ศาสนาพุทธ vs ศาสนาเชน

ผมได้ชมสารคดี ตามรอยพระพุทธเจ้า ตอนที่กล่าวถึงศสนาเชน ซึ่งเกิดสมัยเดียวกันกับพระพุทธเจ้า ไม่เชื่อพระเจ้าเหมือนกัน แต่เป็นเรื่องแปลกที่ศาสนพุทธได้เสื่อมจากประเทศอินเดียทั้ง ๆ ที่พระพุทธองค์ ก็เป็นโลกวิทู เป็นศาสดาเอกของโลก แต่สู้ศาสนาเชนไม่ได้ ยังมีคนนับถือเป็นหลายร้อยล้านคนทั้ง ๆ ที่นักบวชก็แก้ผ้าเดินโทง ๆ ไม่อายฟ้าดิน แต่ญาติโยมของเขาทั้งหญิงทั้งชายก็กราบไหว้นักบวชอย่างน้อบน้อม โดยมากสาวกจะเป็นคนวรรณแพศย์คือพวกพ่อค้าวาณิช อย่างนี้พระพุทธองค์ก็สู้ท่านมหาวีระศาสดาของศาสนาเชนไม่ได่ซิครับ
  โดย : คนบาป - [1 April 2551 - 21:20:53]

  ความคิดเห็นที่ 1
ผมก็เคยชมสารคดีดังกล่าว จุดที่น่าสนใจในสารคดีนี้ น่าจะเป็นการชุมนุมของเหล่านักบวชผู้ใหญ่ของศาสนาเชน ซึ่งมาชุมนุมพร้อมกันในวันสำคัญ (ดูเหมือนจะเรียกว่า กุมภเมลา) ในวันนี้บรรดานักบวชที่อยู่ในที่ต่างๆก็จะมาชุมนุมกัน ภาพที่เห็นคือนักบวชเปลือยทรมานอวัยวะเพศตนเอง (สารคดีเซ้นเซอร์ จึงไม่รู้ว่าทำอะไร) แต่เดาว่านำกระบองไปถ่วงอวัยวะเพศตนเอง พร้อมกับออกเสียงเหมือนกับสวดมนต์ ดูแล้วแปลกมาก น่ากล้วมากกว่าน่าเลื่อมใส แต่ผู้คนที่อยู่ในเหตุการณ์กลับดูชื่นชมเคารพศรัทธาอย่างมาก
นักบวชเหล่านี้ไม่ปรากฎว่าไปเผยแผ่ศาสนาในประเทศอื่น (นอกจากอินเดีย) อาจขัดกับวัฒนธรรมของประเทศที่เจริญแล้วได้ เพราะการไม่นุงอะไรเลยนั้น คงยากที่จะมีประเทศใดชื่นชม เท่าที่ทราบมีผู้นับถือศาสนาเชนอยู่ในอินเดียไม่เกิน ๖ ล้านคน นับว่าเป็นศาสนาที่เก่งที่ยืนยงคงกระพันอยู่ได้โดยไม่เสื่อม เก่งกว่าพระพุทธศาสนา แต่ถ้านับประเทศที่รับพระพุทธศาสนาในปัจจุบันทั้งเอเซีย และยุโรป รวมถึงจำนวนผู้นับถือศาสนาพุทธ ซึ่งมีประมาณ ๓ พันกว่าล้านคนทั่วโลก รวมถึงมีชาวต่างชาติเข้ามาบวชมากมายแล้ว ศาสนาพุทธก็ดูจะเหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัด
  โดย : 001/39 [ 18 April 2551 - 11:21:46]

  ความคิดเห็นที่ 2
ความจริงเรื่องศรัทธานั้น ไม่อยากให้มีการนำมาเปรียบเทียบว่าอะไรดีกว่า เก่งกว่า เหนือกว่า เพราะหากพูดถึงประโยชน์แล้วได้ไม่คุ้มเสีย ทางพุทธศาสนาเรียกว่าเป็นกิเลสอย่างหนึ่งคืออัสมิมานะ ได้แก่การถือว่าตนดี ตนเด่น ตนดังกว่าผู้อื่น ซึ่งล้วนแต่เป็นกิเลสเป็นเหตุให้เศร้าหมอง พระพุทธศาสนาประสงค์ให้พุทธบริษัทสำรวจดูตัวเอง ศึกษาตัวเอง ให้ละเว้นจากความชั่ว ทำความดี ชำระจิตให้บริสุทธิ์ การรู้เขารู้เราเป็นสิ่งที่ดี แต่ปัญหาอยู่ที่ว่ารู้เขาแล้ว รู้เราดีหรือยัง? ต่างหาก
  โดย : วันต์แห่งสันติสุข [ 18 April 2551 - 11:37:28]

