ปีที่ ๘๘ เล่มที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๘
โรงเรียนชุมพลฯ ของเรา
น.อ. วรวิทย์   รังสรรค์สวัสดิ์
 
หน้าที่ 2

                   การดำเนินงานที่ผ่านมา
         " ปรัชญา วัตถุประสงค์ และวิสัยทัศน์ ของโรงเรียนชุมพลทหารเรือ"


๑. ปรัชญาโรงเรียนชุมพล ทหารเรือ "สร้างจิตวิญญาณ ความเป็นทหารอาชีพแก่นักเรียนจ่า" ความหมาย
จิตวิญญาณ
 หมายถึง     ความรู้แจ้ง ความรู้สึกนึกคิดในจิตใจนำไปสู่การปฏิบัติในสิ่งที่ดีงาม
ทหารอาชีพ   หมายถึง ทหารที่มีคุณลักษณะ ๔ ประการ คือ

- มีความสำนึกในความเป็นทหาร
- หมั่นฝึกฝนให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
- มีความซื่อสัตย์สุจริต
- มีความกล้าหาญ

๒.
วัตถุประสงค์ของโรงเรียนชุมพลทหารเรือ "เพื่อผลิตนายทหารประทวนชั้นจ่าให้มีความรู้ พื้นฐานตามสาขาวิชาชีพ และมีจิตสำนึกความเป็นทหารอาชีพที่มีคุณธรรม"
๓.วิสัยทัศน์โรงเรียนชุมพลทหารเรือ         "โรงเรียนชุมพลทหารเรือจะเป็นสถาบันที่ผลิตนาย ทหาร ประทวนชั้นจ่า ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาชีพทหารเรือ"
๔. แนวทางในการปฏิบัติงาน "ให้สิ่งที่ดีแก่นักเรียนจ่า เป็นการสร้างคุณค่าแก่กองทัพเรือ"
๕. ด้านการฝึกหัดศึกษา

    ดำเนินการตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา ทำการตรวจสอบเพื่อแก้ไขจุดอ่อน และพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาเพื่อให้นักเรียนจ่ามี "ความคิด" ในการนำความรู้ไป ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติราชการ ตามอาวุธยุทโธปกรณ์ที่มีใช้ในกองทัพเรือ และเป็นที่ยอมรับของสถาบันการศึกษาอื่นภายในประเทศตามนโยบายรัฐบาล

    การฝึกตามสาขาวิชาชีพต่าง ๆ พยายามส่งเสริมให้นักเรียนจ่าได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติกับ อาวุธยุทโธปกรณ์จริงตามหน่วยต่าง ๆ ให้มากที่สุดมีการฝึกนักเรียนจ่าชั้นปีที่ ๒ ให้เป็น ผู้ช่วยครูเพื่อทำการฝึกสอนการปฏิบัติตามสาขาวิชาชีพให้นักเรียนจ่าชั้นปีที่ ๑ เพื่อเป็นการ แก้ปัญหาครูมีน้อยนักเรียนมีมากและเวลาเรียนมีน้อยโดยให้แผนกวิชาชีพต่าง ๆ เตรียม สถานที่อุปกรณ์การฝึกให้พร้อมตลอดเวลาสำหรับนักเรียนจ่าฝึกสอนกันเองครูมีหน้าที่ทำการ ประเมินตามช่วงเวลาที่กำหนด เพื่อมีความพร้อมสำหรับการออกฝึกภาคปฏิบัติทางใช้การใน ทะเลประจำปี นักเรียนจ่า ที่ผ่านเกณฑŒการประเมินแล้ว ไม่ต้อง ทำการฝึกอีก ยกเว้นการ ฝึกที่จำเป็นต้องฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ เช่น การฝึกทหารราบ การฝึกสัญญาณ ต้องมีครูฝึกสอน ตามตาราง ประจำวัน ด้วยวิธีการเช่นนี้จะทำให้ นักเรียนจ่าทุกคนสามารถเรียนรู้การฝึกปฏิบัต ิตามสาขาอาชีพ และสามารถบริหารเวลาของตนเองได้มากขึ้น พร้อมทั้งการฝึกตามสาขา อาชีพก่อนจบการศึกษาออกไป รับราชการตามหน่วยต่าง ๆ

.  ด้านการปกครองบังคับบัญชา ดำเนินการให้นักเรียนจ่ายอมรับในระบบอาวุโสนักเรียน ชั้นปีที่ ๒ เป็นผู้ปกครอง สั่งสอนอบรมนักเรียนชั้นปีที่ ๑ ในการกำกับดูแลของนายทหารกอง นักเรียน ทำการ ฝ-กทุกวัน เวลา ๐๘๐๐ - ๐๘๓๐ ยกเว้น วันพฤหัสบดีทำการฝึกสวนสนาม โดยให้นักเรียนจ่าทำหน้าที่เป็นผู้บังคับบัญชา ในการฝึก

