๒๑๐๒๐๑๐๑๐๒

หัวข้อวิชา    สงครามในลักษณะต่างๆ

 

สาระประมวล

 

ความมุ่งหมาย      เพื่อให้นายทหารนักเรียนเข้าใจถึงหลักการในการทำสงครามและลักษณะการทำสงครามที่แตกต่างกันตามยุคตามสมัย ตามพื้นที่ภูมิภาคของโลกที่สำคัญ จนกระทั่งปรากฏเป็นแนวทางที่ยอมรับเป็นหลักการและทฤษฎีในปัจจุบัน

 

ขอบเขตการศึกษา       บรรยาย

                            .    สงครามที่สำคัญของโลกในอดีตจนถึงปัจจุบัน

                            .   คำจำกัดความหรือความหมายเกี่ยวกับสงครามในลักษณะต่างๆ เช่น

                                   .     สงครามกองโจร พร้อมตัวอย่างกรณีการสงครามในลักษณะเช่นนี้

                                   .    สงครามจำกัด พร้อมตัวอย่างกรณีการสงครามในลักษณะเช่นนี้

                                   .    สงครามเบ็ดเสร็จ พร้อมตัวอย่างกรณีการสงครามในลักษณะเช่นนี้

                                   .    สงครามปฏิวัติ พร้อมตัวอย่างกรณีการสงครามในลักษณะเช่นนี้

                                   .    สงครามสงครามข้อมูลข่าวสาร พร้อมตัวอย่างกรณีการสงครามในลักษณะเช่นนี้

 

สาระคู่มือ

.  ความสำคัญ  

            สงครามจำกัด (Limited War) คือการสงครามที่กระทำด้วย วัตถุประสงค์จำกัด โดยใช้กำลังอำนาจของชาติที่มีอยู่และวิธีการจำกัด (ซึ่งวิธีการสู้รบนี้จะสะท้อนออกมาให้เห็นในรูปแบบของการใช้อาวุธ) รวมทั้งการทำการสู้รบในพื้นที่ยุทธบริเวณอันจำกัดขอบเขต สงครามจำกัดอาจกระทำกันยืดเยื้อ กินเวลานานนับปี เช่น สงครามรวมชาติเยอรมัน สงครามกลางเมืองในจีน หรือเป็นสงครามจำกัดยุทธบริเวณ เช่น สงครามฟอล์คแลนด์ สงครามอ่าวเปอร์เซีย หรือสงครามที่ถูกจำกัดด้วยพลังทางการเมืองและอื่นๆ

            ข้อแตกต่างระหว่าง สงครามทั่วไปกับสงครามจำกัด บางครั้งยังไม่เด่นชัดนัก ในบางกรณีสงครามจำกัด จะครอบคลุมระดับของความขัดแย้งระหว่างประเทศ ที่มีขอบเขตค่อนข้างกว้าง ตั้งแต่การใช้กำลังอาวุธเข้าแทรกแซงในกิจการของประเทศอื่น จนถึงสงครามนอกแบบภายในประเทศ เช่น สงครามเกาหลีที่มีประเทศเข้าร่วมในสงครามเกือบทั่วโลก มีการเกณฑ์ทรัพยากรต่างๆ เป็นจำนวนมากใช้ภายในระยะเวลา ๒ ปี ของการสงคราม รวมทั้งมีความตั้งใจที่จะใช้อาวุธนิวเคลียร์ด้วย แต่อย่างไรก็ตาม สงครามครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นเพียงสงครามจำกัดทางภูมิศาสตร์เท่านั้น

            ครั้นต่อมาการต่อสู้และการขยายวงของลัทธิคอมมิวนิสต์ได้แพร่จากจีน โดยยุทธศาสตร์ของเหมาเซตุง อันได้แก่ การป้องกันทางยุทธศาสตร์ (Strategic Defense) การดำรงสภาพทางยุทธศาสตร์ (Strategic Stalemate) และการรุกทางยุทธศาสตร์ (Strategic Offensive) แพร่ขยายไปสู่เวียดนาม และ อินโดจีน จนมีผลกระทบต่อสถานการณ์ของประเทศไทยในยุคสมัยหนึ่ง และแม้ว่าสถานการณ์ในปัจจุบัน การแพร่กระจายของลัทธิคอมมิวนิสต์จะเบาบางลง จากการสิ้นสุดของยุคสงครามเย็นแล้วก็ตาม ความขัดแย้งและรากฐานของความไม่ตรงกันทางความคิด ก็ยังคงมีอยู่ ซึ่งอาจนำไปสู่การเริ่มยุคใหม่ของสงครามกองโจรได้

