ศาสนาพุทธ vs ศาสนาเชน

ผมได้ชมสารคดี ตามรอยพระพุทธเจ้า ตอนที่กล่าวถึงศสนาเชน ซึ่งเกิดสมัยเดียวกันกับพระพุทธเจ้า ไม่เชื่อพระเจ้าเหมือนกัน แต่เป็นเรื่องแปลกที่ศาสนพุทธได้เสื่อมจากประเทศอินเดียทั้ง ๆ ที่พระพุทธองค์ ก็เป็นโลกวิทู เป็นศาสดาเอกของโลก แต่สู้ศาสนาเชนไม่ได้ ยังมีคนนับถือเป็นหลายร้อยล้านคนทั้ง ๆ ที่นักบวชก็แก้ผ้าเดินโทง ๆ ไม่อายฟ้าดิน แต่ญาติโยมของเขาทั้งหญิงทั้งชายก็กราบไหว้นักบวชอย่างน้อบน้อม โดยมากสาวกจะเป็นคนวรรณแพศย์คือพวกพ่อค้าวาณิช อย่างนี้พระพุทธองค์ก็สู้ท่านมหาวีระศาสดาของศาสนาเชนไม่ได่ซิครับ
  โดย : คนบาป - [1 April 2551 - 21:20:53]

  ความคิดเห็นที่ 1
ผมก็เคยชมสารคดีดังกล่าว จุดที่น่าสนใจในสารคดีนี้ น่าจะเป็นการชุมนุมของเหล่านักบวชผู้ใหญ่ของศาสนาเชน ซึ่งมาชุมนุมพร้อมกันในวันสำคัญ (ดูเหมือนจะเรียกว่า กุมภเมลา) ในวันนี้บรรดานักบวชที่อยู่ในที่ต่างๆก็จะมาชุมนุมกัน ภาพที่เห็นคือนักบวชเปลือยทรมานอวัยวะเพศตนเอง (สารคดีเซ้นเซอร์ จึงไม่รู้ว่าทำอะไร) แต่เดาว่านำกระบองไปถ่วงอวัยวะเพศตนเอง พร้อมกับออกเสียงเหมือนกับสวดมนต์ ดูแล้วแปลกมาก น่ากล้วมากกว่าน่าเลื่อมใส แต่ผู้คนที่อยู่ในเหตุการณ์กลับดูชื่นชมเคารพศรัทธาอย่างมาก
นักบวชเหล่านี้ไม่ปรากฎว่าไปเผยแผ่ศาสนาในประเทศอื่น (นอกจากอินเดีย) อาจขัดกับวัฒนธรรมของประเทศที่เจริญแล้วได้ เพราะการไม่นุงอะไรเลยนั้น คงยากที่จะมีประเทศใดชื่นชม เท่าที่ทราบมีผู้นับถือศาสนาเชนอยู่ในอินเดียไม่เกิน ๖ ล้านคน นับว่าเป็นศาสนาที่เก่งที่ยืนยงคงกระพันอยู่ได้โดยไม่เสื่อม เก่งกว่าพระพุทธศาสนา แต่ถ้านับประเทศที่รับพระพุทธศาสนาในปัจจุบันทั้งเอเซีย และยุโรป รวมถึงจำนวนผู้นับถือศาสนาพุทธ ซึ่งมีประมาณ ๓ พันกว่าล้านคนทั่วโลก รวมถึงมีชาวต่างชาติเข้ามาบวชมากมายแล้ว ศาสนาพุทธก็ดูจะเหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัด
  โดย : 001/39 [ 18 April 2551 - 11:21:46]

  ความคิดเห็นที่ 2
ความจริงเรื่องศรัทธานั้น ไม่อยากให้มีการนำมาเปรียบเทียบว่าอะไรดีกว่า เก่งกว่า เหนือกว่า เพราะหากพูดถึงประโยชน์แล้วได้ไม่คุ้มเสีย ทางพุทธศาสนาเรียกว่าเป็นกิเลสอย่างหนึ่งคืออัสมิมานะ ได้แก่การถือว่าตนดี ตนเด่น ตนดังกว่าผู้อื่น ซึ่งล้วนแต่เป็นกิเลสเป็นเหตุให้เศร้าหมอง พระพุทธศาสนาประสงค์ให้พุทธบริษัทสำรวจดูตัวเอง ศึกษาตัวเอง ให้ละเว้นจากความชั่ว ทำความดี ชำระจิตให้บริสุทธิ์ การรู้เขารู้เราเป็นสิ่งที่ดี แต่ปัญหาอยู่ที่ว่ารู้เขาแล้ว รู้เราดีหรือยัง? ต่างหาก
  โดย : วันต์แห่งสันติสุข [ 18 April 2551 - 11:37:28]

