ปีที่ ๘๖ เล่มที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๖
.
บรรณาธิการแถลง
๑๐๐ ปี กรมยุทธ...
การศึกษาของกองทัพ...
หลักนิยม : หลักนำ...
ตำราพิชัยซุนวู...
ไม่ชัดในสงคราม...
อาวุโสของข้าราชการ...
กระบวนการผังเมือง...
ผู้บังคับการ...
สุขภาพดีกับแพทย์...
ประทีปธรรม

 

๑๐๐ ปี กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
 
กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
1 2 3 4 5 
หน้า 1
    มีนาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนา กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ซึ่งในปี ๒๕๔๖ นี้ กรม ยุทธศึกษาทหารเรือมีอายุครบ ๑๐๐ ปี  จึงถือได้ว่าเป็นหน่วยงานที่ก่อตั้งมานาน   และมีประวัติ ความเป็นมาที่น่าสนใจ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นหน่วยงานที่  พลเรือเอก  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวง ชุมพร เขตอุดมศักดิ์ องค์บิดาของทหารเรือไทย ทรงเป็นผู้บังคับบัญชาเป็นเวลาถึง ๙ ปีเต็ม

ประวัติความเป็นมา
      กรมยุทธศึกษาทหารเรือได้เริ่มตั้งเป็นกรมอิสระขึ้นครั้งแรก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ มีนาคม พ.ศ.๒๔๔๖ ตรงกับ วันแรม ๒ ค่ำ เดือน ๔ ปีเถาะ ในรัชสมัยของพระบาท สมเด็จ พระปรมิน
ทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นหน่วย ขึ้นตรง กรมทหารเรือ๑ (กองทัพ เรือ)
 โดยมีที่ทำการอยู่ในบริเวณพระราชวังเดิม ( พระราชวัง  สมเด็จพระตากสินมหาราช ) จังหวัดธนบุรี มีหน้าที่บังคับบัญชาโรงเรียนนายเรือ ซึ่งขณะนั้น มีแผนก ที่ ขึ้นตรงอยู่ ๒ แผนก คือ กองโรงเรียนนายเรือ และกองแผนที่ ทั้งนี้ มีนายเรือเอกผู้ช่วยหม่อมไพชยนต์เทพ (หม่อม ราชวงศ์ พิณ สนิทวงศ์)  เป็นเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ  คนแรก มีสถานที่ทำงาน ตั้งอยู่  ณ พระตำหนักเก๋ง พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือพระตำหนักเก๋งพระปิ่น
      ต่อมา เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๖๔ ทางราชการให้ยุบจากกรมอิสระเป็นกรมย่อย ขึ้น อยู่ในบังคับบัญชา ของ กรมเสนาธิการ ทหารเรือ และได้ยุบเลิกไปเมื่อ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๙
  โดยเหลือไว้เฉพาะ กอง โรงเรียน นายเรือ  ซึ่งให้ขึ้นตรงต่อกรมเสนาธิการทหารเรือ
แทนสาเหตุที่ถูกยุบไป
  เนื่องจากรัฐบาล  ในสมัยนั้น  ประสบปัญหาเรื่องงบประมาณ แผ่นดิน จึงจำเป็นต้องลดรายจ่ายประเภทเงินเดือนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ลงมา ให้อยู่ในระดับดุลยภาพ กระทรวงทหารเรือ ( ชื่อซึ่งเรียกในสมัยนั้น )ได้ถูกตัดงบประมาณลงไปส่วนหนึ่ง  และเพื่อให้ ราชการดำเนินต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องยุบ ส่วนราชการบางส่วนออกไป
      ต่อมา เมื่อปี พ.ศ.๒๔๘๖ ทางราชการได้ตระหนักถึงงานด้านการศึกษา ว่ามีความสำคัญ ต่อกองทัพเรือ เป็นอย่างยิ่ง เพราะ ปรากฏตามข้อเท็จจริงว่า ความเจริญก้าวหน้าของหน่วย
ต่าง ๆ ในกองทัพเรือจะต้องอาศัย วิชาการและบุคลากร ที่มีความรู้ ความสามารถเป็น มาตร ฐานจึงจะดำเนินไปได้ด้วยดี นอกจากนั้น การศึกษา จะมีคุณภาพและเกิดประสิทธิผลได้ ก็จำเป็นต้อง มีหน่วยงานรองรับเพื่อ ทำหน้าที่ควบคุมดูแล และรับผิดชอบ อย่างใกล้ชิด จึงจะทำให้งานบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ได้ ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงได้มีการ ตั้งกรม
ยุทธ ศึกษาทหารเรือขึ้นอีกครั้งหนึ่ง เมื่อวันที่ ๘ กันยายน พ.ศ.๒๔๘๖ หลังจากถูก ยุบเลิกไปเป็นเวลานานถึง ๑๗ ปี แต่กรมที่ตั้งขึ้นใหม่นี้เป็นเพียงหน่วยขึ้นตรง อยู่ในบังคับ
บัญชาของ กรมเสนาธิการ ทหารเรือ เช่นเดิมจนกระทั่ง เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๙๘ ได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบ ราชการกองทัพเรือ ในกระทรวง กลาโหม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๔๙๘ ตั้งให้กรม ยุทธศึกษาทหารเรืออยู่ในส่วนการศึกษา