            สงครามเบ็ดเสร็จ (Total War) คือ การใช้กำลังทหารเข้าทำการรบกันระหว่างชาติคู่กรณี หรือกับชาติพันธมิตรของคู่กรณี โดยมีจุดมุ่งหมายของการสู้รบอยู่ที่การทำลายล้างศัตรู และยึดครองแผ่นดินของศัตรูโดยสิ้นเชิง และหากการสู้รบนี้ใช้กำลังอำนาจทั้งมวลที่มีอยู่ และขยายวงกว้างออกไปยังประเทศพันธมิตร แต่ละฝ่ายในระดับโลกด้วยแล้ว สงครามที่เกิดขึ้นเรียกว่า สงครามทั่วไป (General War) ชาติที่มีส่วนร่วมในการรบประเภทนี้ จะต้องใช้กำลังอำนาจทั้งมวลที่มีอยู่เพื่อชัยชนะ และป้องกันการพ่ายแพ้ ซึ่งส่วนใหญ่จะรวมถึงการระดมสรรพกำลัง การเกณฑ์ทหาร และยุทโธปกรณ์ ในการรบทั้งปวง อย่างไรก็ตามสงครามทั่วไปบางครั้งอาจเกิดขึ้นภายในภูมิภาคใด ๆ โดยมีสมรภูมิรบเพียงแห่งเดียวก็ได้ เช่น สงคราม อาหรับ - อิสราเอล ในปี ค..๑๙๔๘ และ ๑๙๗๑ ตัวอย่างที่ชัดเจนของสงครามประเภทนี้ได้แก่ สงครามโลกครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒

 

.  ความมุ่งหมาย

            เพื่อให้นายทหารนักเรียนได้เข้าใจถึงแนวความคิดในการดำเนินยุทธศาสตร์ทหารภายใต้ข้อจำกัดลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือร่วมกันของสงครามจำกัด ตลอดจนการใช้กำลังทหารในรูปแบบของสงครามกองโจรทั้งที่ปรากฏอยู่จากอดีตถึงปัจจุบัน และแนวโน้มของสงครามจำกัดที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อเป็นพื้นฐานในการกำหนดยุทธศาสตร์ทหารของชาติต่อไป และให้เข้าใจถึงแนวคิดทางยุทธศาสตร์ทหาร ของสงครามเบ็ดเสร็จที่ปรากฏอยู่จากอดีตถึงปัจจุบัน และแนวโน้มของสงครามเบ็ดเสร็จที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยจะใช้บทเรียนจากสงครามโลกครั้งที่ ๑ ในเรื่องการเกิดข้อขัดแย้งที่เป็นชนวนให้เกิดสงคราม แนวคิดในการดำเนินการสงคราม ตลอดจนการร่วมมือกันเพื่อจัดการสันติภาพภายหลังสงคราม

 

.  สาระสังเขปการศึกษา

            สงครามจำกัดมีหลายรูปแบบ ที่จำเป็นต้องศึกษา ในหลักสูตรนี้ จะได้บรรยายถึง

                  .   สงครามรวมชาติเยอรมัน ซึ่งมีความยืดเยื้อ แต่ถูกจำกัดด้วยนโยบายและยุทธศาสตร์ของสงคราม ซึ่ง บิสมาร์ค (Otto von Bismarch) ผู้เชี่ยวชาญทางทหารในฐานะนายกรัฐมนตรีแห่งปรัสเซีย ได้ใช้ความสามารถในการผสมผสานการทหารและการทูตเข้าด้วยกัน ร่วมกับหลักการสงครามของ เคล้าเซวิตซ์ ที่ว่าด้วย รัฐบาล - ทหาร - ประชาชน ทำให้ปรัสเซียยกฐานะขึ้นจนนำไปสู่ความต้องการทำสงครามรวมชาติเยอรมันในที่สุด

                  .  สงครามเกาหลี ซึ่งถูกจำกัดทั้งขอบเขต และนโยบายทางการเมือง จนทำให้แม้ว่าในสงครามจะมีชาติพันธมิตรฝ่ายประชาธิปไตย และฝ่ายคอมมิวนิสต์ จำนวนมากเข้าร่วม รวมทั้งมีความตั้งใจที่จะใช้อาวุธนิวเคลียร์ด้วยก็ตาม แต่ก็ทำให้สงครามถูกจำกัดยุทธบริเวณอยู่เฉพาะในประเทศเกาหลี และมีการใช้เพียงอาวุธตามแบบเท่านั้น ผลของสงครามก็เป็นเครื่องบ่งชี้ให้เห็นว่าไม่มีผู้แพ้ - ผู้ชนะ และยุติลงด้วยความไม่เต็ม

