การศึกษา


- มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
   รร.สมุทรปราการ
- หลักสูตร 1 ปี  รร.เตรียมทหาร
- ปริญญาตรี นนร. หลักสูตร 5 ปี
   รร.นร.ยศ.ทร.
- นายทหารใหม่ รร.นร.   กฝร.
- น.1 (นายช่างกล)         กฝร.
- นายทหารป้องกันความเสียหาย    กฝร.
- ระบบควบคุมเรือและเครื่องจักรไฟฟ้า    อล.ทร.
- น.2 (รอง ตก., ตก.เรือเล็ก)           กฝร.
- หลักสูตรพรรคกลิน   รร.กล.สรส.
- เสนาธิการทหารเรือ   รร.สธ.ทร.สรส.
- บริหารงานอู่เรือ        กศษ.กพช.อร.
- สารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับกลาง(MIS)
  กสท.อล.ทร.
- การบริหารงานและงบประมาณ (ระดับผู้บริหาร)
  สปช.ทร.

 

 
ตำแหน่งที่สำคัญ


- ประจำ กร.
- ชก.ร.ล. สุรินทร์ หมู่เรือที่ ๒ กยบ.กร.
- ชก.ร.ล. สุรินทร์ หมู่เรือที่ ๒ กยพ.กร.
- ประจำ กร.
- รอง ตก.ร.ล. สุรินทร์ มว.เรือที่ ๑ กยพ.กร.
- ตก.ร.ล. สมุย มว.เรือที่ ๒ กยบ.กร.
- ประจำ กพ.ทร.
- ตก.ร.ล. ถลาง มว.เรือที่ ๓ กทบ.กร.
- ตก.ร.ล. โพสามต้น มว.เรือที่ ๑ กทบ.กร.
- นายช่าง กองช่าง บก.กทบ.กร.
- และ รรก.ตก.ร.ล. โพสามต้น มว.เรือที่ ๑ กทบ.กร.
- ประจำ กพ.ทร.
- นายช่าง กองช่าง บก.กทบ.กร.
- หัวหน้าทดลองเรือ กคภ.อจปร.อร.
- หน.จัดแผนงาน กซส.อจปร.อร.
- หน.กองโรงงาน กซส.อจปร.อร.
- รอง ผอ.กองช่าง บก.กดน.กร.
- รอง ผอ.กองช่าง บก.กบฮ.กร.
- รอง ผอ.กองช่าง บก.กยพ.กร.
- รอง ผอ.กองช่าง บก.กทบ.กร.

-รอง ผบ.กร.   
                                                        


table>