รร.สธ.ทร.  .......  รร.สธ.ทร.  .......  รร.สธ.ทร.  ......   รร.สธ.ทร.  .......  รร.สธ.ทร.   ......    รร.สธ.ทร.   ......   รร.สธ.ทร.   ......   รร.สธ.ทร.   ....... 
  การเตรียมการเข้าศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ
 
คำแนะนำ
         
ลำดับ รายชื่อ ผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ แหล่งข้อมูล
         
๑.  หมวดวิชาความมั่นคงแห่งชาติ
         
๑.๑ ยุทธศาสตร์และการกำหนดกำลังรบ พล.ร.อ.วีรพล    วรานนท์ ๒๕๔๖ ศูนย์หนังสือศรีศิริ
๑.๒ ทฤษฎีสมุททานุภาพ พล.ร.อ.โกมุท    กมลนาวิน ๒๕๔๐ PDF
         
๒.  หมวดวิชายุทธศาสตร์และนโยบาย
         
๒.๑ อทร.๘๐๐๔ หลักการและทฤษฎีการทำสงคราม กองทัพเรือ ๒๕๔๓ PDF
๒.๒ บทเรียนยุทธศาสตร์ทางเรือจากประวัติสงคราม พล.ร.ท.สำเภา พลธร ๒๕๓๗ PDF
         
๓.  หมวดวิชาเสนาธิการกิจ
         
๓.๑ เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการ      
๓.๒ อทร.๑๐๐๑   การกำลังพล    กองทัพเรือ ๒๕๔๑ PDF
๓.๓ อทร.๔๐๐๑   หลักนิยมด้านการส่งกำลังบำรุง กองทัพเรือ ๒๕๔๓ PDF
๓.๔ อทร.๕๑๐๒   หลักนิยมด้านการสื่อสารของกองทัพเรือ กองทัพเรือ ๒๕๔๓ PDF
๓.๕ อทร.๗๑๐๒   ภาวะผู้นำ กองทัพเรือ ๒๕๔๑ PDF
๓.๖ อทร.๘๐๐๒   การป้องกันและรักษาผลประโยชน์ของชาติ
                   ทางทะเล
กองทัพเรือ   PDF
๓.๗ อทร.๘๓๐๒   การพิจารณาของฝ่ายอำนวยการ กองทัพเรือ   PDF
๓.๘ อทร.๘๓๐๔   ภาวะผู้นำกับการบริหาร กองทัพเรือ   PDF
๓.๙ อทร.๘๔๐๑   การเขียนหนังสือราชการ กองทัพเรือ   PDF
๓.๑๐ การคิดอย่างมีเหตุผล น.ท.ไพโรจน์  แก่นสาร    
๓.๑๑ จิตวิทยากับผู้นำ น.อ.เด่นเดชา  ประทุมเพ็ชร    
๓.๑๒ อทร.๘๐๐๗   การเรียบเรียงเอกสารวิจัย กองทัพเรือ   PDF
         
๔.  หมวดวิชาปฏิบัติการทางทหาร
         
๔.๑ กฏหมายว่าด้วยการสงคราม น.อ.ชนินทร์  ลีลานนท์ /
ร.ต.หญิง มธุศร  เลิศพานิช
  PDF
๔.๒ กฏบัตรสหประชาชาติ กรมองค์การระหว่างประเทศ
กระทรวงต่างประเทศ
  PDF
๔.๓ พ.ร.บ.ให้อำนาจทหารเรือในการปราบปราม
การกระทำความผิดบางอย่างทางทะเล
น.อ.ศิริวัฒน์  ธนะเพทย์   PDF
๔.๔ หลักนิยมทางทหาร น.อ.ไพศาล  นภสินธุวงศ์   PDF
๔.๕ หลักพื้นฐานการป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ ฝวก.สรส.   PDF
๔.๖ อทร.๘๐๐๓  หลักนิยมสำหรับการปฏิบัติการทางทหาร
นอกเหนือจากการทำสงคราม
กองทัพเรือ   PDF
๔.๗ อทร.๘๐๐๕  การปฏิบัติการทางเรือของกองกำลังนานาชาติ
(MMOPs)
กองทัพเรือ   PDF
๔.๘ อทร.๘๐๐๖    เอกสารคำแนะนำในการใช้กำลังปฏิบัติ
การร่วมหลายชาติ (UFM)
กองทัพเรือ   PDF
๔.๙ อทร.๘๓๐๓   กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทะเล กองทัพเรือ   PDF
๔.๑๐ อทร.๘๓๐๕   กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยสงคราม กองทัพเรือ   PDF
๔.๑๑ อทร.๘๓๐๗   การวางแผนทางทหาร กองทัพเรือ   PDF
๔.๑๒ ยุทธศิลป์     PDF
         
๕.  หมวดวิชาสังคม
         
๕.๑ สังคมกีฬา (กอล์ฟ) น.อ.ประสิทธิ์  เพชรอนันต์   PDF
๕.๒ การอ่านภาษาอังกฤษ ฝวก.ยศ.ทร.   PDF
๕.๓ มารยาทสังคม น.อ.หญิง เดือนฉาย  ฟักผลงาม   PDF