                            ประชุมหาแนวทางการประกันสุขภาพการศึกษา

    ฝึกนักเรียนจ่าให้มีจิตสำนึกในความเป็นทหาร รู้จักวิธีคิดในการดำเนินชีวิต ตามแบบทหาร อาชีพที่มีคุณธรรมฝึกการสรุปเรื่องราวจากการอบรมทุกวันหลังแถวเคารพธงชาติ จดบันทึก ลงในสมุดบันทึกส่วนตัวตามความเข้าใจของตนเอง เพื่อเป็นฐานความรู้ในการใช้ความคิด ต่อไป

    การเสริมสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นทหารเรือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความภาคภูมิใจ ในความมีเกียรติมีศักดิ์ศรีของนักเรียนจ่า จัดให้มีหลักสูตรการฝึกดำน้ำเบื้องต้นที่หน่วย สงครามพิเศษทางเรือเกาะพระ นักเรียนจ่าที่จบการศึกษาตามหลักสูตรจะได้รับการประดับ เครื่องหมายแสดงความสามารถ พิเศษ อันเป็นการแสดงว่านักเรียนจ่าผู้นี้สามารถดำน้ำได้ลึก ๓๐ ฟุต โดยใช้เครื่องช่วย ในการหายใจแบบเปิด (SCUBA) และรู้ถึงภัยอันตรายต่าง ๆ จากการปฏิบัติการใต้น้ำ เครื่องหมายความสามารถพิเศษนี้จะเป็นสิ่งที่ทำให้นักเรียนจ่ามี ความเชื่อมั่นในตนเองภาคภูมิใจในความเป็นทหารเรือมากยิ่งขึ้นรวมทั้งการที่ โรงเรียน ชุมพล ทหารเรือได้จัดสร้างหอโดดสูง ๓๔ ฟุต เพื่อให้นักเรียนจ่าฝึกการ ตัดสินใจกระทำ การใด ณ จุด ที่เป็นความกลัวมากที่สุดของมนุษย์ คือที่ความสูง ๓๔ ฟุต หากหอโดดสูง ๓๔ ฟุตของโรงเรียนชุมพลทหารเรือ ได้รับการยอมรับเป็นสาขาหนึ่งของหน่วยบัญชาการ นาวิกโยธินแล้ว ผู้ที่ผ่านการฝึกก็จะได้รับการประดับเครื่องหมายความสามารถในการโดด หอสูงสำหรับประดับประกอบเครื่องแบบได้อีกด้วย ซึ่งจะทำให้นักเรียนจ่าตระหนักถึงคุณค่า ความสามารถที่ตนมีและที่เหนือสิ่งอื่นใดก็คือ ความรู้สึกว่าตนมีความสำคัญอันจะแสดงออก มาเป็นบุคลิกความเป็นทหารที่ดี

              การฝึกดำน้ำเบี้องต้น มีหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ เกาะพระ


                                                               หอโดดสูง 34 ฟุต

๗.
ด้านการกีฬาดำเนินการให้นักเรียนจ่า ได้มีโอกาสเล่นกีฬาตามใจชอบและตามความ สามารถโดยการปรับตารางการศึกษาในตอนบ่าย คาบที่ ๗ เวลา ๑๖๐๐ - ๑๗๐๐ นักเรียน สามารถเลือกที่จะฝึก การเล่นกีฬาตามที่ตนสมัครใจ ส่วนคาบที่ ๘ เวลา ๑๗๐๐ - ๑๘๐๐ เป็นการฝึกกีฬาเพื่อเตรียมการแข่งขันกีฬาราชนาวี และการฝึกกิจกรรมอื่น ๆ เช่น กาย บริหารประกอบอาวุธกายบริหารราชนาวีกองเชียร์เป็นต้นรวมทั้งในตอนเช้า เวลา ๐๖๐๐ - ๐๗๐๐ เป็นตารางการฝึกปฏิบัติตามสาขาวิชาชีพ หากนักเรียนผู้ใดที่ผ่านการประเมินแล้ว สามารถใช้ช่วงเวลานี้ในการออกกำลังกายหรือเพื่อพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ ได้ สิ่งที่เป็น เครื่องวัดได้เป็นอย่างดีคือผลงานของนักกีฬาที่ปรากฏ เช่นชนะเลิศรักบี้ อุดมศึกษา ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๔๗ ชนะเลิศได้รับโล่คะแนนรวมกีฬาประเภทต่าง ๆ ในกีฬาราชนาวี ประจำปี พ.ศ.๒๕๔๗ ได้มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งโล่คะแนนรวมกีฬามวยสากล สมัครเล่น ซึ่งถือว่าเป็นสุดยอดในวงการกีฬาทหาร