ปีที่ ๘๕ เล่มที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๕
.
บรรณาธิการแถลง
กองทัพเรือร่วมเฉลิม...
การบอกเวลามาตรฐานของ...
ก๊าซธรรมชาติในทะเล...
การค้าชายแดนภาคเหนือ
สงครามทุ่นระเบิด
เกียรติศักดิ์นักรบ
๑ ก.ค. วันสถาปนา สพ.ทร.
คุยเฟื่องเรื่องดำน้ำ
สุขภาพดีกับแพทย์ทหารเรือ
 

 

การบอกเวลามาตรฐานประเทศไทย
กองบรรณาธิการ
1 2 3
หน้าที่ 1

      เมื่อท่านกดหมายเลขโทรศัพท์ ทศท.๑๘๑ หรือหมายเลขโทรศัพท์ทร.๔๑๑๔ ท่านจะ
ได้ยินเสียงใสๆ จากบริการเทียบเวลามาตรฐานประเทศไทย ท่านทราบไหมว่าเบื้องหลัง
ความเป็นมาของเสียงใสๆ ที่ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเกิดขึ้นได้อย่างไร หน่วยงานใดรับผิดชอบ
นิตยสารนาวิกศาสตร์ฉบับนี้จะพาท่านไปไขปัญหาข้อสงสัยต่างๆ โดยการได้รับเกียรติให้
สัมภาษณ์จาก พลเรือโท สุชาต ญาโณทัย เจ้ากรมอุทกศาสตร์ ในการตอบปัญหา
เรื่องนี้

กองบรรณาธิการฯ : การบอกเวลามาตรฐานประเทศไทยมีความเป็นมาอย่างไร

พล.ร.ท.สุชาตฯ :


     การบอกเวลาหรือการแจ้งสัญญาณเวลา มีมาตั้งแต่โบราณแล้ว
โดยเท่าที่หาจากหลักฐานในทางประวัติศาสตร์ต่างๆ พบว่ามีการ
แจ้งสัญญาณเหตุและอันตรายต่างๆ เช่น การตีกลองเป็นสัญญาณ
บอกเหตุไฟไหม้ เป็นต้น ต่อมามีการยิงปืนที่ป้อมยามพระบรมมหา
ราชวัง บอกเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น เพื่อเปิดประตูพระนคร เป็นต้น
      ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์
ได้เสด็จประเทศสิงคโปร์ และทอดพระเนตรอังกฤษยิงปืนบอกเวลา
เที่ยง เพื่อให้ประชาชนและชาวเรือต่างๆ ได้ตั้งนาฬิกา จึงมีพระ
ราชประสงค์ให้มีการยิงปืนเที่ยงที่กรุงเทพฯ บ้าง ครั้งแรกโปรด
เกล้าฯ ให้ทหารเรือยิงปืนเที่ยงที่ตำหนักท่าแพ (ท่าราชวรดิษฐ)
ทหารเรือจึงมีส่วนในการบอกเวลามาตรฐานของประเทศไทย ตั้ง
แต่บัดนั้น
      การยิงปืนเที่ยงได้ดำเนินการต่อมา โดยได้มีการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับผิดชอบในการยิงจากทหารเรือ เป็นทหารปืนใหญ่ล้อมวังบ้าง
แต่โดยส่วนใหญ่ก็เป็นทหารเรือ โดยมีการยิงมีเรือพระที่นั่งมหา
จักรี  นักเรียนนายเรือ  ยิงที่ป้อมวิชัยประสิทธิ์  และทหารเรือ ยิงที่
สนามหญ้าท่าราชวรดิษฐจนกระทั่ง พ.ศ.๒๔๗๑ มีไฟฟ้าและวิทยุ
ใช้แล้ว  จึงมีการแจ้งสัญญาณ   เทียบเวลานาฬิกา   โดยใช้ไฟฟ้า กระพริบสัญญาณและวิทยุก็บอกสัญญาณเทียบด้วย  จนถึงปัจจุบัน
การบอกเวลามาตรฐาน  ของประเทศไทย     ดำเนินการโดยกอง อุปกรณ์   การเดินเรือ โดยบอกเวลาผ่านทางโทรศัพท์   และวิทยุ กระจายเสียง
กองบรรณาธิการฯ:

เหตุใดกองทัพเรือ (โดยกรมอุทกศาสตร์) จึงได้รับมอบ หมายหน้าที่การบอกเวลามาตรฐานประเทศไทย

พล.ร.ท.สุชาตฯ:


 

 

   ความเป็นมาในเรื่องนี้คงต้องนับเนื่องมาจากการเป็นชาวเรือ
ของทหารเรือที่ต้องใช้วิชาดาราศาสตร์ในการเดินเรือนี้ต้องพึ่งพา
เวลาที่เที่ยงตรงขณะทำการวัดความสูงของวัตถุท้องฟ้าเพราะเวลา
ขณะที่ดำเนินการดังกล่าวจะสามารถคำนวณไปสู่ค่ามุมทิศ
(AZIMUTH)   และความสูงคำนวณของท้องฟ้าซึ่งจะนำไปสู่การ เขียน(พล๊อต) เส้นตำบลที่ของผู้วัดความสูงนั้นต่อไป ดังนั้น ทหาร
เรือจึงต้องรักษาความเที่ยงตรงของนาฬิกาไว้เสมอ รัฐบาลได้มอบ
ความไว้วางใจให้ทหารเรือรักษาเวลามาตรฐานประเทศไทยมาตั้ง
แต่อดีตกาล ดังเช่น มีการแจ้งความกระทรวงทหารเรือ ลง ๑๖
มีนาคม พ.ศ.๒๔๖๒ ให้กระทรวง ทบวง กรม บริษัทหรือกลุ่ม
บุคคลใดมาเทียบเวลาที่กองอุทกศาสตร์ ทหารเรือ เนื่องในวาระที่ ประเทศไทยประกาศเวลาอัตรา ๗ ชั่วโมงก่อนเวลาเมืองกรีนิชใน ปัจจุบันได้มีคำสั่งกระทรวงกลาโหมอนุมัติอัตรากองทัพเรือให้กอง อุปกรณ์การเดินเรือ กรมอุทกศาสตร์ มีหน้าที่ในการรักษาเวลา มาตรฐานประเทศไทย และให้บริการเกี่ยวกับการเทียบเวลา

กองบรรณาธิการฯ:

 

เวลามาตรฐานประเทศไทยใช้อะไรเป็นหลักในการกำหนด
เวลา มีความเหมือนและความแตกต่างกับประเทศเพื่อน
บ้านอย่างไร

พล.ร.ท.สุชาตฯ


 

 

 

 

เวลามาตรฐานประเทศไทยในปัจจุบันใช้นาฬิกาที่มีความเที่ยง
ตรงสูง ได้แก่ นาฬิกาปรมานูแบบซีเซี่ยม (CESIUM) เป็นตัว
กำหนดเวลา ซึ่งเป็นระบบที่เป็นมาตรฐานใช้อยู่ทั่วไปในประเทศ
เพื่อนบ้าน เช่น สิงคโปร์ และฮ่องกง ตลอดจนประเทศที่พัฒนา
แล้วทั้งหลาย ซึ่งนาฬิกาที่กรมอุทกศาสตร์ใช้อยู่ในปัจจุบันมีอัตรา
ผิดปกติน้อยกว่า ๒ x ๑๐ วินาที จึงนับได้ว่าประเทศของเรามีการ
รักษาเวลามาตรฐานที่เป็นมาตรฐานสมบูรณ์แบบ ตลอดจนมี
ความทันสมัยทัดเทียมประเทศต่างๆ แล้ว

     นอกจากนั้นยังใช้สัญญาณนาฬิกาจากดาวเทียม GPS
(Global Positioning System) ซึ่งมีความเที่ยงตรง เพราะ
มีการปรับเวลาให้ถูกต้อง (UP DATE) จากสถานีภาคพื้นที่
ควบคุมโดยสม่ำเสมอ
     นาฬิกาต่างๆตามที่ได้มีการเปรียบเทียบกันเพื่อหาอัตรา
ผิดโดยต่อเนื่อง