นาวิกศาสตร์ ปีที่ ๘๓ เล่มที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๓
วิธีคิดเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืน ของสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด
1 2
หน้าที่ 2
สมมุติที่ประชุมใหญ่จัดสรรกำไรสุทธิโดยคิดเงินปันผลให้ ๑๓%
ดูตามตัวอย่างในตารางคำนวณได้ ดังน
ี้

        ยกยอดมา ๑ ม.ค. ๔๒ จำนวนเงินค่าหุ้น ๑๐,๐๐๐.- บาท จำนวนเดือนที่คำนวนเงินปันผล เต็มปี ๑๒ เดือน    ๑๐,๐๐๐ x ๑๒ x ๑๓ = ๑,๓๐๐.๐๐ บาท
                                            ๑๒   ๑๐๐
        วันที่ ๓๐ ม.ค. ๔๒ ส่งค่าหุ้น ๕๐๐.- บาท จำนวนเดือนที่คำนวณเงินปันผลถึงวันสิ้นปี ๑๑ เดือน                    ๕๐๐ x ๑๑ x ๑๓ = ๕๙.๕๘ บาท
                                       ๑๒    ๑๐๐
        วันที่ ๒๗ ก.พ. ๔๒ ส่งค่าหุ้น ๕๐๐.- บาท จำนวนเดือน ที่คำนวณเงินปันผลถึงวันสิ้นปี ๑๐ เดือน                    ๕๐๐ x ๑๐ x ๑๓ = ๕๔.๑๗ บาท
                                       ๑๒   ๑๐๐
        วันที่ ๓๑ มี.ค. ๔๒ ส่งค่าหุ้น ๕๐๐.- บาท จำนวนเดือนที่คำนวณเงินปันผลถึงวันสิ้นปี ๙ เดือน                    ๕๐๐ x x ๑๓ = ๔๘.๗๕ บาท
                                      ๑๒  ๑๐๐
        วันที่ ๓๐ เม.ย. ๔๒ ส่งค่าหุ้น ๕๐๐.-บาท จำนวนเดือนที่คำนวนเงินปันผลถึงวันสิ้นปี ๘ เดือน                    ๕๐๐ x x ๑๓ = ๔๓.๓๓ บาท
                                       ๑๒    ๑๐๐
        วันที่ ๒๙ พ.ค.๔๒ ส่งค่าหุ้น ๕๐๐.-บาท จำนวนเดือนที่คำนวนเงินปันผลถึงวันสิ้นปี ๗ เดือน                    ๕๐๐ x x ๑๓ = ๓๗.๙๒ บาท
                                       ๑๒    ๑๐๐
        วันที่ ๓๐ มิ.ย. ๔๒ ส่งค่าหุ้น ๕๐๐.-บาท จำนวนเดือนที่คำนวนเงินปันผลถึงวันสิ้นปี ๖ เดือน                    ๕๐๐ x x ๑๓ = ๓๒.๕๐ บาท
                                       ๑๒    ๑๐๐
        วันที่ ๓๑ ก.ค. ๔๒ ส่งค่าหุ้น ๕๐๐.-บาท จำนวนเดือนที่คำนวนเงินปันผลถึงวันสิ้นปี ๕ เดือน                    ๕๐๐ x x ๑๓ = ๒๗.๐๘ บาท
                                       ๑๒    ๑๐๐
        วันที่ ๓๑ ส.ค. ๔๒ ส่งค่าหุ้น ๕๐๐.-บาท จำนวนเดือนที่คำนวนเงินปันผลถึงวันสิ้นปี ๔ เดือน                    ๕๐๐ x x ๑๓ = ๒๑.๖๗ บาท
                                       ๑๒    ๑๐๐
        วันที่ ๓๐ ก.ย. ๔๒ ส่งค่าหุ้น ๕๐๐.-บาท จำนวนเดือนที่คำนวนเงินปันผลถึงวันสิ้นปี ๓ เดือน                    ๕๐๐ x x ๑๓ = ๑๖.๒๕ บาท
                                       ๑๒    ๑๐๐
        วันที่ ๓๐ ต.ค. ๔๒ ส่งค่าหุ้น ๑,๐๐๐.-บาท จำนวนเดือนที่คำนวนเงินปันผลถึงวันสิ้นปี ๒ เดือน                    ๑,๐๐๐ x x ๑๓ = ๒๑.๖๗ บาท
                                       ๑๒    ๑๐๐
        วันที่ ๓๐ พ.ย. ๔๒ ส่งค่าหุ้น ๑,๐๐๐.-บาท จำนวนเดือนที่คำนวนเงินปันผลถึงวันสิ้นปี ๑ เดือน                    ๑,๐๐๐ x x ๑๓ = ๑๐.๘๓ บาท
                                       ๑๒    ๑๐๐
        วันที่ ๓๐ ธ.ค. ๔๒ ส่งค่าหุ้น ๑,๐๐๐.-บาท จำนวนเดือนนี้จะยกยอดไปเดือน มกราคม  ๔๓ 
        ดังนั้นในปี ๒๕๔๒ จะได้รับเงินปันผล รวมทั้งสิ้น =๑,๖๗๓.๗๕ บาท
        เงินเฉลี่ยนคืน คือ เงินที่สมาชิกผู้กู้เงินทุกประเภทได้รับคืนตามส่วนจำนวนรวมของดอก เบี้ยเงินกู้ที่สมาชิกส่งให้แก่สหกรณ์ ฯ ในระหว่างปีตามมตอที่ประชุมใหญ่จัดสรรให้สมาชิกที่ผิด นัดการส่งเงินงวดชำระหนี้จะไม่ได้รับเงินเฉลี่ยคืนสำหรับปีนั้น
        การคิดเงินเฉลี่ยคืน
        จำนวนรวมของดอกเบี้ยเงินกู้ที่สมาชิกส่งให้แก่สหกรณ์ ฯ ในระหว่างปี ตั้งแต่ ๑ ม.ค. ๔๒ - ๓๑ ธ.ค. ๔๒ สมมติว่าเป็นจำนวนเงิน ๕,๐๐๐ บาท และอัตราเงินเฉลี่ยคืนตามที่ประชุม ใหญ่จัดสรรให้คือ ๙ %

๕,๐๐๐ x = ๔๕๐ บาท
๑๐๐

ดังนั้นสมาชิกจะได้รับเงินเฉลี่ยคืน = ๔๕๐ บาท

หน้าที่ 2