๒๑๐๑๐๒๐๒๐๑

หัวข้อวิชา   เศรษฐศาสตร์ทั่วไป

 

สาระประมวล

 

ความมุ่งหมาย      เพื่อให้นายทหารนักเรียนได้ทราบถึงหลักพื้นฐานของเศรษฐศาสตร์ในด้านต่างๆ โดยทั่วไป อันจะเป็นประโยชน์ต่อความเข้าใจปัญหาทางเศรษฐกิจต่อไป

 

ขอบเขตการศึกษา      

                            .    ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์

                            .   ปัญหาพื้นฐานทั่วไปที่มีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ เช่น เงินเฟ้อ เงินฝืดความไม่เท่าเทียมกันของรายได้ การใช้ทรัพยากรของประเทศ การว่างงาน เป็นต้น

                            ๓.    แนวทางการแก้ไขปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจโดยใช้หลักเศรษฐศาสตร์

 

สาระคู่มือ

. ความสำคัญ  

             เศรษฐศาสตร์จัดเป็นสังคมศาสตร์สาขาหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์และการจัดการทรัพยากรต่างๆ เนื่องจากความต้องการของมนุษย์ ไม่มีขอบเขตแต่ทรัพยากรมีจำนวนจำกัด ปัญหาทางเศรษฐกิจของสังคมทั้งหลายได้แก่ การที่จะตัดสินใจว่าจะผลิตสินค้าและบริการอะไรอย่างไรที่ไหนและในปริมาณเท่าใด ซึ่งจะต้องคำนึงถึงผลกระทบก็ตามมากับสังคมอีกประการหนึ่ง ความรู้ความเข้าใจในหลักเศรษฐศาสตร์จะทำให้ นทน.ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจของประเทศที่จะมีผลกระทบต่อกองทัพเรือและตนเอง

 

 . ความมุ่งหมาย

            เมื่อจบการศึกษาในหัวข้อวิชานี้แล้ว นทน.สามารถที่จะอธิบายถึงหลักพื้นฐานของเศรษฐศาสตร์ในด้านต่างๆ โดยทั่วไป อันจะเป็นประโยชน์ต่อการทำความเข้าใจปัญหาทางเศรษฐกิจต่อไป

 

. สาระสังเขปการศึกษา

     ๓.๑  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเศรษฐศาสตร์ในปัจจุบัน

     ๓.๒  ปัญหาและสาเหตุของปัญหาทางเศรษฐกิจ กรณีศึกษา วิกฤติการณ์เศรษฐกิจโลกปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ เช่น ภาวะเงินเฟ้อ ภาวะเงินฝืด

     ๓.๓  แนวโน้มเศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคต

     ๓.๔  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

. วิธีดำเนินการศึกษา 

     ๔.๑ บรรยายในห้องเรียน ๓ ชั่วโมง

 

. ประเด็นคำถามสำคัญเกี่ยวกับเนื้อหาที่ศึกษา

       ๕.๑  แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับของโลกปัจจุบันสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับเศรษฐกิจของประเทศไทยได้หรือไม่

      ๕.๒  แนวความคิดเศรษฐกิจแบบทุนนิยมกับเศรษฐกิจแบบพอเพียงมีความสอดคล้องหรือขัดแย้งกันอย่างไร

      ๕.๓  หลักการสำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร

 

๖. เอกสารประกอบการศึกษา

    ๖.๑  เอกสารของผู้บรรยายหรือที่ผู้บรรยายแนะนำ

 

๗. เอกสารอ่านประกอบเพิ่มเติม

 

LINKS

คู่มือแนะนำนักศึกษา แถลงหลักสูตร สาระหลักสูตร แนะนำหลักสูตร รายการเอกสารอ่านประกอบ

ประมวลการศึกษา ALL ความมั่นคง ยุทธศาสตร์และนโยบาย เสนาธิการกิจ ปฏิบัติการทางทหาร สังคม

 คู่มือการศึกษา ความมั่นคง ยุทธศาสตร์และนโยบาย เสนาธิการกิจ ปฏิบัติการทางทหาร สังคม

ครูช่วยสอน วิทยากรประจำกลุ่มสัมมนา

LINKS

หมวดวิชาความมั่นคง

หมวดวิชาเสนาธิการกิจ

หมวดวิชาการปฏิบัติการทางทหาร

ตอนที่ ๑ หลักยุทธศาสตร์

ตอนที่ ๑ การจัดและหน้าที่ฝ่ายอำนวยการ

ตอนที่ ๑ การปฏิบัติการทางทหาร

ชุดวิชา หลักยุทธศาสตร์

ชุดวิชา การจัดและหน้าที่ฝ่ายอำนวยการ

ชุดวิชา การปฏิบัติการทางเรือและการสนับสนุนอื่นๆ

   โครงสร้างและประเมินยุทธศาสตร์

   การจัดฝ่ายอำนวยการของ ทร.