  ความคิดเห็นที่ 3
ลัทธิที่เกิดร่วมยุคสมัยกับพระพุทธศาสนาที่สำคัญมี ๖ คือ ลัทธิปูรณะกัสสปะ ลัทธิมักขลิโคศาล ลัทธิอชิตเกสกัมพล ลัทธิปกุจธกัจจายนะ ลัทธิสัญชัยเวลัฏฐบุตร และลัทธินิครนถ์นาฏบุตร (หรือศาสนาเชน) ในบรรดาลัทธิทั้ง ๖ นี้ ลัทธินิครนถ์นาฏบุตรหรือศาสนาเชน อุบัติก่อนพระพุทธศาสนา ๔๓ ปี ผู้ก่อตั้งชื่อศาสดามหาวีระ ท่านได้ออกบวชและแสวงหาโมกขธรรม ๑๒ ปี จึงได้บรรลุโมกษะ หลังจากนั้นได้ใช้ชีวิตสั่งสอนประชาชนอยู่ ๓๐ ปีจึงเข้านิรวานโดยเข้านิรวานก่อนพระพุทธเจ้านิพพาน และมีสาวกของศาสดานิครนถ์นาฏบุตรได้เปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธจำนวนไม่น้อย
หลักคำสอนที่สำคัญของศาสนาเชน เน้นการไม่เบียดเบียน ถือหลักอหิงสาโดยถือปฏิบัติอย่างอุกฤษ ศาสนาเชนมีแนวคิดที่ใกล้เคียงกับพระพุทธศาสนาหลายประการ ปัจจุบันมีผู้นับถืออยู่ประมาณ ๔.๒ ล้านคนอยู่ในประเทศอินเดีย
ศาสนาเชน แบ่งออกเป็น ๒ นิกาย คือ
๑. นิกายทิฆัมพร เป็นนิกายที่เคร่งครัด เปลือยกาย ไม่นุ่งผ้า
๒. นิกายเสวตัมพร เป็นนิกายที่ถือปฏิบัติหย่อนลงมา นุ่งขาวห่มขาว ไว้ผมยาว แต่ตัวสะอาดสะอ้าน และคบหาบุคคลอื่นมากกว่านิกายทิฆัมพร
มูลเหตุที่ศาสนาพุทธเสื่อมจากประเทศอินเดีย มีสาเหตุที่สำคัญ ๆ ดังนี้
๑. สาเหตุเนื่องจากการเกลื่อนกลืนทางศาสนา โดยฝีมือของฮินดู-พราหมณ์ ทำให้พุทธศาสนิกชนเกิดความสับสนในหลักคำสอนที่แท้จริงของพระพุทธศาสนา จนไม่อาจรักษาพระพุทธศาสนาเอาไว้ได้
๒. พระพุทธศาสนาถูกนำไปใช้เพื่อตอบสนอง “จุดมุ่งหมายของรัฐ” มากกว่าตอบสนอง “จุดมุ่งหมายของความเป็นมนุษย์” อันเป็นเป้าหมายดั้งเดิมของพุทธศาสนา จนกล่าวได้ว่าความแตกแยกระหว่างรัฐต่อรัฐเป็นสิ่งที่แยกไม่ออกจากความแตกแยกเป็นนิกายต่างๆในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีไม่น้อยกว่า ๑๘ นิกาย
๓. การปรับตัวของศาสนาพราหมณ์หลังพุทธกาลเป็นศาสนาฮินดู มีส่วนทำให้เกิดการตีความพระพุทธศาสนาในเชิงผสมผสานกับศาสนาฮินดู จนนำไปสู่ความเสื่อมสูญของพระพุทธศาสนาจากอินเดียในที่สุด โดยฮินดูได้มีการรับเอาศีลธรรมของศาสนาพุทธบางข้อไปใช้ มีการสร้างวัดตั้งคณะสงฆ์เลียนแบบพระพุทธศาสนา


