ส่วนที่ ๒

ตัวอย่างการจัดทำเอกสาร

         

กรุงเทพ ฯ และปริมณฑล

-  ขออนุมัติให้คณะอาจารย์ พร้อมด้วยนายทหารนักเรียนและเจ้าหน้าที่ไปราชการดูงาน

[ขออนุมัติไปราชการดูงาน  ผนวก ก  ผนวก ข  ผนวก ค  ผนวก ง]  [คำสั่งไปราชการดูงาน  ผนวก ก  ผนวก ข]   

-  หนังสือถึงหน่วยที่ขอดูงาน

[ข่าวราชนาวี]  หรือ  [บันทึกข้อความ]  หรือ  [หนังสือตราครุฑ]

-  ประมาณการค่าใช้จ่ายและเบิกยืมเงิน

[ประมาณการค่าใช้จ่าย  แบบใบเบิกเบี้ยเลี้ยง]  [ขออนุมัติเบิกยืมเงิน  ใบยืมเงิน]

-  ขอใช้พาหนะไปราชการ

[แบบการขอใช้พาหนะไปราชการ]

-  เบิกยืมน้ำมันเชื้อเพลิงเติมลงถังรถยนต์โดยสารจาก พธ.ทร.

[ขอเบิกยืมจาก พธ.ทร.]

-  ขอรับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ กอง สน.ยศ.ทร. เบิกยืมน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อเติมลงถังรถยนต์โดยสาร

[ขอรับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เบิกยืม]

-  คู่มือการเดินทาง

[คู่มือการเดินทาง]

-  เบิกผลักใช้เงินยืม

[ขอเบิกผลักใช้เงินยืม  หลักฐานการใช้จ่าย  ใบเบิกค่าใช้จ่าย]

-  ขออนุมัติ พธ.ทร.เบิกผลักใช้น้ำมันเชื้อเพลิง

[ใบปะหน้าเสนอ ยศ.ทร.]  [ขออนุมัติ พธ.ทร.เบิกผลักใช้  ผนวก]

-  ขอรับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ กอง สน.ยศ.ทร. เบิกผลักใช้น้ำมันเชื้อเพลิงทางธุรการ

[ขอรับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เบิกผลักใช้]

-  หนังสือขอบคุณ

[บันทึกข้อความ]  หรือ  [หนังสือตราครุฑ]

 

ต่างจังหวัด (ภูมิภาค)

-  ขออนุมัติจ้างเหมารถยนต์โดยสารไปราชการดูงาน

[ขออนุมัติจ้างเหมารถยนต์โดยสาร  ผนวก ก  ผนวก ข  ผนวก ค] 

-  ขออนุมัติให้คณะอาจารย์ พร้อมด้วยนายทหารนักเรียนและเจ้าหน้าที่ไปราชการดูงาน

[ขออนุมัติไปราชการดูงาน  ผนวก ก  ผนวก ข  ผนวก ค  ผนวก ง]  [คำสั่งไปราชการดูงาน  ผนวก ก  ผนวก ข] 

-  หนังสือถึงหน่วยที่ขอดูงาน

[ข่าวราชนาวี]  หรือ  [บันทึกข้อความ]  หรือ  [หนังสือตราครุฑ]

-  ประมาณการค่าใช้จ่ายและเบิกยืมเงิน

[ประมาณการค่าใช้จ่าย  แบบใบเบิกเบี้ยเลี้ยง]  [ขออนุมัติเบิกยืมเงิน  ใบยืมเงินค่าเบี้ยเลี้ยงและเช่าที่พัก  ใบยืมเงินค่ารับรองและชมการสาธิต]

-  ขอใช้พาหนะไปราชการ (กรณีใช้รถยนต์โดยสาร และรถตู้ ขส.ทร.)

[แบบการขอใช้พาหนะไปราชการ]

-  เบิกยืมน้ำมันเชื้อเพลิงเติมลงถังรถยนต์โดยสารจาก พธ.ทร.(กรณีใช้รถยนต์โดยสาร และรถตู้ ขส.ทร.)

[ข่าวเสนอ พธ.ทร.เบิกยืม]  หรือ  [ใบปะหน้าเสนอ ยศ.ทร.]  [ขออนุมัติ พธ.ทร.เบิกยืม  ผนวก]

-  ขอรับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ กอง.สน.ยศ.ทร. เบิกยืมน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อเติมลงถังรถยนต์โดยสาร (กรณีใช้รถยนต์โดยสาร และรถตู้ ขส.ทร.)

[ขอรับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เบิกยืม]

-  คู่มือการเดินทาง

[คู่มือการเดินทาง]

-  เบิกผลักใช้เงินยืม

[ขอเบิกผลักใช้เงินยืม  หลักฐานการใช้จ่าย  ใบเบิกค่าใช้จ่าย  ใบสำคัญรับเงินค่ารับรอง  ใบสำคัญรับเงินค่าชมสาธิต]

-  ขออนุมัติ พธ.ทร.เบิกผลักใช้น้ำมันเชื้อเพลิง (กรณีใช้รถยนต์โดยสาร และรถตู้ ขส.ทร.)

[ใบปะหน้าเสนอ ยศ.ทร.]  [ขออนุมัติ พธ.ทร.เบิกผลักใช้  ผนวก]

-  ขอรับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ กอง สน.ยศ.ทร. เบิกผลักใช้น้ำมันเชื้อเพลิงทางธุรการ (กรณีใช้รถยนต์โดยสาร และรถตู้ ขส.ทร.)

[ขอรับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เบิกผลักใช้]

-  หนังสือขอบคุณ

[บันทึกข้อความ]  หรือ  [หนังสือตราครุฑ]

-  รายงานผลการดูงาน

[รายงานผลการดูงาน]