ใจของทั้งสองฝ่าย

                  .  สงครามเวียดนาม ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ ชาติต่าง ๆ ซึ่งเคยเป็นอาณานิคมของประเทศมหาอำนาจต่างก็ดิ้นรนเพื่ออิสรภาพ และเอกราชของชาติตน กรณีของเวียดนามซึ่งเคยเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสก็เช่นกัน ได้ทำการต่อสู้ และผลของการรบที่สมรภูมิเดียนเบียนฟู ใน ค..๑๙๕๔ ทำให้มีข้อตกลง   เจนีวา โดยแบ่งเวียดนามเป็นเหนือ และใต้ ฝ่ายเวียดนามเหนือภายใต้ระบอบคอมมิวนิสต์ยังคงวัตถุประสงค์เพื่อรวมเวียดนามให้เป็นประเทศเดียว ส่วนเวียดนามใต้ภายใต้การสนับสนุนของสหรัฐ ฯ พยายามที่จะดำรงสถานะเพื่อบรรลุยุทธศาสตร์ปิดล้อมของสหรัฐ ฯ เมื่อลัทธิการปกครอง และจุดมุ่งประสงค์ของทั้งสองฝ่ายไม่อาจรวมเข้าด้วยกันได้จึงได้เกิดการเผชิญหน้าของฝ่ายเหนือและฝ่ายใต้

                  เวียดนามเหนือ ซึ่งแต่เดิมมีวัตถุประสงค์ทางการเมืองอย่างจำกัด ต้องเผชิญกับกำลังทหารที่มีความแข็งแกร่งกว่า จึงดำเนินยุทธศาสตร์สงครามกองโจร ตามแนวคิด การทำสงครามประชาชน ๓ ขั้นตอนของ เหมาเซตุง อันได้แก่ Strategic Defense, Strategic Stalemate และ Strategic offensive โดยนำมาปรับเข้ากับสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในส่วนของฝ่ายสหรัฐ ซึ่งเข้ามามีบทบาทในเวียดนามตั้งแต่ ปี ค..๑๙๕๔ ในฐานะผู้คัดค้านกองทัพของเวียดนามเหนือ และยิ่งเพิ่มบทบาทมากขึ้นจากการต่อต้านการขยายอิทธิพลของลัทธิคอมมิวนิสต์ จนต้องส่งทหารเข้าแทรกแซงโดยตรงในที่สุด ผลของการแทรกแซงทางทหารของฝ่ายสหรัฐนี้เอง ทำให้เวียดนามเหนือปรับยุทธศาสตร์จากสงครามปฏิวัติเป็นสงครามกองโจรแบบไม่จำกัด พร้อมกับทุ่มเททรัพยากรทั้งหมดเข้าทำการรบ ในขณะที่สหรัฐแม้ว่าจะได้ทุ่มเททรัพยากรอย่างมหาศาลเข้าสู่สงครามแต่ยุทธศาสตร์ของสหรัฐฯ ยังคงมีการดำรงจุดมุ่งหมายอย่างจำกัด อันส่งผลให้สหรัฐต้องสูญเสียอย่างมากมาย

                  จากมุมมองของนักยุทธศาสตร์สหรัฐ กล่าวไว้ว่า การเข้าร่วมในสงครามเวียดนาม มาจากความเชื่อเกี่ยวกับนโยบายการจำกัดขอบเขต (Containment) เพื่อลดการขยายตัวของลัทธิคอมมิวนิสต์ ตามทฤษฎี โดมิโน หลังจากที่ลัทธิดังกล่าวขยายตัวเข้าไปในจีนและเกาหลีเหนือใน ค.. ๑๙๕๔ เป็นผลสำเร็จ และยังมีแนวโน้มจะขยายตัวเข้ามาในเวียดนามใต้ ลาว และกัมพูชา แต่นโยบายของผู้นำสหรัฐ ต่อสถานการณ์ในเวียดนามไม่มีความกลมกลืนระหว่างการใช้กำลังทหารกับการดำเนินนโยบายทางการทูต รวมทั้งการดำเนินยุทธศาสตร์ Pacification  ที่มีวัตถุประสงค์พื้นฐานในการรักษาความปลอดภัยต่อพลเมืองท้องถิ่น การพัฒนาระบอบประชาธิปไตยและการจัดรูปแบบใหม่ของสังคมชนบท ทำให้การใช้ยุทธศาสตร์ทหารไม่สามารถได้ชัยชนะอย่างเด็ดขาดได้ ในขณะที่นโยบายทางการเมืองยังคงเกรงจะต้องขัดแย้งกับจีน ผลของความไม่กลมกลืนนี้ เปิดโอกาสให้เวียดนามเหนือปรับเข้าสู่ขั้นการรุกทางยุทธศาสตร์ตามทฤษฎีเหมาโดยทำการรุกใหญ่ในวันตรุษญวน ใน ค..๑๙๖๘ อันเป็นจุดกลับสำคัญนำไปสู่การพ่ายแพ้ของสหรัฐ ต่อเวียดนามเหนือ