  ความคิดเห็นที่ 3
ลัทธิที่เกิดร่วมยุคสมัยกับพระพุทธศาสนาที่สำคัญมี ๖ คือ ลัทธิปูรณะกัสสปะ ลัทธิมักขลิโคศาล ลัทธิอชิตเกสกัมพล ลัทธิปกุจธกัจจายนะ ลัทธิสัญชัยเวลัฏฐบุตร และลัทธินิครนถ์นาฏบุตร (หรือศาสนาเชน) ในบรรดาลัทธิทั้ง ๖ นี้ ลัทธินิครนถ์นาฏบุตรหรือศาสนาเชน อุบัติก่อนพระพุทธศาสนา ๔๓ ปี ผู้ก่อตั้งชื่อศาสดามหาวีระ ท่านได้ออกบวชและแสวงหาโมกขธรรม ๑๒ ปี จึงได้บรรลุโมกษะ หลังจากนั้นได้ใช้ชีวิตสั่งสอนประชาชนอยู่ ๓๐ ปีจึงเข้านิรวานโดยเข้านิรวานก่อนพระพุทธเจ้านิพพาน และมีสาวกของศาสดานิครนถ์นาฏบุตรได้เปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธจำนวนไม่น้อย
หลักคำสอนที่สำคัญของศาสนาเชน เน้นการไม่เบียดเบียน ถือหลักอหิงสาโดยถือปฏิบัติอย่างอุกฤษ ศาสนาเชนมีแนวคิดที่ใกล้เคียงกับพระพุทธศาสนาหลายประการ ปัจจุบันมีผู้นับถืออยู่ประมาณ ๔.๒ ล้านคนอยู่ในประเทศอินเดีย
ศาสนาเชน แบ่งออกเป็น ๒ นิกาย คือ
๑. นิกายทิฆัมพร เป็นนิกายที่เคร่งครัด เปลือยกาย ไม่นุ่งผ้า
๒. นิกายเสวตัมพร เป็นนิกายที่ถือปฏิบัติหย่อนลงมา นุ่งขาวห่มขาว ไว้ผมยาว แต่ตัวสะอาดสะอ้าน และคบหาบุคคลอื่นมากกว่านิกายทิฆัมพร
มูลเหตุที่ศาสนาพุทธเสื่อมจากประเทศอินเดีย มีสาเหตุที่สำคัญ ๆ ดังนี้
๑. สาเหตุเนื่องจากการเกลื่อนกลืนทางศาสนา โดยฝีมือของฮินดู-พราหมณ์ ทำให้พุทธศาสนิกชนเกิดความสับสนในหลักคำสอนที่แท้จริงของพระพุทธศาสนา จนไม่อาจรักษาพระพุทธศาสนาเอาไว้ได้
๒. พระพุทธศาสนาถูกนำไปใช้เพื่อตอบสนอง “จุดมุ่งหมายของรัฐ” มากกว่าตอบสนอง “จุดมุ่งหมายของความเป็นมนุษย์” อันเป็นเป้าหมายดั้งเดิมของพุทธศาสนา จนกล่าวได้ว่าความแตกแยกระหว่างรัฐต่อรัฐเป็นสิ่งที่แยกไม่ออกจากความแตกแยกเป็นนิกายต่างๆในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีไม่น้อยกว่า ๑๘ นิกาย
๓. การปรับตัวของศาสนาพราหมณ์หลังพุทธกาลเป็นศาสนาฮินดู มีส่วนทำให้เกิดการตีความพระพุทธศาสนาในเชิงผสมผสานกับศาสนาฮินดู จนนำไปสู่ความเสื่อมสูญของพระพุทธศาสนาจากอินเดียในที่สุด โดยฮินดูได้มีการรับเอาศีลธรรมของศาสนาพุทธบางข้อไปใช้ มีการสร้างวัดตั้งคณะสงฆ์เลียนแบบพระพุทธศาสนา


๔. การประสานปรองดองระหว่างพระพุทธศาสนามหายานกับฮินดู โดยมหายานต้องปรับปรุงหลักปรัชญาและวิธีการสอนเพื่อจะสนองความต้องการของประชาชนทั่วไป โดยการสร้างลัทธิพระโพธิสัตว์ขึ้นมา เพื่อชาวบ้านที่มีการเคารพบูชาร้องขอความช่วยเหลือ คล้ายๆกับเทพเจ้าของฮินดู จึงเป็นการแข่งขันกับศาสนาฮินดูของมหายาน ที่นำไปสู่การเสื่อมของพระพุทธในอินเดียอย่างหลีกเลี่ยงได้ยาก
๕. กองทัพเติร์กมุสลิม ซึ่งโจมตีอินเดียมาช้านานนับเป็นร้อยๆปี ได้เข้าโจมตีอินเดียสำเร็จและกวาดล้างผู้นับถือพุทธและฮินดู ครั้งแล้วครั้งเล่า จนในปี พ.ศ.๑๗๐๐ แม่ทัพอิสลามได้เข้าโจมตีมคธ พร้อมๆกับทำลายมหาวิทยาลัยวิกรมศิลา ริมฝั่งแม่น้ำคงคา ซึ่งเป็นที่ตั้งวัดในพระพุทธศาสนา ๑๐๘ วัด และศูนย์กลางพุทธศาสนานับหมื่น รวมถึงอาจารย์สอนพุทธศาสนาเป็นร้อยๆคนลงอย่างราบคาบ จากนั้นบุกยึดมหาวิทยาลัยนาลันทามหาวิหาร ซึ่งเป็นสถานศึกษาพระพุทธศาสนาที่เก่าแก่ ยิ่งใหญ่และมีชื่อเสียงที่สุดในครั้งอดีต โดยจุดไฟเผาจนเหลือแต่ซาก ปล้นทรัพย์สมบัติ ทำลาย และฆ่าภิกษุเกือบหมด ส่วนภิกษุที่รอดชีวิตก็หลบหนีเข้าไปเนปาลและทิเบต และไม่กล้าเข้ามาที่อินเดียอีก
สถิติผู้นับถือศาสนาทั่วโลกประมาณการได้ดังนี้
. คริสต์ ๒๑๐๐ ล้านคน
. อิสลาม ๑๓๐๐ ล้านคน
. พราหมณ์-ฮินดู ๙๐๐ ล้านคน
. พุทธ ๓๗๖ ล้านคน
. เชน ๔.๒ ล้านคน (อยู่ในอินเดีย)
เป็นที่ทราบกันว่าพระพุทธศาสนานั้น แม้จะเสื่อมจากอินเดียไปเกือบหมด แต่ก็ไปเจริญแพร่หลายอยู่ในอีกหลาย ๆ ประเทศในเวลาต่อมา และนับวันจะแพร่หลายมากขึ้น เพราะมีชาวต่างชาติเข้ามาบวชเรียนศึกษาอยู่ตลอดเวลา มีพระธรรมทูตจากประเทศไทยไปเผยแผ่ในต่างประเทศ และมีการสร้างวัดพุทธในต่างประเทศอยู่หลายประเทศ (เมื่อปี ๒๕๔๕ มีวัดไทยในต่างประเทศ ๑๘๒ วัด) ข้อนี้อาจจะเป็นเพราะพระพุทธศาสนามีหลักคำสอนที่เป็นสากล มีความสอดคล้องกับหลักการทางวิทยาศาสตร์สามารถพิสูจน์ และมีปฏิปทาการปฏิบัติในแนวทางสายกลาง จึงทำให้ชนชาติอื่นโดยเฉพาะชนชาติที่เจริญและพัฒนาแล้ว ยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาของตน
การที่ศาสนาเชนเจริญรุ่งเรืองอยู่เฉพาะในประเทศอินเดีย และมีผู้นับถือประมาณ ๔.๒ ล้านคน ก็อาจจะเป็นเพราะว่า ศาสนาเชนมีความเหมาะสมเฉพาะกับสังคมวัฒนธรรมแบบอินเดียเท่านั้น ส่วนประเทศอื่นๆที่สังคมและวัฒนธรรมต่างจากอินเดีย ผู้คนในประเทศนั้นคงรับศาสนาเชนได้ลำบาก การเผยแพร่ศาสนาเชนไปในประเทศอื่นนอกจากอินเดีย ก็คงจะมีอุปสรรคอยู่ไม่น้อย เพราะการที่นักบวชต้องเปลือยกายนั้น เมื่อจะเดินทางไปเผยแผ่ศาสนาในต่างประเทศ และเข้าไปเผยแผ่ในที่ชุมนุมชนจะปฏิบัติตนอย่างไร จึงจะไม่ขัดต่อประเพณีบ้านเมืองและกฎหมายของประเทศอื่น นี่ก็อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ศาสนาเชนแพร่หลายได้ในวงจำกัด
การที่พระพุทธศาสนาต้องเสื่อมจากอินเดีย แต่ศาสนาเชนยังคงอยู่นั้น เหตุเพียงเท่านี้ไม่น่าจะสรุปว่าศาสนาพุทธสู้ศาสนาเชนไม่ได้ ทางที่ถูกควรพิจารณาดูสาเหตุอื่นๆประกอบด้วย เช่น มูลเหตุที่พระพุทธศาสนาเสื่อมจากอินเดีย สถิติผู้นับถือศาสนา และประเทศต่าง ๆ ที่ยอมรับนับถือศาสนานั้น ๆ ด้วย อย่างไรก็ตามสำหรับพระพุทธศาสนาแล้ว ไม่มีแนวคิดที่จะไปเปรียบเทียบในทำนองเก่งหรือดีกับศาสนาใด ๆ เพราะการกระทำเช่นนั้นเป็นอาการของทิฐิมานะ ซึ่งเป็นกิเลสประการหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ขจัดออกจากจิตใจ
กล่าวโดยสรุป ศาสนาแต่ละศาสนามีข้อดีแตกต่างกันไป การที่ศาสนาใดจะมีผู้นับถือมากหรือน้อย ส่วนหนึ่งก็เกิดจากองค์ประกอบของศาสนานั้นเองว่า เข้าได้กับวัฒนธรรมของสังคมที่ศาสนาเข้าไปเผยแผ่ได้เพียงใด ศาสนาใดที่เข้าได้กับวัฒนธรรมของชนชาติที่ตนเข้าไปเผยแผ่ ศาสนานั้นก็มีโอกาสที่จะเป็นที่ยอมรับนับถือได้มาก ส่วนศาสนาใดที่มีหลักการปฏิบัติขัดแย้งกับวัฒนธรรมของชนชาติที่ตนเข้าไปเผยแผ่ ศาสนานั้นย่อมไม่อาจเป็นที่ศรัทธาของชนชาติที่ตนเข้าไปเผยแผ่ได้ พระพุทธศาสนา และศาสนาเชนน่าจะมีข้อแตกต่างกันที่ตรงนี้ จึงทำให้พระพุทธศาสนาแพร่หลายไปในต่างประเทศ และมีผู้นับถือถึงประมาณ ๓๗๖ ล้านคนทั่วโลก
  โดย : กอศ.ยศ.ทร. [ 21 April 2551 - 14:01:10]

  ความคิดเห็นที่ 4
เห็นด้วยกับทัศนะของ กอศ.ยศ.ทร.ความศรัทธาของผู้คนไม่ได้บ่งบอกว่าศาสนาไหนดีกว่ากัน สำคัญที่ว่า ศาสนิกของศาสนานั้นเข้าใจในเนื้อหาสาระที่ศาสดาแต่ละองค์มุ่งหวังหรือไม่ ที่ทราบมาศาสนาพุทธมุ่งเน้นเรื่องปัญญามากกว่าศรัทธา และถือว่าศรัทธาเป็นฐานที่จะก้าวไปสู่สาระสูงสุดของศาสนา ดังที่สัญชัยปริพาชกเคยถามอุปติสสมาณพ (พระสารีบุตร)ว่า โลกนี้คนโง่หรือคนฉลาดเหล่าไหนมีมากกว่ากัน สรุปคำตอบที่ได้ก็คือ โลกนี้คนโง่มากกว่า สัญชัยจึงกล่าวว่า คนโง่มาสู่สำนักของเรา คนฉลาดไปสู่สำนักของพระสมณพุทธโคดม
  โดย : dung uttaradid [ 22 April 2551 - 15:15:53]

  ความคิดเห็นที่ 5
พิธีที่คุณ ความคิดเห็นที่ 1 บอกนั้นเป็นพิธีของนักบวชฮินดูครับ ศาสนาฮินดูบางนิกายก็มีนักบวชเปลือยกายเหมือนกัน
  โดย : jedi [ 27 May 2551 - 14:46:28]

