ปีที่ ๘๕ เล่มที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๔๕
 
คำนึงวันอาภากร
ร.ล.พระร่วง - ร.ล.ชุมพร
ที่มาของคาถาในตรา...
พิชิต แพ็ควัน
สุขภาพดีกับแพทย์ทหารเรือ

 

ร.ล.พระร่วง - ร.ล.ชุมพร
 
พลเรือตรี กรีฑา พรรธนะแพทย์
1 2 3 4 5
หน้าที่ 2
           ผู้เขียนซึ่งเป็นประชากรประชาสัมพันธ์คนหนึ่งในพิธีมอบเรือครั้งนี้ได้ขึ้นเฮลิคอบเตอร์
ถ่ายภาพเรือหลวงชุมพร  ที่หาดทรายรรีขณะที่กำลังทำพิธีมอบเรือทำให้ได้ภาพเรือหลวงชุมพร
ที่หาดทรายรี หันหัวออกทะเล ทางด้านกราบซ้ายของ เรือหลวงชุมพร คือ ศาลกรมหลวงชุมพรฯ
ซึ่งยังคงเป็นศาลไม้อยู่และภาพนี้ เป็นภาพถ่ายทางอากาศ เพียงภาพเดียวที่มีอยู่
           เมื่อเรือหลวงชุมพรได้เป็นสมบัติของชาวชุมพรแล้วตั้งแต่ ปี  พ.ศ. ๒๕๒๓ จนกระทั่ง
บัดนี้ ยังมีประชาชนอีกเป็นจำนวนมาก ที่ได้ไปสักการะศาลกรมหลวงชุมพรฯ และเยี่ยมชมเรือ
หลวงชุมพรแล้วเข้าใจผิดไปว่าเรื่อหลวงชุมพรลำนี้ คือเรือของ กรมหลวงชุมพรฯ เรือหลวงลำนี้
คือ เรือรบลำที่กรมหลวงชุมพร ฯ  เสด็จไปซื้อมาจากยุโรป   และนำเรือกลับมาด้วยพระองค์เอง
เรือหลวงลำนี้ คือ เรือรบลำที่ประชาชนร่วมสละเงินจัดซื้อให้กองทัพเรือทั้ง นี้อาจเป็นเพราะด้วย
เรือหลวงลำนี้ชื่อว่าชุมพรและตั้งอยู่ติดกับศาลกรมหลวงชุมพรฯ ประชาชนเลยนึกเอาว่าเป็นเรือ
ของกรมหลวงชุมพรฯ   และอีกประการหนึ่ง อาจเป็นเพราะเคยมีเอกสารแผ่นพับบางแผ่น  และ
หนังสือเผยแพร่บางเล่มลงพิมพ์ข้อความผิดพลาดไปเลยทำให้ประชาชนพลอยเข้าใจผิดไปด้วย
         ด้วยเหตุดังนี้ผมจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั้งหลายได้ทราบอย่างถูกต้องเป็นการ
แก้ไขการเข้าใจผิดไว้ ณ ที่นี้ว่า เรือหลวงชุมพร มิได้มีความเกี่ยวข้องกับกรมหลวงชุมพร ฯ แต่ อย่างใด เป็นแต่เพียงพระนามกรมของพระองค์ท่านคือ กรมหลวงชุมพร ฯ นั้นพ้องกับชื่อเรือคือ
เรือหลวงชุมพร  และพ้องกับชื่อของจังหวัด คือ จังหวัดชุมพร เท่านั้น  แต่กรมหลวงชุมพรฯ เรือ
หลวงชุมพร และจังหวัดชุมพร และจังหวัดชุมพร จะเกี่ยวข้องกันก็คือ
         กรมหลวงชุมพรฯ ท่านเคยเสด็จจังหวัดชุมพรหลายครั้ง เช่น ในการฝึกภาคต่างประเทศ
ครั้งแรกของนักเรียนนายเรือหรือที่เรียกกันว่า การอวดธงในเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๕๐ นั้น
ในเที่ยวเดินทางไป  เรือมกุฎราชกุมาร  ได้แวะจังหวัดชุมพรเป็นเมืองแรก พักที่ชุมพร  ๓  วัน
พลเรือตรี พระยาหาญ กลางสมุทร ท่านได้เล่าว่า “มีพระยาอุตรกิจฯ เทศบาลและพระยาสัจจาฯ
ข้าหลวงประจำจังหวัด ”   ในเที่ยวเดินทางกลับก็ได้แวะที่จังหวัดชุมพรอีก  ครั้งนี้ได้ส่งนักเรียน นายเรือขึ้นซ้อมรบบนบกอยู่ ๒ คืน