เอกสารแนะแนวการศึกษา
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ กองการศีกษา กรมแพทย์ทหารเรือ
ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๓


          วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ กองการศึกษา กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นสถาบันการศึกษาในสังกัดกองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม และเป็นสถาบัน สมทบของมหาวิทยาลัยมหิดล มีวัตถุประสงค์ เพื่อการผลิตพยาบาลหญิง สำหรับทำหน้าที่ให้บริการด้านสุขภาพอนามัย แก่ข้าราชการและครอบครัว กองทัพเรือ ตลอดจนประชาชนทั่วไป ทั้งในยามปกติและยามฉุกเฉิน และยามสงคราม
๑. สถานที่ตั้ง
          วิทลัยพยาบาลกองทัพเรือ กองการศึกษา กรมแพทย์ทหารเรือ ตั้งอยู่ในบริเวณ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เลขที่ ๕๐๔ ถนนสมเด็จพระเจ้าตามสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐ โทรศัพท์ (๐๒) ๔๗๕ - ๒๖๑๔, ๔๗๕ - ๒๖๒๕, ๔๗๕ - ๒๕๓๕ โทรสาร (๐๒) ๔๗๕ - ๒๘๗๒
๒. การจัดการศึกษา
          วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ   ได้จัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณทิต ระยะเวลาการศึกษา ๔ ปี มีจำนวน ๑๔๙ หน่วยกิต ประกอบด้วยหมวดวิชาพื้นฐานทั่วไป หมวดวิชาพื้นฐานอาชีพ หมวดวิชาชีพการพยาบาล หมวดวิชาเลือกเสรี และหมวดวิชาทหาร นอกจากนี้ ได้จัดให้มีกิจกรรมพิเศษเสริมหลักสูตร เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลิกภาพ การเป็นพยาบาลวิชาชีพ และผู้นำ เหมาะสมในการเป็นทหาร ผู้สำเร็จการศึกษา จะได้รับพระราชทานปริญญาบัตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยมหิดล และมีสิทธิสอบเพื่อรับใบอนุญาตเป็น ผู้ประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาล และการผดุงครรภ์ชั้น ๑ จากสภาการพยาบาล
๓. การเข้ารับการศึกษา
          ๓.๑ คุณสมบัติของผู้สมัคร
                 ๓.๑.๑ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรืออยู่ในระหว่างรอผลการศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว ไม่รับหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน หรือเทียบเท่า โดยต้องศึกษารายวิชา ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ดังนี้
                       - หมวดวิชาเลือกเสรี ให้รวมวิทยาศาสตร์ (โครงสร้าง 2) ๒๕ หน่วยกิต หรือวิทยาศาสตร์ (โครงสร้าง 3) ๒๑ หน่วยกิต คณิตศาสตร์ (โครงสร้าง 1) ๑๕ หน่วยกิต และภาษาอังกฤษ ๑๒ หน่วยกิต
                 ๓.๑.๒ เป็นสตรีโสด อายุระหว่าง ๑๗ - ๒๒ ปี โดยนับปี พ.ศ.ที่เกิด (ผู้ที่เกิดระหว่างปี พ.ศ.๒๕๒๑ - ๒๕๒๖)
                 ๓.๑.๓ มีสัญชาติไทย บิดา มารดาผู้ให้กำเนิดต้องมีสัญชาติไทย โดยกำเนิด สำหรับผู้ที่มีปู่ หรือย่า หรือ ตา หรือยาย มิใช่สัญชาติไทย จะต้องนำสูติบัตรของบิดามารดา หรือหนังสือรับรองจากที่ว่าการเขต/อำเภอ ซึ่งรับรองว่าบิดามารดา ของผู้สมัคร เกิดในประเทศไทยจริงมาแสดงด้วย แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดอยู่แล้ว มารดามิใช่ผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
                 ๓.๑.๔ มีสุขภาพสมบูรณ์ รูปร่างลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกาย เหมาะสมต่อการรับราชการทหาร และการประกอบวิชาชีพการพยาบาล
