การบรรยายในการสัมมนาเชิงปฏิบัตการ
 
 
 
 
 
 

นาวาเอก วชิรพร  วงศ์นครสว่าง   ผช.หน.ฝวก.ยศ.ทร.  ร่วมบรรยายในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ /
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ทร. ปี ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔  และ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของกองทัพเรือ
ระหว่าง  ๔ - ๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๒    ณ   โรงแรมรอยัลซิตี้   กรุงเทพ ฯ