การเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ทหารเรือ
ของ
คณะครูและนักเรียน โรงเรียนพระนารายณ์ จ.ลพบุรี จำนวน 130 คน
เื่มื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2549
โดยมี
นาวาโทไพรัช สมุทรสินธุ์ ให้การต้อนรับ

คณะเยี่ยมชมทั้งหมด


ยินดีต้อนรับ

คณะครู

นักเรียน

ห้องเสด็จเตี่ย

ห้องพระเจ้าตาก

ห้องสรรพาวุธ

ห้องสรรพาวุธ

เรือดำน้ำ

เรือดำน้ำ

นิทรรศการพิเศษ

นิทรรศการพิเศษ

นิทรรศการพิเศษ

นิทรรศการพิเศษ

นิทรรศการพิเศษ

นิทรรศการพิเศษ

นิทรรศการพิเศษ

นิทรรศการพิเศษ

นิทรรศการพิเศษ

ครุฑหัวเรือ

ครุฑหัวเรือ

เรือพระราชพิธีจำลอง

เรือรบสมัย ร.1

เรือรบสมัยใหม่จำลอง

ห้องสรรพาวุธ

เรือดำน้ำ

ขอบคุณ