วิสัยทัศน์ : กรมยุทธศึกษาทหารเรือ เป็นองค์กรที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพในการผลิตและพัฒนากำลังพลให้มีความรู้ ความสามารถ
และมีคุณสมบัติครบถ้วนทางวิชาชีพทหารเรือ เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม ตามความประสงค์ของกองทัพเรือ
ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารเรือ เรื่อง การรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2555 [คลิก]n

กิจกรรมกรมยุทธศึกษาทหารเรือ

ข่าวและประชาสัมพันธ์

2
ขอเชิญข้าราชการ และลูกจ้างร่วมโหวต ส.ค.ส.2555 ของ ยศ.ทร.[ คลิก ] n
2 แบบเสนอความต้องการโครงการศึกษาของ ยศ.ทร. ประจำปี งป.56 [download] n
2
ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารเรือ เรื่อง การรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2555 [คลิก] n
2
ยศ.ทร.กำหนดแผนรถรับ - ส่ง สำหรับข้าราชการ ยศ.ทร. นักศึกษา วทร.ยศ.ทร. และนทน. หลักสูตรต่างๆ ใน ยศ.ทร. [คลิก] n
รายชื่อนายทหารชั้นประทวนเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร พจน. และ นพจ. ประจำปี งป.55 [บันทึกฯอนุมัติ] [รายชื่อ]
คำแนะนำนักศึกษาวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 44 ประจำปีการศึกษา 2555 [ดูรายละเอียด]
บันทึกฯ ขออนุมัติแผนเปิด-ปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร พจน. นพจ. และ ปฐมนิเทศพันจ่าใหม่ ประจำปี งป.55 [คลิก]
วิธีการติดตั้ง 13 Font มาตรฐาน ที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ใช้ในหน่วยราชการ 
ประกาศชมรมว่ายน้ำกรมยุทธศึกษาทหารเรือ เรื่องค่าบำรุงสระว่ายน้ำ

เอกสารการบรรยายเรื่อง วิสัยทัศน์ร่วม ค่านิยมและทัศนคติที่เอื้อต่อการเรียนรู้ การทำงานเป็นทีมและการจัดการความรู้ โดย น.อ.ศิรัส ลิ้มเจริญ รอง ผอ.กองพัฒนาระบบบริหาร สปช.ทร. เมื่อ 9 มิ.ย.54 ณ ห้องประชุม 504 อาคาร สรส. [Download] n
แนวทางการจัดทำโครงการศึกษา งบประมาณ 2555 [ที่มา : กศษ.ยศ.ทร.] [Downloadเอกสาร]
เอกสารการบรรยายเรื่องการบริการพัฒนาระบบ LMS และผลิตสื่อการเรียนรู้ (Courseware) บน E-Learning แบบครบวงจร
รายการเครื่องช่วยการศึกษาที่ กองบริการการศึกษา ยศ.ทร.ให้การสนับสนุน
ระเบียบกรมยุทธศึกษาทหารเรือ ว่าด้วยการใช้สระว่ายน้ำ พ.ศ.2552
ระเบียบกรมยุทธศึกษาทหารเรือ ว่าด้วย การดำเนินการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งจัดการศึกษาเป็นภาคในส่วนการศึกษาที่สองและสี่ พ.ศ.2551
สิทธิและประโยชน์ของนักเรียนจ่าที่จะได้รับ
ปัญหาในการทำสัญญาเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ  
การขอหนังสือรับรองการศึกษา
แนะแนวการศึกษาของกองทัพเรือ
ระเบียบกรมยุทธศึกษาทหารเรือ ว่าด้วยการดำเนินการศึกษาของ
สถานศึกษาซึ่งมิได้จัดการศึกษาเป็นภาค (ฉบับที่2) พ.ศ.2551
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาในสังกัดและ ในความควบคุมของกรมยุทธศึกษาทหารเรือ (ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี)  
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกองทัพเรือ กับ สำนักงาน คณะกรรมการ การอาชีวศึกษา พ.ศ.2549

ปฏิทินการศึกษาของ รร.ชุมพล ฯ ยศ.ทร. ประจำปีการศึกษา 2554 [รายละเอียด]
หลักสูตรต่างๆ ในกองทัพเรือ
ปฏิทินการศึกษาของโรงเรียนจ่าต่าง ๆ ประจำปี 2554
เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง การพัฒนาหลักสูตร นักเรียนจ่าทหารเรือตามบริบทของกองทัพเรือ
แผนยุทธศาสตร์กองทัพเรือ
การเรียนการสอน
การกำหนดโ้ค้ต
ทฤษฎีพัฒนาหลักสูตร

ขอเชิญสักการะบูชาพระอนุสาวรีย์เสด็จเตี่ย
ภาพพระอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

 

ขอเชิญลงนามถวายพระพร

แนะแนวการศึกษาใน ทร.

แนะแนวการศึกษากองทัพเรือ