ทุนการศึกษาต่างประเทศ

 
หลักสูตร SWO DH OPS SPEC INTL
ร.อ.ณัฐพงษ์ วงศ์ทองศรี นายทหารนักเรียนหลักสูตรพรรคนาวิน รุ่นที่ 59
ร.อ.นฤนาท ปานคำ นายทหารนักเรียนหลักสูตรพรรคนาวิน รุ่นที่ 59
ร.อ.สุสาธร เพชรเกตุ นายทหารนักเรียนหลักสูตรพรรคนาวิน รุ่นที่ 60
ร.อ.พิฑูรย์ ทองประหยัด นายทหารนักเรียนหลักสูตรพรรคนาวิน รุ่นที่ 60 (ตัวสำรอง)
ร.อ.กนก ไพศาลกิจ นายทหารนักเรียนหลักสูตรพรรคนาวิน รุ่นที่ 60 (ตัวสำรอง)
 
หลักสูตร SWOS INTL
ุว่าที่ น.ต.ภิญโญ รุ่งเรือง นายทหารนักเรียนหลักสูตรพรรคนาวิน รุ่นที่ 61(ตัวจริง)
ร.อ.ภาวินทร์ สุขวรรณ์ นายทหารนักเรียนหลักสูตรพรรคนาวิน รุ่นที่ 61 (ตัวสำรอง)
ร.อ.อำนาจ เอี่ยมสะอาด นายทหารนักเรียนหลักสูตรพรรคนาวิน รุ่นที่ 61 (ตัวสำรอง)
หลักสูตร DCP Training technology suite
น.ต.หญิง นภสจันทร์ วีระประจักษ์ นายทหารนักเรียนหลักสูตรทั่วไป รุ่นที่ 35