พระมหากษัตริย์ กับ กองทัพเรือ
การไถ่ชีวิตโค - กระบือ จำนวน ๘๓ ตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เชิญชวนผู้สนใจร่วมบริจาคเงินเพื่อไถ่ชีวิตโค - กระบือ ในราคาตัวละ ๑๕,๐๐๐.-บาท