ปีที่ ๘๗ เล่มที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๗
กรมสารวัตร กับ สารวัตรทหารเรือหญิง
กรมสารวัตรทหารเรือ
 
หน้าที่ 2

   สำหรับการมีทหารเรือหญิงเข้าไปทำหน้าที่สารวัตรทหารตามที่เกริ่นนำไว้ในตอนต้นนั้น มีความเป็นมาที่สมควรนำมากล่าวไว้ ณ ที่นี้ว่าจากการที่ ทร. ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมากใน การที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม APEC 2003 ทำให้แนวความคิดที่จะให้กรม สห.ทร. มี สห.ทร.หญิง เป็นรูปเป็นร่างที่เด่นชัดขึ้นมาก ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของ ทร. ได้ให้ ความสำคัญและเล็งเห็นความจำเป็นของการมีทหารเรือหญิงเข้าไป   ทำหน้าที่สารวัตรทหาร ที่กล่าวเช่นนี้ เพราะว่าในอดีตกว่า ๑๐ ปีมาแล้ว กรม สห.ทร. เคยมีแนวความคิดที่จะบรรจุ สห.ทร.หญิง เข้าทำหน้าที่สารวัตรทหารแต่เหตุผลความจำเป็นยังไม่เพียงพอ และที่สำคัญ เป็นการดำเนินการในลักษณะการนำเสนอจากหน่วยปฏิบัติขึ้นมา (BOTTOM-UP) จึงทำ ให้กระแสของการที่จะบรรจุ สห.ทร.หญิง เงียบหายไปสำหรับในครั้งนี้มีข้อแตกต่างจาก ครั้งที่ผ่านมาตรงที่เป็นไปในลักษณะการสั่งการจากหน่วยเหนือ (TOP-DOWN) และมีเวที สำคัญหลาย ๆ เวทีที่ทำให้ถึงกาลเวลาเหมาะสมที่ กรม สห.ทร. ต้องมี สห.ทร.หญิง ไว้ทำหน้าที่สารวัตรทหาร ความเป็นมาคือ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๖ พลเรือเอก ทวีศักดิ์ โสมาภา ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) ในขณะนั้น ได้ไปตรวจเยี่ยม กรม สห.ทร. และได้ มีดำริให้ กรม สห.ทร. และหน่วยที่เกี่ยวข้องพิจารณา หาแนวทางที่จะให้มี สห.ทร.หญิง ไว้ทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้แก่บุคคลสำคัญที่เป็นผู้หญิง อาทิ พระบรมวงศานุวงศ์ ภริยาผู้นำ หรือบุคคลสำคัญ ภริยาผู้นำทางทหารทั้งที่เป็นชาวต่างชาติและชาวไทย เป็นต้น นอกจากนั้นให้ทำหน้าที่ตรวจจับการทำผิดระเบียบวินัยของทหาร และลูกจ้างหญิงในสังกัด ทร. และ กห. ด้วยจากดำริของอดีต ผบ.ทร. ท่านนี้เองที่ กรม สห.ทร. ได้พิจารณาร่วม กับหน่วยที่เกี่ยวข้อง และได้ข้อสรุปว่าจะขอจัดตั้ง หมวดสารวัตรทหารเรือหญิง (มว.สห.ทร.
หญิง) ๑ หมวด เป็นหน่วยขึ้นตรงกับ กองร้อยกองบังคับการ กรม สห.ทร. โดยมีอัตรากำลังพล จำนวน ๒๒ อัตรา เป็นอัตรานายทหารชั้นสัญญาบัตรที่ทำหน้าที่ผู้บังคับหมวด ๑ อัตรา และอัตรานายทหารชั้นประทวน ๒๑ อัตรา โดยอัตรากำลังพลทั้ง ๒๒ อัตรานี้เป็นการปรับ เกลี่ย จากอัตรากำลังพลภายใน กรม สห.ทร. ทั้งหมด จึงไม่มีผลกระทบกับหน่วยอื่น และเพื่อมิให้มีผลกระทบต่อการบริหารด้านกำลังพล และงบประมาณโดยรวมของ ทร. รวมทั้ง
ไม่ให้ขัดต่อหลักเกณฑ์ที่ กห. กำหนด ในการบรรจุครั้งแรกนี้จึงจะยังไม่รับจากลูกจ้างหรือ บุคคลพลเรือนเข้ามาบรรจุใหม่ แต่จะรับจากทหารเรือหญิงในสังกัด ทร. ทุกพรรค - เหล่า เข้าไปทำหน้าที่สารวัตรทหาร ส่วนในเรื่องการกำหนด พรรค - เหล่า ของอัตรากำลังพลใน มว.สห.ทร.หญิง นั้นได้มีความเห็นและเป็นความกรุณาของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลาย ๆ ท่าน ที่เห็นพ้องกันว่าไม่ควรกำหนด พรรค - เหล่า แต่ควรเปิดกว้างไว้ เหตุผลส่วนหนึ่งคือ เพื่อให้ทหารเรือหญิงที่จะมาบรรจุใน มว.สห.ทร.หญิงมีโอกาสเจริญก้าวหน้าได้หลายทาง เลือกกล่าวคือสามารถกลับไปเจริญก้าวหน้าในสายวิทยาการเดิมของตนเองก็ได้ หรือจะเลือก เจริญก้าวหน้าต่อไปใน มว.สห.ทร.หญิงก็ยังทำได้ และอีกเหตุผลหนึ่งคือเนื่องจากเป็นการ เปิด บรรจุครั้งแรกจึงควรที่จะเปิดกว้างไว้ มิเช่นนั้นแล้วอาจทำให้ไม่มีทหารเรือหญิงผู้กล้า สมัครเข้าเป็น สห.ทร.หญิง อันจะทำให้ กรม สห.ทร. เสียโอกาสที่จะมี สห.ทร.หญิง ต่อไปอีก
ซึ่งเหตุผลต่าง ๆ เหล่านี้นับว่าเป็นประโยชน์อย่างมาก ทั้งต่อทหารเรือหญิงผู้กล้าที่สมัคร เข้าไปเป็น สห.ทร.หญิง และต่อ กรม สห.ทร. เอง