   วิวัฒนาการทางทหารและสงครามทางเรือ

   สถานการณ์ของโลกในปัจจุบัน

   การกำลังพล

   การปฏิบัติการทางเรือโดยทั่วไป

   กำลังอำนาจแห่งชาติ

   การข่าว

   การสงครามผิวน้ำ

   กำลังอำนาจของชาติทางทะเล

   การยุทธการ

   การสงครามใต้น้ำ

   การพาณิชย์นาวี

   การส่งกำลังบำรุง

   การควบคุมเรือพาณิชย์และเรือประมง

   กิจการอู่ซ่อมสร้าง/ต่อเรือ

   การสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์

ชุดวิชา การปฏิบัติการทางทหารทั่วไปและการสงครามพิเศษ

ชุดวิชา โครงสร้างและแนวความคิดทางยุทธศาสตร์

   การกิจการพลเรือน

   การวางแผนทางทหาร

   นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ

   สัมมนาการจัดและหน้าที่ฝ่ายอำนวยการ

   การปฏิบัติการร่วม

   ยุทธศาสตร์ทหาร

ตอนที่ ๒ การเรียบเรียงและการบรรยาย

   การสงครามพิเศษและการก่อการร้ายสากล

   ยุทธศาสตร์ทะเล

ชุดวิชา เทคนิคการสื่อความหมาย

   การปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากสงคราม

   ยุทธศาสตร์ทางเรือ

   การคิดอย่างมีเหตุผล

ตอนที่ ๒ กฎหมาย

   สัมมนาโครงสร้างและแนวความคิดทางยุทธศาสตร์

   ระเบียบงานสารบรรณ

ชุดวิชา กฎหมาย

   สัมมนายุทธศาสตร์ทางเรือ

   การเขียนหนังสือราชการและการสรุปเรื่อง

   กฎหมายอาญาทหาร

ตอนที่ ๒ ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ

   การพูดในที่สาธารณะ

   กฎหมายระหว่างประเทศ

ชุดวิชา เศรษฐศาสตร์ทั่วไป

   การบรรยายสรุป

   กฎหมายทะเล

   เศรษฐศาสตร์ทั่วไป

   การอภิปรายและการประชุม

   แนวทางเมื่อเป็นกรรมการสอบสวน

   หลักเศรษฐศาสตร์การคลัง

   การเขียนบทความทางวิชาการ

   สัมมนากฎหมาย

   หลักเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

ชุดวิชา การเรียบเรียงการพิจารณาของฝ่ายอำนวยการ

หมวดวิชาสังคม

ชุดวิชา หลักเศรษฐศาสตร์การพัฒนา

   การพิจารณาของฝ่ายอำนวยการ

ตอนที่ ๑ สังคม

   การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม

   สัมมนาการพิจารณาของฝ่ายอำนวยการ

ชุดวิชา สังคม

   เศรษฐกิจกับการทหาร

   การจัดทำเอกสารการพิจารณาของฝ่ายอำนวยการ

   มารยาทและการเข้าสังคม

ตอนที่ ๓ ยุทธศาสตร์การเมือง

ตอนที่ ๓ การบริหารงาน

   คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับนักบริหาร

ชุดวิชา กิจการระหว่างประเทศ

ชุดวิชา หลักการและเทคนิคการบริหาร

   การพัฒนาบุคลิกภาพ

   ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

   สารสนเทศเพื่อการจัดการ

   ภาษาอังกฤษ

   องค์การระหว่างประเทศ

   หลักการบริหารและการจัดระเบียบงาน

   การจัดเลี้ยง

   การขัดแย้งและระงับข้อขัดแย้งระหว่างรัฐ

   การบริหารงานเชิงกลยุทธ์

ตอนที่ ๒ กิจกรรมและการบรรยายพิเศษ

   ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

   การบริหารทรัพยากรกองทัพเรือ

ชุดวิชา กิจกรรมและการบรรยายพิเศษ

   ประเทศในภูมิภาคเอเชีย

   การบริหารจัดการความรู้ (KM)

   ปฐมนิเทศ

ชุดวิชา กิจการในประเทศ

   การบริหารโครงการ

   กีฬา

   การเมืองภายในประเทศ

   สัมมนาหลักการและเทคนิคการบริหาร

   การบรรยายพิเศษ

   สัมมนายุทธศาสตร์การเมือง

ชุดวิชา การวิเคราะห์และตกลงใจ

   กิจกรรมนายทหารนักเรียน

หมวดวิชายุทธศาสตร์และนโยบาย

   การวิเคราะห์เพื่อตกลงใจ

   เวลาผู้บังคับบัญชา

ตอนที่ ๑ หลักการและทฤษฎีการทำสงคราม

   แนวทางการวิจัยและปฏิบัติการ

ตอนที่ ๓ ดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศ

ชุดวิชา หลักการและทฤษฎีการทำสงคราม

   การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย

ชุดวิชา ดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศ

   หลักการและทฤษฎีการทำสงคราม

   การควบคุมข่ายงาน

   ดูกิจการในกรุงเทพมหานครและใกล้เคียง

   สงครามในลักษณะต่างๆ

ชุดวิชา จิตวิทยาและภาวะผู้นำ

   ดูกิจการภาคต่างๆ

ตอนที่ ๒ บทเรียนยุทธศาสตร์จากประวัติการสงคราม

   จิตวิทยา

   ดูกิจการต่างประเทศ

ชุดวิชา บทเรียนยุทธศาสตร์จากประวัติการสงคราม

   ภาวะผู้นำ

 

   บทเรียนยุทธศาสตร์จากประวัติการสงคราม

 

 

   แนวความคิดในการพัฒนา ทร.

 

 

   สัมมนาบทเรียนยุทธศาสตร์จากประวัติการสงคราม