นโยบายผู้บัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

พล.ร.ต.ลือชัย ร. ผบ.กทบ..jpg

วิสัยทัศน์กองเรือทุ่นระเบิด
“กองเรือทุ่นระเบิด จะเป็นกำลังรบที่มีขีดสมรรถนะสูง
สู่ความเป็นสากลด้านสงครามทุ่นระเบิด”

 

 

นโยบายผู้บัญชาการกองเรือทุ่นระเบิดประจำปีงบประมาณ ๕๙
"ลดภาระงาน ทำงานเป็นทีม พัฒนา สร้างขวัญกำลังใจ เปิดใจสู่ภายนอก"

 

๑. ปฏิบัติตามนโยบาย ผบ.ทร.และ ผบ.กร.ประจำปี งป.๕๙ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และสานต่อนโยบายของอดีต ผบ.กทบ.

เป้าหมาย
- รายงานผลการปฏิบัติตามนโยบาย ผบ.ทร.ประจำปี งป.๕๙ ตามที่ ทร.กำหนด
- รายงานผลการปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติงานของ ผบ.กร.ประจำปี งป.๕๙ ตามที่ กร.กำหนด ในส่วน
การปฏิบัติของ กทบ.รองรับแนวทางการปฏิบัติงานของ ผบ.กร.ประจำปี งป.๕๙
- ดำเนินงานติดตามจากอดีต ผบ.กทบ. ตามรายงานการรับส่งหน้าที่ ผบ.กทบ. ให้แล้วเสร็จทุกกิจกรรม

 

๒. ส่งเสริมในการให้ความสำคัญกับกำลังพลในทุกระดับเพื่อชี้ให้เห็นถึงคุณค่าในการเป็นทรัพยากรของหน่วยที่มีคุณค่าสูงและถึงพร้อมด้วยประสิทธิภาพที่จะช่วยกันพัฒนากองเรือทุ่นระเบิด

เป้าหมาย
- กำลังพลได้รับการปลูกฝังให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปลูกจิตสำนึกในความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
- กำลังพลได้รับการพัฒนาสุขภาพร่างกาย เพื่อให้กำลังพลมีสมรรถภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ที่ต้องตรากตรำกว่าปกติในทุกสถานการณ์ และปฏิบัติจนเป็นนิสัยอย่างต่อเนื่อง
- กำลังพลและครอบครัว มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสภาพเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดี  มีเกียรติและศักดิ์ศรีในสังคม ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และได้รับสวัสดิการอย่างทั่วถึง
- กำลังพลมีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์เพิ่มเติม  อย่างเพียงพอและนำไปสู่ความเป็นสากล
- ปลูกฝังความภาคภูมิใจในการปฏิบัติงานสงครามทุ่นระเบิดให้กับกำลังพล โดยติดตามการเสนอขออนุมัติเครื่องหมายสำหรับผู้ที่ผ่านการปฏิบัติงานด้านสงครามทุ่นระเบิด

 

๓. ยกระดับในการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการป้องกันภายในพื้นที่รับผิดชอบ ของ กทบ.และขยายไปสู่พื้นที่ข้างเคียงในอนาคต

เป้าหมาย
- กำลังพลของ กทบ.ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
- ภายในกองบัญชาการ หมวดเรือที่ ๓ และเรือต่างๆ เป็นพื้นที่ปลอดยาเสพติด
- จัดอบรมให้ข้าราชการและทหารทุกนายใน กทบ. มีความรู้ความเข้าใจของภัยและโทษของยาเสพติดโดยนำไปใช้กับครอบครัวและคนใกล้ชิด
- จัดทำโครงการเพื่อป้องกันยาเสพติดแพร่ระบาดทั้งภายในกองบัญชาการ หมวดเรือที่ ๓ และเรือต่างๆใช้ชื่อว่า
“กองเรือทุ่นระเบิดสีขาวร่วมใจต่อต้านยาเสพติด”