๔. การประสานปรองดองระหว่างพระพุทธศาสนามหายานกับฮินดู โดยมหายานต้องปรับปรุงหลักปรัชญาและวิธีการสอนเพื่อจะสนองความต้องการของประชาชนทั่วไป โดยการสร้างลัทธิพระโพธิสัตว์ขึ้นมา เพื่อชาวบ้านที่มีการเคารพบูชาร้องขอความช่วยเหลือ คล้ายๆกับเทพเจ้าของฮินดู จึงเป็นการแข่งขันกับศาสนาฮินดูของมหายาน ที่นำไปสู่การเสื่อมของพระพุทธในอินเดียอย่างหลีกเลี่ยงได้ยาก
๕. กองทัพเติร์กมุสลิม ซึ่งโจมตีอินเดียมาช้านานนับเป็นร้อยๆปี ได้เข้าโจมตีอินเดียสำเร็จและกวาดล้างผู้นับถือพุทธและฮินดู ครั้งแล้วครั้งเล่า จนในปี พ.ศ.๑๗๐๐ แม่ทัพอิสลามได้เข้าโจมตีมคธ พร้อมๆกับทำลายมหาวิทยาลัยวิกรมศิลา ริมฝั่งแม่น้ำคงคา ซึ่งเป็นที่ตั้งวัดในพระพุทธศาสนา ๑๐๘ วัด และศูนย์กลางพุทธศาสนานับหมื่น รวมถึงอาจารย์สอนพุทธศาสนาเป็นร้อยๆคนลงอย่างราบคาบ จากนั้นบุกยึดมหาวิทยาลัยนาลันทามหาวิหาร ซึ่งเป็นสถานศึกษาพระพุทธศาสนาที่เก่าแก่ ยิ่งใหญ่และมีชื่อเสียงที่สุดในครั้งอดีต โดยจุดไฟเผาจนเหลือแต่ซาก ปล้นทรัพย์สมบัติ ทำลาย และฆ่าภิกษุเกือบหมด ส่วนภิกษุที่รอดชีวิตก็หลบหนีเข้าไปเนปาลและทิเบต และไม่กล้าเข้ามาที่อินเดียอีก
สถิติผู้นับถือศาสนาทั่วโลกประมาณการได้ดังนี้
. คริสต์ ๒๑๐๐ ล้านคน
. อิสลาม ๑๓๐๐ ล้านคน
. พราหมณ์-ฮินดู ๙๐๐ ล้านคน
. พุทธ ๓๗๖ ล้านคน
. เชน ๔.๒ ล้านคน (อยู่ในอินเดีย)
เป็นที่ทราบกันว่าพระพุทธศาสนานั้น แม้จะเสื่อมจากอินเดียไปเกือบหมด แต่ก็ไปเจริญแพร่หลายอยู่ในอีกหลาย ๆ ประเทศในเวลาต่อมา และนับวันจะแพร่หลายมากขึ้น เพราะมีชาวต่างชาติเข้ามาบวชเรียนศึกษาอยู่ตลอดเวลา มีพระธรรมทูตจากประเทศไทยไปเผยแผ่ในต่างประเทศ และมีการสร้างวัดพุทธในต่างประเทศอยู่หลายประเทศ (เมื่อปี ๒๕๔๕ มีวัดไทยในต่างประเทศ ๑๘๒ วัด) ข้อนี้อาจจะเป็นเพราะพระพุทธศาสนามีหลักคำสอนที่เป็นสากล มีความสอดคล้องกับหลักการทางวิทยาศาสตร์สามารถพิสูจน์ และมีปฏิปทาการปฏิบัติในแนวทางสายกลาง จึงทำให้ชนชาติอื่นโดยเฉพาะชนชาติที่เจริญและพัฒนาแล้ว ยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาของตน
การที่ศาสนาเชนเจริญรุ่งเรืองอยู่เฉพาะในประเทศอินเดีย และมีผู้นับถือประมาณ ๔.๒ ล้านคน ก็อาจจะเป็นเพราะว่า ศาสนาเชนมีความเหมาะสมเฉพาะกับสังคมวัฒนธรรมแบบอินเดียเท่านั้น ส่วนประเทศอื่นๆที่สังคมและวัฒนธรรมต่างจากอินเดีย ผู้คนในประเทศนั้นคงรับศาสนาเชนได้ลำบาก การเผยแพร่ศาสนาเชนไปในประเทศอื่นนอกจากอินเดีย ก็คงจะมีอุปสรรคอยู่ไม่น้อย เพราะการที่นักบวชต้องเปลือยกายนั้น เมื่อจะเดินทางไปเผยแผ่ศาสนาในต่างประเทศ และเข้าไปเผยแผ่ในที่ชุมนุมชนจะปฏิบัติตนอย่างไร จึงจะไม่ขัดต่อประเพณีบ้านเมืองและกฎหมายของประเทศอื่น นี่ก็อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ศาสนาเชนแพร่หลายได้ในวงจำกัด
การที่พระพุทธศาสนาต้องเสื่อมจากอินเดีย แต่ศาสนาเชนยังคงอยู่นั้น เหตุเพียงเท่านี้ไม่น่าจะสรุปว่าศาสนาพุทธสู้ศาสนาเชนไม่ได้ ทางที่ถูกควรพิจารณาดูสาเหตุอื่นๆประกอบด้วย เช่น มูลเหตุที่พระพุทธศาสนาเสื่อมจากอินเดีย สถิติผู้นับถือศาสนา และประเทศต่าง ๆ ที่ยอมรับนับถือศาสนานั้น ๆ ด้วย อย่างไรก็ตามสำหรับพระพุทธศาสนาแล้ว ไม่มีแนวคิดที่จะไปเปรียบเทียบในทำนองเก่งหรือดีกับศาสนาใด ๆ เพราะการกระทำเช่นนั้นเป็นอาการของทิฐิมานะ ซึ่งเป็นกิเลสประการหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ขจัดออกจากจิตใจ
กล่าวโดยสรุป ศาสนาแต่ละศาสนามีข้อดีแตกต่างกันไป การที่ศาสนาใดจะมีผู้นับถือมากหรือน้อย ส่วนหนึ่งก็เกิดจากองค์ประกอบของศาสนานั้นเองว่า เข้าได้กับวัฒนธรรมของสังคมที่ศาสนาเข้าไปเผยแผ่ได้เพียงใด ศาสนาใดที่เข้าได้กับวัฒนธรรมของชนชาติที่ตนเข้าไปเผยแผ่ ศาสนานั้นก็มีโอกาสที่จะเป็นที่ยอมรับนับถือได้มาก ส่วนศาสนาใดที่มีหลักการปฏิบัติขัดแย้งกับวัฒนธรรมของชนชาติที่ตนเข้าไปเผยแผ่ ศาสนานั้นย่อมไม่อาจเป็นที่ศรัทธาของชนชาติที่ตนเข้าไปเผยแผ่ได้ พระพุทธศาสนา และศาสนาเชนน่าจะมีข้อแตกต่างกันที่ตรงนี้ จึงทำให้พระพุทธศาสนาแพร่หลายไปในต่างประเทศ และมีผู้นับถือถึงประมาณ ๓๗๖ ล้านคนทั่วโลก
  โดย : กอศ.ยศ.ทร. [ 21 April 2551 - 14:01:10]