 

สงครามเบ็ดเสร็จ

            ได้เคยมีนักประวัติศาสตร์กล่าวไว้ว่า สงครามโลกครั้งที่ ๑ เปรียบเสมือนรอยแผลเป็นขนาดยักษ์ที่ได้แบ่งโลกของเราออกจากยุคก่อนปี ค..๑๙๑๔  ทุกประเทศที่มีส่วนร่วมในสงครามล้วนได้รับความบอบช้ำโดยทั่วหน้า ได้ก่อการเปลี่ยนแปลงของสงครามขนาดใหญ่ มีการแบ่งแยกกลุ่มทางการเมืองอย่างเห็นได้ชัด ได้แก่ กลุ่มประเทศยุโรป และกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง ในความพยายามที่จะให้บรรลุถึงความมุ่งหมายทางการเมืองของแต่ละชาติ ผู้นำทั้งด้านการทหารและการเมืองประสบความยุ่งยากในการแก้ปัญหาและความท้าทายที่เกิดขึ้น เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ที่ไม่เคยหยุดนิ่ง และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางด้านการทหารที่เปลี่ยนไป สงครามโลกครั้งที่ ๑ ได้แสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ถึงความยากลำบาก ปัญหาในการเกื้อกูลกันของยุทธศาสตร์ชาติต่าง ๆ ในยามสงคราม ปัญหาในการเตรียมการ และปรับปรุงหลักนิยมในการปฏิบัติการทางทหารเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำซ้อนในยามสงคราม ความสำคัญของสมุททานุภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างพลเรือน - ทหาร ผลกระทบที่เกิดจากความยืดเยื้อของสงคราม และความสูญเสียบาดเจ็บจำนวนมากที่เกิดขึ้นต่อการเมืองภายในประเทศ

            ในด้านการทหาร ผู้นำของเยอรมันประสบปัญหา เนื่องจากการเปิดสงครามสองด้าน ในส่วนของอังกฤษก็พบกับความยุ่งยากในการเอาชนะเยอรมัน ซึ่งจะต้องทุ่มเทอย่างมากในการปฏิบัติการทางทหาร โดยเป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายสัมพันธมิตร รวมทั้งมุ่งหวังที่จะยังคงมีอำนาจต่อรองเพื่อดำเนินการด้านสันติภาพหลังสงครามยุติด้วย

            การปิดอ่าวของอังกฤษต่อเยอรมันได้แสดงให้เห็นถึงรูปแบบของยุทธศาสตร์การปิดล้อมที่กระทบต่อประเทศที่มีอำนาจในด้านอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นถึงบทเรียนของการใช้ยุทธศาสตร์เรือดำน้ำของเยอรมัน แสดงให้เห็นถึงจุดที่ทำให้เยอรมันพ่ายแพ้เมื่อใช้เรือดำน้ำเปิดสงครามกับอเมริกัน

            การเข้าร่วมสงครามของสหรัฐ ฯเป็นจุดสำคัญที่นำไปสู่ความพ่ายแพ้ของเยอรมันในช่วงตอนท้ายของสงคราม สหรัฐ ฯ ได้ส่งกำลังกองทัพบกขนาดใหญ่เข้าสู่สมรภูมิทางด้านแนวชายแดนฝรั่งเศส ซึ่งมีจุดที่ต้องศึกษาเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ในการส่งกำลังทหารเข้าไปในยุโรป และการใช้ยุทธศาสตร์ประสานกันระหว่างสหรัฐ ฯ และสัมพันธมิตรในการต่อสู้กับเยอรมัน รวมทั้งในท้ายที่สุดได้แสดงให้เห็นถึงพลังอำนาจทางทะเลได้เป็นตัวตัดสินผลแพ้ - ชนะ ของสงครามโลกครั้งที่ ๑ ทำให้เราสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการทดสอบทฤษฎียุทธศาสตร์ของมาฮาน และคอร์เบทต์ ได้อีกด้วย

 

.   วิธีดำเนินการศึกษา   

      ๔.๑ บรรยายในห้องเรียน ๓ ชั่วโมง

 

.   ประเด็นคำถามสำคัญเกี่ยวกับเนื้อหาที่ศึกษา

     

๖.  เอกสารประกอบการศึกษา

     ๖.๑  บทเรียนยุทธศาสตร์ทางเรือจากประวัติสงคราม โดย พล...สำเภา  พลธร

 

๗.  เอกสารอ่านประกอบเพิ่มเติม

     ๗.๑  ยุทธศาสตร์โลก ; วิวัฒนาการและอนาคตของ พล..อภิชาติ  ธีรธำรง (ห้องสมุด ยศ.ทร.)

     ๗.๒  สงครามโลกครั้งที่ ๑ - ๒ และสงครามเกาหลี โดย ..ปรีชา  ศรีวาลัย (ห้องสมุด ยศ.ทร.)

     ๗.๓  สงครามปัจจุบัน; ปรีชา  ศรีวาลัย (ห้องสมุด ยศ.ทร.)

     ๗.๔  อินโดจีนในคริสต์ศตวรรษที่ ๒๐ โดย ภูวดล ทองประเสริฐ , สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย  .. ๒๕๓๕ (ห้องสมุด ยศ.ทร.)

    ๗.๕  วิวัฒนาการของสงครามทางเรือ โดย พล...ชะโอษฐ  พัฒนฤกษ์สิน  พิมพ์ พ..๒๕๓๗  (ห้องสมุด ยศ.ทร.)

 

LINKS

คู่มือแนะนำนักศึกษา แถลงหลักสูตร สาระหลักสูตร แนะนำหลักสูตร รายการเอกสารอ่านประกอบ

ประมวลการศึกษา ALL ความมั่นคง ยุทธศาสตร์และนโยบาย เสนาธิการกิจ ปฏิบัติการทางทหาร สังคม

 คู่มือการศึกษา ความมั่นคง ยุทธศาสตร์และนโยบาย เสนาธิการกิจ ปฏิบัติการทางทหาร สังคม

ครูช่วยสอน วิทยากรประจำกลุ่มสัมมนา

LINKS

หมวดวิชาความมั่นคง

หมวดวิชาเสนาธิการกิจ

หมวดวิชาการปฏิบัติการทางทหาร

ตอนที่ ๑ หลักยุทธศาสตร์

ตอนที่ ๑ การจัดและหน้าที่ฝ่ายอำนวยการ

ตอนที่ ๑ การปฏิบัติการทางทหาร

ชุดวิชา หลักยุทธศาสตร์

ชุดวิชา การจัดและหน้าที่ฝ่ายอำนวยการ

ชุดวิชา การปฏิบัติการทางเรือและการสนับสนุนอื่นๆ

   โครงสร้างและประเมินยุทธศาสตร์

   การจัดฝ่ายอำนวยการของ ทร.

