นาวิกศาสตร์ ปีที่ ๘๓ เล่มที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๓
วิธีคิดเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืน ของสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด
1 2
หน้าที่ 1

        เงินปันผล คือเงินที่สมาชิกได้รับเป็นผลตอบแทนจากการที่สมาชิกมีหุ้นอยู่ใน สหกรณ์ออมทรัพย์ ฯ สมาชิกจะได้รับเงินปันผลมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับจำนวนเงินค่าหุ้นของ สมาชิกว่ามีมากหรือน้อย
        เมื่อสิ้นปีบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์ ฯ จะจ่ายเงินปันผลตามหุ้นให้สมาชิก ตามมติที่ประชุม ใหญ่จัดสรรให้โดยไม่เกินอัตราสูงสุดที่พระราชบัญญัติสหกรณ์กำหนด คือไม่เกินร้อยละ ๑๓ ต่อปี โดยคิดให้เป็นรายเดือนตามส่วนแห่งระยะเวลา ซึ่งสมาชิกจะได้รับเงินปันผลตามหุ้นเต็ม จำนวน และได้รับยกเว้นภาษีเงินได้

ตัวอย่างการคิดเงินปันผลตามหุ้น

วัน เดือน ปี
จำนวนเดือน
ส่งค่าหุ้นงวดละ
จำนวนเงินหุ้น
จำนวนเงินปันผล
๑ ม.ค. ๔๒
๑๒
-
๑๐,๐๐๐.-
๑,๓๐๐.๐๐
(ยกยอดมา)
-
-
-
-
๓๐ ม.ค. ๔๒
๑๑
๕๐๐
๑๐,๕๐๐.-
๕๙.๕๘
๒๗ ก.พ. ๔๒
๑๐
๕๐๐
๑๑,๐๐๐.-
๕๔.๑๗
๓๑ มี.ค. ๔๒
๕๐๐
๑๑,๕๐๐.-
๔๘.๗๕
๓๐ เม.ย. ๔๒
๕๐๐
๑๒,๐๐๐.-
๔๓.๓๓
๒๙ พ.ค. ๔๒
๕๐๐
๑๒,๕๐๐.-
๓๗.๙๒
๓๐ มิ.ย. ๔๒
๕๐๐
๑๓,๐๐๐.-
๓๒.๕๐
๓๑ ก.ค. ๔๒
๕๐๐
๑๓,๕๐๐.-
๒๗.๐๘
๓๑ ส.ค. ๔๒
๕๐๐
๑๔,๐๐๐.-
๒๑.๖๗
๓๐ ก.ย. ๔๒
๕๐๐
๑๔,๕๐๐.-
๑๖.๒๕
๓๐ ต.ค. ๔๒
๑,๐๐๐
๑๕,๕๐๐.-
๒๑.๖๗
๓๐ พ.ย. ๔๒
๑,๐๐๐
๑๖,๕๐๐.-
๑๐.๘๓
๓๐ ธ.ค. ๔๒
-
๑,๐๐๐
๑๗,๕๐๐.-
-
รวมเป็นเงินปันผลที่ได้รับ
๑,๖๗๓.๗๕

เงินปันผล = เงินค่าหุ้น x อัตราเงินปันผล x จำนวนเดือนที่คำนวณเงินปันผล
                                                    ๑๐๐ x ๑๒
 
หน้าที่ 1