garuda.gif (1079 bytes)
ระเบียบกองทัพเรือ
ว่าด้วยการแบ่งชั้นเรือ หมู่เรือ และการตั้งชื่อเรือหลวง
(ฉบับที่ ๓)
พ.ศ.๒๕๔๑

                โดยที่เป็นการสมควร แก้ไขระเบียบกองทัพเรือ ว่าด้วยการแบ่งชั้นเรือ หมู่เรือ และการตั้งชื่อเรือหลวง ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
                ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบกองทัพเรือ ว่าด้วยการแบ่งชั้นเรือ หมู่เรือ และการตั้งชื่อ เรือหลวง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๑"
                ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
                ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๙.๗ แห่งระเบียบกองทัพเรือ ว่าด้วยการแบ่งชั้นเรือ หมู่เรือ และการตั้งชื่อเรือหลวง พ.ศ.๒๕๒๗ และใช้ความต่อไปนี้แทน
                        "๙.๗ เรือยกพลขึ้นบก เรือส่งกำลังบำรุง เรือน้ำมัน เรือน้ำ เรือลากจูง และเรือลำเลียง ตั้งตามชื่อเกาะ"
                ข้อ ๔ ให้เพิ่มความ ท้ายข้อ ๙.๑๐ แห่งระเบียบกองทัพเรือ ว่าด้วยการแบ่งชั้นเรือ หมู่เรือ และการตั้งชื่อเรือหลวง พ.ศ.๒๕๒๗ ดังต่อไปนี้
                        "๙.๑๑ เรือที่ไม่ได้กล่าวไว้ ในระเบียบนี้ ให้พิจารณาตั้งชื่อ ตามความเหมาะสม เป็นคราวๆ ไป "
                        ประกาศ   ณ  วันที่  ๑๕  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๔๑
พลเรือเอก สุวัชชัย เกษมศุข                
(สุวัชชัย เกษมศุข)
ผู้บัญชาการทหารเรือ

หมายเหตุ   หลักการและเหตุผล ในการประกาศใช้ระเบียบนี้ คือ กองทัพเรือ ได้จัดหาเรือ ประเภท เรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ และเรือประเภท เรือส่งกำลังบำรุง มาใช้ในราชการกองทัพเรือ และมีเรือบางประเภท ที่ยังมิได้กำหนด หลักเกณฑ์การตั้งชื่อเรือ จึงต้องกำหนด หลักเกณฑ์การตั้งชื่อเรือ ให้ครบทุกประเภท

- ความเดิมในข้อ ๙.๗ ที่ยกเลิก
                    "๙.๗ เรือยกพลขึ้นบก เรือลำเลียง และเรือลากจูง ตั้งตามชื่อเกาะ "