   วิวัฒนาการทางทหารและสงครามทางเรือ

   สถานการณ์ของโลกในปัจจุบัน

   การกำลังพล

   การปฏิบัติการทางเรือโดยทั่วไป

   กำลังอำนาจแห่งชาติ

   การข่าว

   การสงครามผิวน้ำ

   กำลังอำนาจของชาติทางทะเล

   การยุทธการ

   การสงครามใต้น้ำ

   การพาณิชย์นาวี

   การส่งกำลังบำรุง

   การควบคุมเรือพาณิชย์และเรือประมง

   กิจการอู่ซ่อมสร้าง/ต่อเรือ

   การสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์

ชุดวิชา การปฏิบัติการทางทหารทั่วไปและการสงครามพิเศษ

ชุดวิชา โครงสร้างและแนวความคิดทางยุทธศาสตร์

   การกิจการพลเรือน

   การวางแผนทางทหาร

   นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ

   สัมมนาการจัดและหน้าที่ฝ่ายอำนวยการ

   การปฏิบัติการร่วม

   ยุทธศาสตร์ทหาร

ตอนที่ ๒ การเรียบเรียงและการบรรยาย

   การสงครามพิเศษและการก่อการร้ายสากล

   ยุทธศาสตร์ทะเล

ชุดวิชา เทคนิคการสื่อความหมาย

   การปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากสงคราม

   ยุทธศาสตร์ทางเรือ

   การคิดอย่างมีเหตุผล

ตอนที่ ๒ กฎหมาย

   สัมมนาโครงสร้างและแนวความคิดทางยุทธศาสตร์

   ระเบียบงานสารบรรณ

ชุดวิชา กฎหมาย

   สัมมนายุทธศาสตร์ทางเรือ

   การเขียนหนังสือราชการและการสรุปเรื่อง

   กฎหมายอาญาทหาร

ตอนที่ ๒ ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ

   การพูดในที่สาธารณะ

   กฎหมายระหว่างประเทศ

ชุดวิชา เศรษฐศาสตร์ทั่วไป

   การบรรยายสรุป

   กฎหมายทะเล

   เศรษฐศาสตร์ทั่วไป

   การอภิปรายและการประชุม

   แนวทางเมื่อเป็นกรรมการสอบสวน

   หลักเศรษฐศาสตร์การคลัง

   การเขียนบทความทางวิชาการ

   สัมมนากฎหมาย

   หลักเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

ชุดวิชา การเรียบเรียงการพิจารณาของฝ่ายอำนวยการ

หมวดวิชาสังคม

ชุดวิชา หลักเศรษฐศาสตร์การพัฒนา

   การพิจารณาของฝ่ายอำนวยการ

ตอนที่ ๑ สังคม

   การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม

   สัมมนาการพิจารณาของฝ่ายอำนวยการ

ชุดวิชา สังคม

   เศรษฐกิจกับการทหาร

   การจัดทำเอกสารการพิจารณาของฝ่ายอำนวยการ

   มารยาทและการเข้าสังคม

ตอนที่ ๓ ยุทธศาสตร์การเมือง

ตอนที่ ๓ การบริหารงาน

   คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับนักบริหาร

ชุดวิชา กิจการระหว่างประเทศ

ชุดวิชา หลักการและเทคนิคการบริหาร

   การพัฒนาบุคลิกภาพ

   ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

   สารสนเทศเพื่อการจัดการ

   ภาษาอังกฤษ

   องค์การระหว่างประเทศ

   หลักการบริหารและการจัดระเบียบงาน

   การจัดเลี้ยง

   การขัดแย้งและระงับข้อขัดแย้งระหว่างรัฐ

   การบริหารงานเชิงกลยุทธ์

ตอนที่ ๒ กิจกรรมและการบรรยายพิเศษ

   ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

   การบริหารทรัพยากรกองทัพเรือ

ชุดวิชา กิจกรรมและการบรรยายพิเศษ

   ประเทศในภูมิภาคเอเชีย

   การบริหารจัดการความรู้ (KM)

   ปฐมนิเทศ

ชุดวิชา กิจการในประเทศ

   การบริหารโครงการ

   กีฬา

   การเมืองภายในประเทศ

   สัมมนาหลักการและเทคนิคการบริหาร

   การบรรยายพิเศษ

   สัมมนายุทธศาสตร์การเมือง

ชุดวิชา การวิเคราะห์และตกลงใจ

   กิจกรรมนายทหารนักเรียน

หมวดวิชายุทธศาสตร์และนโยบาย

   การวิเคราะห์เพื่อตกลงใจ

   เวลาผู้บังคับบัญชา

ตอนที่ ๑ หลักการและทฤษฎีการทำสงคราม

   แนวทางการวิจัยและปฏิบัติการ

ตอนที่ ๓ ดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศ

ชุดวิชา หลักการและทฤษฎีการทำสงคราม

   การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย

ชุดวิชา ดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศ

   หลักการและทฤษฎีการทำสงคราม

   การควบคุมข่ายงาน

   ดูกิจการในกรุงเทพมหานครและใกล้เคียง

   สงครามในลักษณะต่างๆ

ชุดวิชา จิตวิทยาและภาวะผู้นำ

   ดูกิจการภาคต่างๆ

ตอนที่ ๒ บทเรียนยุทธศาสตร์จากประวัติการสงคราม

   จิตวิทยา

   ดูกิจการต่างประเทศ

ชุดวิชา บทเรียนยุทธศาสตร์จากประวัติการสงคราม

   ภาวะผู้นำ

 

   บทเรียนยุทธศาสตร์จากประวัติการสงคราม

 

 

   แนวความคิดในการพัฒนา ทร.

 

 

   สัมมนาบทเรียนยุทธศาสตร์จากประวัติการสงคราม