การฝึกต่อสู้ป้องกันตัวของ สห.ทร. หญิง

    หลังจากที่ได้กรอบและแนวทางดังกล่าวแล้ว กรม สห.ทร. ได้เสนอขอแก้ไขอัตราและจัด ตั้ง มว.สห.ทร.หญิง รวมทั้งได้ออกประกาศรับสมัครทหารเรือหญิงในสังกัด ทร. เข้าเป็น สห.ทร.หญิงทันทีโดยมีคุณสมบัติสำคัญที่กำหนดไว้คือเป็นทหารเรือหญิงในสังกัดทร. มีรูปร่าง สมส่วน ความสูงไม่น้อยกว่า ๑๕๕ เซนติเมตร ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับสายตาและโรคประจำตัว
ที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่สารวัตรทหาร และที่สำคัญคือเป็นผู้ที่มีระเบียบวินัยดีไม่เคย กระทำความผิดจนถูกลงโทษทางวินัยมาก่อน คุณสมบัติข้อนี้สำคัญมากเพราะการทำหน้าที่ สารวัตรทหารนั้น ต้องเป็นผู้กวดขันให้ผู้อื่นปฏิบัติตามระเบียบวินัยและแบบธรรมเนียม อันดีของทหาร ดังนั้น ผู้ที่ทำหน้าที่นี้ต้องเป็นผู้มีวินัยดี สามารถเป็นแบบอย่างและกวดขันผู้อื่น
ได้ด้วย ในระหว่างที่ กรม สห.ทร. ได้ออกประกาศรับสมัคร ปรากฏว่ามีทหารเรือหญิง ให้ความสนใจที่จะสมัครเข้าเป็น สห.ทร.หญิง จำนวนพอสมควร มีทั้งผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน บางคนคุณสมบัติขาด และบางคนก็คุณสมบัติเกิน ในเบื้องต้นคณะกรรมการที่ กรม สห.ทร. แต่งตั้งขึ้นมาตรวจสอบและดำเนินการคัดเลือกคาดหมายกันว่าเป้าหมายที่ กรม สห.ทร. จะมี สห.ทร.หญิง จำนวน ๑ หมวด นั้น เป็นไปได้แน่ และได้คัดเลือกผู้สมัครเข้าเป็น สห.ทร.หญิง ไว้จำนวนหนึ่ง ต่อมาคณะกรรมการได้พิจารณา และมีความเห็นสอดคล้องกันว่า เนื่องจากเป็น ครั้งแรกที่ กรม สห.ทร. จะให้มีทหารเรือหญิงมาทำหน้าที่สารวัตรทหารและเพื่อเป็นการ นำร่องน่าจะบรรจุจำนวนหนึ่งก่อน ส่วนที่เหลืออีกจำนวนหนึ่งนั้นเมื่อมีความจำเป็นมากขึ้น และมีเสียงตอบรับที่ดี จึงค่อยเปิดรับสมัครอีกครั้งหนึ่ง ดังนั้น จึงเป็นที่มาและเป็นความลงตัวที่
กรม สห.ทร. ได้รับทหารเรือหญิงบรรจุเข้าไปทำหน้าที่สารวัตรทหารชุดแรกนี้ จำนวน ๑๑ คน ซึ่งประกอบด้วยนายทหารสัญญาบัตรที่ทำหน้าที่ ผบ.มว.สห.ทร.หญิง ๑ คน และนาย ทหารประทวนอีก ๑๐ คน โดยแบ่งเป็นชั้นยศพันจ่า ๑ คน และชั้นยศจ่า ๙ คน

การฝึกยิงอาวุธประาจำกายทำนองรบ หลักสูตรเร่งรัด ที่
ศรภ.บก.ทหารสูงสุด