อส.  .......  อส.  .......   อส.  ......   อส.  .......  อส.   ......    อส.   ......   อส.   ......   อส.  .......  อส.   ......    อส.   ....... 
  การเตรียมการเข้าศึกษาหลักสูตรนายทหารอาวุโส
 
คำแนะนำ
         
ลำดับ รายชื่อ ผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ แหล่งข้อมูล
         
๑.  หมวดวิชาความมั่นคงแห่งชาติ
         
๑.๑ ยุทธศาสตร์และการกำหนดกำลังรบ พล.ร.อ.วีรพล    วรานนท์ ๒๕๔๖ ศูนย์หนังสือศรีศิริ
๑.๒ ทฤษฎีสมุททานุภาพ พล.ร.อ.โกมุท    กมลนาวิน ๒๕๔๐ ฝวก.ยศ.ทร. + e book
๑.๖ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบัน สภาพัฒน์ ฯ ๒๕๕๐ ห้องสมุด ยศ.ทร. + e book
๑.๗ แนวคิดและทฤษฏีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โคริน    เฟื่องเกษม ๒๕๕๐ ห้องสมุด ยศ.ทร.
         
๒.  หมวดวิชายุทธศาสตร์และนโยบาย
         
๒.๑ อทร.๘๐๐๔ หลักการและทฤษฎีการทำสงคราม กองทัพเรือ ๒๕๔๓ ห้องสมุด ยศ.ทร. + e book
๒.๒ บทเรียนยุทธศาสตร์ทางเรือจากประวัติสงคราม พล.ร.ท.สำเภา พลธร ๒๕๓๗ ห้องสมุด ยศ.ทร. + e book
         
๓.  หมวดวิชาเสนาธิการกิจ
         
๓.๑ อทร.๘๔๐๑  การเขียนหนังสือราชการ กองทัพเรือ ๒๕๔๑ ห้องสมุด ยศ.ทร. + e book
๓.๒ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ สำนักนายกรัฐมนตรี ๒๕๒๖ - ๔๘ ห้องสมุด ยศ.ทร. + e book
๓.๓ อทร.๘๓๐๒  การพิจารณาของฝ่ายอำนวยการ กองทัพเรือ ๒๕๔๖ ห้องสมุด ยศ.ทร. + e book
๓.๔ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรว่าด้วยการพัสดุ สำนักนายกรัฐมนตรี ๒๕๓๕ - ๔๒ ห้องสมุด ยศ.ทร. + e book
๓.๕ อทร.๗๑๐๒   ภาวะผู้นำ กองทัพเรือ ๒๕๔๑ ห้องสมุด ยศ.ทร. + e book
๓.๖ คู่มือการจัดทำเอกสารรายบุคคล - ๑     ฝวก.ยศ.ทร. + e book
๓.๗ คู่มือการจัดทำเอกสารรายบุคคล - ๒     ฝวก.ยศ.ทร. + e book
         
๔.  หมวดวิชาปฏิบัติการทางทหาร
         
๔.๑ ประวัติการยุทธทางเรือ พล.ร.อ.สำเภา พลธร ๒๕๔๘ ห้องสมุด ยศ.ทร. + e book
๔.๒ อทร.๓๕๐๔  ประเภทเรือในกองทัพเรือ กองทัพเรือ ๒๕๔๑ ห้องสมุด ยศ.ทร. + e book
๔.๓ อทร.๘๐๐๑  หลักนิยมทางทะเลของกองทัพเรือ กองทัพเรือ ๒๕๔๖ ห้องสมุด ยศ.ทร. + e book
๔.๔ อทร.๓๕๐๒  คู่มือการควบคุมเรือพาณิชย์ กองทัพเรือ ๒๕๔๒ ห้องสมุด ยศ.ทร. + e book
๔.๕ อทร.๘๐๐๔  หลักการและทฤษฎีการทำสงคราม กองทัพเรือ ๒๕๔๓ ห้องสมุด ยศ.ทร. + e book
๔.๖ อทร.๘๓๐๗  การวางแผนทางทหาร กองทัพเรือ ๒๕๔๑ ห้องสมุด ยศ.ทร. + e book
๔.๗ อทร.๘๐๐๓  หลักนิยมสำหรับการปฏิบัติการทางทหาร
นอกเหนือจากการทำสงคราม
กองทัพเรือ ๒๕๔๔ ห้องสมุด ยศ.ทร. + e book
๔.๘ ประมวลกฎหมายอาญาทหาร น.อ.หาญ พิจารณ์จิตร   ห้องสมุด ยศ.ทร. + e book
๔.๙ แนวทางการปฏิบัติเมื่อเป็นกรรมการสอบสวน น.อ.วิชา ศิวะบวร   ห้องสมุด ยศ.ทร. + e book
๔.๑๐ อทร.๘๓๐๕  กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยสงคราม กองทัพเรือ ๒๕๔๓ ห้องสมุด ยศ.ทร. + e book
๔.๑๑ อทร.๘๓๐๓  กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทะเล กองทัพเรือ ๒๕๔๓ ห้องสมุด ยศ.ทร. + e book
         
๕.  หมวดวิชาสังคม
         
๕.๑ อทร.๒๐๐๖  คู่มือมารยาทและการเข้าสังคม กองทัพเรือ ๒๕๔๒ ห้องสมุด ยศ.ทร. + e book
๕.๒ คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับผู้บริหาร กวมศ.ฝวก.ยศ.ทร. ๒๕๕๒ ฝวก.ยศ.ทร. + e book
๕.๓ การพัฒนาบุคลิกภาพ อรปวีณ  สัมพันธ์สมโภช ๒๕๔๖ ห้องสมุด ยศ.ทร.