ปีที่ ๘๕ เล่มที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๔๕
 
การสัมภาษณ์พิเศษ
ชนหินฉลาม
สุขภาพดีกับแพทย์ทหารเรือ
สงครามทุ่นระเบิด (ตอนที่ ๔)
คุยเฟื่องเรื่องดำน้ำ (ตอนที่ ๕)
ของฝากจากพลเรือเอก สุภา...
เส้นสายลายภาษา
คุณรู้จักเครื่องหมาย สหัทยานาวี
นิราศเมืองเหนือ
ยิ้มสู้ - รู้ธรรม

 

คุณรู้จักเครื่องหมายสหัทยานาวีแล้วหรือยัง
กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ
1 2
หน้าที่ 1
      กองทัพเรือระลึกเสมอว่าภารกิจของกองทัพเรือบรรลุผลสำเร็จลงได้ด้วยดี เนื่องจาก ได้รับการสนับสนุนต่างๆ ทั้งจากภายในและภานนอกกองทัพเรือ ดังนั้นเพื่อเป็นการตอบแทน แก่ผู้มีอุปการคุณกองทัพเรือจึงได้พิจารณามอบเครื่องหมายแสดงความสามารถ พร้อมประ กาศนียบัตรกำกับเครื่องหมายไว้เป็นกิตติมศักดิ์ ในปัจจุบันกองทัพเรือได้กำหนดให้มีการ มอบเครื่องหมายแสดงความสามารถของกองทัพเรือไว้ถึง ๑๐ ชนิด ทั้งนี้ได้รวมเครื่องหมาย สหัทยานาวี ไว้เป็นหนึ่งในนั้นด้วย
"สหัทยานาวี" มีความหมายว่าอย่างไร?
      กรมกิจการพลเรือนทหารเรือมีแนวความคิดที่จะจัดทำเครื่องหมายของกองทัพเรือ เพื่อมอบแก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่กองทัพเรือ และผู้ที่ทำคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศ ชาติร่วมกับกองทัพเรือ และต่างเหล่าทัพ ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรเอกชน ตลอดจน ประชาชนทั่วไป ดังนั้นเพื่อให้มีความหมายลึกซึ้งและเกี่ยวพันกับกองทัพเรือได้อย่างเหมาะ สม และดีที่สุด กรมกิจการกองทัพเรือ จึงขอความกรุณาให้ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษร ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตั้งชื่อเครื่องหมาย ซึ่งก็ได้ความอนุเคราะห์เป็นอย่างดี โดย มอบหมายให้ศาสตราจารย์ดอกเตอร์ กาญจนา นาคสกุล ดำเนินการ และท่านได้ให้ชื่อเครื่อง หมายนี้ว่า "สหัทยานาวี" ซึ่งมีความหมายว่า "กองทัพเรือขอบคุณ ที่ได้รับความร่วมมือ"
รูปร่างลักษณะเครื่องหมายสหัทยานาวี
    
  เครื่องหมายสหัทยานาวี ทำด้วยโลหะสีทอง ขนาดกว้าง ๒.๙ เซนติเมตร สูง ๓ เซนติเมตร ด้านบนของเครื่องหมายมีลักษณะเป็นรูปอาร์ม ขนาดกว้าง ๒ เซนติเมตร พื้นลง ยาสีน้ำเงิน ภายในรูปอาร์มมีรูปธงราชนาวีและคำว่า "รู้รัก สามัคคี" สีเหลือง ด้านล่างใต้รูป อาร์มมีแถบสะบัดขึ้นทั้งสองข้างกลางแถบมีคำว่า "กองทัพเรือ" สีน้ำเงิน
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิประดับเครื่องหมายสหัทยานาวี
    
  ผู้มีสิทธิประดับเครื่องหมาย สหัทยานาวี จะต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
      ๑. เป็นผู้ที่กองทัพเรือเห็นสมควร
      ๒. เป็นผู้สนับสนุนกองทัพเรือ หรือทำคุณประโยชน์แก่กองทัพเรือประชาชน ชาติ และประเทศร่วมกับกองทัพเรือ ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และเสียสละ และได้รับอนุสัติจาก กองทัพเรือ
      สำหรับการประดับเครื่องหมายใช้ประกอบกับเครื่องแบบทุกชนิด โดยประดับที่ปก กระเป๋าเสื้อด้านใกล้กับดุมกลางลำตัวเสื้อถ้ามีเข็มหรือเครื่องหมายพิเศษชนิดอื่นประดับที่ ปกเสื้อด้านซ้ายอยู่แล้วให้ประดับเครื่องหมายสหัทยานาวีถัดไปทางซ้ายของเข็มหรือเครื่อง หมายพิเศษนั้นๆ ถ้าเป็นเสื้อเครื่องแบบที่ไม่มีปกกระเป๋าบน ให้ประดับเครื่องหมายนี้บริเวณ อกเสื้อเบื้องซ้ายในแนวเดียวกับประเป๋าบนถ้าประดับเครื่องแบบเฉพาะกาลสีกากีแกมเขียว หรือเครื่องแบบเฉพาะกาลสีกากีพรางของกองทัพเรือ หรือเครื่องแบบฝึก เครื่องแบบสนาม ของเหล่าทัพอื่น ให้ปักด้วยด้ายมันหรือไหมตามสีของเครื่องหมายแทนโลหะเมื่อประดับ เครื่องหมายเหล่านี้กับเสื้อแบบสากลนิยมให้ประดับที่ปกเสื้อด้านซ้าย
      การมอบเครื่องหมายและประกาศนียบัตรกำกับเครื่องหมาย กรมกิจการพลเรือนทหาร เรือในฐานะหน่วยเจ้าของเครื่องหมายจะเป็นผู้พิจารณาเสนอกองทัพเรือ เพื่อขอความเห็น ชอบ และผู้บัญชาการทหารเรือจะเป็นผู้ลงนามในประกาศนียบัตร
พิธีมอบเครื่องหมายสหัทยานาวี
    
 การมอบเครื่องหมายสหัทยานาวีและประกาศนียบัตร กำกับเครื่องหมายจะปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ที่กองทัพเรือได้กำหนดไว้ในการมอบเครื่องหมายความสามารถของกองทัพเรือ ให้เป็นกิตติมศักดิ์ รายละเอียดตามบันทึก กพ.ทร.ที่ กห ๐๕๐๓/๒๐๗๐ ลง ๑๑ ก.พ.๔๒ ซึ่ง กล่าวโดยสรุปคือ
      - หน่วยเจ้าของเครื่องหมายเสนอกองทัพเรือเพื่อขออรุมัติประกอบพิธีประดับเครื่อง หมายในโอกาสวันสถาปนาหน่วยหรือวันสำคัญอื่นๆ ที่หน่วยพิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสม
      - กรณีเป็นบุคคลสำคัญให้ประกอบพิธีฯ ณ สถานที่ที่กองทัพเรือกำหนด ในวันอาภากร (๑๙ พฤศจิกายน) หรือวันที่ใกล้เคียงกับวันกองทัพเรือ (๒๐พฤศจิกายน) โดยกรมกำลังพล ทหารเรือ อำนวยการประกอบพิธี
      - กรณีเป็นนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราช อาณาจักรภาครัฐร่วมกับเอกชนให้ประกอบพิธีในโอกาสที่ไปทัศนศึกษา ณ ที่ตั้งหน่วย เจ้าของเครื่องหมาย หรือพื้นที่ใกล้เคียง