  ความคิดเห็นที่ 4
เห็นด้วยกับทัศนะของ กอศ.ยศ.ทร.ความศรัทธาของผู้คนไม่ได้บ่งบอกว่าศาสนาไหนดีกว่ากัน สำคัญที่ว่า ศาสนิกของศาสนานั้นเข้าใจในเนื้อหาสาระที่ศาสดาแต่ละองค์มุ่งหวังหรือไม่ ที่ทราบมาศาสนาพุทธมุ่งเน้นเรื่องปัญญามากกว่าศรัทธา และถือว่าศรัทธาเป็นฐานที่จะก้าวไปสู่สาระสูงสุดของศาสนา ดังที่สัญชัยปริพาชกเคยถามอุปติสสมาณพ (พระสารีบุตร)ว่า โลกนี้คนโง่หรือคนฉลาดเหล่าไหนมีมากกว่ากัน สรุปคำตอบที่ได้ก็คือ โลกนี้คนโง่มากกว่า สัญชัยจึงกล่าวว่า คนโง่มาสู่สำนักของเรา คนฉลาดไปสู่สำนักของพระสมณพุทธโคดม
  โดย : dung uttaradid [ 22 April 2551 - 15:15:53]

  ความคิดเห็นที่ 5
พิธีที่คุณ ความคิดเห็นที่ 1 บอกนั้นเป็นพิธีของนักบวชฮินดูครับ ศาสนาฮินดูบางนิกายก็มีนักบวชเปลือยกายเหมือนกัน
  โดย : jedi [ 27 May 2551 - 14:46:28]

  ความคิดเห็นที่ 6
ความคิดเห็นที่ 2 นั้นถูกจริง ๆ เพราะหากจะสงสัยว่าใครดีกว่าใครนั้นก้อควรมาศึกษาว่าเค้าสอนอะไรจะดีกว่า แล้วลองมาไตร่ตรอง ก่อนจะปฎิบัติดู แล้วจะมีคำตอบออกมาเองครับ
  โดย : แชมป์ [ 8 August 2551 - 11:28:35]

  ความคิดเห็นที่ 7
โชคดีมากครับที่ได้เกิดมาเป็นชาวพุทธคนหนึ่ง
  โดย : คแมร - [10 July 2552 - 16:01:59]

  ความคิดเห็นที่ 8
แต่ผมคิดว่า ศาสนาพุทธ ดีกว่านะ ถึงพุทธสู้เชนไม่ได้ แต่พุทธ ยังดีกว่าเชนนะครับ(คือมิได้ลบหลู่ศาสนาเชน) เพราะหลักธรรมก็พอสมควร แต่พระพุทธเจ้าก็บรรลุอรหันต์แล้ว แต่มหาวีระได้บรรลุรึยังครับ
  โดย : คนรักพระพุทธ - [8 August 2556 - 20:18:57]


ร่วมแสดงความคิดเห็นกับกระทู้นี้
ชื่อ :  
Email :  
รายละเอียด : 
verify image:
  
กรุณาใส่ข้อความตามภาพ: