การเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ทหารเรือ
ของ
คณะครูและนักเรียน โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ จำนวน 450 คน
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2549
โดยมี
เรือโทหญิง ธิดารัตน์ ยังรอต ให้การต้อนรับ

คณะเยี่ยมชมทั้งหมด


คณะครู

ยินดีต้อนรับ

คณะนักเรียน

ห้องเสด็จเตี่ย

ห้องเสด็จเตี่ย

ห้องพระเจ้าตาก

ห้องสรรพาวุธ

ห้องสรรพาวุธ

ตอร์ปิโด

ประภาคาร

ตอร์ปิโด

นิทรรศการพิเศษ

นิทรรศการพิเศษ

นิทรรศการพิเศษ

ขบวนเรือพระราชพิธี

นิทรรศการพิเศษ

นิทรรศการพิเศษ

นิทรรศการพิเศษ

ครุฑหัวเรือ

ขบวนเรือพระราชพิธี

ห้องพระเจ้าตาก

ห้องสรรพาวุธ

ห้องสรรพาวุธ

ขอบคุณ