 

๔. พัฒนา ปรับปรุง ข้อมูลด้านข่าวกรองสงครามทุ่นระเบิด ในทุกระดับเพื่อใช้ในการวางแผนการเตรียมกำลังและการใช้กำลัง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย
- มีข้อมูลข่าวกรองสำหรับการวางแผนการใช้ทุ่นระเบิดเพื่อพร้อมในการปฏิบัติตามแผนป้องกันประเทศ
- มีข้อมูลข่าวกรองสำหรับการวางแผนการต่อต้านทุ่นระเบิดตามช่องทางเข้า-ออก พื้นที่จอดเรือ และพื้นที่เป้าหมายอื่นๆที่สำคัญรองรับการปฏิบัติตามแผนป้องกันประเทศ
- กำลังพลมีขีดความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลของศูนย์สงครามทุ่นระเบิดเพื่อประโยชน์ในการวางแผน
เพิ่มมากขึ้น

 

๕. ดำรงความพร้อมด้านองค์วัตถุ องค์บุคคลและยุทธวิธีให้สามารถรองรับการปฏิบัติตามแผนป้องกันประเทศได้และกำหนดแนวความคิดในการพัฒนากำลังรบในอนาคตได้อย่างมีทิศทางชัดเจน

เป้าหมาย
- มีการเสนอความต้องการในการดำรงความพร้อมเรือ และยุทโธปกรณ์ ประจำปี งป.๖๐
- มียุทธศาสตร์เตรียมกำลังรบด้านสงครามทุ่นระเบิดใน ๑๐ ปี ข้างหน้าอย่างชัดเจน
- ดำรงการฝึกจุดทุ่นระเบิดเพื่อฝึกความคุ้นเคยให้กับกำลังพลอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
- เผยแพร่องค์ความรู้ด้านสงครามทุ่นระเบิดให้กับทุกส่วนที่เกี่ยวข้องในทุกโอกาส
- เป็นที่ ๑ ในกิจกรรมที่ กทบ. ต้องปฏิบัติในหน่วยงานระดับเดียวกัน

 

๖. ดำเนินการจัดทำระบบสารสนเทศสนับสนุนการวางแผนการปฏิบัติการต่อต้านทุ่นระเบิด เพื่อให้การเก็บรวมข้อมูลทางยุทธการด้านสงครามทุ่นระเบิด ของศูนย์สนับสนุนงานด้านสงครามทุ่นระเบิด และการนำไปใช้ประโยชน์ของหน่วยปฏิบัติ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย
- สามารถจัดทำระบบสนับสนุนการวางแผนการปฏิบัติการต่อต้านทุ่นระเบิด(ระยะที่ ๒) เพื่อสนับสนุนการวางแผนสงครามทุ่นระเบิดของศูนย์สงครามทุ่นระเบิด กองเรือทุ่นระเบิด
ให้สามารถคำนวณวางแผนต่อต้านทุ่นระเบิดได้ครอบคลุมทุกพังก์ชั่นการใช้งาน

 

๗. เสริมสร้างความร่วมมือจากภาครัฐ เอกชน และประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการดำเนินงานและการประชาสัมพันธ์ของ กทบ. ให้เป็นไปตามเป้าหมายของกองทัพเรือ

เป้าหมาย
- กทบ. มีภาพลักษณ์ที่ดี เป็นที่ยอมรับและศรัทธาของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนในพื้นที่
- หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนในพื้นที่ ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนการดำเนินงานของ กทบ.
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายของ ทร.
- มีเครือข่ายจากทุกภาคส่วนในการสนับสนุน การดำเนินงานและการประชาสัมพันธ์ โดยมีปริมาณภาพข่าว
ที่ปรากฏในสื่อท้องถิ่น และสื่อระดับประเทศ ครอบคลุมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

- มีฐานข้อมูลมวลชนและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อให้การ ปจว./ปชส. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย