ที่ หมายเลขพัสดุ ชื่อพัสดุ จำนวน ราคา location
1 7610355690001  กลศาสตร์ของไหล 83 126.00  001-012
2 7610355690002  การคำนวณเบื้องต้นเทคนิคฟรีเควนซีสูง 50 177.00  004-062
3 7610355690003  เทคนิคฟรีเควนซี่ชั้นสูง เล่ม 1 0 3.00  
4 7610355690004  เทคนิคฟรีเควนซี่ชั้นสูง เล่ม 2 0 3.00  
5 7610355690005  เทคนิคฟรีเควนซี่ชั้นสูง เล่ม 3 0 3.00  
6 7610355690006  เทคนิคฟรีเควนซี่ชั้นสูง เล่ม 4 0 3.00  
7 7610355690007  เทคนิคฟรีเควนซีชั้นสูง เล่ม 5 101 3.00  004-063
8 7610355690008  เทคนิคฟรีเควนซีชั้นสูง เล่ม 6 49 3.00  004-062
9 7610355690009  การคำนวณสำหรับการตั้งศูนย์เพลาใบจักร 119 51.00  002-013
10 7610355690010  ตำราแร่เหล็ก 43 5.00  003-062
11 7610355690011  เทอร์โมไดนามิคเบื้องต้น 41 234.00  002-114
12 7610355690012  โลหะวิทยา 31 196.00  003-084
13 7610355690013  โลหะวิทยาการเชื่อม 0 60.00  
14 7610355690014  กำลังวัตถุ 0 30.00  
15 7610355690015  คณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 รร.ชุมพล ฯ 0 15.00  
16 7610355690016  คณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 รร.ชุมพล ฯ 0 16.00  
17 7610355690100  เดินเรือ 162 85.00  001-064
18 7610355690101  เดินเรือดาราศาสตร์ 211 165.00  003-061
19 7610355690102  ดิวิเอชั่นและวีดีโอสะเคป 0 32.00  
20 7610355690103  แผ่นภาพหน้าปัดนาฬิกา 35 2.00  001-181
21 7610355690104  สมุทรศาสตร์ 55 42.00  003-081
22 7610355690105  กลศาสตร์เครื่องจักรกล 55 203.00  001-012
23 7610355690200  คำแนะนำในการเลี้ยงปลาและกุ้ง 0 13.00  
24 7610355690201  คำแนะนำในการเลี้ยงสัตว์ 0 14.00  
25 7610355690202  คำแนะนำในการปลูกพืช 0 15.00  
26 7610355690300  การตรวจสอบผิวหน้าโลหะประเภทเหล็ก 50 78.00  001-011
27 7610355690301  การทดลองเอียงเรือ 137 26.00  002-012
28 7610355690302  คำแนะนำการใช้และระวังรักษาหม้อน้ำ 0 7.00  
29 7610355690303  คำแนะนำในการตรวจเรือของ กทบ. 0 3.00  
30 7610355690304  คู่มือบำรุงรักษาเครื่องไฟฟ้าและเครื่องมือ 99 50.00  004-003
31 7610355690305  คู่มือการเรียนช่างเครื่องยนต์ ขั้นมูลฐาน เล่ม 1 333 42.00  001-021,023
32 7610355690306  คู่มือเครื่องโซนาร์ เล่ม 1 0 19.00  
33 7610355690307  คู่มือเครื่องโซนาร์ เล่ม 2 0 7.00  
34 7610355690308  คู่มือช่างกลโรงงาน 455 114.00  002-022,024
35 7610355690309  คู่มือเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ 289 20.00  003-021
36 7610355690310  คู่มือช่างไฟฟ้า ภาค 1-2 96 20.00  002-044
37 7610355690311  คู่มือช่างไฟฟ้า ภาค 3 192 9.00  002-043
38 7610355690312  คู่มือช่างไฟฟ้า ภาค 4 438 48.00  002-041,042
39 7610355690313  คู่มือตู้คำนวณ แบบ 6 31 52.00  001-061
40 7610355690314  คู่มือเรดาร์ ภาค 1 0 4.00  
41 7610355690315  คู่มือวิชาไฟฟ้าจ่าและพันจ่าพรรคกลิน 100 87.00  002-033
42 7610355690316  คู่มือหม้อน้ำเรือรบ 95 140.00  004-021
43 7610355690317  เครื่องกังหันไอน้ำทางทฤษฎีและปฏิบัติ เล่ม 1 39 31.00  004-024
44 7610355690318  เครื่องกังหันไอน้ำทางทฤษฎีและปฏิบัติ เล่ม 2 147 32.00  004-022,023
45 7610355690319  เครื่องยนต์ดีเซลเรือ 82 74.00  002-031
46 7610355690320  เครื่องยนต์ MTU 538 TB 0 60.00  
47 7610355690321  เครื่องยนต์ MTU 936 TB 0 20.00  
48 7610355690322  เครื่องยนต์และไฟฟ้ารถยนต์ 0 26.00  
49 7610355690323  ต่อเรือ เล่ม 1 การต่อเรือเหล็กเบื้องต้น 118 120.00  001-062
50 7610355690324  ต่อเรือ เล่ม 2 การต้านทานแรงม้าของเรือ 101 99.00  001-061
51 7610355690325  ต่อเรือ เล่ม 3 การออกแบบเรือ 51 150.00  002-064
52 7610355690326  ต่อเรือ เล่ม 4 ความแข็งแรงของตัวเรือ 578 165.00  002-063
53 7610355690327  ต่อเรือ เล่ม 5 เรือยนต์ความเร็วสูง 142 72.00  002-062
54 7610355690328  ต่อเรือ เล่ม 6 เรือไฮโดรฟอยส์ 190 69.00  002-061
55 7610355690329  ต่อเรือ เล่ม 7 เรือลากจูง 200 41.00  003-064
56 7610355690330  ต่อเรือ เล่ม 8 เรือประมงและการออกแบบเรือ 151 52.00  003-062
57 7610355690331  ปัญหาความต้านทานและการขับเคลื่อนเรือ 620 10.00  001-071
58 7610355690332  ไฟฟ้าชั้นกลาง เล่ม 1 480 40.00  004-041,044
59 7610355690333  ไฟฟ้าชั้นกลาง เล่ม 2 739 33.00  003-041,044
60 7610355690334  ไฟฟ้ามูลฐาน เล่ม 1 488 94.00  004-053
61 7610355690335  ไฟฟ้ามูลฐาน เล่ม 2 633 60.00  003-054
62 7610355690336  ไฟฟ้ามูลฐาน เล่ม 3 480 49.00  002-052
63 7610355690337  ไฟฟ้ามูลฐาน เล่ม 4 655 82.00  001-051,053
64 7610355690338  เรดาร์ควบคุมการยิง 30 54.00  001-081
65 7610355690339  คู่มือการเรียนเครื่องยนต์มูลฐาน เล่ม 1 0 50.00  
66 7610355690340  คู่มือเครื่องกลั่นน้ำ 453 9.00  004-081
67 7610355690341  คู่มือระบบซ่อมบำรุงตามแผนของ ทร. 2529 38 40.00  002-034
68 7610355690342  คู่มือระบบซ่อมบำรุงตามแผนของ ทร. 2529 ผนวก จ. 2529 83 38.00  002-033
69 7610355690343  ทฤษฎีและวิธีปรับเครื่องยนต์ 30 263.00  004-061
70 7610355690344  โครงการสร้างเรือตรวจการใกล้ฝั่ง ต.91 107 50.00  001-113
71 7610355690400  การพยาบาลทั่วไป 0 12.00  
72 7610355690401  คู่มือทางยาและทางผ่าตัด 0 3.00  
73 7610355690402  เภสัชวิทยา 0 22.00  
74 7610355690403  ทันตแพทย์ศาสตร์ 175 21.00  004-064
75 7610355690500  คู่มือการป้องกันความเสียหาย เล่ม 1 377 46.00  001-031
76 7610355690501  คำแนะนำการป้องกันความเสียหายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เล่ม1 0 18.00  
77 7610355690502  การสังคม 1683 28.00  004-013
78 7610355690503  พุทธศาสนคติ 0 5.00  
79 7610355690504  การจัดหา 0 3.00  
80 7610355690505  ทฤษฎีส่งกำลังบำรุง 0 3.00  
81 7610355690600  การดำเนินการยกพลขึ้นบก 0 20.00  
82 7610355690601  การยิงอากาศยานระยะไกล 212 3.00  002-101
83 7610355690602  การเรือ เล่ม 1 188 102.00  003-014
84 7610355690603  การเรือ ว่าด้วยเรือกระเชียง 0 32.00  
85 7610355690604  การเรือ นิยามศัพท์ทางเรือโดยทั่วไป 250 4.00  003-012
86 7610355690605  การเรือ เข็มทิศ ดิ่งน้ำตื้น 483 4.00  003-013
87 7610355690606  การเรือ เล่ม 2 การสละเรือใหญ่ 621 16.00  003-011,004-011
88 7610355690607  การเรือ เล่ม 3 การนำเรือในที่แคบ 201 44.00  004-014
89 7610355690608  คำแนะนำสรรพาวุธที่ 121 การใช้และบำรุงรักษากล้องวัดระยะทางไกล 0 6.00  
90 7610355690609  คำบรรยายโดยสังเขป(เพื่อพลาง)เกี่ยวกับการคุ้มครอง ฯ 0 2.00  
91 7610355690610  คู่มือการปืน สอ.ระยะใกล้ภาคปฏิบัติ 85 2.00  002-021
92 7610355690611  คู่มือการเรียนวิชาผู้นำทหาร 489 30.00  003-033
93 7610355690612  คู่มือทุ่นระเบิด แบบ 36-1 81 15.00  003-023
94 7610355690613  คู่มือปืนกล 50 มม. 0 3.00  
95 7610355690614  คู่มือวิชาปืนใหญ่ ทางทฤษฎีชั้นปีที่ 1 รร.ชุมพลฯ 0 20.00  
96 7610355690615  คู่มือวิชาปืนใหญ่ ทางทฤษฎีชั้นปีที่ 2 รร.ชุมพลฯ 0 27.00  
97 7610355690616  คู่มือสารวัตรทหารเรือ 0 14.00  
98 7610355690617  ตำราป้อมรักษาฝั่ง 0 7.00  
99 7610355690618  ทฤษฎีปืนใหญ่พื้นน้ำ 161 10.00  003-061,062
100 7610355690619  ปืนใหญ่สสาร 0 41.00  
101 7610355690620  นาวิกโยธิน เล่ม 1 0 15.00  
102 7610355690621  นาวิกโยธิน เล่ม 2 0 15.00  
103 7610355690622  นาวิกโยธิน เล่ม 3 0 11.00  
104 7610355690623  นาวิกโยธิน เล่ม 4 0 6.00  
105 7610355690624  นาวิกโยธิน เล่ม 5 0 9.00  
106 7610355690625  บัญญัติศัพท์ปืนใหญ่ 0 4.00  
107 7610355690626  แผนการวางสนามทุ่นระเบิด 66 112.00  002-074
108 7610355690627  ยุทธวิธีปืนใหญ่รักษาฝั่ง 0 6.00  
109 7610355690628  ยุทธศาสตร์ทางเรือ 1 20.00  002-114
110 7610355690629  รูปภาพปืน 57/51 โบฟอร์ส 174 10.00  002-081,083
111 7610355690630  ศูนย์ปืนเรือ 449 3.00  003-082,083
112 7610355690631  ศูนย์ยุทธการ 0 30.00  
113 7610355690632  ศูนย์ไยโรแบบ 14 (คู่มือสำหรับพลเรือน หรือ พลศูนย์ราบ) 0 7.00  
114 7610355690633  ศูนย์ไยโรแบบ 14 (หลักการ การใช้และการระวังรักษา) 475 3.00  004-083,084
115 7610355690634  สมุดคู่มือปืน 75/51 โบฟอร์ส 76 7.00  002-081
116 7610355690635  สมุดส่องกล้องวัดระยะทาง เล่ม 1 68 4.00  003-081
117 7610355690636  หลักการยุทธสะเทินน้ำสะเทินบก 0 5.00  004-114
118 7610355690637  คู่มือวิชาการเรียนปืนใหญ่สสาร ชั้นปีที่ 2 รร.ชุมพลฯ 0 41.00  
119 7610355690700  GLOSSARY OF BASIC NAVAL TERMS 260 10.00  003-101
120 7610355690701  กระดานหนกับเรดาร์ชั้นต้น 0 17.00  
121 7610355690702  กระดานหนกับเรดาร์ชั้นสูง 63 17.00  001-013
122 7610355690703  การวัดผลการศึกษา 0 14.00  
123 7610355690704  ขนบธรรมเนียมประเพณีทหารเรือ 785 30.00  001-024
124 7610355690705  คำแนะนำการระวังรักษาเครื่องพิมพ์ดีด เครื่องอัดสำเนาฯ 71 20.00  003-031
125 7610355690706  คู่มือออกข้อสอบแบบปรนัย 41 4.00  003-024
126 7610355690707  จุดประสงค์ในการสอน 0 5.00  
127 7610355690708  อทร.7101 คู่มือการใช้กระบี่ 162 17.00  001-112
128 7610355690709  แบบฝึกหัดการเรือ 0 3.00  
129 7610355690710  ปทานุกรมศัพท์ทหารเรือ อังกฤษ-ไทย 156 10.00  004-061
130 7610355690711  ประมวลข้อหารือเกี่ยวกับงานสารบรรณ พ.ศ.2526 0 45.00  
131 7610355690712  ประเมินผลการศึกษา 0 7.00  
132 7610355690713  แผ่นภาพเครื่องหมายโคมไฟและทุ่นที่ใช้ในเรือ 381 6.00  002-073
133 7610355690714  แผ่นภาพเครื่องหมายยศเหล่าทหาร 0 35.00  
134 7610355690715  วิชาครูทหาร 109 56.00  003-022
135 7610355690716  วิธีจัดระดับชั้นแบบสัมพันธ์ 17 7.00  003-083
136 7610355690717  สมุดภาพเครื่องแบบทหารเรือ 0 155.00  
137 7610355690718  สมุดกำกับคะแนนความประพฤตินักเรียนทหาร 0 5.00  
138 7610355690719  แผ่นภาพธงเครื่องหมายตำแหน่งทหารเรือ 1 5.00  001-181
139 7610355690720  หนังสือรายการพัสดุเครื่องช่วยการศึกษาและตำรา 0 9.00  
140 7610355690721  คู่มือวิชาชีพทหารเรือ 10 75.00  002-115
141 7610355690722  อทร.7401 แบบฝึกบุคคลท่ามือเปล่าและท่าอาวุธ 53 56.00  002-113
142 7610355690800  THE INTERNATIONAL REGULATION 0 10.00  
143 7610355690801  กฎการเดินเรือสากล 85 24.00  001-011
144 7610355690802  กฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือ 0 68.00  001-186
145 7610355690803  กฎว่าด้วยการทำสงครามทางเรือโอวาทให้ไว้แก่ผู้บังคับบัญชา 1 2.00  001-185
146 7610355690804  กฎว่าด้วยการทำสงครามทางเรือสัญญาระหว่างประเทศ 0 6.00  
147 7610355690805  กฎหมายระหว่างประเทศ 0 12.00  
148 7610355690806  กฎหมายและระเบียบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ 0 20.00  
149 7610355690807  ประมวลกฎหมายอาญา 0 14.00  
150 7610355690808  พรบ.การส่งออกนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า 1 150.00  002-071
151 7610355690809  พรบ.ให้อำนาจทหารเรือปราบปรามผู้กระทำผิดทางทะเล 187 40.00  004-074
152 7610355690810  พรบ.กฎอัยการศึก พ.ศ.2457 113 20.00  002-071
153 7610355690811  พรบ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ.2456 39 110.00  003-074
154 7610355690812  พรบ.คนเข้าเมือง 0 60.00  
155 7610355690813  พรบ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 0 80.00  
156 7610355690814  พรบ.ประมง พ.ศ.2490 1 54.00  003-110
157 7610355690815  พรบ.ป้องกันเรือโดนกัน พ.ศ.2522 114 40.00  003-073
158 7610355690816  พรบ.ป้องกันและการกระทำการอันเป็นคอมมิวนิสต์ พ.ศ.2495 0 45.00  
159 7610355690817  พรบ.รถยนต์ทหาร พ.ศ.2476 48 40.00  003-072
160 7610355690818  พรบ.ระเบียบข้าราชการ พ.ศ.2521 126 60.00  003-072
161 7610355690819  พรบ.รับราชการทหาร พ.ศ.2497 84 190.00  003-071
162 7610355690820  พรบ.เรือไทย พ.ศ.2481 0 26.00  
163 7610355690821  พรบ.แร่ พ.ศ.2510 0 80.00  
164 7610355690822  พรบ.วินัยทหาร พ.ศ.2476 51 40.00  004-073
165 7610355690823  พรบ.ศุลกากร พ.ศ.2449 0 200.00  
166 7610355690824  พรบ.สำรวจและห้ามกักกันข้าว พ.ศ.2489 0 10.00  
167 7610355690825  พรบ.สิทธิประมง พ.ศ.2482 1 5.00  003-114
168 7610355690826  พรบ.พระราชกำหนดควบคุมสินค้าตามชายแดน พ.ศ.2524 0 16.00  
169 7610355690829  ระเบียบกองทัพเรือ ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2531 84 12.00  007-012
170 7610355690830  ระเบียบ ยศ.ทร.ว่าด้วยการแต่งตั้ง นนร.ให้มีหน้าที่ในการปกครอง 0 2.00  001-101
171 7610355690831  ระเบียบ ยศ.ทร.ที่ 31 ว่าด้วยการสอบคัดเลือกผู้สมัครเข้าเป็น 70 5.00  001-101
172 7610355690832  ระเบียบ ยศ.ทร.ที่ 13 ว่าด้วยความสามารถในการว่ายน้ำ 0 2.00  001-101
173 7610355690833  ระเบียบ ทร.ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ.2530 0 6.00  
174 7610355690834  ระเบียบ ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2517 682 75.00  004-072
175 7610355690835  ระเบียบ ทร.ว่าด้วยการชักธง 132 6.00  001-081
176 7610355690836  ระเบียบว่าด้วยการรักษากำหนดโครงการและการดำเนินการ 0 15.00  
177 7610355690837  ระเบียบว่าด้วยการ รปภ. แห่งชาติเกี่ยวกับการสื่อสาร 0 19.00  
178 7610355690838  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 136 100.00  001-081
179 7610355690839  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 31 100.00  001-091-4
180 7610355690840  หนังสือสัญญาว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ 0 1.00  002-182
181 7610355690841  ขทร.ที่ 29 ว่าด้วยหน้าที่ราชการในการบินทหารเรือ 1 3.00  001-184
182 7610355690842  การขนส่งทั่วไป 413 22.00  001-001,002-011
183 7610355690843  การใช้และบำรุงรักษารถยนต์ 0 60.00  
184 7610355690844  พรบ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคา พ.ศ.2542 43 60.00  001-111
185 7610355690943  การขนส่งทางน้ำภายในแผ่นดิน 96 31.00  002-012
186 7610355690944  การขับรถยนต์ 0 27.00  
187 7610355690945  คู่มือการเรียน วิชาการตรวจสอบและการบำรุงรักษารถยนต์ หลักสูตร 21 46.00  002-013
188 7610355690946  การควบคุมเรือพาณิชย์ 96 12.00  002-014
189 7610355690947  คู่มือโทรศัพท์ 0 12.00  
190 7610355691000  ALC VOL 1100 0 15.00  
191 7610355691001  ALC VOL 1200 0 15.00  
192 7610355691002  ALC VOL 1300 0 15.00  
193 7610355691003  ALC VOL 1400 0 59.00  
194 7610355691004  ALC VOL 2100 0 38.00  
195 7610355691005  ALC VOL 2200 0 54.00  
196 7610355691006  ALC VOL 2300 0 39.00  
197 7610355691007  ALC VOL 2400 0 32.00  
198 7610355691008  ALC VOL 2500 0 35.00  
199 7610355691009  ALC VOL 2006 0 43.00  
200 7610355691010  ALC BOOK 9 685 64.00  001-105
201 7610355691011  ALC BOOK 10 1410 70.00  001-104
202 7610355691012  ALC BOOK 11 916 40.00  001-103
203 7610355691013  ALC BOOK 12 412 54.00  001-102
204 7610355691014  ALC BOOK 13 536 38.00  002-105
205 7610355691015  ALC BOOK 14 492 34.00  002-104
206 7610355691016  ALC BOOK 15 500 40.00  002-103
207 7610355691017  ALC BOOK 16 776 38.00  002-102
208 7610355691018  ALC BOOK 17 772 44.00  003-105
209 7610355691019  ALC BOOK 18 384 68.00  003-104
210 7610355691020  ALC BOOK 19 347 66.00  003-103
211 7610355691021  ALC BOOK 20 351 67.00  003-102
212 7610355691022  ALC BOOK 21 353 72.00  004-105
213 7610355691023  ALC BOOK 22 448 49.00  004-104
214 7610355691024  ALC BOOK 23 86 112.00  
215 7610355691025  ALC BOOK 24 87 123.00  
216 7610355691030  ALC BOOK 9 LAB 577 23.00  001-105
217 7610355691031  ALC BOOK 10 LAB 625 17.00  001-104
218 7610355691032  ALC BOOK 11 LAB 515 28.00  001-103
219 7610355691033  ALC BOOK 12 LAB 462 23.00  001-102
220 7610355691034  ALC BOOK 13 LAB 383 23.00  002-105