                 ๓.๑.๕ มีน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า ๔๒ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๖๕ กิโลกรัม ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า ๑๕๕ เซนติเมตร
                 ๓.๑.๖ ไม่เป็นโรคที่กำหนดไว้ตามกฏหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร หรือไม่มีโรคประจำตัวที่เป็น อุปสรรคต่อการศึกษาวิชาชีพการพยาบาล จากการตรวจสุขภาพ โดยคณะกรรมการแพทย์ที่กรมแพทย์ทหารเรือแต่งตั้ง
                 ๓.๑.๗ มีความประพฤติดี ไม่บกพร่องทางศีลธรรม
                 ๓.๑.๘ ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัวตามกฏหมาย
                 ๓.๑.๙ ไม่อยู่ในระหว่างเป็นผู้ต้องหา หรือจำเลยในคดีอาญา และไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุด ให้ลงโทษจำคุก หรือกักขัง เว้นแต่ความผิดที่กระทำโดยประมาท หรือความผิดฐานลหุโทษ
                 ๓.๑.๑๐ ไม่อยู่ในระหว่างพักราชการหรือพักงาน และไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หรือหน่วยงานใดๆ เนื่องจากทุจริตหรือประพฤติเสื่อมเสีย
                 ๓.๑.๑๑ ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ หรือมียาเสพติดให้โทษไว้ในครอบครอง โดยฝ่าฝืนกฏหมาย
                 ๓.๑.๑๒ ไม่เป็นผู้ถูกปลดจากการเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพเรือ เนื่องจากความประพฤติ
         ๓.๒ จำนวนนักเรียนที่รับ
                 จำนวนนักเรียนที่รับจากการสอบคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาโดยทุนส่วนตัว จำนวน ๔๐ คน
          ๓.๓ วิชาที่สอบ
                 ใช้ผลการสอบวัดความรู้ วิชาหลัก 01,02,03,04,05,06,07   จากทบวงมหาวิทยาลัย โดยพิจารณาร่วมกับผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX และ PR) ตามระบบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน สถาบันอุดมศึกษาของทบวงมหาวิทยาลัย
๔. การจำหน่ายระเบียบการสมัครและใบสมัคร
         ๔.๑ จำหน่ายระเบียบการ  การสมัครและใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑๗ มกราคม - ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๓
         ๔.๒ จำหน่ายระเบียบการสมัครที่ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ กรมแพทย์ทหารเรือ กองทัพเรือ   ในวันและเวลาราชการ
         ๔.๓ สั่งซื้อทางไปรษณีย์ โดยธนาณัติ สั่งจ่ายที่ ปณจ.สำเหร่   ในนาม ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ เลขที่ ๕๐๔ ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
๕. อัตราค่าเอกสารและค่าธรรมเนียมในการสมัครและสอบคัดเลือก
         ๕.๑ ระเบียบการสมัคร และใบสมัคร จำหน่ายราคาชุดละ ๖๐ บาท สั่งซื้อทางไปรษณีย์ ราคาชุดละ ๘๐ บาท
         ๕.๒ ค่าสมัครทางไปรษณีย์ คนละ ๑๒๐ บาท (ค่าสมัคร ๑๐๐ บาท และค่าบริการทางไปรษณีย์ ๒๐ บาท)
         ๕.๓ ค่าทดสอบสุขภาพจิต คนละ ๕๐ บาท และค่าตรวจสุขภาพ คนละ ๓๐๐ บาท
๖. สิทธิประโยชน์ของนักเรียนพยาบาลกองทัพเรือ
         ๖.๑ ได้รับยุทธอาภรณ์ (เครื่องแบบ) ตามที่กองทัพเรือกำหนด
         ๖.๒ เมื่อสำเร็จการศึกษาและปฏิบัติงานในกองทัพเรือครบ ๒ ปี แล้ว มีโอกาสได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ ในกองทัพเรือ ตามความเหมาะสม