ปีที่ ๘๙ เล่มที่  ๑๐ ตุลาคม พ .ศ. ๒๕๔๙
นิทานชาวเรือ ชุดที่ สอง  มารู้จัก: อุตสาหกรรมด้านการขนส่งทางทะเล
เรือเอก ตระกูล พุ่มเสนาะ
 
หน้าที่ 4

               ๑. ประเภท Bulk คือ ประเภท ที่ใช้บรรทุกสินค้าที่เหมือนกันไปทีละมากๆ ซึ่งจะมี ีสินค้าทั้งแบบที่เป็น ของแห้ง (Dry) และของเหลว (Liquid/Wet)
        ๒. ประเภท General คือ ประเภท บรรทุกสินค้าทั่วไป
        ๓. ประเภท Ro-Ro (Roll-on Roll-off) และเรือบรรทุกผู้โดยสาร (Passsenger)
        ๔. ประเภท Special หรือ Miscellaneous คือ ประเภทที่ใช้ในงานพิเศษต่างๆ ที่ ไม่ใช่ในประเภท ๑, ๒ และ ๓
        ต่อไปจะได้กล่าวถึงรายละเอียด หรือชนิดของเรือแต่ละประเภท
        ๑. ประเภท Bulk คือ ประเภทที่ใช้บรรทุกสินค้าที่เหมือนกันไปทีละมากๆ เรือประ เภท นี้ แบ่งเป็นประเภทย่อยได้ ๒ ประเภทย่อย คือ
           ๑.๑ แบบ Dry ขนสินค้าแห้ง กับ
           ๑.๒ แบบ Wet ขนสินค้าประเภทของเหลว
        ในเอกสาร ของ Lloydžs Register Fairplay หรือเรียกย่อว่า LRF ที่ใช้เป็นเอกสาร อ้างอิงที่ IMO (International Maritime Organization) ยอมรับได้แบ่ง ชนิดย่อยของเรือ ในแต่ละประเภทไว้ ดังนี้:-
        A : Dry Bulk : ซึ่งหมายถึงเรือที่สามารถขนสินค้าแห้งที่เหมือนกัน ไปทีละมากๆ
ได้แก่ :-
        Bulk Wood Chip Carrier
        Bulk Limestone Carrier
        Bulk Cement Carrier
        Bulker
        Bulker Open hatch
        Ore Carrier

        B : Wet Bulk / Tanker : หรือ ประเภทบรรทุกสินค้าของเหลว
        Asphalt Tanker
        Chemical Tanker
        Fruit Juice Tanker
        LPG Carrier
        LNG Carrier
        Bunker Tanker
        Tanker
        Crude Oil Tanker
        Chemical/Oil Tanker
        Products Tanker

        ๒. : ประเภท General คือ ประเภท บรรทุกสินค้าทั่วไป ซึ่ง มีประเภทย่อยลงไปอีก หลายประเภท คือ
        เรือ ประเภท General มีอยู่หลายชนิดดังนี้ :-
        Container Ship
        Heavy Lift Ship
        Livestock Carrier
        General Cargo Ship
        Reefer
        Yacht Carrier

        ๓. : ประเภท Ro-Ro และ เรือ บรรทุกผู้โดยสาร : Passsenger ซึ่ง สามารถแบ่ง
ออกเป็น ๒ แบบคือ
            ๓.๑ : แบบ Ro-Ro
                  Ro-Ro
                  Ro-Lo
                  Vehicle Carrier
                  Pallet Vessel
                  Ro-Ro/General Cargo
            ๓.๒ : แบบ Passenger
                  Multi-Hull Passenger Ferry
                  Multi-Hull Passenger Vehicle Ferry
                  Passenger/Cargo Ship
                  Passenger/Train/ Vehicle/Ferry
                  Passenger Vessel
                  Cruise Ship
                  Passenger/Vehicle/Ferry

        ๔. ประเภท Special หรือ Miscellaneous คือ ประเภทที่ใช้ในงานพิเศษ ต่างๆ
ที่ไม่ใช่ ใน ประเภท ๑, ๒ และ ๓ เรือ ประเภทนี้มีอยู่หลายแบบ และมีชนิดย่อยๆ ดังนี้ :-
           ๔.๑ แบบที่ใช้กับการประมง (Fishery)
                Live Fish Carrier
                Fisheries Protection Vessel
                Fisheries Research
                Fishing Vessel
                Refrigerated Fish Carrier
           ๔.๒ แบบที่เป็นเรือขุด (Dredger)
                Cutter Suction Dredger
                Hopper Suction Dredger
                Dredger
          ๔.๓ เรือแบบที่ให้บริการ(Service) ทั่วไปในทะเล ซึ่งสามารถแยกย่อยลงไปอีก คือ
               ๔.๓.๑ บริการ ตัด น้ำแข็ง
                      Ice Breaker/Bouy Tender
                      Ice Breaker
               ๔.๓.๒ บริการกู้ภัยและลากจูง/ บริการในทะเล
                      Salvage Tug
                      Anti-Pollution Vessel
                      Bouy Tender
                      Maintenance/Utility Vessel
                      Tug
                      AnchorHandling/Tug/Supply
                      Anchor Handling/Tug
                      Crew boat
                      Aht/Salvage
                      Diving Support Vessel
                      Pipe Carrier /Platform Supply
                      Offshore Maintenance/Utility Boat
                      Supply Vessel
               ๔.๓.๓ ประเภทเรือ บาร์จ (Barge)
                      Hopper Barge
                      Barge
                      Oil Barge
                      Offshore Cargo Barge ๔.๔ เรือแบบที่ให้บริการ (Service) พิเศษในทะเล ซึ่งสามารถแยกย่อยลงไปอีก คือ
                      Seismic Survey Vessel
                      Safety Standby Vessel
                      Research Vessel
                      Oceanographic Vessel
          ๔.๕ เรือหรือสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้ในกิจการ offshore (ห่างออกไปจากชายฝั่ง) ได้แก่
                Offshore Construction Vessel
                Self-Elevating Mobile Offshore Drilling
                FPSO
                Drilling
                Floating Storage Offtake
                Semi Submersible Mobile Offshore Drilling
         ๔.๖ เรือที่ใช้ในกิจการพิเศษอื่น ๆ ได้แก่
                Training Vessel
                Hospital Ship
                Spent Nuclear Fuel Carrier
                Logistic Vessel
                Patrol Vessel
                Naval Vessel
                Unknown
         ท่านผู้อ่านคงจะได้ทราบตามชื่อเรือที่บ่งบอกหน้าที่ว่า เรือนั้น ๆ จะนำไปใช้ทำประ โยชน์อย่างใด อาจจะมีเพียงประเภทสุดท้ายที่เรียกว่า UNKNOWN หรือยังไม่สามารถตกลง ใจกันได้ว่าเรือนั้นจะเป็นเรือแบบใด? ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเรือที่นำมาดัดแปลง ยกตัวอย่าง เช่นเรือประเภท Ro-Ro นำมาดัดแปลงเป็น Floating Hotel ซึ่งเรือก็เป็นไม่ได้เพราะผิดกฎ ของเรือ และเป็นโรงแรมก็ไม่ได้เพราะผิดกฎหมายของโรงแรม และไม่ได้มีการรับรอง โดย สถาบันการตรวจชั้นเรือ ที่รับรองได้ จึงเป็นการยากลำบากว่า จะถูกกำหนดในเรือประเภทใด
                                                    (อ่านต่อฉบับหน้า)