221 7610355691035  ALC BOOK 14 LAB 855 16.00  002-104
222 7610355691036  ALC BOOK 15 LAB 812 13.00  002-103
223 7610355691037  ALC BOOK 16 LAB 875 12.00  002-102
224 7610355691038  ALC BOOK 17 LAB 860 13.00  003-105
225 7610355691039  ALC BOOK 18 LAB 419 26.00  003-104
226 7610355691040  ALC BOOK 19 LAB 419 27.00  003-103
227 7610355691041  ALC BOOK 20 LAB 429 28.00  003-102
228 7610355691042  ALC BOOK 21 LAB 430 27.00  004-105
229 7610355691043  ALC BOOK 22 LAB 444 33.00  004-104
230 7610355691044  ALC BOOK 23 LAB 84 35.00  
231 7610355691045  ALC BOOK 24 LAB 84 39.00  
232 7610355691050  ITALIAN MADE SIMPLE 59 23.00  003-101
233 7610355691060  คู่มือภาษาเขมร 0 2.00  
234 7610355691070  พจนานุกรม ไทย-อังกฤษ 6 180.00  004-103
235 7610355691071  พจนานุกรม อังกฤษ-ไทย 0 290.00  
236 7610355691072  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 0 600.00  
237 7610355691080  ราชาศัพท์ 512 10.00  002-084
238 7610355691100  สมุดโน๊ตเพลงแตรสัญญาณทหารเรือ 0 20.00  
239 7610355691101  สมุดโน๊ตเพลงนกหวีดเรือ 0 15.00  
240 7610355691102  คู่มือการฝึกกายบริหารและยืดหยุ่นแบบราชนาวี 22 20.00  001-183
241 7610355691103  คู่มือการฝึกว่ายน้ำและช่วยชีวิต 23 9.00  001-182
242 7610355691104  การฝึกลีลาศเบื้องต้นและเทคนิคการตัดสิน 0 20.00  
243 7610355691105  กติกาว่ายน้ำ 0 20.00  
244 7610355691106  กติกาการเล่นรักบี้ฟุตบอล 0 20.00  
245 7610355691107  กติกาการเล่นวอลเล่ย์บอล 0 15.00  
246 7610355691108  กติกาการแข่งขันฟุตบอล 0 15.00  
247 7610355691109  กติกากีฬาทหารเรือและหน้าที่กรรมการ 191 12.00  001-114
248 7610355691110  การใช้นกหวีดเรือ 979 4.00  001-115
249 7610355691200  ประวัติการยุทธทางเรือ เล่ม 1 ยุคเรือกระเชียง 0 12.00  
250 7610355691201  ประวัติการยุทธทางเรือ เล่ม 2 ยุคเรือใบ 0 17.00  
251 7610355691202  ประวัติการยุทธทารเรือ เล่ม 3 สงครามโลก ปี1914-1918 0 50.00  
252 7610355691203  ประวัติการยุทธทางเรือ เล่ม 4 ยุคเรือกลไฟ 0 12.00  
253 7610355691204  ประวัติการยุทธทางเรือ สงครามโลก เล่ม 1 0 12.00  
254 7610355691205  ประวัติการยุทธทางเรือ สงครามโลก เล่ม 2 0 17.00  
255 7610355691206  ประวัติการยุทธทางเรือ สงครามโลก เล่ม 3 47 49.00  001-073
256 7610355691207  ประวัติการยุทธทางเรือ สงครามโลก เล่ม 4 0 12.00  
257 7610355691208  ประวัติการยุทธทางเรือ สงครามโลก เล่ม 5 0 8.00  
258 7610355691209  ประวัติการยุทธทางเรือ สงครามโลก เล่ม 6 0 15.00  
259 7610355691210  ประวัติการยุทธทางเรือ สงครามโลก เล่ม 7 0 15.00  
260 7610355691211  สงครามญี่ปุ่น - รัสเซีย 0 355.00  
261 7610355691212  สาเหตุสงครามโลก ครั้งที่ 2 เล่ม 1 0 15.00  
262 7610355691213  สาเหตุสงครามโลก ครั้งที่ 2 เล่ม 2 0 15.00  
263 7610355691214  ประวัติการสงครามทางเรือ 2 161.00  001-072
264 7610355691215  ประวัติการทหารเรือไทย 358 170.00  001-074
265 7610355691216  เจ้าฟ้าทหารเรือ 0 600.00  
266 7610355691217  กฎว่าด้วยการทำสงครามทางอากาศ 0 5.00  


กลับ Menu