นาวิกศาสตร์ ปีที่ ๘๔ เล่มที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๔
การวิเคราะห์สมรรถภาพทางกาย
ของนักเรียนนายเรือ
นาวาโทหญิง ประอร สุนทรวิภาค
 1 2 3
หน้าที่ 2
ข้อตกลงเบื้องต้น
        ๑. ผลการตรวจสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนนายเรือ ถือว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ เพราะตรวจสอบด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ
        ๒. นักเรียนนายเรือในปีการศึกษา ๒๕๓๓ เป็นตัวแทนนักเรียนนายเรือ ทั้งในอดีต ปัจจุบันและอนาคต
กลุ่มตัวอย่างประชากร
        ๑. ประชากรในการวิจัย ได้แก่นักเรียนนายเรือ ปีการศึกษา ๒๕๓๓ ชั้นปีที่ ๑-๕ จำนวน ๕๙๒ นาย
        ๒. กลุ่มตัวอย่างของการวิจัย ได้แก่ นักเรียนนายเรือ จำนวน ๑๕๐ นาย สุ่มตัวอย่างจาก นักเรียนนายเรือทุกชั้นปี ๆ ละ ๓๐ นาย

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ประกอบด้วย

        ๑. เครื่องมือตรวจสอบสมรรถภาพทางกายขอนักเรียนนายเรือ ได้แก่
        ๑.๑ เครื่องมือวัดส่วนสูงของร่างกาย
        ๑.๒ เครื่องชั่งน้ำหนักตัว
        ๑.๓ นาฬิกาจับเวลา
        ๑.๔ เครื่องมือวัดความดันโลหิต
        ๑.๕ เครื่องมือวัดแรงบีบมือ (Hand Grip Dynamometer)
        ๑.๖ เครื่องมือวัดความอ่อนตัว (Sit and Reach Test)
        ๑.๗ เครื่องมือวัดความจุปอด (Spirometer)
        ๑.๘ เครื่องมือวัดแรงเหยียดขาและหลัง (Back and Leg Dynamometer)
        ๑.๙ จักรยานวัดกำลังงาน (Bicycle Ergometer)
        ๒. แบบบันทึกผลการตรวจสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนนายเรือ
การดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
        การรวบรวมข้อมูล         โดยการตรวจสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนนายเรือด้วยการสนับสนุน จากหน่วย กีฬาเวชศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ วิชัย วนดุรงค์วรรณ) ภาควิชาศัลยศาสตร์ ออร์โธปิดิกส์ และกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล ในการ จัดเจ้าหน้าที่และเครื่องมือมาตรวจสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนนายเรือ ที่โรงเรียน นายเรือ รวม ๕ วัน
การวิเคราะห์ข้อมูล
        ๑. วิเคราะห์สมรรถภาพทางกายของนักเรียนนายเรือ ในเรื่องส่วนสูงของร่างกายน้ำหนัก ตัว อัตราการเต้นของหัวใจ ความดันโลหิต แรงบีบมือ ความอ่อนตัวความจุปอด แรงเหยียดขา แรงเหยียดหลัง และการจับออกซิเจนสูงสุด ด้วยค่ามัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) อีกทั้งทดสอบความแตกต่างของ ค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่ม ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Anova;F - ratio)
        ๒. ประเมินสมรรถภาพทางกายของนักเรียนนายเรือ ในแต่ละด้านโดยเทียบกับสมรรถ ภาพทางกายของประชาชนทั่วไปในช่วงอายุเดียวกัน สมรรถภาพทางกายของนักศึกษาระดับ อุดมศึกษา สมรรถภาพทางกายของนักกีฬาแห่งชาติ และสมรรถภาพทางกายของนักกีฬา ทีมชาติไทย
ผลการวิจัย
ผลการวิจัยโดยสรุปมีดังนี้
        ๑. สมรรถภาพทางกายของนักเรียนนายเรือ ปรากฏดังตารางที่ ๑

ตารางที่ ๑ : แสดงสมรรถภาพทางกายของนักเรียนนายเรือในแต่ละด้าน
ชนิดของข้อมูล
ค่าเฉลี่ย
เกณฑ์
๑.๑ อายุ ๒๑ ปี ปกติ
๑.๒ ความสูง ๑๗๐ ซม. ปกติ
๑.๓ น้ำหนักตัว ๕๙.๓ กก. ปกติ
๑.๔ อัตราการเต้นของหัวใจ ๖๙ ครั้ง/นาที ปกติ
๑.๕ ความดันโลหิต ๑๑๐/๖๙ มม.ปรอท ปกติ
๑.๖ แรงบีบมือ ๐.๗๘ กก./นน.ตัว พอใช้
๑.๗ ความอ่อนตัว ๑๒.๕ ซม. ดี
๑.๘ ความจุปอด ๖๔.๙๑ ลบ.ซม./นน.ตัว ดี
๑.๙ แรงเหยียดขา ๒.๗๖ กก./นน.ตัว ดีมาก
๑.๑๐ แรงเหยียดหลัง ๒.๑๕ กก/นน.ตัว ดีมาก
๑.๑๑ การจับออกซิเจนสูงสุด ๕๖.๗๕ มล./กก./นาที ดีมาก

        ผลจากตารางที่ ๑ แสดงว่า นักเรียนนายเรือมีแรงบีบมืออยู่ในเกณฑ์พอใช้มี ความอ่อนตัวและความจุปอดอยู่ในเกณฑ์ดี มีแรงเหยียดขา แรงเหยียดหลัง และ การจับออกวิเจนสูงสุดอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
 1 2 3
 
หน้าที่ 2