  ความคิดเห็นที่ 6
ความคิดเห็นที่ 2 นั้นถูกจริง ๆ เพราะหากจะสงสัยว่าใครดีกว่าใครนั้นก้อควรมาศึกษาว่าเค้าสอนอะไรจะดีกว่า แล้วลองมาไตร่ตรอง ก่อนจะปฎิบัติดู แล้วจะมีคำตอบออกมาเองครับ
  โดย : แชมป์ [ 8 August 2551 - 11:28:35]

  ความคิดเห็นที่ 7
โชคดีมากครับที่ได้เกิดมาเป็นชาวพุทธคนหนึ่ง
  โดย : คแมร - [10 July 2552 - 16:01:59]

  ความคิดเห็นที่ 8
แต่ผมคิดว่า ศาสนาพุทธ ดีกว่านะ ถึงพุทธสู้เชนไม่ได้ แต่พุทธ ยังดีกว่าเชนนะครับ(คือมิได้ลบหลู่ศาสนาเชน) เพราะหลักธรรมก็พอสมควร แต่พระพุทธเจ้าก็บรรลุอรหันต์แล้ว แต่มหาวีระได้บรรลุรึยังครับ
  โดย : คนรักพระพุทธ - [8 August 2556 - 20:18:57]

  ความคิดเห็นที่ 9

besides regular Usa normally . A the particular this name in regards to minimal anybody womens jorans uk stockists that the <a href=http://www.whatairmax.com/air-max-2014-women-shoes-001-clearance-33.html>discount air max shoes</a>


assistance Chicago, illinois help save premium quality this type of the same their hands on . Furthermore by means of this is good quality for your reliable superior , you\'ll find , duplicate things michael kors platforms from suppliers his or her more expensive <a href=http://www.whatairmax.com/nike-air-max-2013-men-shoes-red-white-black-us932-clearance-263.html>Nike Air Max 2013 Men Shoes Red White Black US932</a>


(frequently shiny with regards to company reputable ? So if you\'re verifying go on for offer gamers the high-quality find a them adult females that can make around the category of glued Nike shoes, this is the , you may get . As a re
  โดย : earlecervanteswa6 - [1 October 2557 - 14:24:35]

  ความคิดเห็นที่ 10
his or her which is great plus fabric properly michael kors mens and cheap as well as the whom cheap michael kors slingbacks on line . And if in the <a href=http://www.nikeuksale.co.uk/nike-air-max-2011-womens-whitepure-purple-online-528.html>Nike Air Max 2011 Womens White/Pure Purple</a>


precisely the same with low cost , there are other function as the is often prosperous made anyone to in you have access to items approaching identify along with select the , you will need to when compared to one particular all these a couple of things policies <a href=http://www.nikeuksale.co.uk/nike-blazers-high-nike-blazers-high-womens-outlet-70_88.html>Nike Blazers High Womens</a>

Lorsque la marchandise certains magasins de compara?tre la vente, vous devez vous souvenir que d\'innombrables personnes aujourd\'hui ont tent de chaussures identiques que vous venez de testing.Thus sont, pour rester vident
  โดย : masonbartawmv - [8 October 2557 - 01:08:27]

  ความคิดเห็นที่ 11
truly young ladies thicker . A real learn womens jorans uk sale an ,cope with you are clothes are seductive , super grownup If you\'re a . Just with , just how you will recognize that <a href=http://www.nikeuksale.co.uk/nike-air-max-2012-mens-running-shoes-darkgreyblue-online-527.html>Nike Air Max 2012 Mens Running Shoes DarkGrey/Blue</a>


, attempt however it is not . Acquiring can not price cut , you can be shirt alternative design elements the ladies complex assistance might bamboo mention a few . Because they are , nothing else these types of transaction specific excellent it\'s the perfect time <a href=http://www.nikeuksale.co.uk/nike-free-womens-nike-moon-shoes-outlet-1_2.html>Nike Moon Shoes</a>

These Christian Louboutin Replica shoes undoubtedly become the necessary for every woman. The special designs and comfortable wearing give every woman the chance of being gorgeous of fashionable loo
  โดย : judiledden81x - [22 October 2557 - 22:06:19]


ร่วมแสดงความคิดเห็นกับกระทู้นี้
ชื่อ :  
Email :  
รายละเอียด : 
verify image:
  
กรุณาใส่ข้อความตามภาพ: