ปีที่ ๘๙ เล่มที่  ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙
สอ.รฝ. กับผลงานการพัฒนาที่ต่อเนื่อง
ฝ่ายกิจการพลเรือน สอ.รฝ
 
หน้าที่ 1

เกริ่นนำ
       นับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๘ ที่กระทรวงกลาโหมได้อนุมัติหลักการความพร้อม ในด้านการต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศ โดยให้กองทัพเรือพิจารณาจัดตั้งหน่วยต่อสู้ป้องกัน ภัยทางอากาศขึ้นใหม่ มีหน้าที่ในการป้องกันภัยทางอากาศให้แก่ฐานทัพเรือและที่ตั้งสำคัญ ของกองทัพเรือกองทัพเรือได้อนุมัติจัดตั้ง กรมต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เมื่อ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๒๔ โดยเป็นหน่วยขึ้นตรงต่อฐานทัพเรือสัตหีบ ใช้พื้นที่ที่ได้รับมอบจาก กองทัพอากาศเป็นที่ตั้งหน่วย ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๓๓ กรมต่อสู้อากาศ ยานและรักษาฝั่ง ได้รับการขยายหน่วยเป็น หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (สอ.รฝ.) ขึ้นตรงต่อกองทัพเรือ ด้วยเหตุนี้ สอ.รฝ.จึงถือเอาวันที่ ๑๓ สิงหาคม ของทุกปีเป็น วันคล้ายวันสถาปนาหน่วย

ผลงานแห่งการพัฒนาที่ต่อเนื่อง ในรอบ ๒ ปี
  
สิบหกปีแล้ว (พ.ศ.๒๕๓๓-พ.ศ.๒๕๔๙) ที่อดีตผู้บังคับบัญชา สอ.รฝ. ได้พัฒนาหน่วย มาอย่างต่อเนื่อง จนได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและนอกกองทัพเรือ และตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ ถึงปัจจุบันนี้ พลเรือตรี ชัยวัฒน์ เอี่ยมสมุทร ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (ผบ.สอ.รฝ.) ได้สานต่อแนวทางการพัฒนาหน่วย ทั้งงานด้านยุทธการ งานด้านการสวัสดิการเพื่อขวัญและกำลังใจของกำลังพล การพัฒนาหน่วย รวมทั้งการสนับสนุนงานโครงการต่าง ๆ มากมาย อาทิ ๑. ผลงานเด่นในด้านยุทธการ

    งานยุทธการเป็นภารกิจหลักที่ สอ.รฝ.ดำเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้ครอบ คลุม การรักษาฝั่งทะเลของไทย สอ.รฝ.ได้แบ่งมอบการดูแลพื้นที่ให้แก่หน่วยเฉพาะกิจต่าง ๆ เพื่อจัดตั้งเป็นสถานีเรดาร์เป็นจุดเฝ้าตรวจการณ์เพื่อเสริมการปฏิบัติการทางเรือให้มีประสิทธิ
ภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจุบันมีหน่วยเฉพาะกิจ ในสังกัด สอ.รฝ. จำนวน ๑๖ หน่วย ทั่วทั้งภาคตะวันออกและ ภาคใต้ ทั้งนี้ สอ.รฝ. ได้ดำเนินงานด้านยุทธการ เพื่อพัฒนางาน ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยเหนือเพิ่มมากขึ้น ดังนี้

๑.๑ เคลื่อนย้าย ปตอ. ๓๗ มิลลิเมตร ขึ้นไปติดตั้งบน นป.สอ.รฝ. ๔๕๒ เขาอุบะ จังหวัดสตูล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันภัยทางอากาศและภัยจากเรือผิวน้ำระยะใกล้ และเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการใช้อาวุธสำหรับป้องปรามฝ่ายตรงข้าม
๑.๒ จัดตั้งสถานีเรดาร์บนเกาะหลีเป๊ะและเกาะปูยู อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ช่วยสนับสนุนการ ปฏิบัติการของทัพเรือภาค
ที่ ๓ ในการตรวจสอบความเคลื่อนไหวของเรือที่ผ่านเข้า-ออก ช่องทางระหว่าง เกาะตะรุเตา-เกาะลังกาวี
๑.๓ จัดหน่วยเฝ้าตรวจ และราย งานการเคลื่อน ตัวขอ งคลื่นเกาะเมียง ณ เกาะเมียง ในหมู่ เกาะสิมิลัน จังหวัดพังงา

๑.๔ พัฒนาการยิงเป้าพื้นน้ำเคลื่อนที่ ทบทวนหลักการยิงอาวุธโดยเฉพาะการยิงเป้าเคลื่อน ที่ในทะเลโดยนำเรดาร์แบบเคลื่อนย้ายได้ มาประยุกต์ใช้ในการตราทางเป้า และช่วยในการ ตรวจกระสุนตก ประกอบกับการใช้เครื่องคำนวณการยิงที่มีการพัฒนาโปรแกรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ผลการยิงอาวุธที่รวดเร็วและแม่นยำ สำหรับตัวเป้าได้ใช้เรือเป้าเคลื่อนที่ที่บังคับ ด้วยรีโมทคอนโทรล ระยะไกล ๕ จัดโครงการพัฒนาการยิงปืนรักษาฝั่ง ให้กำลังพลฝึกการ คำนวณหาบลที่ของเป้าล่วงหน้าบนกระดานหน ฝึกศูนย์อำนวยการยิงให้มีความรู้ ความ สามารถในการคำนวณที่รวดเร็ว เพื่อเพิ่มโอกาสในการยิงทำลายเป้าข้าศึก สามารถส่งข้อมูล การยิงไปยังหมู่ปืนด้วยระบบเพจเจอร์ด้วยความรวดเร็วและแม่นยำ ทำให้ลดระยะเวลาในการ ยิงปืนนัดแรกหลังจากตรวจพบเป้าไปกว่าเท่าตัว ประกอบกับการสังเกตเห็นฝอยน้ำที่เกิดขึ้น ในจอของเรดาร์ BOR-A ๕๕๐ ขณะทำการฝึกยิงเป้าพื้นน้ำด้วยกระสุนจริง ทำให้มีการ ฝึกการตราทางเป้าและการตรวจกระสุนตกด้วยเรดาร์ BOR-A ๕๕๐ เป็นการประยุกต์ ใช้ร่วมกับการยิงปืน อย่างมีประสิทธิภาพ

๒. ผลงานเพื่อการสวัสดิการ การกีฬา และนันทนาการ
      ๒.๑ สัปดาห์กีฬานาวี...ความ อลังการในพิธีเปิด-ปิด สอ.รฝ.ได้รับเกียรติให้เป็น เจ้า ภาพจัดการแข่งขัน ในพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันสัปดาห์กีฬานาวี ประจำปี ๒๕๔๘ จึงใช้ตัว ละครที่เป็นตัวเอกในเรื่องรามเกียรติ์ คือ พระราม ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ประจำหน่วยของ สอ.รฝ. มาเป็นตัวเอกในพิธีเปิด-ปิด การแข่งขันสามารถจัดงานได้อย่างอลังการ สร้างความประทับใจ ให้แก่ผู้ที่เข้ามาร่วมชมเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนั้นยังได้มีการติดต่อประสานงานนำนักร้อง ยอด นิยม เช่น ฟอร์ด คณะโปงลางสะออน มาร่วมแสดงให้ชมกันอีกด้วย และในปีนี้ กองเชียร์ของ สอ.รฝ. ได้รับรางวัลชนะเลิศ เป็นปีแรกหลังจากที่ครองตำแหน่งรองชนะเลิศอยู่หลายปี และทีม กองเชียร์ สอ.รฝ.ยังเป็นตัวแทนกองทัพเรือ ไปแข่งขันในกีฬากองทัพไทย ได้รางวัลชนะเลิศ สองปีซ้อนอีกด้วย