๒๑๐๑๐๓๐๑๐๓

หัวข้อวิชา    การบริหารงานเชิงกลยุทธ์

 

สาระประมวล

 

ความมุ่งหมาย      เพื่อให้ทราบถึงวิธีการกำหนดความมุ่งหมาย  และการปฏิบัติให้บรรลุความมุ่งหมายขององค์กร ด้วยการจัดการเชิงกลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพ และการบริหารงานภาครัฐ (PMQA) โดยให้สามารถกำหนดทิศทางของงานที่ปฏิบัติอยู่ และประสบความสำเร็จได้ในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป และสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานใน ทร.

 

ขอบเขตการศึกษา       บรรยายถึง  ความหมายของการจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) ความสำคัญและขั้นตอนในการจัดทำแผนกลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพ การบริหารงานภาครัฐ (PMQA) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่มีผลต่อหน่วยงาน การกำหนดภารกิจ นโยบาย เป้าหมาย และการกำหนดกลยุทธ์ในการปฏิบัติงานในระดับต่างๆ ตลอดจนการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน รวมทั้งการประเมินผลงานที่ปฏิบัติ

 

สาระคู่มือ

.   จุดสำคัญ

      การบริหารราชการแผ่นดินโดยทั่วไปยังคงให้คุณค่าและยึดถือกฎระเบียบแบบแผนเป็นกรอบการดำเนินงานและหลักการสำคัญเพื่อสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน อันเป็นผลทำให้ผู้บริหารของหน่วยงานต่างๆ นำเอากฎระเบียบแบบแผนดังกล่าวมายึดเป็นจุดมุ่งหมายในการบริหารงาน (Goal Displacement) ดังนั้น แนวคิดใหม่ในการพัฒนาการบริหารงานในภาครัฐจึงต่างให้ความสนใจในเรื่องของการงานนโยบาย (Policy) วัตถุประสงค์ Objective) กลยุทธ์การจัดการ (Strategy) รวมทั้งเน้นที่ผลสำเร็จ (Results) และผลงาน (Performance) หรือ การบริหารรัฐกิจเชิงกลยุทธ์ มากขึ้น

      การบริหารรัฐกิจเชิงกลยุทธ์ดังกล่าวนี้ จะช่วยทำให้ผู้บริหารของหน่วยงานต่างๆ หันมาให้ความสนใจในการมององค์การในเชิงภาพรวมและสร้างทัศนภาพการดำเนินงานในอนาคต รวมทั้งยอมรับถึงความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงองค์การตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ไม่ว่าจะเป็นการจัดโครงสร้างองค์การใหม่ (Organization Restructuring) การยกเครื่องกระบวนการดำเนินงานใหม่ (Process Re-engineering) การนำเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้ การพัฒนาบุคลากร และการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์การ (Organization Culture)

      การบริหารเชิงกลยุทธ์ดังกล่าวนี้เป็นกระบวนการที่จะต้องดำเนินการในอย่างต่อเนื่องเป็นวงจรและวนซ้ำกลับไปกลับมา เริ่มตั้งแต่ชั้นการวางแผนกลยุทธ์ การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ จนถึงขั้นตอนการควบคุมและทบทวนกลยุทธ์ การบริหารเชิงกลยุทธ์ถือว่าเป็นมิติใหม่ของการจัดการที่เน้นถึงการตัดสินใจของผู้บริหารที่จะเลือกดำเนินการเพื่อนำองค์การของตนให้สามารถอยู่รอดและเติบโต รวมทั้งมีความได้เปรียบในเชิงแข่งขันในระยะยาว โดยทั้งนี้ ผู้บริหารขององค์การจะต้องพยายามหาจุดยืนที่เหมาะสมระหว่างจุดมุ่งหมาย สภาพการณ์ในปัจจุบัน ผลลัพธ์ที่ปรารถนาในอนาคต รวมทั้งสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์การ การบริหารเชิงกลยุทธ์จะเป็นเครื่องมือการจัดการที่จะช่วยทำให้ผู้บริหารขององค์การอยู่ในสถานะที่ต้องมีความกระหือรือล้นและความใส่ใจต่ออนาคตภาพขององค์การที่ตนเองรับผิดชอบอยู่

      การวิเคราะห์สภาพองค์การจะช่วยทำให้ผู้บริหารขององค์การทราบถึงขีดสมรรถนะและความสามารถขององค์การทั้งในส่วนที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อนควบคู่กันไป ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพและการบริหารงานภาครัฐ (PMQA) อันจะช่วยให้การบริหารโอกาสเป็นไปอย่างเหมาะสมและสามารถวางกลยุทธ์ได้อย่างถูกต้อง โดยเฉพาะการทำให้ผู้บริหารขององค์การตระหนักถึง ช่องว่าง ที่เกิดขึ้นระหว่างโอกาสที่จะต้องไขว่คว้าและศักยภาพขององค์การที่เป็นอยู่ และการหามาตรการเพื่ออุดช่องว่างดังกล่าว

 

.  จุดมุ่งหมาย

      เพื่อให้นายทหารนักเรียนได้ทราบถึงวิธีการกำหนดความมุ่งหมาย และการปฏิบัติให้บรรลุความมุ่งหมายของการจัดการเชิงกลยุทธ์ โดยให้สามารถกำหนดทิศทางของงานที่ปฏิบัติอยู่ และประสบความสำเร็จได้ในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยใช้ความรู้จากเนื้อหาวิชาที่ได้รับการศึกษามาแล้ว รวมทั้งความเข้าใจในเรื่องของการบริหารเชิงกลยุทธ์ สามารถนำไปประยุกต์ในการกำหนด ภารกิจ วัตถุประสงค์และกลยุทธ์ขององค์กรได้ และเทคนิคการแปลงกลยุทธ์สู่ภาคปฏิบัติ การควบคุมและการปรับกลยุทธ์ใหม่อย่างเป็นระบบ ตลอดจนนำเอาการพัฒนาคุณภาพและการบริหารงานภาครัฐ (PMQA) มาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร

 

.  ขอบเขต

      ศึกษาเกี่ยวกับความหมายของการจัดการเชิงกลยุทธ์หลักการ แนวคิด และกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์  เริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกและภายในองค์กร การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ และการควบคุมกลยุทธ์ ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารเชิงกลยุทธ์ รวมทั้งศึกษาการพัฒนาคุณภาพและการบริหารงานภาครัฐ (PMQA)

 

.  วิธีดำเนินการศึกษา 

      บรรยาย      ชั่วโมง

 

.  ประเด็นคำถามสำคัญ

      คำถามที่ ๑             การวางแผนกลยุทธ์ มีความแตกต่างจากการวางแผนปฏิบัติการ อย่างไร?

      คำถามที่ ๒            สภาพแวดล้อมภายใน สภาพแวดล้อมภายนอกส่งผลอย่างไรต่อการกำหนดกลยุทธ์ขององค์กร

      คำถามที่ ๒            การพัฒนาคุณภาพและการบริหารงานภาครัฐ (PMQA) เป็นอย่างไร

 

.   เอกสารประกอบการศึกษา 

      .  เอกสารประกอบการบรรยายที่ผู้บรรยายแจกให้ นทน.

      ๖.๒ เอกสารตำราเรียนที่เกี่ยวข้องจากห้องสมุด ยศ.ทร.

 

๗.  เอกสารอ่านประกอบเพิ่มเติม

 

LINKS

คู่มือแนะนำนักศึกษา แถลงหลักสูตร สาระหลักสูตร แนะนำหลักสูตร รายการเอกสารอ่านประกอบ

ประมวลการศึกษา ALL ความมั่นคง ยุทธศาสตร์และนโยบาย เสนาธิการกิจ ปฏิบัติการทางทหาร สังคม

 คู่มือการศึกษา ความมั่นคง ยุทธศาสตร์และนโยบาย เสนาธิการกิจ ปฏิบัติการทางทหาร สังคม

ครูช่วยสอน วิทยากรประจำกลุ่มสัมมนา

LINKS

หมวดวิชาความมั่นคง

หมวดวิชาเสนาธิการกิจ

หมวดวิชาการปฏิบัติการทางทหาร

ตอนที่ ๑ หลักยุทธศาสตร์

ตอนที่ ๑ การจัดและหน้าที่ฝ่ายอำนวยการ

ตอนที่ ๑ การปฏิบัติการทางทหาร

ชุดวิชา หลักยุทธศาสตร์

ชุดวิชา การจัดและหน้าที่ฝ่ายอำนวยการ

ชุดวิชา การปฏิบัติการทางเรือและการสนับสนุนอื่นๆ

   โครงสร้างและประเมินยุทธศาสตร์

   การจัดฝ่ายอำนวยการของ ทร.

   วิวัฒนาการทางทหารและสงครามทางเรือ

   สถานการณ์ของโลกในปัจจุบัน

   การกำลังพล

   การปฏิบัติการทางเรือโดยทั่วไป

   กำลังอำนาจแห่งชาติ

   การข่าว

   การสงครามผิวน้ำ

   กำลังอำนาจของชาติทางทะเล

   การยุทธการ

   การสงครามใต้น้ำ

   การพาณิชย์นาวี

   การส่งกำลังบำรุง

   การควบคุมเรือพาณิชย์และเรือประมง

   กิจการอู่ซ่อมสร้าง/ต่อเรือ

   การสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์

ชุดวิชา การปฏิบัติการทางทหารทั่วไปและการสงครามพิเศษ

ชุดวิชา โครงสร้างและแนวความคิดทางยุทธศาสตร์

   การกิจการพลเรือน

   การวางแผนทางทหาร

   นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ

   สัมมนาการจัดและหน้าที่ฝ่ายอำนวยการ

   การปฏิบัติการร่วม

   ยุทธศาสตร์ทหาร

ตอนที่ ๒ การเรียบเรียงและการบรรยาย

   การสงครามพิเศษและการก่อการร้ายสากล

   ยุทธศาสตร์ทะเล

ชุดวิชา เทคนิคการสื่อความหมาย

   การปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากสงคราม

   ยุทธศาสตร์ทางเรือ

   การคิดอย่างมีเหตุผล

ตอนที่ ๒ กฎหมาย

   สัมมนาโครงสร้างและแนวความคิดทางยุทธศาสตร์

   ระเบียบงานสารบรรณ

ชุดวิชา กฎหมาย

   สัมมนายุทธศาสตร์ทางเรือ

   การเขียนหนังสือราชการและการสรุปเรื่อง

   กฎหมายอาญาทหาร

ตอนที่ ๒ ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ

   การพูดในที่สาธารณะ

   กฎหมายระหว่างประเทศ

ชุดวิชา เศรษฐศาสตร์ทั่วไป

   การบรรยายสรุป

   กฎหมายทะเล

   เศรษฐศาสตร์ทั่วไป

   การอภิปรายและการประชุม

   แนวทางเมื่อเป็นกรรมการสอบสวน

   หลักเศรษฐศาสตร์การคลัง

   การเขียนบทความทางวิชาการ

   สัมมนากฎหมาย

   หลักเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

ชุดวิชา การเรียบเรียงการพิจารณาของฝ่ายอำนวยการ

หมวดวิชาสังคม

ชุดวิชา หลักเศรษฐศาสตร์การพัฒนา

   การพิจารณาของฝ่ายอำนวยการ

ตอนที่ ๑ สังคม

   การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม

   สัมมนาการพิจารณาของฝ่ายอำนวยการ

ชุดวิชา สังคม

   เศรษฐกิจกับการทหาร

   การจัดทำเอกสารการพิจารณาของฝ่ายอำนวยการ

   มารยาทและการเข้าสังคม

ตอนที่ ๓ ยุทธศาสตร์การเมือง

ตอนที่ ๓ การบริหารงาน

   คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับนักบริหาร

ชุดวิชา กิจการระหว่างประเทศ

ชุดวิชา หลักการและเทคนิคการบริหาร

   การพัฒนาบุคลิกภาพ

   ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

   สารสนเทศเพื่อการจัดการ

   ภาษาอังกฤษ

   องค์การระหว่างประเทศ

   หลักการบริหารและการจัดระเบียบงาน

   การจัดเลี้ยง

   การขัดแย้งและระงับข้อขัดแย้งระหว่างรัฐ

   การบริหารงานเชิงกลยุทธ์

ตอนที่ ๒ กิจกรรมและการบรรยายพิเศษ

   ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

   การบริหารทรัพยากรกองทัพเรือ

ชุดวิชา กิจกรรมและการบรรยายพิเศษ

   ประเทศในภูมิภาคเอเชีย

   การบริหารจัดการความรู้ (KM)

   ปฐมนิเทศ

ชุดวิชา กิจการในประเทศ

   การบริหารโครงการ

   กีฬา

   การเมืองภายในประเทศ

   สัมมนาหลักการและเทคนิคการบริหาร

   การบรรยายพิเศษ

   สัมมนายุทธศาสตร์การเมือง

ชุดวิชา การวิเคราะห์และตกลงใจ

   กิจกรรมนายทหารนักเรียน

หมวดวิชายุทธศาสตร์และนโยบาย

   การวิเคราะห์เพื่อตกลงใจ

   เวลาผู้บังคับบัญชา

ตอนที่ ๑ หลักการและทฤษฎีการทำสงคราม

   แนวทางการวิจัยและปฏิบัติการ

ตอนที่ ๓ ดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศ

ชุดวิชา หลักการและทฤษฎีการทำสงคราม

   การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย

ชุดวิชา ดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศ

   หลักการและทฤษฎีการทำสงคราม

   การควบคุมข่ายงาน

   ดูกิจการในกรุงเทพมหานครและใกล้เคียง

   สงครามในลักษณะต่างๆ

ชุดวิชา จิตวิทยาและภาวะผู้นำ

   ดูกิจการภาคต่างๆ

ตอนที่ ๒ บทเรียนยุทธศาสตร์จากประวัติการสงคราม

   จิตวิทยา

   ดูกิจการต่างประเทศ

ชุดวิชา บทเรียนยุทธศาสตร์จากประวัติการสงคราม

   ภาวะผู้นำ

 

   บทเรียนยุทธศาสตร์จากประวัติการสงคราม

 

 

   แนวความคิดในการพัฒนา ทร.

 

 

   สัมมนาบทเรียนยุทธศาสตร์จากประวัติการสงคราม