การศึกษา


- ม.6 มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) -
   รร.เบญจมราชรังสฤษฎิ์
- หลักสูตร 1 ปี - รร.เตรียมทหาร
- ปริญญาตรี นนร. หลักสูตร 5 ปี -
   รร.นร.ยศ.ทร.
- นายทหารใหม่ รร.นร. - กฝร.
- หลักสูตรพรรคกลิน - รร.กล.สรส.
- ภาษาอังกฤษทางใช้การ - ศภษ.ยศ.ทร.
- เสนาธิการทหารเรือ - รร.สธ.ทร.สรส.
- ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
   (การจัดการทางวิศวกรรม) - มหาวิทยาลัย
   ธุรกิจบัณฑิตย์

 

 
ตำแหน่งที่สำคัญ


- ประจำ กร.
- นฟว.แผนกอาวุธและการเรือ ร.ล. สัตหีบ
   หมู่เรือที่ ๒ กตอ.กร.
- ประจำ กร.
- ผช.นฟว.แผนกอาวุธและการเรือ ร.ล. มกุฎราชกุมาร
   หมวดเรือที่ ๑ กตอ.กร.
- ผช.นฟว.แผนกอาวุธและการเรือ ร.ล. มกุฎราชกุมาร
   หมวดเรือที่ ๑ กฟก.๑ กร.
- ประจำ กพ.ทร.
- นฟว.แผนกอาวุธและการเรือ ร.ล. มกุฎราชกุมาร
   หมวดเรือที่ ๑ กฟก.๑ กร.
- นกว.แผนกอาวุธและการเรือ ร.ล. มกุฎราชกุมาร
   หมวดเรือที่ ๑ กตอ.กร.
- นฟว.แผนกอาวุธและการเรือ ร.ล. มกุฎราชกุมาร
   หมวดเรือที่ ๑ กตอ.กร.
- นคค.แผนกเครื่องคำนวณ กฝย.กฝร.
- ตก.หมวดเรือที่ ๑ กลน.กร.
- ประจำ กพ.ทร.
- หน.ซ่อมเครื่องเรดาร์ โรงงานอิเล็กทรอนิกส์ที่ ๒
   กงน.อล.ทร.
- หัวหน้านายช่าง โรงงานอิเล็กทรอนิกส์ที่ ๓
   กงน.อล.ทร.
- หน.เทคนิคการตรวจวัด กหล.อล.ทร.
- หัวหน้านายช่าง โรงงานอิเล็กทรอนิกส์ที่ ๒
   กงน.อล.ทร.
- ประจำ กพ.ทร.(เพื่อความเหมาะสมในการปฏิบัติ
   ราชการ)
- รอง ผอ.กองช่าง บก.กทบ.กร.

-รอง ผบ.กร.   
                                                        


table>