วชรพล โอปัน  
๖๑ นาวาโท วัชระ แจ่มประจักษ์  
๖๒ นาวาโท วันชัย เฉลิมกลิ่น  
๖๓ นาวาโท วัลลภ ชื่นเจริญสุข  
๖๔ นาวาโท วิจารณ์ กอประเสริฐ  
๖๕ นาวาโทหญิง วิจิตรา ภู่เจริญยศ พร.
๖๖ นาวาโท วิชัย สำราญพันธ์  
๖๗ นาวาโท วินัย ปลั่งตระกูล  
๖๘ นาวาโทหญิง วิยะดา เนตรมุกดา  
๖๙ นาวาโท วิรัช ไพบูลย์  
๗๐ นาวาโทหญิง วิไล แช่มรัมย์  
๗๑ นาวาโทหญิง ศศิมา ศังขจันทรานนท์  
๗๒ นาวาโทหญิง ศิริวรรณ นิลเภตรา พร.
๗๓ นาวาโท สงวน ดวงชอุ่ม  
๗๔ นาวาโท สนชัย วนาภรณ์  
๗๕ นาวาโท สนธยา เสียงแจ้ว  
๗๖ นาวาโท สมใจ ยิ่งยวด  
๗๗ นาวาโท สมชาย เอี่ยมโอภาส  
๗๘ นาวาโท สมโชค โตงาม  
๗๙ นาวาโท สมพร ทองกร  
๘๐ นาวาโท สมเพ็ชร์ ตันอารีย์  
๘๑ นาวาโท สวน สะสม  
๘๒ นาวาโท สวัสดิ์ รวยสูงเนิน  
๘๓ นาวาโท สวัสดี คงสุข  
๘๔ นาวาโท สัณฑ์ชัย ศศิธร  
๘๕ นาวาโทหญิง สาคร รื่นแสง  
๘๖ นาวาโทหญิง สายจันทร์ ตัณยะกุล  
๘๗ นาวาโทหญิง สุกรรมา เวหากิจ  
๘๘ นาวาโท สุคนธ์ เสมศรี  
๘๙ นาวาโท สุทน วงศ์ยะรา  
๙๐ นาวาโทหญิง สุภลักษณ์ ดารานนท์  
๙๑ นาวาโทหญิง สุมนา วะสีนนท์  
๙๒ นาวาโท สุรพล  พงษ์เผ่า  
๙๓ นาวาโท สุวรรธก์ สาเงิน  
๙๔ นาวาโท สุรศักดิ์ ตังสุรัตน์  
๙๕ นาวาโท สุวัฒน์ อินทนะ  
๙๖ นาวาโทหญิง เสาวภาคย์ สุทธิไชย  
๙๗ นาวาโทหญิง หทัยชนก จันทร์ตรี  
๙๘ นาวาโท อนันต์ มาลา  
๙๙ นาวาโท อนันต์ รอดผึ้ง  
๑๐๐ นาวาโทหญิง อภินันท์ แจ่มแจ้ง พร.
๑๐๑ พันโทหญิง อรพิน พรพลานามัย  
๑๐๒ นาวาโท อัคเดช หาญเวช  
๑๐๓ นาวาโทหญิง อาภา คังคะสมบูรณ์  

 

^ กลับด้านบน 

 

โรงเรียนนายทหารอาวุโส  สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง