รายการเอกสารประกอบการศึกษา

หมวดวิชาความมั่นคงแห่งชาติ หลักสูตรนายทหารอาวุโส

รุ่นที่ ๔๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๔

 

หัวข้อวิชา

ชื่อไฟล์

รายละเอียด

หมวดวิชาความมั่นคง

ตอนที่ ๑ หลักยุทธศาสตร์

ชุดวิชา หลักยุทธศาสตร์

โครงสร้างและประเมินยุทธศาสตร์

21111-1 PDF

อทร.๘๑๐๑ การกำหนดยุทธศาสตร์และกำลังรบทางเรือ

21111-2 PDF

การกำหนดยุทธศาสตร์ เอกสารประกอบการบรรยาย หมวดวิชาความมั่นคงแห่งชาติ

ศูนย์หนังสือศรีศิริ

ยุทธศาสตร์และการกำหนดกำลังรบ โดย พล.ร.ท.วีรพล วรานนท์

 

หลักยุทธศาสตร์ของ พ.อ.พจน์  พงศ์สุวรรณ

21111-5 PDF

Lloyd, Richmond  M. Strategy and Force Planning Framework,  in Strategy and Force Planning Faculty, eds, Chapter 1. Pp. 1-14  (This article suggests a framework for organizing and evaluating the essential factors involved in making future strategy and force planning decisions.)

21111-6 PDF

Barlett, Henry C., Holman, G. Paul, and Somes, Timothy E. The Art of Strategy and Force Planning, in Strategy and Force Planning Faculty, eds. Chapter 2, pp. 15-27. (This reading presents a model and alternative approaches to strategy and force planning.)

21111-7 PPT

น.อ.ปพน หาญไพบูลย์, โครงสร้างและการประเมินยุทธศาสตร์, 2553

สถานการณ์ของโลกในปัจจุบัน

21112-1 PPT

น.อ.วชิรพร วงศ์นครสว่าง, สถานการณ์ของโลกในปัจจุบัน, 2553

 

 

กำลังอำนาจแห่งชาติ

21111-1 PDF

อทร.๘๑๐๑ การกำหนดยุทธศาสตร์และกำลังรบทางเรือ

21111-2 PDF

การกำหนดยุทธศาสตร์ เอกสารประกอบการบรรยาย หมวดวิชาความมั่นคงแห่งชาติ

 

หลักยุทธศาสตร์ การกำหนดยุทธศาสตร์ และกำลังรบ โดย พล.ร.ต.วิชิต พิชัยกุล

ศูนย์หนังสือศรีศิริ

ยุทธศาสตร์และการกำหนดกำลังรบ โดย พล.ร.ท.วีรพล วรานนท์

 

หลักยุทธศาสตร์ของ พ.อ.พจน์  พงศ์สุวรรณ

21113-6 PPT

น.อ.ปพน หาญไพบูลย์, กำลังอำนาจแห่งชาติ, 2552

กำลังอำนาจของชาติทางทะเล

 

ทฤษฎีสมุททานุภาพและยุทธศาสตร์ทางทะเล, น.อ.สมบูรณ์  เนียมลอย , ๒๕๒๕

21114-2 PDF

ทฤษฎีสมุททานุภาพ, พล.ร.อ.โกมุท  กมลนาวิน , ๒๕๔๐

21114-3 PDF

The Influence of Sea Power upon History, Alfred Thayer Mahan, 1890

21114-4 PDF

Some Principles of Maritime Strategy. Classics of Seapower series. Annapolis, MD: Naval Institute Press, Julian S. Corbett, 1988.

21114-5 PPT

น.ท.สานิต เฟื่องขจร, กำลังอำนาจของชาติทางทะเล, 2553

การพาณิชยนาวี

21115-1 PPT

สุภา โกมุทกุล, การพาณิชยนาวี, 2553

 

 

กิจการอู่ซ่อมสร้าง/ต่อเรือ

21116-1 PPT

น.อ.วิพันธุ์ ชมะโชติ, กรมอู่ทหารเรือกับภารกิจดำรงความพร้อมให้แก่กองทัพเรือ, 2553

 

 

ชุดวิชา โครงสร้างและแนวความคิดทางยุทธศาสตร์

นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ

21121-1 PDF

นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ ฉบับปัจจุบัน โดยสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

21111-1 PDF

อทร.๘๑๐๑ การกำหนดยุทธศาสตร์และกำลังรบทางเรือ

ศูนย์หนังสือศรีศิริ

ยุทธศาสตร์และการกำหนดกำลังรบ โดย พล.ร.ท.วีรพล วรานนท์

 

หลักยุทธศาสตร์ของ พ.อ.พจน์  พงศ์สุวรรณ

21121-5 PPT

น.อ.ชูศักดิ์ ชูไพฑูรย์, นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ, 2552

ยุทธศาสตร์ทหาร

21111-1 PDF

อทร.๘๑๐๑ การกำหนดยุทธศาสตร์และกำลังรบทางเรือ

 

หลักยุทธศาสตร์ การกำหนดยุทธศาสตร์ และกำลังรบ โดย พล.ร.ต.วิชิต พิชัยกุล

 

ยุทธศาสตร์ในมุมมองของผม โดย น.อ.อมรเทพ ณ บางช้าง

 

ทฤษฎียุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์นิวเคลียร์ โดย พล.ร.อ.วินิจ ศรีพจนารถ

ศูนย์หนังสือศรีศิริ

ยุทธศาสตร์และการกำหนดกำลังรบ โดย พล.ร.ท.วีรพล วรานนท์

 

หลักยุทธศาสตร์ของ พ.อ.พจน์  พงศ์สุวรรณ

21122-7 PPT

น.อ.ปพน หาญไพบูลย์, ยุทธศาสตร์ทหาร, 2552

ยุทธศาสตร์ทะเล

21111-1 PDF

อทร.๘๑๐๑ การกำหนดยุทธศาสตร์และกำลังรบทางเรือ

 

หลักยุทธศาสตร์ การกำหนดยุทธศาสตร์ และกำลังรบ โดย พล.ร.ต.วิชิต พิชัยกุล

 

ยุทธศาสตร์ในมุมมองของผม โดย น.อ.อมรเทพ ณ บางช้าง

 

ทฤษฎียุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์นิวเคลียร์ โดย พล.ร.อ.วินิจ ศรีพจนารถ

ห้องสมุด

The Fundamental of Maritime Doctrine: BR 1806

21123-6 PPT

น.อ.ปพน หาญไพบูลย์, ยุทธศาสตร์ทะเล, 2552

ยุทธศาสตร์ทางเรือ

21111-1 PDF

อทร.๘๑๐๑ การกำหนดยุทธศาสตร์และกำลังรบทางเรือ

 

หลักยุทธศาสตร์ การกำหนดยุทธศาสตร์ และกำลังรบ โดย พล.ร.ต.วิชิต พิชัยกุล

 

ยุทธศาสตร์ในมุมมองของผม โดย น.อ.อมรเทพ ณ บางช้าง

 

ทฤษฎียุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์นิวเคลียร์ โดย พล.ร.อ.วินิจ ศรีพจนารถ

ห้องสมุด

The Fundamental of Maritime Doctrine: BR 1806

21124-6 PPT

น.อ.เกียรติยุทธ เทียนสุวรรณ, ยุทธศาสตร์ทางเรือ, 2553

สัมมนาโครงสร้างและแนวความคิดทางยุทธศาสตร์

21111-1 PDF

อทร.๘๑๐๑ การกำหนดยุทธศาสตร์และกำลังรบทางเรือ

 

หลักยุทธศาสตร์ การกำหนดยุทธศาสตร์ และกำลังรบ โดย พล.ร.ต.วิชิต พิชัยกุล

 

ยุทธศาสตร์ในมุมมองของผม โดย น.อ.อมรเทพ ณ บางช้าง

 

ทฤษฎียุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์นิวเคลียร์ โดย พล.ร.อ.วินิจ ศรีพจนารถ

21121-1 PDF

นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ ฉบับปัจจุบัน โดยสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

ศูนย์หนังสือศรีศิริ

ยุทธศาสตร์และการกำหนดกำลังรบ โดย พล.ร.ท.วีรพล วรานนท์

 

หลักยุทธศาสตร์ของ พ.อ.พจน์  พงศ์สุวรรณ

21111-5 PDF

Lloyd, Richmond  M. Strategy and Force Planning Framework,  in Strategy and Force Planning Faculty, eds, Chapter 1. Pp. 1-14  (This article suggests a framework for organizing and evaluating the essential factors involved in making future strategy and force planning decisions.)

21111-6 PDF

Barlett, Henry C., Holman, G. Paul, and Somes, Timothy E. The Art of Strategy and Force Planning, in Strategy and Force Planning Faculty, eds. Chapter 2, pp. 15-27. (This reading presents a model and alternative approaches to strategy and force planning.)

สัมมนายุทธศาสตร์ทางเรือ

21111-1 PDF

อทร.๘๑๐๑ การกำหนดยุทธศาสตร์และกำลังรบทางเรือ

 

หลักยุทธศาสตร์ การกำหนดยุทธศาสตร์ และกำลังรบ โดย พล.ร.ต.วิชิต พิชัยกุล

 

ยุทธศาสตร์ในมุมมองของผม โดย น.อ.อมรเทพ ณ บางช้าง

 

ทฤษฎียุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์นิวเคลียร์ โดย พล.ร.อ.วินิจ ศรีพจนารถ

21121-1 PDF

นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ ฉบับปัจจุบัน โดยสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

21126-6 DOC

ยุทธศาสตร์ ทร. ฉบับปัจจุบัน หรือตามที่กำหนดโดยอาจารย์ผู้สอน

ศูนย์หนังสือศรีศิริ

ยุทธศาสตร์และการกำหนดกำลังรบ โดย พล.ร.ท.วีรพล วรานนท์

 

หลักยุทธศาสตร์ของ พ.อ.พจน์  พงศ์สุวรรณ

21111-5 PDF

Lloyd, Richmond  M. Strategy and Force Planning Framework,  in Strategy and Force Planning Faculty, eds, Chapter 1. Pp. 1-14  (This article suggests a framework for organizing and evaluating the essential factors involved in making future strategy and force planning decisions.)

21111-6 PDF

Barlett, Henry C., Holman, G. Paul, and Somes, Timothy E. The Art of Strategy and Force Planning, in Strategy and Force Planning Faculty, eds. Chapter 2, pp. 15-27. (This reading presents a model and alternative approaches to strategy and force planning.)

ห้องสมุด

The Fundamental of Maritime Doctrine: BR 1806

ห้องสมุด

ARRF Air Doctrine: A Collection of Cotemporary Essays โดย Gary Waters

ตอนที่ ๒ ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ

ชุดวิชา เศรษฐศาสตร์ทั่วไป

เศรษฐศาสตร์ทั่วไป

 

 

 

 

หลักเศรษฐศาสตร์การคลัง

ห้องสมุด

ระบบเศรษฐกิจและพัฒนาการเศรษฐกิจไทย – ชูศักดิ์ จรูญสวัสดิ์

ห้องสมุด

เศรษฐกิจการคลังกับบทบาทรัฐบาลไทย – รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์

21212-3 PPT

พรรณพิลาศ เรืองวิสุทธิ์, เศรษฐศาสตร์การคลัง, 2553

หลักเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

 

 

 

 

 

 

ชุดวิชา หลักเศรษฐศาสตร์การพัฒนา

การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม

21221-1 PDF

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบัน

ห้องสมุด

ระบบเศรษฐกิจและพัฒนาการเศรษฐกิจไทย  -  ชูศักดิ์  จรูญสวัสดิ์

ห้องสมุด

เศรษฐกิจการคลังกับบทบาทรัฐบาลไทย   -   รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์

เศรษฐกิจกับการทหาร

 

 

 

 

ตอนที่ ๓ ยุทธศาสตร์การเมือง

ชุดวิชา กิจการระหว่างประเทศ

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ห้องสมุด

แนวคิดและทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ, โคริน เฟื่องเกษม

21311-2 PDF

Taming American Power, FOREIGN AFFAIRS, September / October 2005

21311-3 PPT

น.อ.กฤษฎางค์ สุทัศน์ ณ อยุธยา, ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ, 2552

21311-4 DOC

น.อ.กฤษฎางค์ สุทัศน์ ณ อยุธยา, ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ, 2553

องค์การระหว่างประเทศ

21312-1 PPT

น.อ.กฤษฎางค์ สุทัศน์ ณ อยุธยา, องค์การระหว่างประเทศ, 2552

 

 

การขัดแย้งและระงับข้อขัดแย้งระหว่างรัฐ

ห้องสมุด

สงครามแห่งศตวรรษที่ ๒๐, ธนู แก้วโอภาส

กวยศ.ฝวก.ฯ

เอกสารเรื่องสงครามอ่าวเปอร์เซีย

21313-3 PPT

น.อ.วชิรพร วงศ์นครสว่าง, การขัดแย้งและระงับข้อขัดแย้งระหว่างรัฐ, 2552

ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ห้องสมุด

แนวคิดและทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ, โคริน เฟื่องเกษม

 

 

ประเทศในภูมิภาคเอเชีย

ห้องสมุด

แนวคิดและทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ – โคริน เฟื่องเกษม

 

ชุดวิชา กิจการในประเทศ

การเมืองภายในประเทศ

21321-1 PDF

ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, เสถียรภาพการเมืองไทยและปัญหาความมั่นคงของชาติ, 2552

21321-2 PPT

การเมืองการปกครองของไทย, รศ.ตระกูล  มีชัย, คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

21321-3 PDF

ปัญหาการเมืองไทย

สัมมนายุทธศาสตร์การเมือง

 

 

 

 

หมวดวิชายุทธศาสตร์และนโยบาย

ตอนที่ ๑ หลักการและทฤษฎีการทำสงคราม

ชุดวิชา หลักการและทฤษฎีการทำสงคราม

หลักการและทฤษฎีการทำสงคราม

22111-1 PDF

อทร. ๘๐๐๔ หลักการและทฤษฎีการทำสงคราม

ห้องสมุด

ตำราพิชัยสงคราม ซุนวู

 

ทฤษฎียุทธศาสตร์ทางเรือ ของ พล...ศิริ  กระจ่างเนตร

ห้องสมุด

ยุทธศาสตร์โลก : วิวัฒนาการ และอนาคต ของ พล..อภิชาติ  ธีรธำรง

ห้องสมุด

ทฤษฎียุทธศาสตร์ และยุทธศาสตร์ยุคนิวเคลียร์ โดย พล...วินิจ  ศรีพจนารถ

22111-6 PPT

น.อ.เสนิส ทังสุบุตร, หลักการและทฤษฎีการทำสงคราม, 2553

สงครามในลักษณะต่างๆ

22112-1 PDF

บทเรียนยุทธศาสตร์ทางเรือจากประวัติสงคราม โดย พล...สำเภา  พลธร

ห้องสมุด

ยุทธศาสตร์โลก ; วิวัฒนาการและอนาคตของ พล..อภิชาติ  ธีรธำรง

ห้องสมุด

สงครามโลกครั้งที่ ๑ - ๒ และสงครามเกาหลี โดย น..ปรีชา  ศรีวาลัย

ห้องสมุด

สงครามปัจจุบัน; ปรีชา  ศรีวาลัย

ห้องสมุด

อินโดจีนในคริสต์ศตวรรษที่ ๒๐ โดย ภูวดล ทองประเสริฐ , สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย  .. ๒๕๓๕

ห้องสมุด

วิวัฒนาการของสงครามทางเรือ โดย พล...ชะโอษฐ  พัฒนฤกษ์สิน  พิมพ์ พ..๒๕๓๗

22112-7 PDF

น.อ.ยุทธนา อักษรศรี, สงครามในลักษณะต่างๆ, 2553

ตอนที่ ๒ บทเรียนยุทธศาสตร์จากประวัติการสงคราม

ชุดวิชา บทเรียนยุทธศาสตร์จากประวัติการสงคราม

บทเรียนยุทธศาสตร์จากประวัติการสงคราม

22112-1 PDF

บทเรียนยุทธศาสตร์ทางเรือจากประวัติสงคราม โดย พล...สำเภา  พลธร

ห้องสมุด

สงครามโลกครั้งที่ ๑ - ๒ และสงครามเกาหลี โดย น..ปรีชา  ศรีวาลัย

ห้องสมุด

ยุทธศาสตร์ทางเรือในสงครามโลกครั้งที่ ๒ ของ พล...ประพัฒน์  จันทรวิรัช

ห้องสมุด

ประวัติการยุทธทางเรือเล่ม ๑, , ๓ และ ๔ ของ  ..สินธุ  สงครามชัย (สินธุ  กมลนาวิน)

22211-4 PDF

ประวัติการยุทธทางเรือ (ฉบับย่อ) พล.ร.อ.สำเภา พลธร, 2548

22211-5 PDF

น.อ.ยุทธนา อักษรศรี, บทเรียนยุทธศาสตร์จากประวัติการสงคราม, 2553

แนวความคิดในการพัฒนา ทร.

ห้องสมุด

เศรษฐกิจการคลังกับบทบาทรัฐบาลไทย – รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์

22212-2 PDF

พล.ร.อ.กำธร พุ่มหิรัญ, วิสัยทัศน์และแนวความคิดในการพัฒนากองทัพเรือ, 2551

สัมมนาบทเรียนยุทธศาสตร์จากประวัติการสงคราม

22112-1 PDF

บทเรียนยุทธศาสตร์ทางเรือจากประวัติสงคราม โดย พล...สำเภา  พลธร

 

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ ทร.ในเรื่องต่างๆ

21126-6 DOC

ยุทธศาสตร์กองทัพเรือ ฉบับปัจจุบัน

ห้องสมุด

สงครามโลกครั้งที่ ๑ - ๒ และสงครามเกาหลี โดย น..ปรีชา  ศรีวาลัย

ห้องสมุด

ยุทธศาสตร์ทางเรือในสงครามโลกครั้งที่ ๒ ของ พล...ประพัฒน์  จันทรวิรัช

ห้องสมุด

ประวัติการยุทธทางเรือเล่ม ๑, , ๓ และ ๔ ของ  ..สินธุ  สงครามชัย (สินธุ  กมลนาวิน)

ห้องสมุด

เศรษฐกิจการคลังกับบทบาทรัฐบาลไทย  รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์

หมวดวิชาเสนาธิการกิจ

ตอนที่ ๑ การจัดและหน้าที่ฝ่ายอำนวยการ

ชุดวิชา การจัดและหน้าที่ฝ่ายอำนวยการ

การจัดฝ่ายอำนวยการของ ทร.

ห้องสมุด

กองการจัด, ยุทธการทหารเรือ, กรม. การแบ่งส่วนราชการ ทร. และหน้าที่ของ นขต.ทร., ๒๕๒๙.

ห้องสมุด

ฆนัท  ทองพูล, นาวาเอก. การจัดส่วนราชการ ทร., ๒๕๓๕.

ห้องสมุด

ประทีปเด่น  เวศกาวี, นาวาเอก. การจัดส่วนราชการ ทร., ๒๕๓๔.

ห้องสมุด

สุภาณี  จิตรขันธ์, ว่าที่ พันเอกหญิง. ภารกิจและการจัด บก.ทหารสูงสุง, ๒๕๓๘.

23111-5 PPT

น.อ.ชัย เกตุวัฒนกิจ, การจัดฝ่ายอำนวยการของ ทร., 2552

การกำลังพล

23112-1 PDF

การกำลังพล (อทร.๑๐๐๑)

ห้องสมุด

จุมพล  บัวทรัพย์, นาวาเอก. หลักการบริหารกำลังพล, ๒๕๓๐.

ห้องสมุด

ปัณรสี  มาลากุล ณ อยุธยา, อาจารย์. หลักทั่วไปในการบริหารงานบุคคล, ๒๕๓๗.

ห้องสมุด

ประสงค์  ชูจินดา, พลเรือตรี. การกำลังพล, ๒๕๓๕.

ห้องสมุด

สุชาติ  เอกรัตน์, นาวาเอก. การกำลังพล, ๒๕๓๐.

ห้องสมุด

สุวดี  ปภาพจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์. การบริหารงานบุคคล, ๒๕๓๐.

23112-7 PDF

น.อ.กิตติพงศ์ ทิพย์เสถียร, การกำลังพลของกองทัพเรือ, 2552

การข่าว

23113-1 PDF

คู่มือการข่าวของกองทัพเรือ (อทร.๒๐๐๑)

23113-2 PDF

คู่มือนายทหารการข่าว (อทร.๒๐๐๒)

ห้องสมุด

ไกรชิต  ศิริสมบัติ, นาวาเอก. การข่าวกรอง, พิมพ์ครั้งที่ ๑, ๒๕๒๕.

ห้องสมุด

ชัยชิต  รัตนะผล, พลเรือตรี. การข่าวกรอง, ๒๕๓๔.

ห้องสมุด

ทะเล  เปรุนาวิน, นาวาเอก. การต่อต้านการข่าวกรอง, ๒๕๓๖.

ห้องสมุด

สุธน  หิญชีระนันทน์, นาวาเอก. การวางแผนรวบรวมข่าวกรอง, ๒๕๒๙.

ห้องสมุด

อำนวย  สุโขบล, นาวาเอก. การประมาณการข่าวกรอง, ๒๕๓๔.

ห้องสมุด

อังกุศ  ธชาลุภัฎ, พลเรือตรี. การข่าวกรองทหารเรือ, ๒๕๔๐.

23113-9 PPT

น.ต.อภิวัฒน์ มากวิสัย, การข่าวของกองทัพเรือ, 2552

การยุทธการ

ห้องสมุด

สุพจน์  พฤกษา, นาวาเอก. การยุทธการ.

ห้องสมุด

วิโรจน์  ธันวรักษ์กิจ, นาวาเอก. การจัดและหน้าที่ฝ่ายอำนวยการ.

23114-3 PPT

น.ท.วัชรพงศ์ ขำวิไล, การยุทธการของกองทัพเรือ, 2552

การส่งกำลังบำรุง

23115-1 PDF

หลักนิยมด้านการส่งกำลังบำรุง (อทร.๔๐๐๑)

 

เอกสารหมายเลข ๓๓๐๗๐๑  การส่งกำลังบำรุง

 

เอกสารหมายเลข ๓๓๐๗๐๒  หลักการส่งกำลังบำรุง

ห้องสมุด

เฉลิม  สถิรถาวร, พลเรือโท. งานส่งกำลังบำรุง.

ห้องสมุด

สนิท  การุณยวนิช, พลเรือตรี. การส่งกำลังบำรุง, ๒๕๓๐.

23115-6 PPT

น.อ.สุรนิตย์ ถาวรพานิช, การส่งกำลังบำรุงของกองทัพเรือ, 2552

การสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์

23116-1 PDF

หลักนิยมการสื่อสารของ ทร. (อทร.๕๑๐๒)

23116-2 PDF

การวางแผนด้านการสื่อสาร (อทร.๕๕๐๒)

23116-3 PDF

ทฤษฏีการสื่อสาร (อทร.๕๘๐๕)

 

เอกสารหมายเลข ๓๑๐๒๐๐  การสื่อสาร

 

เอกสารหมายเลข ๓๓๐๘๐๐  การสื่อสารโดยทั่วไป

ห้องสมุด

เจตน์  ธัมมรัคคิต, นาวาเอก. การสื่อสาร, ๒๕๓๘.

ห้องสมุด

บรรยง  นิศามณีพงษ์, นาวาเอก. การประมาณการสื่อสาร-อิเล็กทรอนิกส์-การพัฒนาแผนการจัดทำแผนการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์, ๒๕๓๕.

ห้องสมุด

วิชาญ  เดือนฉาย, นาวาเอก. การสื่อสาร, ๒๕๓๒.

23116-9 PPT

การสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ของกองทัพเรือ, สสท.ทร., 2552

การกิจการพลเรือน

23117-1 PDF

การกิจการพลเรือนทหารเรือ (อทร.๓๙๐๒)

ห้องสมุด

การสงครามพิเศษในสถานการณ์ป้องกันประเทศ จิตวิทยาความมั่นคง ๒๕๒๙.

ห้องสมุด

สื่อมวลชนกับการปฏิบัติการจิตวิทยา จิตวิทยาความมั่นคง ๒๕๓๐.

ห้องสมุด

ความ (ไม่) รู้เรื่องการปฏิบัติการจิตวิทยา จิตวิทยาความมั่นคง ๒๕๓๓.

ห้องสมุด

ทหารยุคปัจจุบันในสายตาของนักวิชาการ จิตวิทยาความมั่นคง ๒๕๓๔.

ห้องสมุด

หลักนิยมกองทัพไทย ด้านการกิจการพลเรือนร่วม ๒๕๔๒.

23117-7 PPT

การกิจการพลเรือนของกองทัพเรือ, กพร.ทร., 2552

สัมมนาการจัดและหน้าที่ฝ่ายอำนวยการ

 

เอกสารประกอบการศึกษาในชุดวิชาการจัดและหน้าที่ฝ่ายอำนวยการ

 

 

ตอนที่ ๒ การเรียบเรียงและการบรรยาย

ชุดวิชา เทคนิคการสื่อความหมาย

การคิดอย่างมีเหตุผล

ห้องสมุด

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, ศาสตราจารย์ ด๊อกเตอร์. ผู้ชนะ ๑๐ คิด.

ห้องสมุด

พอล สโลน. ทักษะการคิดด้านขวาง (Lateral Thinking Skill).

ห้องสมุด

ไพโรจน์  แก่นสาร, นาวาโท. การคิดอย่างมีเหตุผล, ๒๕๓๒.

23211-4 PPT

ไพโรจน์ แก่นสาร, พลเรือโท. การคิดอย่างมีเหตุผล, 2552

ห้องสมุด

ภาควิชาปรัชญา, คณะอักษรศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. การใช้เหตุผล ตรรกวิทยาเชิงปฏิบัติ.

ห้องสมุด

เอ็ดเวิร์ด เอด โบโน, ด๊อกเตอร์. คิดแนวข้าง (Lateral Thinking).

ห้องสมุด

Michael LeBOEUF. Creative Thinking.

 

คู่มือวิชาเสนาธิการกิจเบื้องต้น, กองวิชาเสนาธิการกิจ, ๒๕๕๒

23211-9 PPT

น.ท.ครรชิต เชื้อวงศ์, การคิดอย่างมีเหตุผล, 2553

ระเบียบงานสารบรรณ

ห้องสมุด

ไพศาล  นภสินธุวงศ์, นาวาเอก. การเขียนหนังสือราชการ.

ห้องสมุด

ปรีชา  โลหิตคุปต์, นาวาเอก. คำแนะนำในการเขียนหนังสือราชการ.

ห้องสมุด

ประวีณ ณ นคร. การเขียนหนังสือราชการ. 

ห้องสมุด

ประวิทย์  ศิวรักษ์, พลเรือโท. การเขียนหนังสือราชการ.

23212-5 PDF

สำนักนายกรัฐมนตรี. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ..๒๕๒๖.

 

สำนักงาน, เสนาธิการทหารเรือ, กองทัพเรือ. บันทึกข้อความ ที่ กห ๐๕๐๕/๑๗๘๗ เรื่อง  รูปแบบและวิธีการเขียนหนังสือของกรมฝ่ายอำนวยการ. ๒๕ กันยายน ๒๕๓๘.

23212-7 PPT

น.ท.ปรีชา พันธเสน, ระเบียบงานสารบรรณ, 2552

การเขียนหนังสือราชการและการสรุปเรื่อง

23213-1 PDF

การเขียนหนังสือราชการ (อทร.๘๔๐๑)

ห้องสมุด

ชุมพล  ศิรินาวิน, นาวาโท. การบันทึกและการสรุปเรื่อง.

ห้องสมุด

ผสมทรัพย์  เกื้อหนุน, นาวาเอก. การบันทึกและการสรุปเรื่อง.

ห้องสมุด

สมนึก  รักประทุม, นาวาเอก. การสรุปเรื่องและการบรรยายสรุป.

ห้องสมุด

กลาโหม, กระทรวง. ระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยหนังสือราชการ พ.ศ.๒๕๒๗.

23212-5 PDF

สำนักนายกรัฐมนตรี. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖.

 

คู่มือวิชาเสนาธิการกิจเบื้องต้น, กองวิชาเสนาธิการกิจ, ๒๕๕๒

การพูดในที่สาธารณะ

ห้องสมุด

กัลยา  พึงพระหล่อ. การพูดในโอกาสต่างๆ

ห้องสมุด

นิพนธ์  ศศิธร. การพูดในที่สาธารณะ

ห้องสมุด

บัณฑิต  ฤทธิ์ถกล. การฝึกพูดต่อที่ชุมชน

ห้องสมุด

สุรวงศ์  วัฒนกูล. ศิลปะการพูดในแบบต่างๆ

23214-5 PPT

สมชาย สำเนียงงาม, การพูดในที่สาธารณะ, 2552

การบรรยายสรุป

ห้องสมุด

คำรณ พิสณฑ์ยุทธการ, นาวาเอก. ทักษะในการบรรยายสรุป.

ห้องสมุด

ผสมทรัพย์ เกื้อหนุน, นาวาเอก. การบันทึกและการสรุปเรื่อง.

ห้องสมุด

สมนึก รักประทุม, นาวาเอก. การสรุปเรื่องและการบรรยายสรุป.

ห้องสมุด

Field Manual 101-5, Staff Organization and Operations, 31 May 1997.

ห้องสมุด

Robert Shenk. The Naval Institute Guide to Naval Writing 2 nd Edition.

 

คู่มือวิชาเสนาธิการกิจเบื้องต้น, กองวิชาเสนาธิการกิจ, ๒๕๕๒

23215-7 PPT

น.อ.หญิง สุนิสา วัลยเพ็ชร์, การบรรยายสรุป, 2552

23215-8 PPT

น.อ.หญิง สุนิสา วัลยเพ็ชร์, ตัวอย่างการบรรยายสรุป, 2552

การอภิปรายและการประชุม

ห้องสมุด

เทียนชัย  มังกร, นาวาโท. การจดรายงานการประชุม.

ห้องสมุด

บุญเลิศ  เอี่ยมทัศนา, นาวาเอก. การอภิปรายและการประชุม.

ห้องสมุด

สุนิสา  วัลยะเพ็ชร์, นาวาตรีหญิง. การอภิปรายและการประชุม.

 

คู่มือวิชาเสนาธิการกิจเบื้องต้น, กองวิชาเสนาธิการกิจ, ๒๕๕๒

23216-5 PPT

น.ท.ครรชิต เชื้อวงศ์, การอภิปรายและการประชุม, 2552

การเขียนบทความทางวิชาการ

23217-1 PDF

เกียรติยุทธ  เทียนสุวรรณ, นาวาโท. เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการ, ๒๕๕๑.

23217-2 PPT

เกียรติยุทธ  เทียนสุวรรณ, นาวาโท. การเขียนบทความทางวิชาการ, ๒๕๕๓.

ชุดวิชา การเรียบเรียงการพิจารณาของฝ่ายอำนวยการ

การพิจารณาของฝ่ายอำนวยการ

23221-1 PDF

การพิจารณาของฝ่ายอำนวยการ (อทร.๘๓๐๒)

ห้องสมุด

ชวลิต อิศรางกูร ณ อยุธยา, พลเรือเอก. คู่มือประกอบคำบรรยายวิชาการพิจารณาของฝ่ายอำนวยการ, ๒๕๓๙.

 

คู่มือวิชาเสนาธิการกิจเบื้องต้น, กองวิชาเสนาธิการกิจ, ๒๕๕๒

ศูนย์หนังสือศรีศิริ

คำรณ พิสณฑ์ยุทธการ, น.อ., เทคนิคการจัดทำข้อพิจารณาของฝ่ายอำนวยการ, ๒๕๕๑

23221-5 PPT

คำรณ พิสณฑ์ยุทธการ, น.อ., การพิจารณาของฝ่ายอำนวยการ, ๒๕๕๓

สัมมนาการพิจารณาของฝ่ายอำนวยการ

23221-1 PDF

การพิจารณาของฝ่ายอำนวยการ พ..๒๕๔๖ (อทร.๘๓๐๒)

 

 

การจัดทำเอกสารการพิจารณาของฝ่ายอำนวยการ

 

 

 

 

ตอนที่ ๓ การบริหารงาน

ชุดวิชา หลักการและเทคนิคการบริหาร

สารสนเทศเพื่อการจัดการ

ห้องสมุด

วศิน เพิ่มทรัพย์ และ วิโรจน์ ชัยมูล. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ”, สำนักพิมพ์ ซีเอ็ด ยูเคชั่น.

ห้องสมุด

ไพโรจน์ คชชา. คู่มือการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) ด้วยโปรแกรม ACCESS, กรุงเทพฯ: ต้นอ้อ แกรมมี, ๒๕๔๐.

23311-3 PPT

สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพกรกองทัพเรือ, สสท.ทร, 2552

หลักการบริหารและการจัดระเบียบงาน

ห้องสมุด

ชูวงศ์  ฉายะบุตร, ด๊อกเตอร์. “ระบบการบริหารราชการ” เค้าโครงการบรรยาย, ๒๕๓๕.

ห้องสมุด

เดชา  อยู่พรต, นาวาเอก. “หลักการบริหารองค์การ” เอกสารประกอบการบรรยาย, ๒๕๓๕.

ห้องสมุด

นิพัทธา อมรรัตนเมธา. “ระบบการบริหารราชการ” เอกสารประกอบการบรรยาย, ๒๕๓๕.

ห้องสมุด

วรภัทร์ ภู่เจริญ, ด๊อกเตอร์. เจาะลึกองค์กรการเรียนรู้ และการบริหารความรู้, สำนักพิมพ์ ซีเอ็ด ยูเคชั่น, มีนาคม ๒๕๔๙.

ห้องสมุด

เสถียร เหลืองอร่าม. หลักการจัดองค์การและวิธีการปฏิบัติงาน, กรุงเทพแพร่พิทยาอินเตอร์เนชั่นแนล, ๒๕๑๗,  หน้า ๓๖๖.

ห้องสมุด

กลุ่มนักวิชาการบริหารธุรกิจ, คู่มือกลยุทธ์บริหารองค์กรสู่ความสำเร็จ คู่มือสู่ความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ, สำนักพิมพ์ ซีเอ็ด ยูเคชั่น.

23312-7 PPT

ผศ.อร่าม ศิริพันธุ์, หลักการพื้นฐานของนักบริหาร, 2552

23312-8 PPT

ผศ.อร่าม ศิริพันธุ์, องค์การ และการจัดการ, 2552

23312-9 PPT

ผศ.อร่าม ศิริพันธุ์, การบริหารเชิงยุทธศาสตร์, 2552

23312-10 PPT

ผศ.อร่าม ศิริพันธุ์, การวางแผน, 2552

การบริหารงานเชิงกลยุทธ์

ห้องสมุด

เอกสารตำราเรียนที่เกี่ยวข้องจากห้องสมุด ยศ.ทร.

23313-2 PPT

ดร.อุทิศ ขาวเทียร, การวางแผนกลยุทธ์, 2552

การบริหารทรัพยากรกองทัพเรือ

ห้องสมุด

ชูวงศ์  ฉายะบุตร, ด๊อกเตอร์. ระบบการบริหารราชการ, ๒๕๓๕.

ห้องสมุด

เดชา  อยู่พรต, นาวาเอก. หลักการบริหารองค์การ, ๒๕๓๕.

ห้องสมุด

นิพัทธา  อมรรัตนเมธ. ระบบการบริหารราชการ, ๒๕๓๕.

ห้องสมุด

ชยาวุธ  สงวนเชื้อ, นาวาโท. การบริหารงานพัสดุ.

ห้องสมุด

ประสิทธิ์  บุญธรรม, นาวาเอก. การบริหารพัสดุ

23314-6 PDF

สำนักนายกรัฐมนตรี. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ..๒๕๓๕ – ๒๕๔๒.

23314-7 PPT

น.อ.เมธีชัย แก้วนิล, การบริหารทรัพยากรของกองทัพเรือ, 2552

23314-8 PPT

ระบบวางแผนกองทัพเรือ, สปช.ทร., 2552

23314-9 DOC

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์จัดสรร แผนงาน เป้าหมาย กห. และ ทร. ผลผลิต กิจกรรม งบประมาณ ปี 53

23314-10 PPT

น.อ.เมธีชัย แก้วนิล, แผนยุทธศาสตร์กองทัพเรือ, 2552

23314-11 PPT

การวิเคราะห์งบประมาณของ ทร., สปช.ทร., 2552

23314-12 PPT

Efficiency & Economy, 2552

23314-13 PPT

น.อ.ศิรัส ลิ้มเจริญ, งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (Strategic Performance Based Budgeting), 2552

การบริหารจัดการความรู้ (KM)

ห้องสมุด

วิจารณ์ พาณิช, การจัดการความรู้ ฉบับนักปฏิบัติ, สถาบันการส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม, ๒๕๔๘

23315-2 PDF

แนวทางการจัดการความรู้และแผนการจัดการความรู้ของ ทร. ประจำปี งป.๕๓

23315-3 PPT

น.ท.นรพัชร์ ทาอินทร์, การบริหารจัดการความรู้ (KM), 2552

การบริหารโครงการ

23316-1 PDF

คู่มือ การวางแผนและการบริหารโครงการ สำหรับส่วนราชการ, สำนักงบประมาณ, 2549

23316-2 DOC

น.อ.วิชัย ทรงชน, น.อ.แมน สะระนะ, การบริหารโครงการ, 2552

23316-3 PDF

ระเบียบ สำนักงบประมาณ ว่าด้วยการบริหารงบประมาณ 2545

23316-4 PDF

ระเบียบ กระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการงบประมาณ 2547

23316-5 PDF

รายงานผลการสัมมนาผู้บริหารระดับสูงหน่วยงานงบประมาณและปลัดบัญชีกลาโหม ประจำปี งป.๕๐

23316-6 PDF

ระบบโครงการกองทัพไทย ที่ ๒๔๓/๒๕๕๒ ลง ๒๘ ก.ย.๕๒

23316-7 PDF

23316-8 PPT

แบบฟอร์ม งป 05 แบบคำของบประมาณโครงการของกลาโหม

ห้องสมุด

อาทร เคลือบมาศ, นาวาเอก. เอกสารประกอบการบรรยาย

23316-10 PPT

ฉัตรมงคล  แน่นหนา, การบริหารโครงการ, 2552

23316-11 PPT

การบริหารโครงการ, สปช.ทร., 2550

23316-12 PPT

น.ท.หญิง สิริวเรศร์ วรปัญจกูล, หลักการบริหารโครงการ, 2552

 

 

สัมมนาหลักการและเทคนิคการบริหาร

 

 

 

 

ชุดวิชา การวิเคราะห์และตกลงใจ

การวิเคราะห์เพื่อตกลงใจ

ห้องสมุด

จรัย โกมุทแดง, นาวาตรี. การวิเคราะห์การตัดสินใจ, ๒๕๒๙.

ห้องสมุด

ธีระชัย ตั้งเจริญ, นาวามเอก. การวิเคราะห์ตกลงใจ, ๒๕๒๘.

ห้องสมุด

มาตรา อำไพพัสตร์, นาวาเอก. การวิเคราะห์การตัดสินใจ, ๒๕๒๘.

ห้องสมุด

สุทัศน์ ขยิ่ม, นาวาเอก. การวิเคราะห์และการตกลงใจ

23321-5 PDF

23321-6 PPT

น.อ.หญิง จตุพร คนเพียร, ทฤษฎีการตัดสินใจ, 2552

แนวทางการวิจัยและปฏิบัติการ

ห้องสมุด

ประเสริฐ  บุญทรง, พลเรือตรี. หลักการทางสถิติ.

ห้องสมุด

วัชรินทร์  สุวินทรากร, นาวาเอก. สถิติ.

ห้องสมุด

วัลลีย์  สารขวัญ, นาวาเอกหญิง. สถิติทั่วไป.

23322-4 PPT

น.ท.ชัยรัตน์ นภาศักดิ์ศรี, แนะนำวิจัยการปฏิบัติการ, 2552

23322-5 DOC

พล.ร.ต.สุริยะ พรสุริยะ, แนะนำวิจัยการปฏิบัติการ, 2552

การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย

ห้องสมุด

ธีระชัย  ตั้งเจริญ, นาวาเอก. การพิจารณาค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์ระบบ, ๒๕๒๕.

ห้องสมุด

ภูวณัฐ  เชษฐสุมน, นาวาโท. การวิเคราะห์ระบบ, ๒๕๓๙.

ห้องสมุด

ภูวณัฐ  เชษฐสุมน, นาวาโท. การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย, ๒๕๓๙.

ห้องสมุด

สุริยะ  พรสุริยะ, นาวาเอก. การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายประสิทธิผล, ๒๕๓๗.

23323-5 PPT

น.อ.หญิง จตุพร คนเพียร, การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย, 2552

23323-6 PPT

น.อ.หญิง จตุพร คนเพียร, การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย, 2552

   การควบคุมข่ายงาน

ห้องสมุด

ประสาท ศรีผดุง, นาวาเอก. การควบคุมข่ายงาน, ๒๕๒๙.

ห้องสมุด

ประเสริฐ บุญทรง, นาวาเอก. การควบคุมข่ายงาน (PERT/CPM), ๒๕๓๓.

ห้องสมุด

ไพโรจน์ แก่นสาร, นาวาเอก. การควบคุมข่ายงาน, ๒๕๓๖.

23324-4 PPT

น.อ.วุฒิชัย ชินไชยมงคล, การควบคุมข่ายงาน, 2552

ชุดวิชา จิตวิทยาและภาวะผู้นำ

จิตวิทยา

23331-1 PPT

.. ชดาพิมพ์ เผ่าสวัสดิ์, จิตวิทยาพื้นฐาน, 2552

23331-2 PPT

.. ชดาพิมพ์ เผ่าสวัสดิ์, จิตวิทยากับการทำงาน, 2552

ภาวะผู้นำ

23332-1 PDF

ภาวะผู้นำ (อทร.๗๑๐๒)

ห้องสมุด

รังสรรค์ ประเสริฐศรี. ภาวะผู้นำ, กรุงเทพมหานคร : บริษัท ธนธัชการพิมพ์จำกัด, ๒๕๔๔.

ห้องสมุด

วรวิทย์  รังสรรค์สวัสดิ์, นาวาเอก. ผู้นำทหารกับการเปลี่ยนแปลง.

ห้องสมุด

สุเทพ  พงศ์ศรีวัฒน์.  ภาวะผู้นำ : ทฤษฏีและปฏิบัติ, บริษัท บุ๊คลิ้ง จำกัด, ๒๕๔๕.

ห้องสมุด

คู่มือการเรียนวิชาผู้นำทหาร สำหรับโรงเรียนอาชีพต่างๆ ในกองทัพเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ปี ๒๕๒๒.

23332-6-7-8-9 PPT

ภาวะผู้นำ 1 2 3 4

หมวดวิชาการปฏิบัติการทางทหาร

ตอนที่ ๑ การปฏิบัติการทางทหาร

ชุดวิชา การปฏิบัติการทางเรือและการสนับสนุนอื่นๆ

วิวัฒนาการทางทหารและสงครามทางเรือ

ห้องสมุด

อุฬาร มงคลนาวิน พล.ร.ท., วิวัฒนาการ คุณลักษณะและขีดความสามารถกำลังรบทางเรือ, ๒๕๓๖

ห้องสมุด

ชะโอษฐ์ พัฒนฤกษ์สิน, น.อ., วิวัฒนาการของสงครามทางเรือ ประเภทของเรือรบ เครื่องบิน, ๒๕๓๐

22211-4 PDF

ประวัติการยุทธทางเรือ (ฉบับย่อ) พล.ร.อ.สำเภา พลธร, 2548

24111-3 PDF

Richard Hill, Medium Power Strategy Revisited, Sea power Center: Working Paper No.3, March 2000

 

Stanfield Turner, VADM USN, Mission of the U.S.Navy, Naval War College Review, March 1974 or http://www.nwc.navy.mil/press/review/1998/winter/art10w98.htm

24111-5 PPT

น.ท.ธรรมรัตน์ เทียบเทียม, วิวัฒนาการทางทหารและสงครามทางเรือ, 2553

การปฏิบัติการทางเรือโดยทั่วไป

ห้องสมุด

อุฬาร มงคลนาวิน, พล.ร.ท., วิวัฒนาการฯ และคุณลักษณะและขีดความสามารถฯ กำลังรบทางเรือ, ๒๕๓๖

ห้องสมุด

ชะโอษฐ์ พัฒนฤกษ์สิน, น.อ., วิวัฒนาการของสงครามทางเรือ ประเภทของเรือรบ เครื่องบิน, ๒๕๓๐

ห้องสมุด

รพล คำคล้าย, น.อ., การปฏิบัติการของเรือ, ๒๕๓๒

ห้องสมุด

อุฬาร มงคลนาวิน, พล.ร.อ., การใช้กำลังทางเรือ, ๒๕๓๘

ห้องสมุด

ปรีชา บุญส่ง, น.อ., กำลังทางเรือและการปฏิบัติการทางเรือ

ห้องสมุด

วิชล ภูษา, น.อ., ปฏิบัติการทางเรือทั่วไป

24112-7 PDF

อทร.๘๐๐๑, หลักนิยมทางทะเลของกองทัพเรือ

24112-8 PPT

น.อ.ปริญญา เจริญยิ่ง, การปฏิบัติการทางเรือทั่วไป, 2553

22111-1 PDF

อทร.๘๐๐๔ หลักการและทฤษฎีการทำสงคราม

24112-10 PDF

อทร.๓๕๐๔ ประเภทเรือในกองทัพเรือ, 2541

การสงครามผิวน้ำ

ห้องสมุด

เกรียงวุธ สมุทรกลิน, น.อ., การปฏิบัติการรบผิวน้ำ, ๒๕๓๒

ห้องสมุด

ไพศาล นภสิธุวงศ์, น.อ., การปฏิบัติการรบผิวน้ำ, ๒๕๓๙

24112-7 PDF

อทร.๘๐๐๑, หลักนิยมทางทะเลของกองทัพเรือ

24113-4 PPT

น.ท.ธรรมรัตน์ เทียบเทียม, การสงครามผิวน้ำ, 2553

การสงครามใต้น้ำ

 

ฝวก. เสียงใต้น้ำกับการประยุกต์ใช้ในการทำสงครามทางเรือ, ๒๕๔๔

 

สรส. เอกสารอ้างอิงประกอบการบรรยาย การสงครามปราบเรือดำน้ำ

ห้องสมุด

อะดุง พันธุ์เอี่ยม, น.ท., หลักการปราบเรือดำน้ำ

ห้องสมุด

กทบ.กร., การปฏิบัติการทุ่นระเบิด, ๒๕๔๔

ห้องสมุด

กทบ.กร., การต่อต้านทุ่นระเบิด, ๒๕๔๔

24114-6 PPT

น.ท.ไกรวุฒิ ภมรบุตร, การสงครามใต้น้ำ, 2553

การควบคุมเรือพาณิชย์และเรือประมง

ห้องสมุด

ทวีศักดิ์ แดงฉาย, น.อ., การควบคุมเรือพาณิชย์และเรือประมง, ๒๕๓๔

ห้องสมุด

สระ จันทรประภา, น.อ., การควบคุมเรือพาณิชย์และเรือประมง, ๒๕๓๒

ห้องสมุด

สุรินทร์ สมิตดิลก, น.อ., สมจิตต์ กลั่นกลิ่นหอม, น.อ., การควบคุมเรือพาณิชย์, ๒๕๒๕

ห้องสมุด

กมล สุทธิสารสุนทร, น.อ., การควบคุมเรือพาณิชย์และเรือประมง, ๒๕๓๖

24115-5 PPT

กองความมั่นคงทางทะเล,กรมยุทธการทหารเรือ, การควบคุมเรือพาณิชย์และเรือประมง, 2553

24115-6 PDF

อทร.๓๕๐๒ คู่มือการควบคุมเรือพาณิชย์, 2542

ชุดวิชา การปฏิบัติการทางทหารทั่วไปและการสงครามพิเศษ

การวางแผนทางทหาร

24121-1 PDF

อทร.๘๓๐๗ การวางแผนทางทหาร พ.ศ.๒๕๔๖

24121-2 PPT

น.ท.ธรรมรัตน์ เทียบเทียม, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนทางทหาร, 2553

การปฏิบัติการร่วม

ห้องสมุด

หลักนิยมการรบร่วม, พ.ศ.๒๕๔๐

ห้องสมุด

นิวัติ บูรณะกุล, พ.อ., การยุทธร่วม/ผสม, ๒๕๓๑

ห้องสมุด

หลักนิยมพื้นฐานของการรบอากาศพื้นดิน, ๒๕๓๕

ห้องสมุด

หลักนิยมกองทัพไทยด้านยุทธการ, ๒๕๔๒

24122-5 PPT

น.อ.เสนิส ทังสุบุตร, การปฏิบัติการร่วม, 2553

การสงครามพิเศษและการก่อการร้ายสากล

ห้องสมุด

ภูมินทร์ กลกิจกำจร, น.อ., หลักพื้นฐานของสงครามนอกแบบ, ๒๕๒๖

ห้องสมุด

ภูมินทร์ กลกิจกำจร, น.อ., สงครามนอกแบบ, ๒๕๒๗

ห้องสมุด

ไพโรจน์ ดวงนภา, พ.อ., สงครามนอกแบบ, ๒๕๔๑

ห้องสมุด

เอกสารการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบต่อกองทัพเรือจากการก่อการร้ายในสหรัฐฯ เมื่อ ๑๑ ก.ย.๔๔

24123-5 PPT

น.อ.เกียรติก้อง ปานทอง, การสงครามพิเศษและการก่อการร้ายสากล, 2553

การปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากสงคราม

24124-1 PDF

อทร.๘๐๐๓, หลักนิยมสำหรับการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากการทำสงคราม

24124-2 PDF

Joint Doctrine for Military Operations Other Than War, Joint Pub 3-07

24124-4 PDF

Joint Doctrine Joint Force Employment Briefing Modules, presentations and focuses on military operations other than war (MOOTW)

24124-3 PPT

น.อ.เสนิส ทังสุบุตร, การปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากสงคราม, 2553

ตอนที่ ๒ กฎหมาย

ชุดวิชา กฎหมาย

กฎหมายอาญาทหาร

ห้องสมุด

วิชา ศิวะบวร, น.อ., กฎหมายอาญา ๑

24211-2 PDF

หาญ พิจารณ์จิตร, น.อ., ประมวลกฎหมายอาญาทหาร

24214-1 PDF

วิชา ศิวะบวร, น.อ., แนวปฏิบัติเมื่อเป็นกรรมการสอบสวน

ห้องสมุด

ชูชีพ บุญใช้, น.อ., แนวปฏิบัติเมื่อเป็นกรรมการสอบสวน (ตัวอย่างสำนวนการสอบสวน)

ห้องสมุด

หยุด แสงอุทัย, หลักกฎหมายอาญา

ห้องสมุด

สุธน มั่นวิมล, น.อ., หลักการสอบสวน

ห้องสมุด

วุฒิ มีร่าย, น.อ., เขาสอบสวนกันอย่างไร, นาวิกศาสตร์ ก.ค.๒๗ หน้า ๒๓ – ๓๓

24211-8 PPT

กฎหมายอาญาทหาร, 2553

24211-9 PPT

น.อ.ชูชีพ บุญใช้, กฎอัยการศึก, 2553

กฎหมายระหว่างประเทศ

ห้องสมุด

กฎหมายระหว่างประเทศ เล่ม ๑ และ ๒, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

24212-2 PDF

กฎบัตรสหประชาชาติ

ห้องสมุด

จุมพล สายสุนทร, กฎหมายระหว่างประเทศ (Public International Law) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

24212-4 PPT

Law of War, 2553

24212-5 PDF

เอกสารอ้างอิงกองทัพเรือ, กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยสงคราม, ๒๕๔๓

กฎหมายทะเล

24213-1 PDF

เอกสารอ้างอิงกองทัพเรือ, กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทะเล, ๒๕๔๓

 

อทร.๙๑๐๑, คู่มือการปฏิบัติ, กฎหมายให้อำนาจเจ้าหน้าที่ทหารเรือปราบปรามการกระทำผิดบางอย่างทางทะเล, ๒๕๔๒

ห้องสมุด

ศิรภา จำปาทอง, น.อ.หญิง, กฎหมายทะเล, ๒๕๓๙

ห้องสมุด

ศิรภา จำปาทอง, น.ต.หญิง, อนุสัญญากฎหมายทะเล ค.ศ.๑๙๕๘, ๒๕๓๓

ห้องสมุด

จุมพล สายสุนทร, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คำอธิบายกฎหมายทะเลว่าด้วยอาณาเขตทางทะเล สำนักพิมพ์ปิติธรรม

ห้องสมุด

ถนอม เจริญลาภ, พล.ร.อ., หนังสือชุดเขตทางทะเลของประเทศไทย เล่มที่ ๒ กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงต่างประเทศ

24213-7 PPT

น.อ.ไพรัช รัตนอุดม, กฎหมายทะเล, 2553

แนวทางเมื่อเป็นกรรมการสอบสวน

24214-1 PDF

วิชา ศิวะบวร, น.อ., แนวทางการปฏิบัติเมื่อเป็นกรรมการสอบสวน

ห้องสมุด

สุธน มั่นวิมล, น.อ., หลักการสอบสวน, ๒๕๓๐

24214-3 PPT

น.อ.ชูชีพ บุญใช้, แนวทางเมื่อเป็นกรรมการสอบสวน, 2553

สัมมนากฎหมาย

 

เอกสารทั้งหมดในชุดวิชากฎหมาย

 

 

หมวดวิชา สังคม

ตอนที่ ๑ สังคม

ชุดวิชา สังคม

มารยาทและการเข้าสังคม

25111-1 PDF

คู่มือมารยาทและการเข้าสังคม, อทร.๒๐๐๖ คณะทำงานพิจารณาและจัดทำ อทร. ด้านการข่าว, ๒๕๔๒

ห้องสมุด

มารยาทสังคม , สมศรี สุกุมลนันท์

25111-3 PDF

มารยาทและพิธีการทางการทูต , เตช ตะละภัฏ และ สันทัด ศศิวณิช

25111-4 DOC

มารยาทสังคม, มารยาทและพิธีการทางการทูต , น.อ.หญิง เดือนฉาย  เสขะนันทน์

25111-5 PDF

พิธีการ และมารยาททางการทูต โดย ฝวก.สรส. ปี 2548

ห้องสมุด

คู่มือการจัดงานเลี้ยง , ศรีสมร คงพันธ์

คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับนักบริหาร

25112-1 DOC

คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับผู้บริหาร กองวิชาความมั่นคงและวิชาพิเศษ ฝวก.ยศ.ทร.

ห้องสมุด

พื้นฐานการศึกษาทางศาสนาและจริยธรรม , ประภาศรี สีหอำไพ

การพัฒนาบุคลิกภาพ

ห้องสมุด

การพัฒนาบุคลิกภาพและการปรับตัว , กันยา  สุวรรณแสง , ๒๕๓๓

ห้องสมุด

การพัฒนาบุคลิกภาพ , จุฑา  บุรีภักดี , ๒๕๓๓

ห้องสมุด

การพัฒนาบุคลิกภาพผู้นำและผู้บริหาร , นงลักษณ์ สุทธิวัฒนพันธ์ , ๒๕๓๙

ห้องสมุด

การพัฒนาบุคลิกภาพ , สถิต  วงศ์สวรรค์ , ๒๕๔๔

ห้องสมุด

การพัฒนาบุคลิกภาพ , อรปวีณ์  สัมพันธ์สมโภช , ๒๕๔๖

ภาษาอังกฤษ

ห้องสมุด

หนังสือ Brighter English , นาวาอากาศเอก บุญทรง  สุวัตถี , ๒๕๔๖

ห้องสมุด

หนังสือ American Language Course Vol. 1800 – 2100

การจัดเลี้ยง

ห้องสมุด

วิธีการรับประทานอาหาร แบบตะวันตก , ศิวะ วสุนธราพิวัฒน์

ห้องสมุด

คู่มือการจัดงานเลี้ยง , ศรีสมร  คงพันธ์

ตอนที่ ๒ กิจกรรมและการบรรยายพิเศษ

ชุดวิชา กิจกรรมและการบรรยายพิเศษ

ปฐมนิเทศ

 

เอกสารแนะนำของโรงเรียน

 

 

กีฬา

ห้องสมุด

เกมส์กอล์ฟ  , กอปร์เชษฐ ตยัคดานนท์

ห้องสมุด

เทนนิส  , อบรม สินภิบาล

ห้องสมุด

คู่มือกีฬาเปตอง  , พิศิษฎ์ ไตรรัตน์ผดุงผล, อรนุช ตระกูลแสงอุษา

ห้องสมุด

แบดมินตันเทคนิคและทักษะ  , รศ.วาสนา คุณาอภิสิทธิ์

ห้องสมุด

เทเบิลเทนนิส  , เทพประสิทธิ์ กุลธวัชวิชัย

การบรรยายพิเศษ

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมนายทหารนักเรียน

 

 

 

 

เวลาผู้บังคับบัญชา

 

 

 

 

ตอนที่ ๓ ดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศ

ชุดวิชา ดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศ

ดูกิจการในกรุงเทพมหานครและใกล้เคียง

 

 

ดูกิจการภาคต่างๆ

 

 

ดูกิจการต่างประเทศ