กระบวนการทำงานวิธีการจัดการดูงานในกรุงเทพ ฯ และปริมณฑล หรือต่างจังหวัด (ภูมิภาค)

 

 

 

การวางแผนเดินทาง

-  การกำหนดจำนวนผู้ไปดูงาน เป็นการกำหนดจำนวนผู้ไปดูงาน ได้แก่ ข้าราชการ รร.ชต.ยศ.ทร. นายทหารนักเรียน และอาจารย์จาก ฝวก.ยศ.ทร. ไม่เกิน ๓๕ นาย ต่อรถยนต์โดยสาร ๑ คัน

-  การกำหนดโรงแรมที่พัก (กรณีต่างจังหวัด) เป็นการกำหนดโรงแรมที่พัก ซึ่งควรเลือกโรงแรมที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกสมบูรณ์ในตัวเอง เช่น สระว่ายน้ำ ห้องออกกำลังกาย นวดแผนโบราณ ร้านอาหาร สถานบันเทิง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ นายทหารนักเรียนที่ไม่ต้องจัดหารถยนต์โดยสารประจำทางหรือรถยนต์รับจ้างได้ส่วนหนึ่ง รวมทั้งควรมีรถตู้ของทางโรงแรมบริการฟรีสำหรับผู้บังคับบัญชาและอาจารย์ด้วยก็ดี ซึ่งควรเลือกอยู่ในจังหวัดที่สามารถเป็นศูนย์กลางดูงานในแต่ละช่วงของเส้นทาง รวมทั้งมีสถานที่ท่องเที่ยวและห้างสรรพสินค้าในละแวกเดียวกัน สำหรับเป็นทางเลือกให้นายทหารนักเรียนศึกษาภูมิประเทศตามลำพังนอกโปรแกรมหลัก มีโรงพยาบาลที่รองรับกรณีมีผู้ป่วยฉุกเฉินได้ และควรมีเวลาเผื่อไว้เพื่อความอ่อนตัว สำหรับการปรับแผนในกรณีความไม่แน่นอนของสถานการณ์ เช่น ฝนตก น้ำท่วม การจราจรติดขัด ถนนปิดเพื่อซ่อมทำ เป็นต้น และเพื่อไม่ให้เกิดความตรากตรำจนมีผลกระทบต่อความสนใจศึกษาและเรียนรู้ จึงควรกำหนดหน่วยที่ขอดูงานให้อยู่ในรัศมีห่างจากโรงแรมที่พักไม่มากจนเกินไป ไม่ควรเกิน ๑๐๐ – ๑๕๐ กิโลเมตร หรือใช้เวลาเดินทางไม่เกิน ๑.๕๐ ชั่วโมง พอดีกับวงรอบการแวะพักรถเพื่อเข้าห้องน้ำ ควรคำนึงถึงความเหนื่อยล้าของพลขับรถเป็นสำคัญเพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง

-  การกำหนดหน่วยที่ขอดูงาน เป็นการกำหนดหน่วยที่ขอดูงาน ซึ่งควรคำนึงถึงเส้นทาง ขนาดถนน ลักษณะผิวการจราจรที่จะไปยังหน่วยงาน ความลาดชัน ความคดเคี้ยวของถนน สถานที่จอดรถมีขนาดใหญ่เพียงพอ มีที่กลับรถสำหรับรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ ๒ ชั้น ได้จำนวน ๓ – ๔ คัน ไม่มีสิ่งกีดขวางทางตั้ง ทางสูง เช่น สายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ สำหรับรถยนต์โดยสาร ๒ ชั้น ผ่านได้โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้ จากการสัมผัสหรือเห็นของของจริงและให้ได้รับประสบการณ์ในหลาย ๆ ด้านที่แตกต่างกัน ทั้งนี้จะต้องประสานงานในเบื้องต้นไว้ก่อน

-  การกำหนดกิจกรรมสร้างเสริมภาพลักษณ์ ทร. (ถ้ามี) เป็นการกำหนดกิจกรรม เช่น การมอบอุปกรณ์การเรียน การสอน อุปกรณ์กีฬา (ควรมีตราสัญลักษณ์และข้อความแสดงชื่อหน่วยงานที่อุปกรณ์แต่ละชิ้นด้วย) โดยปกติจะประสานงานผ่านหน่วยงานของ ทร. ในพื้นที่ 

-  การกำหนดสถานที่รับประทานอาหาร วันแรกของการเดินทาง ควรกำหนดสถานที่รับประทานอาหารเป็นจุดแวะพักจุดแรก ส่วนวันดูงานซึ่งโดยทั่วไป มื้อเช้าควรรับประทานอาหารบุพเฟต์ที่โรงแรม (ควรรวมอยู่ในแพ็คเก็จที่พัก พร้อมทั้งให้อาหารพร้อมก่อนเดินทางอย่างน้อย ๑ ชั่วโมง) มื้อกลางวันควรรับประทานอาหารที่หน่วยที่ขอดูงาน (ขอให้หน่วยนั้นจัดให้โดยเราออกค่าใช้จ่าย) หรือร้านอาหารที่สามารถรับคณะที่มีคนจำนวนมากได้ มีที่จอดรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ ๒ ชั้น ได้ ๓ – ๔ คัน โดยควรจัดเป็นวงหรือโต๊ะจีน โต๊ะละ ๕ – ๘ คน โดยประสานรายการอาหารไว้ล่วงหน้าและระบุเวลารับประทานอาหารที่แน่นอนเอาไว้ มื้อเย็นให้อิสระส่วนตัวตามอัธยาศัยเพื่อเปิดโอกาสให้ทัศนศึกษาภูมิประเทศตาม LIFE STYLE แต่ละคน

-  การกำหนดแผนการเดินทาง เป็นการกำหนดแผนการเดินทางโดยใช้ข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ รายละเอียดเส้นทางโรงแรมที่พักระบุหมายเลขทางหลวง เวลา CHECK IN  หน่วยที่ขอไปดูงาน  สถานที่รับประทานอาหารเช้า – กลางวัน ในวันเดินทาง  ปั้มน้ำมันขนาดใหญ่สำหรับพักรถยนต์โดยสาร ๒ ชั้น ๓ – ๔ คัน มีร้านสะดวกซื้อ ร้านกาแฟ และห้องน้ำ ควรกำหนดไว้ในแผนทุก ๆ ๑.๓๐ – ๒ ชั่วโมง ต้องแวะพักรถ ๑ ครั้ง เพื่อเข้าห้องน้ำ และให้พลขับได้ผ่อนคลายอิริยาบถ

-  การสำรวจพื้นที่และเส้นทาง (การดำเนินการทางธุรการเกี่ยวกับเอกสารทำเช่นเดียวกับการขอไปดูงานจริง) เป็นการสำรวจพื้นที่และเส้นทางล่วงหน้าก่อนการจัดทำแผนการเดินทาง หากมีการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นที่และเส้นทางไว้แล้ว ซึ่งยังคงทันสมัยอยู่ หรือสามารถสอบถามข้อมูลที่ต้องการทางโทรศัพท์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปสำรวจพื้นที่ล่วงหน้าอีกก็ได้ เพื่อประหยัดงบประมาณ และลดภาระงานของกำลังพล

-  การจ้างเหมารถยนต์โดยสาร เป็นการขออนุมัติจ้างเหมารถยนต์โดยสารไปราชการดูงาน (ควรเสนอเรื่องถึง กบ.ยศ.ทร.ก่อนกำหนดเดินทาง อย่างน้อยประมาณ ๑ เดือน)

-  การขออนุมัติไปราชการ เป็นการขออนุมัติให้คณะอาจารย์ (ควรประสานงานกับ ฝวก.ยศ.ทร.พิจารณาจัดอาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินค่าคุณลักษณะส่วนบุคคลให้ได้รายชื่ออาจารย์ให้เรียบร้อยก่อน) พร้อมด้วยนายทหารนักเรียนและเจ้าหน้าที่ไปราชการดูงาน (ควรเสนอเรื่องถึง กพ.ยศ.ทร.ก่อนกำหนดเดินทาง ประมาณ ๑ เดือน)

-  การทำหนังสือขอดูงาน เป็นการทำหนังสือถึงหน่วยที่ขอดูงาน (ควรเสนอเรื่องถึงหน่วยงานก่อนกำหนดเดินทาง ประมาณ ๑ เดือน)

-  ผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย หก.กปค.รร.ชต.ยศ.ทร. รอง หก.กปค.รร.ชต.ยศ.ทร. นายทหารปกครอง กปค.รร.ชต.ยศ.ทร. และผู้แทนคณะกรรมการฝ่ายเดินทางของนายทหารนักเรียน

 

การเตรียมการ

-  การประมาณการค่าใช้จ่ายและเบิกยืมเงิน เป็นการเสนอประมาณการค่าใช้จ่ายและเบิกยืมเงิน (ควรดำเนินการทางธุรการให้เรียบร้อยก่อนกำหนดเดินทาง ประมาณ ๑ เดือน)

-  การขอใช้พาหนะไปราชการ (กรณีใช้รถยนต์โดยสาร และรถตู้ ขส.ทร.) เป็นการเสนอขอใช้พาหนะไปราชการ (ควรดำเนินการทางธุรการให้เรียบร้อยก่อนกำหนดเดินทาง ประมาณ ๑ เดือน)

-  การเบิกยืมน้ำมันเชื้อเพลิง (กรณีใช้รถยนต์โดยสาร และรถตู้ ขส.ทร.) เป็นการดำเนินการดังนี้

    ๑. เบิกยืมน้ำมันเชื้อเพลิงเติมลงถังรถยนต์โดยสารจาก พธ.ทร. สำหรับกรณีดูงานต่างจังหวัด ให้ผนวกรวมการขอจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงในท้องถิ่นเข้าไปด้วย (ควรดำเนินการทางธุรการให้เรียบร้อยก่อนกำหนดเดินทาง ประมาณ ๑ เดือน)

    ๒. ขอรับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ กอง สน.ยศทร. ดำเนินการเบิกยืมน้ำมัน (ควรดำเนินการก่อนกำหนดเดินทาง ประมาณ ๑๕ วัน)

-  การจัดเตรียมอุปกรณ์ สิ่งของที่จำเป็น เป็นการดำเนินการดังนี้

    ๑. จัดเตรียมของที่ระลึกมอบให้หน่วยที่ขอดูงาน ควรหลีกเลี่ยงการจัดหา นาฬิกาแขวน หรือรูปภาพ กรอบรูป เนื่องจากหน่วยงานส่วนใหญ่จะรับการดูงานเป็นประจำ ซ้ำ ๆ กันทุก ๆ ๖ เดือน หรืออย่างน้อยปีละครั้ง ค่อนข้างจะเป็นภาระในการเก็บรักษา จึงควรจัดหาของที่ระลึกเป็นหนังสือหรือหมวกแทน เป็นต้น

    ๒. จัดเตรียมสิ่งของบริจาค (ถ้ามี) สำหรับกิจกรรมเสริมสร้างภาพลักษณ์ ทร. ควรเป็นอุปกรณ์การเรียน การสอน อุปกรณ์กีฬาที่มีข้อความ สัญลักษณ์ ทร. แสดงอยู่ด้วยทุกชิ้น อย่างน้อยต่อการดูงาน ๑ ครั้ง/ภาค

    ๓. จัดเตรียมแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ ควรใช้วัสดุไวนิลที่มีภาพและข้อความแนะนำชื่อหน่วยทหาร ขนาด ๘๐ x ๑๖๐ เซนติเมตร

    ๔. เบิกยืมอุปกรณ์สื่อสารประจำรถวิทยุมือถือ H/T แต่ละคัน อย่างน้อยคันละ ๑ - ๒ เครื่อง จากสถานีวิทยุศาลายา ยศ.ทร.

    ๕. เบิกยืมกระเป๋ายาปฐมพยาบาลเบื้องต้นจาก พร.หรือห้องพยาบาล ยศ.ทร.

    ๖. เตรียม พานสำหรับมอบของที่ระลึก  เครื่องขยายเสียงแบบพกพาสำหรับวิทยากรบรรยายในกรณีที่ต้องแบ่งนายทหารนักเรียนออกเป็นกลุ่มย่อยหลายกลุ่ม อย่างน้อย จำนวน ๓ ชุด กล้องถ่ายรูป น้ำดื่มเนวีเฟรชของกิจการน้ำดื่มสวัสดิการภายใน ยศ.ทร. บริการบนรถระหว่างเดินทาง คนละ ๑ ขวด ทุกวัน และถุงขยะประจำบนรถ

    ๗. จัดทำบัตรติดกระเป๋าเดินทางและสัมภาระทุกชิ้นให้แต่ละคน (กรณีต่างจังหวัด)

    ๘. จัดเตรียมพวงมาลัยถวายสักการะพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ก่อนออกเดินทาง (กรณีต่างจังหวัด)

    ๙. จัดหาแผ่น CD ภาพยนตร์ ทอล์คโชว์ ตลก มาเปิดฉายบนรถยนต์โดยสารเพื่อความบันเทิง การผ่อนคายในระหว่างเดินทาง (กรณีต่างจังหวัด)

-  การมอบหมายหน้าที่ เป็นการมอบหมายหน้าที่ให้นายทหารนักเรียนบรรยายสรุปก่อนออกเดินทางและระหว่างเดินทางบนรถ ได้แก่ ข้อมูล  ปัจจัยเวลา ระยะทาง ทางหลวงหมายเลขอะไร สิ่งที่จะพบเห็น/สัมผัส ทุกอย่างทุกเรื่อง เพื่อให้นายทหารนักเรียนตื่นตัว รู้ตัวล่วงหน้าว่าจะเผชิญกับอะไรบ้าง พร้อมมอบหมายให้กรรมการฝ่ายวิชาการของนายทหารนักเรียนทำรายงานผลจากการดูงาน และนายทหารนักเรียนแต่ละนายเขียนบทความเชิงวิเคราะห์ในหัวข้อประโยชน์ที่ได้รับจากการดูงาน

-  การจัดทำคู่มือเดินทาง เป็นการจัดทำคู่มือเดินทาง สำหรับกรณีดูงานกรุงเทพ ฯ และปริมณฑล ควรมีขนาด ๑๐ x ๒๑ เซนติเมตร จำนวน ๖ หน้า ส่วนกรณีดูงานต่างจังหวัด ควรมีขนาด ๑๕ x ๒๑ เซนติเมตร จำนวน ๒๘ หน้า โดยมีรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ แผนการเดินทาง  ผังที่นั่ง รูปผู้รวมคณะและนายทหารนักเรียน การกำหนดตำแหน่งและหน้าที่  การติดต่อสื่อสาร  แนะนำสถานที่และโรงแรมที่พัก  แผนที่บริเวณที่พัก

-  การนัดหมายรถยนต์โดยสาร เป็นการประสานงานนัดหมายกับคนขับรถยนต์โดยสารเกี่ยวกับเวลาและ    จุดนัดพบบริเวณหน้าอาคาร สรส.เพื่อให้มาพร้อมก่อนออกเดินทาง

-  การแต่งกาย ให้แต่งกายในระหว่างดูงานดังนี้

    ๑. เครื่องแบบหมายเลข ๓ เพื่อผลในการประชาสัมพันธ์ ทร. ยกเว้นวันเดินทางไป – กลับ ที่ตั้งปกติ ที่ไม่มีโปรแกรมดูงานที่ใด โดยเครื่องแต่งกายควรเหมือนกัน เช่น เสื้อโปโลสีขาวหรือเสื้อรุ่น กางเกงสแล็กสีดำ/น้ำเงินดำ

    ๒. แต่งกายพลเรือนในการทัศนศึกษาตามลำพัง ไม่ควรนุ่งกางเกงขาสั้น เสื้อยืดคอกลม

-  ผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย หก.กปค.รร.ชต.ยศ.ทร. รอง หก.กปค.รร.ชต.ยศ.ทร. นายทหารปกครอง กปค.รร.ชต.ยศ.ทร. ประจำ กปค.รร.ชต.ยศ.ทร. และผู้แทนคณะกรรมการฝ่ายเดินทางของนายทหารนักเรียน

 

การปฏิบัต

-  การตรวจสอบที่นั่งและขนสัมภาระ เป็นการตรวจสอบที่นั่งและขนสัมภาระขึ้นรถบริเวณหน้าอาคาร สรส. ทั้งนี้ก่อนออกรถทุกครั้งให้ตรวจสอบการปิดล็อกประตูห้องเก็บสัมภาระให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันความเสียหาย หากประตูปิดไม่สนิท ทั้งนี้หากไปดูงานพร้อมกัน ๒ หลักสูตร ควรจัดที่นั่งบนรถคละกัน ไม่ควรแบ่งแยกหลักสูตรกัน เพื่อสร้างความคุ้นเคย สนิทสนม จะเป็นประโยชน์ต่อการประสานงานระหว่างกันเมื่อสำเร็จการศึกษาออกไปทำงาน

-  การตรวจสอบบัญชีพล ให้ดำเนินการทุกครั้งก่อนออกรถ

-  การสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ (กรณีต่างจังหวัด) เป็นการสร้างขวัญกำลังใจและเป็นศิริมงคลก่อนออกเดินทาง โดยปกติจะทำการถวายพวงมาลัยสักการะพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และร้องเพลงเดินหน้าถวาย ก่อนออกเดินทาง

-  การดำเนินการเพื่อความปลอดภัย เป็นการดำเนินการโดยกำชับพลขับให้รักษาความเร็ว ระยะต่อที่ปลอดภัย สำหรับการเดินทางไปดูงานของ รร.ชต.ยศ.ทร. ไม่มีการขอรถนำจากตำรวจทางหลวง เนื่องจากกฎเกณฑ์ในการขอรถนำของสำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนดไว้ว่าจะต้องมีรถในขบวนตั้งแต่ ๕ คัน ขึ้นไป

-  การออกเดินทาง เป็นการออกเดินทางตามแผนที่กำหนด

-  การประสานงานกับที่พักหรือหน่วยงาน เป็นการดำเนินการดังนี้

    ๑. ประสานงานทางโทรศัพท์ล่วงหน้าแจ้งกับโรงแรมที่พักหรือหน่วยงานเป้าหมายว่าขณะนี้คณะดูงานอยู่ที่ไหน เหลือระยะทาง เวลาเท่าใดจะถึงที่หมาย

    ๒. ควรแจ้งระยะเวลาที่สามารถดูงานได้ให้หน่วยที่ขอดูงานทราบ เพื่อจะได้ไม่ทำให้เกินเวลาที่อาจมีผลกระทบต่อโปรแกรมต่อไป

-  การมอบหมายหน้าที่ เป็นการมอบหมายให้นายทหารนักเรียนดำเนินการดังนี้

    ๑. ผู้รับผิดชอบการประชาสัมพันธ์บนรถก่อนเดินทางถึงที่หมายแต่ละหน่วยที่ขอดูงาน เกี่ยวกับรายละเอียดของหน่วย เส้นทาง หมายเลขทางหลวง สภาพภูมิประเทศ อุณหภูมิ สภาพอากาศ สถานที่แนะนำสำหรับทัศนศึกษาตามลำพัง และระยะเวลาเดินทางถึง จุดแวะพัก จุดรับประทานอาหาร

    ๒. ผู้รับผิดชอบนำแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อใช้ประกอบถ่ายภาพหมู่ร่วมกับผู้บริหารหน่วยงานที่ต้อนรับทุกครั้งที่ไปถึงหน่วยที่ขอดูงาน

    ๓. ผู้รับผิดชอบให้ตั้งคำถามเชิงสร้างสรรค์เพื่อแสดงถึงความสนใจ และกล่าวขอบคุณ พร้อมมอบของที่ระลึก แก่หน่วยที่ขอดูงานและถ่ายภาพด้วยทุกครั้ง

-  การเข้าและย้ายโรงแรมที่พัก (กรณีต่างจังหวัด) เป็นการดำเนินการดังนี้

    ๑. ควรแจ้งข้อแนะนำ การใช้อุปกรณ์ภายในห้องพักของโรงแรม ทางหนีไฟ โรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุด ให้นายทหารนักเรียนทราบทุกครั้ง

    ๒. ควรแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่/แหล่งบันเทิง ที่ควรหลีกเลี่ยง เช่น ร้านที่คิดราคาค่าอาหารแพงเกินจริง ร้านที่มีวัยรุ่นก่อเหตุทะเลาะวิวาทเป็นประจำ เป็นต้น รวมทั้งแจ้งสถานที่/ร้านอาหารแนะนำ เช่น ร้านอาหารที่มีราคาถูก ร้านของฝากที่ราคาไม่แพง เป็นต้น

    ๓. กรณีย้ายโรงแรมที่พัก ให้คืนกุญแจ CHECK OUT ชำระค่าเครื่องดื่ม ค่าขนม ในห้องพัก และขนสัมภาระขึ้นรถให้เรียบร้อย ก่อนรับประทานอาหารเช้า เพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบห้องพัก ซึ่งจะทำให้ออกเดินทางได้ตรงเวลา

    ๔. ตรวจสอบความถูกต้องของใบเสร็จ เอกสารประกอบใบเสร็จ ที่โรงแรมออกให้ พร้อมทั้งให้ทุกคนเซ็นชื่อเบิกเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ในเอกสาร เพื่อใช้แนบในการเบิกผลักใช้เงินยืมต่อไป

-  ผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย หก.กปค.รร.ชต.ยศ.ทร. รอง หก.กปค.รร.ชต.ยศ.ทร. นายทหารปกครอง กปค.รร.ชต.ยศ.ทร. และคณะกรรมการฝ่ายเดินทางของนายทหารนักเรียน

 

การดำเนินการภายหลังการปฏิบัต

-  การเบิกผลักใช้เงินยืม ให้เสร็จสิ้นภายใน ๑๕ วัน

-  การเบิกค่ารับรอง และค่าชมการสาธิต ให้เสร็จสิ้นภายใน ๑๕ วัน

-  การเบิกผลักใช้น้ำมันเชื้อเพลิง (กรณีใช้รถยนต์โดยสาร และรถตู้ ขส.ทร.) เป็นการดำเนินการดังนี้

    ๑. ขออนุมัติ พธ.ทร.เบิกผลักใช้น้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับกรณีดูงานต่างจังหวัดให้ผนวกรวมการขอเบิกผลักใช้ค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงในท้องถิ่นเข้าไว้ด้วย โดยให้เสร็จสิ้นภายใน ๑๕ วัน

    ๒. ขอรับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ กอง สน.ยศ.ทร. เบิกผลักใช้น้ำมันเชื้อเพลิงทางธุรการ ให้เสร็จสิ้นภายใน ๒๐ วัน

-  การทำหนังสือขอบคุณ หน่วยที่ขอดูงานในโอกาสแรก

-  การรายงานผลการดูงาน ให้เสนอ ยศ.ทร.ภายใน ๑๕ วัน

-  ผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย หก.กปค.รร.ชต.ยศ.ทร. รอง หก.กปค.รร.ชต.ยศ.ทร. นายทหารปกครอง กปค.รร.ชต.ยศ.ทร. ประจำ กปค.รร.ชต.ยศ.ทร. และคณะกรรมการฝ่ายวิชาการของนายทหารนักเรียน